На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82679


Наименование:


Контрольная Фнансова звтнсть (Додаток А, Б),. № залкової 12-20. № варанта 16

Информация:

Тип работы: Контрольная. Предмет: Бухгалтерский учёт. Добавлен: 10.12.2014. Сдан: 2014. Страниц: 14. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Виконання завдання: ст..

1. Фінансова звітність (Додаток А, Б),. № залікової 12-20. № варіанта 16……………….3
2.Проводиться коефіцієнтний аналіз із розрахунком показників
(на початок і на кінець звітного періоду):
2.1. Показники майнового стану (таблиця 1)……………………………………..6
2.2 Показники фінансової стійкості (таблиця 2)………………………………….7
2.3. Показники ліквідності (таблиця 3)…………………………………………...9
2.4. Показники ділової активності (таблиця 4)…………………………………...10
2.5. Показники рентабельності . (таблиця 5)……………………………………..12
3.Висновок……………………………………………………………………………..13
4.Використана література…………………………………………………………….14


Додаток А
Баланс підприємства (Форма № 1)

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 54 72
первісна вартість 011 66 82
накопичена амортизація 012 12 10
Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1870,85 1717,85
первісна вартість 031 2201 2021
знос 032 330,15 303,15
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035
первісна вартість 036
накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 100 160
інші фінансові інвестиції 045 25 62
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 264 225
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові платежі 060 20 22
Гудвіл 065
інші необоротні активи 070 63 36
Усього за розділом I 080 2396,85 2294,85
II Оборотні активи
Виробничі запаси 100
Поточні біологічні активи 110 520 716
незавершене виробництво 120 260 305
готова продукція 130 115 127
товари 140 90 102
Векселі одержані 150 300 225
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 55 75
первісна вартість 161 70 96
резерв сумнівних боргів 162 15 21
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 20 32
за виданими авансами 180 42 56
з нарахованих доходів 190 - -
за внутрішніми розрахунками 200 61 62
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 25 7
Поточні фінансові інвестиції 220 160 100
Грошові кошти і їх еквіваленти:
в національній валюті 230 125 102
в іноземній валюті 240 63 21
Інші оборотні активи 250 3 64
Усього за розділом II 260 1839 1994
III Витрати майбутніх періодів 270 325 407
IV. Необоротні активи і групи вибуття 275
БАЛАНС 280 4560,85 4695,85
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I Власний капітал
Статутний капітал 300 1185,82 1220,92
Пайовий капітал 310 - -
Додаткови........


ВИКОРИСТАНА ЛІЕРАТУРА

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 “Баланс”: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про фінансові результати”: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 “Звіт про рух грошових коштів”: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №5 “Звіт про власний капітал”: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №14 “Оренда”, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000р. №181, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.08.2000р. №487/4708.
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств:Підручник.-К.:Либідь,1998.
7. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств: Практикум. - К.: Центр учбової літератури,2008.-196с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.