Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82596


Наименование:


Курсовик Социальная доктрина католической церкви

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 9.12.2014. Сдан: 2012. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
Актуальність теми. Актуальність вивчення теми відношення католицької церкви до суспільного життя у контексті сучасної соціальної доктрини даної церкви зумовлюється низкою факторів. Найважливішим з них є гостра гуманізація суспільних відносин у країнах ринкової орієнтації, а також соціальна впливовість і авторитетність, якими користується у світі найчисельніша із християнських інституцій-Римо-католицька церква. Розглядувані у соціальних доктрині католицької церкви аспекти суспільного життя визначаються насамперед пріоритетами церковної політики, яка в постіндустріальній добі має два провідних спрямування : по-перше, протидія секулярним ідеологіям ; і, по-друге, пристосування до соціальної реальності. Необхідність вирішення цих завдань привела церкву до розширення проблематики її соціального вчення та вироблення відповідного понятійного апарату. Церква дедалі більше розширює свою увагу до трагедій та невідкладних питань людського співжиття у всіх частинах світу. Вона зосереджує увагу на тому, що є центром її навчання. Звернення до людської особи, згідно із соціальною доктриною Церкви, є началом, осереддям і метою суспільства.
Мета і завдання дослідження. Метою курсової роботи є дослідження основних питань соціальної доктрини Католицької церкви та історії виникнення і становлення.
У відповідності з метою дослідження ставляться такі завдання:
1. розкрити зміст соціальної проблеми; виділити основні її види і вплив на суспільство;
2. дослідити позицію Католицької церкви щодо проблеми людини у суспільстві;
3. з’ясувати зміст понять «соціальне вчення» та «соціальна доктрина»;
4. дослідити історію становлення соціального вчення.
Об’єктом дослідження є соціальна доктрина католицької церкви.
Предметом дослідження є основи та складові соціальної доктрини церкви, її вплив та внесок у суспільство.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали методи загальнонаукового та історичного характеру, принципи об’єктивності,а також проблемно-хронологічний, порівняльно-аналітичний методи;системний підхід до визначення наукового розуміння ролі і місця доктрини в історії. В роботі використано порівняльний та текстологічний аналізи. Важливе значення має єдність історичного та логічного у викладі матеріалу.
Хронологічні рамки. Нижня хронологічна межа - це початок формування соціального вчення, а верхня межа - розвиток доктрини до ХІХ ст.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що зроблені висновки і узагальнення можуть бути використані при підготовці підручників і посібників релігієзнавства для вищих і середніх навчальних закладів, складання програм, планів, методичних порад, а також під час написання студентами курсових, бакалаврських та магістерських робіт. Результати дослідження можуть бути корисними працівникам викладачам вузів, вчителям шкіл. Матеріали дослідження сприятимуть зростанню поінформованості громадськості.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, які в свою чергу поділяються на підрозділи, висновку, списку використаних джерел.


РОЗДІЛ 1
СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ


1.1. Соціальна проблема: сутність та види

В процесі ускладнення суспільних відносин змінюється і їх тип та характер, і це стосується не лише динаміки всередині системи, але і її відношення до інших суспільств, які постають на макрорівні як окремі системи. Зрозуміло, що у кожній із систем виходячи з історичних, культурних, економічних, правових, релігійних чи інших факторів, формується власна система цінностей, яка нерідко починає конкурувати, а то і заперечувати інші системи. Проте, людство на даному етапі розвитку все ж дійшло до того рівня, що попри необхідність полікультурної цивілізації, необхідно виділити і підтримувати універсальні системи цінностей, які будуть визнаватися всіма. Це зберігатиме стабільність її на мікрорівні, тобто на рівні окремої держави чи окремої культури, усуваючи причини виникнення міжсистемних конфліктів. На глобальному рівні (макрорівні) дозволить їй залишатися стабільною, тим самим не поглиблюючи кризу у анархічних міжнародних відносинах.
Головним питанням з ефективного вирішення проблем у системах залишається факт, що вони налічують безліч акторів, до яких можна віднести численні етнічні, релігійні, соціальні, економічні групи та класи. Зрозуміло, що перебуваючи в постійній взаємодії одне з одним у них з’являються протиріччя, які покликана вирішувати держава, яка виступає як гарант цілісності території та вирішення соціальних протиріч.
Соціальна проблема - соціальне протиріччя, яке усвідомлюється суб’єктами ( індивідами, групами, і т.д.) як вагома для них невідповідність між існуючим і тим, що має бути; між цілями і результатами діяльності, що виникає через відсутність засобів для досягнення цілей [12, с. 64].
Щоб проблема була соціальною, вона повинна охоплювати соціальні системи, а також людей, які беруть в них участь. Сюди входять проблеми, на які впливають певні соціальні умови або створюють наслідки, що впливають на соціальні системи. В основному, будь-що може вважатись соціальною проблемою, якщо тільки воно порушує або втручається в культурні цінності, які визначають, що є добрим, важливим і бажаним в суспільстві. Соціальна проблема формується у певному середовищі, яке називають відповідно соціальним, до нього відносять всі чинники, які активізують або блокують захист соціальних інтересів особи, реалізацію її потреб[9, с. 132]. Зазвичай, вона тягне за собою певну реакцію людей і спонукає до дій. Інше діло, як відреагує на це суспільство. Адже, можна і проігнорувати , залишивши проблему на потім, відразу віднісши її до рівня не нагальних і заодно поглибивши її. Ось тут і з’являється поняття норми, яке нібито виступає регулятором «відносин» між наявною проблемою і соціумом. «Норма - взірець, те, що притаманне більшості» [9, с. 156]. Будучи певним елементом регуляції поведінки, вона несе на собі зобов’язання постійного догляду за індивідами.
За допомогою норм суспільство і соціальні групи, які їх створюють, таким чином показують своїм представникам вимоги, якими повинна задовольнятись їхня поведінка, заодно направляють, оцінюють, регулюють цю поведінку. Норми створюють з урахуванням соціальної структури суспільства, інтересів груп, систем суспільних відносин і уявлень членів суспільства про допустиму, можливу, бажану чи навпаки недопустиму поведінку. Норми виконують функції інтеграції, впорядкування, підтримки процесів функціонування суспільства як системи взаємодії індивідів і груп [12, с.165].
Соціальна проблема має об’єктивно-суб’єктивну природу: ті протиріччя, які лежать в її основі, між різноманітними сторонами життєдіяльності суспільства чи соціальних груп, щоб стати проблемою повинні обов’язково переживатись, оцінюватись в якості проблеми чи проблемної ситуації [9, с. 145]. Однією з найважливіших вимог до формулювання соціальної проблеми є її обгрунтованість. Вона повинна витікати з реальних потреб і передумов. Різного роду теорії, які вважають соціальні проблеми відбитками обєктивних умов, не можуть пояснити, чому одні умови визначаються як проблеми, привертаючи до себе суспільну увагу, тоді як інші, однаково ж небезпечні, залишаються без подібного визначення. Вплив соціального середовища має актуалізований характер, оскільки особа взаємодіє з ним у даний момент. Безумовно, соціальне середовище впливає на людину не лише безпосередньо перед яким-небудь вчинком. Воно справляло свій вплив на неї і в минулому, формуючи її як особу. Саме в цьому полягає різниця між конкретною життєвою ситуацією (сучасне) і умовами формування особи (минуле). Саме ці факти кореняться в економічних, політичних, духовних та суспільних відносинах.
Соціальні проблеми, на рішення яких направлена соціальна робота, можна класифікувати таким чином:
1. Індивідуальні, сімейні, організаційні проблеми.
Працюють з індивідом, включаючи його слабке фізичне здоровя і безпорадність, пригноблення, зовнішню непривабливість, самотність, соціальну ізоляцію і закінчуючи різними організаційними проблемами.
2. Соціально-екологічні проблеми - охорона навколишнього середовища, забруднення великих промислових центрів, екологічні катастрофи.
3. Соціально-економічні проблеми - бідність, соціальне неблагополуччя, невдалі реформи держави, які ведуть до фінансової кризи.
4. Проблеми соціальної стратифікації. Соціальне розшарування, нерівність в суспільстві веде до розділення суспільства на «вищі» і «нижчі» класи і верстви, до економічної експлуатації, техно........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. Соч. в 4 т. - М., 1993. - Т. 4. - 189 с.
2. Ватиканська мозаїка: Факти і легенди Ватикану // Людина і світ. - 2004. - №1. - с. 52-57.
3. Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне релігієзнавство. Навч. посібник. - Чернівці, 2005. - 376 с.
4. Документи Другого Ватиканського Собору: Конституції, декрети, декларації. - Львів: Свічадо, 1996. - 757 с.
5. Еволюція соціального вчення католицької церкви у 60-70-ті рр. ХХ ст. та механізм його реалізації // Український історичний журнал. - 2002. - №6. - с. 61-71.
6. Иоанн Павел ІІ о правах человека // Права людини. - 2005. - №6. - с. 12-16.
7. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів.-К., 2004. - 646 с.
8. Колодний А.М. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. - Дрогобич, 2006. - с.
9. Краткий словарь по социологии / Под общ. ред. Д.М. Гвишиани, Н.И.Лапина. - М.: Политиздат, 1988. - 479 с.
10. Настанови для вивчення та викладання соціальної доктрини Церкви у формації священиків, Конгрегація у справах католицького виховання. - 1989. - № 15. - с.
11. Патрик де Лоб’є. Три града. (Социальное учение християнства). - СПб.: Алтек 2001. - 412с.
12. Піча В. Соціологія. - К.: Новий світ, 2000. - 246 с.
13. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков и до наших дней. - Т.2. Средневековье. - СПб., 1994. - 489 с.
14. Сергійко В. Органічна концепція соціального життя: Про ключові проблеми соціального вчення католицизму // Людина і світ . - 2003 . - №2 . - с. 19-24.
15. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979.
16. Соціальна доктрина Церкви (Збірник статтей). - Львів: Свічадо, 1998. - 300 с.
17. Тентом Л.В. Ватикан і виклики модерності. - Львів: ВНТЛ, 2006. - 456 с.
18. Тишкевич С.С. Католичество. - Рим, 1950. - 69 с.
19. Тулюк -Кульчицький Д. Державна етика (Католицька наука про державу). - Мюнхен, 1966, 76 с .
20. Хоружний Г. Ватикан: історія і сучасність. - Львів: Місіонер, 2007. - 280 с.
21. Церква і соціальні проблеми. - Львів: Місіонер, 2000. - 545 с.
22. Яроцький П. Вселенський католицизм: основні стадії розвитку і сучасні проблеми // Релігійна панорама. - 2009. - №1. - с. 57-60
23. Яроцький П. Римо-католицизм в Україні // Релігійна панорама. - 2006. - №12. - с. 50-52.
Електронні ресурси
24. Документи Другого Ватиканського Собору [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < acts/20/2vatican/dcmnt01/html>
25. Лев ХІІІ. Rerum Novarum [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < acts/19/1890/1891rerum.html>
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.