На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82377


Наименование:


Курсовик «Економчна ефективнсть виробництва цукрових бурякв та шляхи її пдвищення»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 03.12.2014. Сдан: 2013. Страниц: 79. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ …………………………………………………………………………..3
Розділ І. Теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва...6
1.1 Суть економічної ефективності виробництва………………………………6
1.2 Методика дослідження економічної ефективності виробництва цукрового буряка…………………………………………………………………………12
1.3 Стан і проблеми розвитку виробництва цукрового буряка………………17

Розділ ІІ. Аналіз економічної ефективності виробництва цукрового буряка у господарствах району…………………………………………………………………..23
2.1 Економічна характеристика підприємства ………………………………..23
2.2 Досягнутий рівень ефективності виробництва цукрового буряка та його тенденції…………………………………………………………………………………38
2.3 Факторний аналіз ефективності виробництва цукрового буряка………46
2.4 Кореляційно-регресійний аналіз ефективності та економічна оцінка його результатів……………………………………………………………………………..51

Розділ ІІІ. Напрямки підвищення економічної ефективності виробництва цукрового буряка……………………………………………………………………………………56
3.1 Технологічні фактори підвищення ефективності виробництва……….56
3.2 Шляхи зниження витрат на виробництво……..…………………………62
Висновки……………………………………………………………………………….66
Список використаної літератури……………………………………………………..69
Додатки………………………………………………………………………………...72


Вступ
Актуальність теми. Важливим стратегічним завданням на сучасному етапі розвитку вітчизняного сільського господарства є досягнення належного рівня ефективності аграрно-продовольчої продукції як основи її конкурентоспроможності та продовольчої безпеки держави. Реалізація цього завдання вимагає розробки конкретних заходів і пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва та забезпечення його динамічного розвитку.
Зазначена проблема є досить актуальною для цукробурякового виробництва, як сфери, що забезпечує населення країни важливішим продуктом харчування - цукром, технологічні потреби підприємств переробної промисловості та може бути джерелом виробництва альтернативних видів пального.
Вирощування цукрових буряків потребує значних матеріально-технічних ресурсів, подорожчання яких призвело до обмеження їх застосування та зменшення обсягів виробництва коренеплодів з 44,3 у 1990 р до 18,4 млн. т - у 2012 р., недозавантаженості виробничих потужностей цукрових заводів, зменшення обсягів виробництва цукру з 5,4 до 2,3 млн. тонн в Україні.
Зменшення площ посівів і обсягів виробництва цукрових буряків призвело не тільки до недовикористання виробничих потужностей цукрових заводів і скорочення виробництва цукру, а й негативно позначилось, прямо чи опосередковано, на результативності аграрно-промислового виробництва.
Особливої уваги потребує визначення факторів впливу на рівень ефективності, впровадження мотиваційного механізму їх формування з урахуванням відмінностей природно-економічних умов мікрозон, що зумовлюють різну окупність витрат і ресурсів; обґрунтування перспектив розвитку галузі, раціонального її розміщення з урахуванням концентрації ресурсів, активізації створення інтегрованих формувань, удосконалення взаємозв’язків у ланцюгу виробництво-переробка-реалізація.
Важливість розробки пропозицій та оптимальних рішень щодо ефективного розвитку цукробурякового виробництва визначає актуальність теми курсової роботи, її мету і завдання.
Мета дослідження. Дослідити теоретичні аспекти економічної ефективності виробництва цукрових буряків та запропонувати практичні заходи її підвищення.
Завдання дослідження. Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань:
- розкрити теоретико-методологічну сутність ефективності;
- розкрити методику визначення ефективності виробництва цукрового буряку;
- визначити місце цукробурякового виробництва в економіці АПК України;
- здійснити економічну характеристику підприємства ДП ДГ «ім. 9 січня»;
- здійснити оцінку економічної ефективності цукробурякового виробництва на підприємстві ДП ДГ «ім. 9 січня»;
- виявити фактори впливу на рівень економічної ефективності цукробурякового виробництва за допомогою кореляційно-регресійного аналізу;
- обґрунтувати технологічні фактори підвищення ефективності;
- обґрунтувати шляхи зниження витрат на виробництво.
Об’єктом дослідження є процес підвищення економічної ефективності цукрових буряків на підприємстві Державне підприємство «Дослідне господарство імені 9 січня Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України».
Предметом дослідження визначено сукупність теоретичних, методологічних і практичних засад підвищення економічної ефективності цукробурякового виробництва.
Інформаційна база дослідження. Теоретичною і методологічною базою дослідження є основні положення економічної теорії, наукові праці вітчизняних та іноземних вчених з питань ефективного аграрно-промислового виробництва, дані Державного комітету статистики України, періодичні публікації, зведені річні звіти сільськогосподарських підприємств та Інтернет.
Методи дослідження. У процесі розробки поставлених у роботі завдань використовувались наступні методи економічних досліджень:
· діалектичний та абстрактно-логічний - для узагальнення теоретичних і методологічних засад у визначенні сутності поняття “ефективність”;
· економіко-статистичний - для побудови індексів та групувань;
· монографічний - для вивчення й оцінки сучасного стану розвитку підприємства;
· порівняння та систематизація для виявлення тенденцій розвитку і факторів ефективності цукробурякового виробництва;
· групування - при визначенні взаємозв’язку факторів із результативністю виробництва;
· кореляційно-регресивний - для визначення взаємозв’язків явищ і процесів в агропромисловому виробництві;
· розрахунково-конструктивний - для визначення галузевої структури підприємства


Розділ І. Теоретичні і методичні основи економічної ефективності виробництва
1.1. Суть економічної ефективності виробництва.
Термін «ефективність» є похідним від терміна «ефект». Останній походить від латинського «effectus», що в перекладі означає виконання, результат певної причини або дії. Звідси термін «ефективність» (від лат. «efficientia») можна трактувати як результативність певного процесу, дії, що вимірюється співвідношенням між отриманим результатом і витратами (ресурсами), що його спричинили. Саме в цьому і полягає сутність даної категорії та багатогранність її вияву [3, с. 9].
В економіці категорія ефективності набуває особливої, специфічності форми вияву, трансформуючись у поняття економічної ефективності. Специфічність форми вияву категорії ефективності в економіці виявляється саме в тому, що при її вимірюванні зіставляється ефект від економічної діяльності суб’єктів господарювання з витраченими на його одержанням економічними ресурсами. При цьому під економічними ресурсами розуміють обмежені (рідкісні) ресурси, які залучаються в економічну діяльність для отримання відповідного ефекту і які вимагають постійного відтворення [3, с. 12].
В першій українській економічній енциклопедії професор Мочерний С.В також характеризує ефективність як «здатність приносити ефект, результативність процесу, проекту тощо, які визначаються як відношення ефекту, результату до витрат, що забезпечили цей результат.» [1;108] Таке трактування відображає загальний підхід до визначення ефективності, яке математично відображають як в прямому, так і оберненому співвідношенні.
Ефективність ( оптимальність за Парето) у виробництві досягається при такому розподілі ресурсів між галузями, що неможливий їх перерозподіл, який збільшував би виробництво будь-якого блага без зменшення виробництва хоча б одного з інших благ [16, с. 166-167].
Ефективність може бути визначена, як відношення певного результату до витрат, пов’язаних з отриманням цього результату. У формалізованому вигляді цей звязок можна записати так:
,
де Ем - ефективність; Р - результат (дохід, прибуток, урожайність, тощо); В - виробничі витрати. У загальному вигляді ефект агропромислового формування (організації) можна охарактеризувати як співвідношення між ціною продукції. Її собівартістю та якістю [6, с. 239].
На думку Д. Н. Хаймана: «Ефективність досягається в тому випадку, коли ресурси розподілені таким чином, щоб отримати максимально чистий зиск від їх використання [27, с. 61].
Ефективність виробництва - це складне і багатогранне явище. Сільськогосподарське виробництво вимагає органічного поєднання і взаємодії чотирьох факторів - робочої сили, основних засобів, предметів праці і землі. В процесі виробництва здійснюється виробниче споживання вказаних ресурсів з метою отримання певних споживних вартостей, спроможних задовольнити відповідні потреби людей. Водночас відбувається формування різних видів ефективності (рис. 1.1) [2, с.441].


Рис. 1.1. Формування ефективності та основні форми її вияву і взаємозв’язок на рівні підприємства

Отже, будь-яке виробництво передбачає витрати ресурсів і одержання певних результатів. Але на однакову кількість витрачених ресурсів підприємства можуть одер­жувати далеко не однакові за величиною результати. В такому випадку кажуть, що підприємства ведуть виробництво з різною ефективністю.
Ефективність - це економічна категорія, що відображає співвідношення між одержаними результатами і витраченими на їх досягнення ресурсами, причому при вимірюванні ефективності ресурси можуть бути представлені або в певному обсязі за їх первісною (переоціненою) вартістю (застосовувані ресурси), або частиною їх вартості у формі виробничих витрат (виробничо-спожиті ресурси). Якщо при цьому врахувати, що результати виробництва не лише є різноманітними, але й можуть бути представлені в різних формах: вартісній, натуральній, соціальній, то стає очевидною необхідність в ідентифікації категорії ефективності відповідно до тих аспектів діяльності підприємства, які важ­ливо проаналізувати й оцінити [4].
Враховуючи специфіку сільськогосподарського виробництва, доцільно розрізняти такі види ефек­тивності: технологічну, соціальну, екологічну і економічну.
Технологічна ефективність - це результат взаємодії факторів виробництва, що характеризує досягнуту продуктивність живих організмів, які використовуються в сільському господарстві як засоби виробництва. В рослинництві показниками технологічної ефективності є врожайність культур з одиниці посівної площі та основні параметри якості рослинницької продукції (вміст цукру в цукрових буряках, олії - в насінні соняшнику, білка - в зер­ні тощо).
Як бачимо, за результат діяльності підприємств береться валове виробництво певного виду продукції і цей результат зіставляється з ресурсом - посівною площею культури [25, с. 47]. Щоб врахувати якість продукції, можна визначити біологічний вихід цукру, олії, білка тощо на гектар посівної площі, помноживши врожайність культури з гектара на відсоток вмісту відповідної органічної речовини (коефіцієнт).
Соціальна ефективність - на рівні підприємства її можна сформулювати як ступінь задоволення потреб колективу підприємства, його власників у засобах і умовах життєзабезпечення. Вона знаходить своє відображення у таких соціальних пріоритетах: рівень заробітної плати та динаміка її підвищення; соціальні виплати на відпочинок, оздоровлення, організацію дозвілля; покращення умов праці і скорочення тривалості робочого дня без зменшення заробітної плати; ліквідація важкої і непрестижної ручної праці, підвищення рівня безпеки життя працівників, запобігання професійним захворюванням; створення умов для підвищення освіти і професійного зростання працівників [2, с. 442]. Проте досить ґрунтовно про досягнуту соціальну ефективність мож­на судити за такими показниками, визначеними у динаміці, як питома вага прибутку, направленого на соціальні заходи, в загальній масі чистого прибутку; величина цього прибутку в розрахунку на одного середньооблікового працівника підприємства.
Екологічна ефективність - формується завдяки здійсненню додаткових вкладень екологічного спрямування, джерелами яких виступає, за аналогією з соціальною ефективністю, економічний ефект, створений в процесі економічної діяльності підприємств. Саме в цьому проявляється вплив економічної ефективності на екологічну ефективність: чим вищий рівень першої з них, тим більше може бути виділено коштів (за однакових інших умов) на заходи екологічної безпеки, а отже, тим вищою буде екологічна ефективність, і навпаки [2, с.443].
Економічна ефективність - надзвичайно багатогранне і містке поняття з різноманітними формами вияву. Це зумовлене, по-перше, тим, що при її визначенні ресурси і результати можуть бути подані у вартісній або натуральних формах. По-друге, ресурси в розрахунках можуть братись як сукупні або ж як окремі їх елементи. По-третє, в розрахунках ефективності залежно від поставленої мети правомірно використовувати різні види кінцевих результатів, що істотно відрізняються між собою за економічним змістом [3, с. 22].
Економічна ефективність - це досягнення виробництвом найвищих результатів за найменших витрат живої та уречевленої праці або зниження сукупних витрат на одиницю продукції [17, с. 36]
Економічна ефективність - це таке співвідношення між ресурсами і результатами виробництва, за якого отримують вартісні показники ефективності виробництва. При цьому можливі три варіанти вказаного співвідношення:
1) ресурси і результати виражені у вартісній формі;
2) ресурси - у вартісній, а результати - у натуральній формі;
3) ресурси - у натуральній, а результати - у вартісній формі.
Вимірювальну систему економічної ефективності сільськогосподарського виробництва доцільно будувати таким чином, щоб вона була здатна повністю розкривати дві взаємопов’язані і взаємодоповнюючі результативні сторони діяльності аграрних підприємств - раціональність використання ними землі через показники загального ефекту, приведені до одиниці площі сільськогосподарських угідь, і економічність виробництва, показники якої розкривали б, якою ціною одержано цей ефект. З огляду на сказане для оцінки ефективності діяльності аграрних підприємств слід широко використовувати показники ефективності використання авансованого капіталу, показники собівартості продукції і продуктивності праці, фондовіддачі виробничих фондів.
Проте для всебічної оцінки ефективності виробництва та її поглибленого аналізу необхідно також широко використовувати традиційні показники рентабельності [9, с. 18]. В них акумулюється вплив усіх факторів - природних, економічних і організаційно-госпо­дарських. Водночас на них істотно відбивається дія зовнішнього середовища, насамперед тих його ланок, на які аграрні підприємства не мають будь-якого впливу.
Категорія економічної ефективності тісно пов’язана з категоріями «продуктивність» та «результативність». Поки-що питання співвідношення цих категорій залишається дискусійним. Є підстави вважати, що спільним для економічної ефективності і продуктивності є те, що вони визначаються співвідношенням результату (ефекту) з ресурсами (витратами), які його спричинили. Проте продуктивність має ту відмінність, що для її обрахунку слід брати лише продукцію (в натуральній чи вартісній формі), тимчасом як економічна ефективність визначається за будь-яким економічним результатом, одержаним відповідно до цілей бізнесу. Отже, продуктивність - вужча за змістом категорія порівняно з категорією економічної ефективності і є однією з основних форм її вияву [2, с. 440].
Ефективність тоді набуває форми конкретного існування у вигляді продуктивності, коли вироблена продукція у натуральному чи вартісному виразі співвідноситься з ресурсами застосовуваними чи виробничо спожитими (продукт-продуктивність) [3, с. 20].
На мій погляд, попри співвідношення корисного ефекту і ресурсів, при визначенні ефективності слід також враховувати критерії оптимальної і ступеня повноти залучення ресурсів і виробництво. На сьогоднішній день ми можемо спостерігати ситуацію, коли частина площ чи обладнання сільськогосподарських підприємств не використовується, працівники зайняті в режимі неповного робочого дня, а в структурі посівних площ переважають найбільш прибуткові сільськогосподарські культури. Тому навіть, якщо підприємство має високі показники рентабельності за рахунок окремих видів продукції, але в умовах неповної зайнятості ресурсів, то таке виробництво не можна вважати достатньо ефективним з позицій суспільства. А нераціональна структура виробництва, недотримання сівозмін в довготерміновій перспективі спричиняють негативний вплив на родючість ґрунту і урожайність культур.
Тому ефективність сільськогосподарського виробництва слід розглядати як максимальне співвідношення корисного ефекту і затрат виробництва за умов повного і оптимального використання наявних ресурсів
Економічна і соціальна ефективність перебувають в органічному поєднанні. Якщо вдається досягти високих соціальних результатів, то можна говорити про подальше підвищення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Це обумовлено тим, що задоволеність умовами праці, належне фізичне і моральне здоров’я людей створює додаткові стимули та умови для підвищення продуктивності праці і підвищення на цій основі ефективності виробництва.


1.2. Методика дослідження економічної ефективності виробництва цукрових буряків.
Соціально-економічний розвиток нашої країни залежить значною мірою від ефективного господарювання. Економічна ефективність аграрно-промислового виробництва досягаються за умови раціонального використання системи сформованих факторів на основі впровадження новітніх досягнень науки і техніки, освоєння нових методів і прийомів організації виробництва з метою нарощування обсягу конкурентоспроможності продукції відповідно до попиту споживачів.
Ефективність аграрно-промислового виробництва є базою економічного і соціального розвитку суспільства й розглядається як економічна категорія, яка відображає дію об’єктивних економічних законів, що проявляється у результативності виробництва [15, с. 5].
Економічна ефективність виробництва вимірюється багатьма показниками. Це, наприклад, показники продуктивності виробничих ресурсів (продуктивність основного капіталу, оборотного капіталу, річна продуктивність праці, продуктивність землі) та продуктивності виробничо спожитих ресурсів (матеріаловіддача, працевіддача).
Ефективність виробництва характеризують і показники собівартості продукції та її трудомісткості. Все ж особливу роль для вимірювання і оцінки економічної ефективності виробництва мають показники рентабельності, які частково вже розглянуті в попередній темі [2, с. 444].
Дослідження економічної ефективності виробництва цукрового буряка ґрунтується на ринкових засадах визначення ефективності виробництва у процесі відтворення сукупності виробничих ресурсів, а також враховує спожиту у виробничому процесі частку ресурсів [12, с. 370].
При оцінці економічної ефективності сільськогосподарського виробництва у аграрних підприємствах необхідно правильно обрати систему взаємопов’язаних показників, які найбільш об’єктивно відображають її рівень. Для цього широко використовуються як натуральні, так і вартісні показники [10, с. 100].
Найважливішими вартісними показниками, що характеризують діяльність підприємства, є обсяг валової й товарної продукції, продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаломісткість, обчислити валовий і чистий дохід, а також показники рентабельності [29].
Обсяг валової продукції в грошовому виразі визначається за формулою:
ВП = ТП+ (НЗВк - НЗВп)+(Nк - Nn) , (1.2.1)
де ТП - товарна продукція, грн;
НЗВк, НЗВп - вартість залишків незавершеного виробництва і напівфабрикатів, виготовлених відповідно на початок і кінець року, грн.;
Nk, Nn - вартість залишків оснастки, запчастин, обладнання свого виробництва на початок і кінець року, грн.
Обсяг товарної продукції в грошовому виразі визначається за формулою:
, (1.2.3)
де N - кількість реалізованої продукції, що виражено у фізичній масі, ц;
Ці - оптова ціна і-го виробу продукції, грн [30].
Продуктивність праці характеризує ефективність використання живої праці робітників, зайнятих безпосередньо на виробництві певного виду продукції, і показує, яку кількість продукції вироблено за одиницю часу.
Фондовіддача відображає ефективність використання затрат минулої праці, втіленої в основних виробничих фондах, і показує, скільки одержано валової продукції в розрахунку на одиницю фондів. Визначається за формулою:

Матеріаловіддача відображає ефективність використання матеріальних затрат і засвідчує, скільки отримано валової продукції в розрахунку на одиницю матеріальних затрат .
Натуральні показники економічної ефективності діяльності підприємства є врожайність сільськогосподарських культур і продуктивність тварин. Одержання вищої врожайності - це найважливіше завдання аграрних підприємств, оскільки вона забезпечує виробництво певного обсягу продукції та безпосередньо впливає на рівень інших показників господарювання, зокрема на розвиток тваринницьких галузей. Чим вища врожайність зернових і кормових культур, тим вищий рівень продуктивності тварин [29].
Показники економічної ефективності поділяються на часткові та загальні. До часткових належать: обсяг виробленої продукції, врожайність сільськогосподарських культур, продуктивність тварин, продуктивність праці, собівартість продукції.
Обсяг продукції як результат виробництва - це кількість виробленої впродовж певного періоду продукції, яка відображає загальний ефект і залежить від мети підприємства.
Продуктивність праці характеризує ефективність використання живої праці робітників, зайнятих безпосередньо на виробництві певного виду продукції, і показує, яку кількість продукції вироблено за одиницю часу.
Собівартість продукції в загальному вигляді характеризує ефективність використання всіх спожитих засобів виробництва і показує, що затратило підприємство на виробництво певного виду продукції.
Для кращої оцінки діяльності підприємства використовують систему загальних показників економічної ефективності, які можна подати в такій послідовності:
- виробництво валової продукції в розрахунку на один гектар сільськогосподарських угідь, на середньорічного працівника, на одну затрачену людино-годину, на 100 грн виробничих витрат, на 100 грн основних виробничих фондів і оборотних засобів:
,
де В - вартість валової продукції, грн; S - площа сільськлглсподарських угідь, га; ?СРП - кількість середньорічних працівників; ?t - затрати живої праці, людино-годин; ?В - сума виробничих витрат, грн; Ф - виробничі фонди, грн.
- розмір поточних витрат виробництва на 1 грн валової продукції:
,
де ?В - виробничі витрати, грн; Вв - вартість валової продукції.
- величина валового та чистого доходу і прибутку в розрахунку на один гектар сільськогосподарських угідь, на одного середньорічного працівника, на одну людино-годину, на 100 грн витрат виробництва, на 100 грн основних виробничих фондів і оборотних засобів:

де Вд - вартість валового доходу, грн; Чд - вартість чистого доходу, грн; Пр - прибуток, грн; S - площа сільськлглсподарських угідь, га; ?СРП - кількість середньорічних працівників; ?t - затрати живої праці, людино-годин; ?В - сума виробничих витрат, грн; Ф - виробничі фонди, грн.
- рівень рентабельності й норма прибутку підприємства.
Одержані показники економічної ефективності діяльності аграрних підприємств використовують для проведення економічного аналізу. Вони дають комплексну оцінку ефективності використання землі, трудових ресурсів, основних і оборотних фондів, окупності виробничих витрат. Дані показники можуть порівнюватися за окремі роки або в середньому за 3-5 років [29].
Економічну ефективність вирощування цукрових буряків визначають за наступними показниками.
Продуктивність праці ( ПП ) - відношення валової продукції вирощування цукрових буряків до середньооблікової чисельності працівників, зайнятих на........


Список використаної літератури
1. Аграрна економіка: Підручник/ Семенда Д.К., Здоровцов О.І., Котик П.С., Школьний О.О., Бурляй О.Л., М.А. Коротєєв, Л.Ф. Бурик, А.П.Бурляй, А.І.Кисіль, К.Г. Гайдай: За ред.. Д.К. Семенди та О.І.Здоровцова. - Умань, 2005 - 318 с.
2. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу : підручник / В. Г. Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2013. - 719, [5] c.
3. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності агарних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. - Вид. 2-ге без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 292с.
4. Виробництво цукру в Україні проблеми і перспективи конкурентноздатності даної галузі // Сахар Цукор Агробизнес. - Режим доступу :
5. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
6. Економіка і організація агропромислових формувань: Навч. Посіб. / С. І. Дем?яненко, М. Й. Хорунжий, О. Г. Боброва, П. АВ. Коваль; За заг. Ред.. С. І. Дем?яненка. - К.: КНЕУ, 2006. - 304 с.
7. Збірник тез та повідомлень Всеукраїнської науково - практичної конференції «Науково - практичне обґрунтування розвитку аграрного виробництва та бізнесу в Україні» - 21 - 22 червня - Херсон. - ВЦ "Колос". - ДАУ. - 2012. -64 с.
8. Іваненко Ф.В.Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва: навч. посібник / Ф. В. Іваненко - К. : КНЕУ, 2008. - 600 с.
9. Інноваційний розвиток агропромислового комплексу України: інформаційний посібник / [уклад. Р.І.Мала, В.В. Миронова, Н.В.Єремєєва]; Донецька обласна державна адміністрація, Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Відокремлений підрозділ «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету» - Донецьк:, 2012. - 65 с.
10. Калініченко О.В. Оцінка економічної та енергетичної ефективності вирощування цукрових буряків / О.В. Калініченко // Вісн. Хмельницьк. нац. ун-ту. - 2010. - №2. - T. 1. - С.100-104.
11. Ковальова О.В. Прогнозування показників розвитку виробництва цукрових буряків / О.В. Ковальова // Матеріали ІV міжнародного форуму молодих вчених «Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи». У 2-х т. Т. 1. - Харків: ХНТУСГ, 2010. - 306 с.
12. Ковальова О.В. Теоретичні і практичні аспекти дослідження економічної ефективності виробництва цукрових буряків / О.В. Ковальова // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. : спец. вип. «Аграрна економічна освіта в розбудові конкурентоспроможного сільського господарства України». - К.: КНЕУ, 2009. - С. 364-371.
13. Комплексна Державна програма розвитку бурякоцукрової галузі України на період до 2015?року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < ua/40/lists/134>.
14. Лабораторний практикум з дисципліни «Технологічні процеси в галузях» Ф.В.Іваненко, М.І.Наконечна. - К: КДЕУ, 1995. - 127с.
15. Мироненко М. Ю. Економічна ефективність цукробурякового виробництва: автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»/ М. Ю. Мироненко. - К.: 2008. с. 20.
16. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. У 2 ч. / С. Будаговська, О. Кілієвич, І. Луніна та ін..; За заг. ред. С. Будаговськох. - К.: Основи. 2001. - 517с.
17. Можайкіна Н. В. Конспект лекцій з курсу «Економічна теорія» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Н. В. Можайкіна, А. О. Москвіна, О. А. Цимбалюк ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2011. - 164 с.
18. Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < ua/sugarnews_ukr?&pagenum=4>
19. Проблеми та перспективи розвитку сільських територій України (на прикладі Карпатського регіону): науково-аналітична доповідь / [В. В. Борщевський, Х. М. Притула, В. Є. Крупін, І. М. Куліш]; НАН України. Інститут регіональних досліджень; [наук. ред. В. В. Борщевський]. - Львів, 2011. - 60 с.
20. П’ятківський М. А., Цукрові буряки в сівозмінах з короткою ротацією / М. А. П?ятківский //Пропозиція. - 2010 - № 12
21. Річна статистична звітність підприємств Білоцерківського та Кагарлицького району за 2008-2012 рр..
22. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: аналіт. доп. / за заг. ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2011. - 104 с.
23. Сінельніков Б. Розвиток цукробурякового виробництва в контексті інтелектуальної спадщини М.Д. Кондратьєва / Б. Сінельніков // Економіка України. - 2011. - № 11. - С. 44-59.
24. Світ агротехнологій. Підвищуємо рентабельність цукрових буряків [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < pidvishchuiemo-rentabelnist-cukrovih-buryakiv>
25. Сучасний стан та перспективи розвитку селекції та насінництва цукрових буряків в Україні на 2011-2015 роки. // Вісник цукровиків України. - квітень 2011. - №4 (59).
26. Цукрові буряки. - 2010. - № 5 (77).
27. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и приложения. В 2-х т., т. II / Пер. англ. - М.: Финансы и статистика, 1992. - 154с.
28. USDA. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < uploads/media/Ukrselko_Sugar_Market_Analysis_November-12.pdf>
29. 1180091236281/ekonomika/pokazniki_ekonomichnoyi_efektivnosti_diyalnosti_pidpriyemstv
30. ep_z/15.htm
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.