На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82801


Наименование:


Курсовик Регулювання якост робочої сили в систем управлння людськими ресурсами

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.12.2014. Сдан: 2012. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ 3
1.Теоретико-методологічні основи управління людськими
ресурсами 5
1.1 Формування якісного рівня трудових ресурсів 5
1.2 Ефективність використання трудових ресурсів 7
1.3 Сучасний рівень використання трудових ресурсів 14
2. Аналіз якості робочої сили в Україні 17
2.1 Класифікація якостей робочої сили 17
2.2 Соціально-економічний аналіз регулювання якості робочої сили в Україні 20
3.Удосконалення регулювання якості робочої сили в Україні 24
Висновки 29
Перелік використаної літератури 32


Реферат

Обсяг курсової роботи: 46 стор., 8 рис., 35 джерел.
Мета роботи: аналіз сучасного рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості.
Завдання роботи:
- аналіз різних підходів до визначення поняття "зайнятість", та виявлення існуючих методів його дослідження;
- аналіз різних підходів у визначення сутності та методів державного регулювання зайнятості населення;
- аналіз стану та рівня зайнятості та безробіття населення в Україні, та дослідження основних проблем їх державного регулювання;
- виявлення основних шляхів вдосконалення державної політики у сфері зайнятості.
Об’єкт дослідження - рівень зайнятості населення та його державне регулювання.
Предмет дослідження - теоретичні аспекти, практичні рекомендації щодо вдосконалення системи державного регулювання зайнятості населення в Україні.
Методи дослідження: історичний та логічний методи; абстрактно-логічний; економіко-статистичний; методи аналізу й синтезу; експериментальний.
держава, політика, населення, ринок праці, зайнятість, рівень зайнятості, соціальний захист, пільги, система, державне регулювання.


Вступ

Актуальність теми курсової роботи. Головним завданням політики зайнятості на сучасному етапі є збереження провідної ролі держави в її регулюванні. Проте державне регулювання зайнятості не повинно використовуватись для обмеження ринкового механізму саморегулювання.
Проблема державного правового регулювання ринку зайнятості актуальна не лише для України. В умовах подальшого розвитку науково-технічного прогресу, все об’ємлюючої автоматизації виробництва, її все більш корпоративного або навпаки - локального характеру дістало місце підвищення професійних та особистих вимог до фахівців, тенденції надвиробництва, неможливість швидко знайти підходящу роботу. Всі зазначені явища та інші дедалі більше перетворюються на чинник деградації робочої сили. Але в нашій державі формування ринку праці, яке тільки розпочалося, диктує необхідність розробки політики зайнятості, яка буде враховувати специфіку перехідної економіки, національні особливості та менталітет населення. Це не виключає застосування деяких принципів та методик, які є характерними для стратегій зайнятості в країнах з розвиненим ринковим господарством, але можливо лише при умові їх адаптації до "українських реалій".
В Україні трудові відносини як контекст політики зайнятості мають специфіку, яка визначається низкою факторів:
Ринкові відносини в сфері праці знаходяться в процесі становлення. Безпосереднім слідством зниження виробництва стає не зростання безробіття, як це відбувається в умовах розвиненого, ефективно функціонуючого ринку праці, а зростання внутрішньовиробничої незайнятості. Аналіз роботи підприємств останніх років показує, що приховане безробіття зростає значно більшими темпами ніж відкрите. Різке скорочення виробництва не супроводжується адекватним звільненням робочої сили.
Інфляція і економічний хаос здійснюють двосторонній вплив на заробітну платню: відбувається подальше зменшення й без того низької реальної заробітної платні, особливо в державному секторі, та зростає відрив розміру винагороди за працю від її результатів, якості та складності. В результаті заробітна платня втрачає належну їй функцію розподілу праці між різними секторами економіки у відповідності з попитом. Це призводить до нарощення диспропорцій між структурами попиту на працю та її пропозиції в професійно-кваліфікаційному, галузевому, територіальному та інших аспектах. Консервації зазначеної диспропорції сприяє штучне підтримання підвищеного попиту на робочу силу.
У порівнянні із засобами, які мають у своєму розпорядженні центральна та місцева влади у розвитих країнах світу, фінансові, матеріальні та кадрові ресурси, яки мають у своєму розпорядженні відповідні державні органи України, щодо розробки і проведення політики зайнятості, украй обмежені. Тому якісно інше значення набуває правильний вибір пріоритетів.
Разом з тим треба враховувати перехідний характер української економіки, для якої є неприйнятною орієнтація лише на механізм ринкового регулювання зайнятості. Він не може ефективно працювати внаслідок відставання заробітної плати від середнього прожиткового мінімуму, у звязку з необхідністю вкладення коштів в охорону здоровя, відпочинок, житло і транспорт. Незабезпечення цих умов перешкоджає вільному переміщенню робочої сили.
Характерною ознакою соціальної ринкової економіки є орієнтація на продуктивну зайнятість, що базується на необхідності вкладень коштів у забезпечення належних умов для існування людини, зростання її добробуту.
Забезпечення продуктивної зайнятості можливе лише за умови поєднання активних дій органів державного управління з ринковими регуляторами зайнятості.
Вільно вибрана зайнятість як орієнтир соціальної ринкової економіки є головним принципом, на якому повинні будуватися державна політика і механізм забезпечення продуктивної зайнятості. Передумовами реалізації цього принципу є розвиток всіх форм власності з метою розширення можливостей вибору громадянами сфер застосування праці; недопущення примушування до праці та будь-яких форм дискримінації - за статтю, віком, національністю тощо. До цих умов треба також віднести економічну та юридичну свободу працівників і роботодавців при наймі та звільненні, свободу переміщення праці і капіталу, створення нового механізму регулювання ринку праці, розвиток системи партнерських відносин щодо розвязання індивідуальних і колективних трудових спорів.
Усе це означає необхідність створення такої моделі зайнятості, яка була б заснована на поєднанні ринкових принципів регулювання і участі держави в побудові правил функціонування ринку праці. Така модель повинна передбачати заходи соціального захисту населення у випадку безробіття, здійснення політики сприяння зайнятості та прискоренню адаптації населення до вимог ринкової економіки.
Складність утвердження нових принципів політики зайнятості обумовлена інертністю громадської свідомості та уявленням про те, що перехід до ринкової економіки може автоматично розвязати всі накопичені проблеми у сфері зайнятості.
Метою роботи є аналіз сучасного рівень зайнятості населення в Україні, його державного регулювання та розробка рекомендацій щодо вдосконалення механізму державного регулювання зайнятості.
Для досягнення мети підлягають вирішенню наступні завдання:
- аналіз різних підходів до визначення поняття "зайнятість", та виявлення існуючих методів його дослідження;
- аналіз різних підходів у визначення сутності та методів державного регулювання зайнятості населення;
- аналіз стану та рівня зайнятості та безробіття населення в Україні, та дослідження основних проблем їх державного регулювання;
- виявлення основних шляхів вдосконалення державної політики у сфері зайнятості.
Об’єкт дослідження - рівень зайнятості населення та його державне регулювання.
Предмет дослідження - теоретичні аспекти, практичні рекомендації щодо вдосконалення системи державного регулювання зайнятості населення в Україні.
Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що цілеспрямована соціальна політика, забезпечення державної підтримки зайнятості населення та запровадження концепції змішаного регулювання зайнятості населення сприятимуть ефективному державному регулюванню зайнятості населення.
Методи дослідження: історичний та логічний методи - для дослідження теоретичних засад зайнятості населення; абстрактно-логічний - для теоретичного узагальнення й формування висновків; економіко-статистичний - для аналізу сучасного стану державної регулювання зайнятості населення в Україні; методи аналізу й синтезу - для розробки ефективного механізму реалізації державної політики у сфері зайнятості; експериментальний - для формування напрямів удосконалення державного регулювання зайнятості населення.
Інформаційною та методологічною основою дослідження стали фундаментальні дослідження вітчизняних і зарубіжних економістів, Кодекс законів про працю України, Державні програми й Укази Президента України з питань регулювання зайнятості населення. Інформаційну базу дослідження склали дані статистичних збірників і періодичних видань, а також статистичні матеріали з тематичних проблем курсової роботи, що наведені в українській науковій літературі.
З урахуванням вищезазначеного мають бути сформульовані стратегічні принципи політики зайнятості.

Економіко-правові основи зайнятості населення в Україні

1.1 Сутність та характеристика державної політики зайнятості

Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Саме в цьому полягає її економічна сутність. Зайнятість населення - найбільш узагальнена характеристика економіки. Вона відбиває досягнутий рівень економічного розвитку, внесок живої праці в досягнення виробництва. Зайнятість обєднує виробництво і споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозвязків.
Соціальна сутність зайнятості відображає потребу людини в самовираженні, а також у задоволенні матеріальних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.
Ринок праці, як важлива багатопланова сфера економічного і соціально-політичного життя суспільства потребує кваліфікованого регулювання зайнятості та використання працівників у суспільному виробництві з метою підвищення ефективності його функціонування. Саме створення дієвої системи регулювання сфери зайнятості є одним з основних соціальних заходів розвитку суспільства [9; с.107-124].
Державна політика зайнятості населення залежить від темпу і характеру ринкових перетворень. Вона передбачає систему адаптації різних категорій незайнятого населення до вимог ринку праці, а також систему соціального захисту безробітних та осіб з обмеженою конкурентоспроможністю (рис.1.1.).


Рис.1.1. Державне регулювання ринку робочої сили
праця зайнятість допомога безробіття державний
Державне регулювання зайнятості населення має ґрунтуватися на:
- забезпеченні соціального партнерства суб’єктів ринку праці, тобто створенні рівних можливостей усім громадянам незалежно від їхнього походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, віку, політичних переконань, ставлення до релігії, реалізації права на вільний вибір виду діяльності відповідно до своїх здібностей та професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів та суспільних потреб;
- сприянні забезпеченню ефективної зайнятості, запобіганні безробіттю, створенні нових робочих місць та умов для розвитку підприємництва;
- добровільності й відсутності примушування громадян щодо вибору сфери діяльності й робочого місця;
- гласності на основі всебічного інформування населення про наявність вакантних робочих місць;
- дотриманні комплексності заходів щодо регулювання зайнятості населення;
- підтримці працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту;
- забезпеченні заходів запобіжного характеру щодо регулювання зайнятості населення та відтворення робочих місць;
- певної гарантії зайнятості, тобто гарантії збереження робочих місць і професії, гарантії одержання доходів [7; с.45-78].
Залежно від стану економіки та ринку праці передбачається здійснення активних та пасивних заходів регулювання зайнятості.
До активних заходів належать:
- створення додаткових і нових робочих місць шляхом реструктуризації економіки, розвитку приватного бізнесу, особливо малого й середнього, створення умов для іноземного інвестування та для самозайнятості населення тощо;
- профорієнтація, підготовка й перепідготовка кадрів;
- організація громадських робіт;
- посилення територіальної та професійної мобільності робочої сили;
- розвиток служби зайнятості тощо.
До пасивних заходів належать: виплата допомоги у звязку з безробіттям і надання допомоги членам сімей, які перебувають на утриманні безробітних.
Принципи соціального захисту наведені на рисунку 1.2.:Рис.1.2. Система соціального захисту в умовах ринку

1. Забезпечення системи ефективної зайнятості, підготовки та перекваліфікації кадрів, яка дозволяла б кожній людині знаходити застосування своїм особистим здібностям у відповідній сфері діяльності.
2. Організація ефективної системи формування доходів, при якій рівень отримуваної винагороди безпосередньо визначається якістю і результатом роботи людини незалежно від галузі економіки, в якій вона працює.
3. Макроекономічне регулювання процесу диференціації в доходах і особистому споживанні, в тому числі податкове планування, забезпечення професійної і соціальної мобільності населення.
4. Офіційне встановлення реа........


пЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, №254/96-ВР
2. Кодекс законів про працю України Із змінами і доповненнями за станом на 11 липня 2001 року, внесеними згідно з Законом, N 2620-III, ОВУ, 2001 р., N 30, ст.1354
3. Закон України "Про зайнятість населення" / Закони України, том 1. - К.: Інститут законодавства, 1996. - С. 252-268
4. Закон України "Про колективні договори і угоди" / Закони України, том 6. - К.: Інститут законодавства, 1997. - С. 5-11
5. Закон України "Про оплату праці" від 24 березня 1995 року N 108/95-ВР.//В редакції Закону України N 96-IV від 11.07.2002, ВВР, 2002, N 41, ст. 294
6. Постанова Кабінету Міністрів № 42 від 20.01.2006 р.
7. Анпілогова Ж.Д. Механізм функціонування ринку праці // Держава та регіони. - 2006. - №2. - С.6-9.
8. Афендікова Н.О. Особливості трудових ресурсів та формування ринку праці в сільському господарстві України //Держава та регіони. - 2006. - №6. - С. 25-28.
9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - 224 с.
10. Бараник З. Основні напрями ефективного функціонування ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС// Бюлетень ІПК ДСЗУ - 2006. - №2. - С. 14-27.
11. Большая О. В. Проблема неформальної зайнятості в Україні // Держава та регіони. - 2007. - №1. - С 45-49.
12. Бондарчук В. Заробітчанство в цифрах і фактах //Львівська газета. - №156. - 29.08.2006. - С3-4.
13. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення /Г. Волинський //Економіка України. - 2008. - №2 - С.79-85.
14. Гайдуцький А.П. Характерні риси української трудової міграції за кордон.// Економіка та держава - 2007. - №9. - С.88-92.
15. Гаркавенко Н.О. Проблеми зайнятості та безробіття на національному ринку праці.// Формування ринкових відносин в Україні - 2007. - №4. - С.168-172.
16. Данильченко О. П. Макроекономіка. - К., 1995. - 96 с.
17. Еренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда: Теория и государственная политика / Под ред. Р. П. Колосовой и др. - М., 1996. С. 634.
18. Зайцева К. В. Управление трудовой занятостью в условиях смешанной экономики [монография] /К.В. Зайцева. - Донецк: МЧП «ВИК», 2003. - 294с.
19. Захарченко В.І., Борисов О. Г., Іванищева А В. Зарубіжний і вітчизняний досвід державного регу­лювання економіки для сучасної України/ В.І Захарченко [та ін.] /За ред. проф. В.І. Захарченко. - Одеса: Видавничий центр Студія «Негоціант», 2005. - 128 с.
20. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник. - 2-е изд., испр., доп. - М.: Дело, 2002. - 472 с.
21. Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка (аспект эффективности): учеб.-метод. пособ. /А.В. Калина. - 2-е изд., испр. и доп. - Киев: МАУП, 1997. - 300с.
22. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1998. С. 252.
23. Кочура І. Продуктивна зайнятість у контексті забезпечення людського розвитку і економічного зростання / І. Кочура // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 6. - С. 19-23.
24. Курс общей экономической теории / Под ред. А. И. Добрынина, Л. С. Тарасевича. СПб., 1996. С. 316-317.
25. Лібанова Елла. Ринок праці та соціальний захист: навч. посіб. із соц. політики / [Е. Лібанова, О. Палій]. - К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2004. - 491 с.
26. Маконелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М., 2000, 785 с.
27. Махсма М. Світові тенденції трансформації зайнятості населення в умовах глобалізації економіки / М. Масхма // Україна: аспекти праці. - 2007. - №4. - С. 10-15.
28. Мочерний та ін. Політична економія: навчальний посібник. - Херсон: Дніпро, 2002, 794 с.
29. Мутяк М. Менеджмент зайнятості молоді: міжнародний аспект / М. Мутяк // Україна: аспекти праці. - 2005. - №4. - С. 24-28.
30. Никольская Г. К. Влияние глобализации экономических связей на состояние рынка труда в США / Г.К. Никольская // Труд за рубежом. - 2000. - №1. - С.13-16
31. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: навч. посіб. / Г.В.Осовська [та ін.] - К.: Кондор, 2003. - 224с.
32. Прокопенко В.І. . Трудове право України. Підручник. - Харків: Консум, 2000. - С.160-174; 212-284.
33. Трудове право України. Підручник За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. К.: Т-во "Знання", 2000. - 564 с.
34. Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи [С.І. Бандур, Т.А Заяць, В.І.Куценко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина]. - Черкаси: Брама-Україна, 2006. - 760 с.
35. Старовойтова Л. И. Занятость населения и ее регулирование: учеб. пособие [для студ. высш. учеб. заведений] / Л. И. Старовойтова, Т. Ф. Золотарева. - М. : Издательский центр «Академия», 2001. - 192 с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.