На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82224


Наименование:


Курсовик Гарантї прав свобод людини та громадянина в українськй теоретико-правовй думц

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Право. Добавлен: 30.11.2014. Сдан: 2014. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ………………………………………………………………………3
Розділ 1. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці………………………………………………………...5
1.1. Становлення і розвиток гарантій прав і свобод особи в теоретико-правовій спадщині України………………………………………………………5
1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина……………………………………………………………………….8
Розділ 2. Система гарантій прав, свобод і обовязків людини і громадянина в демократичній державі…………………………………………12
2.1. Конституційні гарантії захисту прав і свобод особи в Україні…...12
2.2. Загальні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина……………………………………………………………………...16
2.3. Юридичні гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина……………………………………………………………………...19
Розділ 3. Єдність прав та свобод особистості як основа існування сучасної демократично-правової держави……………………………………..22
Висновки……………………………………………………………….34
Список використанИХ ДЖЕРЕЛ …………………………….36


Вступ
Актуальність теми. Конституція України увібрала в себе здобутки багатовікової філософської, теоретико-правової думки про права і свободи людини та громадянина, передові досягнення правової вітчизняної науки і практики, досвід демократичних країн світу. Майже третина статей Основного Закону держави присвячена правам і свободам людини та громадянина. Так, в статті 3 Конституції України визначено головний зміст та спрямованість діяльності держави - права і свободи людини та їх гарантії. Бо саме за допомогою гарантованості, права і свободи людини та громадянина набирають реального змісту.
Особливої значущості дана тема набуває в сучасний період формування України, як демократичної, соціальної та правової держави, процес становлення якої ускладнюється певними негативними факторами, такими як негаразди господарювання, низька ефективність діяльності управлінських структур, соціальні конфлікти тощо.
Реальність демократії в суспільстві є основою реальності гарантій прав і свобод людини та громадянина. Їх здійснення та повна реалізація можливі лише за умов додержання та виконання обов’язків як з боку держави, так і самих людей. Кожен має можливість використовувати свої права і свободи за власним розсудом, здійснювати вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Слід додати, що формування громадянського суспільства в Україні неможливе без належного гарантування прав і свобод людини та громадянина. Проголошення прав і свобод та їх повсюдне і суворе дотримання - це різні речі. На основі положень Конституції України, що стосуються насамперед прав і свобод людини, необхідно прийняти ті закони, якими буде встановлено ефективний механізм здійснення цих прав і свобод.
Таким чином, гарантії прав і свобод людини та громадянина, їх широта, реальність, здійсненність виражають не тільки фактичний та юридичний статус особи в суспільстві, а й суть діючої в країні демократії, соціальні можливості, які закладені в самому суспільному ладі.
Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні гарантій прав і свобод людини та громадянина і їх відтворення в сучасній державі.
У відповідності з метою дослідження виникає необхідність розв’язання таких завдань:
- висвітлення процесу становлення та розвитку вітчизняної теоретико-пра­вової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина на підставі історичних, загальнолюдських та юридичних явищ;
- визначення поняття та змісту гарантій прав і свобод людини та громадянина;
- визначення системи гарантій прав, свобод і обовязків людини і громадянина в демократичній державі;
- з’ясування єдності права та свободи особистості у ракурсі становлення засадничих принципів існування сучасної демократично-правової держави.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які склалися в процесі становлення та розвитку прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій як соціально-правового явища.
Предметом дослідження є комплекс національних правових норм та організаційно-правових форм гарантування прав і свобод людини та громадянина.
Методи дослідження. Методологічними засадами даного дослідження є сукупність методів наукового пізнання. До яких відносяться загальнонаукові мето­ди: діалектичний, структурний, функціональний, системний, порівняльно-історичний.
Відповідно до мети, завдань та предмету дослідження структура курсової роботи складається з вступу, трьох взаємопов’язаних розділів, висновків та списку використаної літератури.
Розділ 1. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в українській теоретико-правовій думці

1.1. Становлення і розвиток гарантій прав і свобод особи в теоретико-правовій спадщині України
Уявлення про права і свободи людини та громадянина і їх гарантії пройшли довгий історичний шлях, витоками якого стали теоретичні, філософські, релігійні уявлення про людину та її відносини з оточуючим світом, походження держави і права, ідеї справедливості як критерію поведінкових норм людей.
В своєму еволюційному розвитку з плином часу дані уявлення поступово звільнялись від релігійних та ідеологічних ілюзій та набували ознак дійсних наукових знань, які поступово складали філософсько-правові теорії про права і свободи людини та громадянина і їх гарантії, формували універсальні характеристики і умови забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина.
Необхідно відмітити той факт, що корені сучасних знань про гарантії прав і свобод людини містяться в ідеях стародавніх мислителів: Платона, Арістотеля, Сократа, Протагора, Ціцерона, які в подальшому розвивались у філософсько-правових роздумах Г. Гроція, Дж. Локка, Ш. Монтескє, Ж. Руссо та ін.
Однак, суттєві питання реального гарантування прав і свобод людини та громадянина у дійсність, в той період не привертали належної уваги мислителів. Їхні погляди характеризувалися початковим баченням проблеми здійснення прав і свобод людини та громадянина і їх гарантій. Проте, їх ідеї стали поштовхом для подальшого розвитку наукових досліджень проблем гарантування людині її прав і свобод.
Розвиток світової теоретико-правової думки важко уявити без врахування філософсько-правової культури України. Українські мислителі були безпосередніми учасниками її творення, вносячи в неї і свій доробок. Серед цих вчених можна виділити праці П. Русина, С. Оріховського-Роксолана, І. Гізеля, Ф. Прокоповича, І. Шада, П. Ліницького, М. Драгоманова, М. Ковалевського, Б. Кістяківського та інших. І як головне їх наукові розробки сприяли тому, що розгляд суспільних явищ, державних та правових інститутів і власне людини, все частіше здійснювався через призму прав і свобод людини та громадянина. Більше того, представники теоретико-правової думки вже тоді досить чітко зауважували, що належне функціонування держави, права, суспільства, свідома діяльність людини є важливими й необхідними умовами забезпеченості прав і свобод людини та громадянина.
Слід підкреслити, що визначивши новий підхід до усвідомлення головного сенсу держави через призму прав і свобод людини, теоретико-правова думка зосередила свій інтерес переважно на аргументації прав і свобод. В цьому контексті держава постає як головна умова та середовище існування у людини її прав і свобод. Аналіз позиції щодо визначення держави, як головної умови та сфери існування прав і свобод людини та громадянина, дають підстави розглядати державу як їх гаранта.
Висвітлення суспільства як своєрідного громадсько-політичного утворення (представниками теоретико-правової думки), дозволило нам зробити висновки щодо наявності певних ознак з його сторони стосовно гарантування прав і свобод людини та громадянина. Серед них слід відзначити: усвідомлення суспільством природності прав та свобод людини; здатність суспільства створити умови для самовизначення, самореалізації особи; забезпечення її автономії та незалежності від будь-якого неправомірного втручання; спроможність суспільства приймати участь у формуванні державних органів влади та управління. Отже можна стверджувати, що і громадянське суспільство є складовим елементом гарантування прав і свобод людини та громадянина.
Разом з тим, необхідно зауважити те, що визначаючи суспільство як середовище реального існування прав і свобод людини та громадянина, теоретико-правова спадщина не дала повної відповіді на питання щодо реального гарантування суспільством прав та свобод індивіда. А тому в цьому підрозділі також зосереджено увагу на первинності природного права. Його установчий характер і вимога правового закріплення як джерела внутрішньодержавного права є, на наш погляд, первинним елементом гарантій прав і свобод людини. Отже, закони в державі повинні відповідати природним та невідчужуваним правам і свободам людини. Таким чином, гарантованість реальності прав і свобод людини та громадянина забезпечується наявністю визначеного і спільного для всіх закону на основі природного права.
Теоретико-правові погляди мислителів, щодо гарантій прав і свобод людини та громадянина, носили дещо фрагментарний характер. Так розкриття ролі держави, права, суспільства і самої людини, як можливого гаранта прав і свобод здійснювалось шляхом дослідження лише окремих їх ознак та елементів. Уявлення про гарантії прав і свобод людини формувались за рахунок розвитку різних галузей наукового знання та розглядались з позицій філософії, історії, соціології, права, природничих наук.
Висвітлення ролі та місця держави, суспільства, права, закону і самої людини як субєктів гарантій прав та свобод все ж таки не утворило єдиної системи. Вони не були предметом системного дослідження.
При цьому в поглядах вчених-мислителів прослідковується ідеологічний характер. З цього приводу треба зазначити, що дослідження субєктів гарантій прав і свобод людини, визначення їх ролі, виявлення певних ознак та принципів дії багато в чому залежали від ідеологічних уявлень тих часів.
Основою теоретико-правової думки були саме права і свободи людини, а не їх гарантії, а лише згодом, з еволюційним розвитком суспільно-правових відносин, почалось ставитись питання і про можливість гарантій прав та свобод людини. Вони розглядались лише у звязку з правами і наділялись роллю додатка до прав та свобод. Не було виокремлено та не сформульовано і саме поняття гарантій прав і свобод людини та громадянина.
Однак, узагальнюючи думки та ідеї представників теоретико-правової спадщини, необхідно визнати їх неперевершений вклад у процес виявлення і обґрунтування переліку природних цінностей - притаманність природних прав і свобод людини від народження, їх непорушність, пріоритет прав і свобод людини, обмеження всевладдя держави правами людини тощо, які збагатили поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина і сприяли їх реальному впровадженню у життя.

1.2. Поняття та розуміння гарантій прав і свобод людини та громадянина
Досліджуючи поняття “гарантій прав і свобод людини та громадянина”, виокремлені і систематизовані ознаки, властивості та особливості гарантій, які у своїй сукупності висвітлюють головні риси гарантій, розкривають засоби реального здійснення прав і свобод людини та громадянина.
Такими головними характеристиками гарантій прав і свобод людини та громадянина постають, п........


Список використаної літератури

1. Апиян Н.А. Юридический статус личности - основа демократии / Н.А. Апиян. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
2. Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: в 2-х т. / Г.В.Ф. Гегель. - М.: Мысль, 1973. - Т. 2. - 874 с.
3. Гегель Г.В.Ф. Сочинения: в 14 т. / Г.В.Ф. Гегель. - М.: Академия наук СССР, 1935. - Т. VIII.- 470 с.
4. Гегель Г.В.Ф. Философия права / Г.В.Ф. Гегель. - М.: Мысль, 1990. - 524 с.
5. Загальна теорія держави і права: Підручник для студ. юр. спеціальностей ВНЗ / за ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина - Х.: Право 2002. - 324 с.
6. Загальна теорія держави та права/ За редакцією академіка АпрН України, доктора юр. Наук професора В.В. Копєйчикова - К.: Юрінком, 1997 - 320 с.
7. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права і свободи громадянина в Україні: Навч. посіб. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336 с.
8. Конституційне право України, друге видання, виправлене й доповнене, за ред. Проф. В.Ф. Погорілка, К.:Наукова думка, 2000р.
9. Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. - К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. - 252 с.
10. Конституція України. Закон України «Про внесення змін до Конституції України» - Харків: Парус, 2006. - 60 с.
11. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія. - К.: Алерта, КНТ, Центр навчальної літератури, 2008.
12. Поппер К. Факты, нормы и истина: дальнейшая критика релятивизма [Открытое общество и его враги] / Карл Поппер. - М.: Феникс, 1992. - Т. 2. - С. 441-473.
13. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < >
14. Рабінович П.М., Хавронюк M.I. Права людини i громадянина: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2004.
15. Рабінович П. М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). - Харків: Право, 1997. - 64 с.
16. Савенко М. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина та їх захист органами конституційної юрисдикції // Право України. - 1999. - № 2. - С. 3-9.
17. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник /Відп. ред. О. Зайчук, Наук, ред Н. Оніщенко. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с.
18. Теорія держави і права. Скакун О.Ф.. Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.
19. Тихомиров Л. Государство, свобода и христианство / Лев Тихомиров. Симферополь, 1912. - С. 207.
20. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине. - К.: Концерн “ВидавничийДІМ “Ін Юре”, 2004. - 368 с.
21. Учебное пособие по теории государства и права / под ред. В.В. Диаконова. - 2008.
22. Федотов Г.П. Рождение свободы. Полнеба охватила тень / Г.П. Федотов. Судьба и грехи России. - СП.: София, 1992. - Т. 2.- С. 253-275.
23. Франкл В. Философия человеческой ответственности (цитаты) / Виктор Франкл. М.: Прогресс. 1990. - С. 45.
24. Фромм Э. Бегство от свободы / Эрих Фромм. - Мн.: Харвест, 2004. - 384 с.
25. Четвернин В.А. Современная либертарно-юридическая теория / В.А. Четвернин // Ежегодник либертарно-юридической теории. - 2007. - № 1. - C. 5-8.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.