На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 82899


Наименование:


Курсовик Концепт ЧАС у сучаснй англомовнй картин свту

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.12.2014. Сдан: 2011. Страниц: 37. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ ТА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ……………………………………………………………….6
1.1. Поняття «картина світу» у сучасній лінгвістиці…………………………6
1.2. Дефініція концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях…………11
Висновки до Розділу 1………………………………………………………….20
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЧАС В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ…………………………………………21
2.1. Відображення концепту ЧАС у сучасній англійській мові………………21
2.2. Семантична структура та лексичне вираження концепту ЧАС в англійській мові………………………………………………………………….24
Висновки до Розділу 2………………………………………………………….30
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………………31
SUMMARY………………………………………………………………………33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ………………...35


ВСТУП

Вивчення концептів в мові є одним з перспективних напрямів в лінгвістичній науці. Концепти розглядаються в культурологічному, лінгвістичному, філософському та інших аспектах, пропонуються різні їх інтерпретації, класифікації та методи дослідження. Через концепт розкриваються ті чи інші мовні закономірності. Мова є знаряддям створення, розвитку та зберігання культури, яка проявляється в мовній діяльності, стереотипах поведінки, в значеннях мовних одиниць і сенсах текстів. Таким чином, аналізуючи концепти, ми вивчаємо культуру, вступаємо на шлях не просто лінгвістичного аналізу, а й на шлях зіставлення різних культур. Вибір концепту часу в якості обєкта вивчення обумовлений, насамперед, тим, що концепт часу визнаний одним з основоположних концептів будь-якої культури і мови, поряд з концептом простору, так як вони є двома формами організації матерії і, з точки зору лінгвістики, культурології, філософії та інших наук, є невичерпним джерелом для дослідження. Сприйняття часу по-різному відбивається в різних лінгвокультурах, так як у сучасній цивілізації простежується поділ культур на поліхронні (акцентується увага на спілкування з людьми, налагодження звязків, сімю) і монохронні (акцент на завдання, роботу з формальними даними, індивідуальні досягнення).
Увага традиційного мовознавства була сфокусована на розгляді граматичної категорії часу, яку досліджували на матеріалі різних мов з позицій структуральної граматики (О.В. Бондарко, Т.В. Булигіна, Г.Ю. Крейдлін, М.Г. Сенів) та логіко-функціональної семантики (М.В. Всеволодова, М.Г. Джиоєва, А.П. Клименко, Т.В. Радзієвська, М.О. Потаєнко, Л.К. Малімон, О.В. Василенко).
Когнітивний аналіз особливостей мовної репрезентації часу характеризує інтерпретаційне начало: будь-які мовні рефлекси часу розглядаються як форма інтерпретації світу людською свідомістю (Дж. Бейлі, В. Еванс, Дж. Віімаранта).
У загальній сфері когнітивно скерованого мовознавчого пошуку в царині темпоральної проблематики виокремлюють концептологічне (Н.О. Бігунова, Ю.А. Мамоннова, М.А. Недобух, Н.К. Рябцева, Н.В. Таценко, К.С. Яковлєва), когнітивно-семантичне (М. Бансімба, Ю.О. Дем’янова, О.В. Забуранна, М.В. Сергєєва, Ю.М. Точіліна, В.Є. Щербіна) та когнітивно-дискурсивне відгалуження (М.О. Задорожна, М.М. Коннова, М.О. Шведова).
На сьогодні наявні й наукові праці, в яких висвітлені системно-мовні і дискурсивні властивості темпоральних одиниць (Ю.С. Бєлозьорова, Є.В. Бондаренко, Л.М. Міхєєва), однак завдання виявити їх характеристики, що дають змогу скорелювати означені плани, дослідники не ставили.
Актуальність нашої роботи зумовлена когнітивно-дискурсивним ракурсом дослідження, за якого предметом уваги стають когнітивно-семантичні та комунікативно-прагматичні характеристики темпоральних лексем. Вагомим для сучасної лінгвістики є встановлення особливостей людського сприйняття і знакового закріплення часової локалізації подій в англомовному дискурсі.
Об’єктом дослідження є концепт ЧАС в англійській мові.
Предмет дослідження - особливості відображення концепту ЧАС в англомовній картині світу.
Мета дослідження полягає у виявленні та описі особливостей сприйняття концепту ЧАС англійцями.
Для досягнення мети роботи нами були поставлені наступні завдання:
? розглянути поняття картини світу у сучасній лінгвістиці;
? дослідити дефініції концепту в сучасних лінгвістичних дослідженнях;
? охарактеризувати засоби відображення концепту ЧАС у сучасній англійській мові;
? виявити та описати особливості семантичної структури та лексичного вираження концепту ЧАС в англійській мові.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків та списку використаних джерел і літератури.


РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ ТА МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ
1.1. Поняття «картина світу» у сучасній лінгвістиці

Під поняттям картина світу пропонуємо розуміти впорядковану сукупність знань про дійсність, що сформувалася в суспільній, а також груповій та індивідуальній свідомості. Пропонуємо розглянути існуючі визначення поняття картина світу.
В. А. Маслова розглядає картину світу як взаємодію людини зі світом, у результаті якої формується її уявлення про світ, формується певна модель світу, яка у філософсько-лінгвістичній літературі називається картиною світу. Картина світу - одне з фундаментальних понять, що описує людське буття [20, с. 68]. Світобачення певного народу формує його картину світу: «Кожна цивілізація, соціальна система характеризується своїм особливим способом сприйняття світу» [20, с. 68]. Звідси виходить, що менталітет певного лінгвокультурного співтовариства значною мірою зумовлений його картиною світу, в якій репрезентовано світосприйняття та світорозуміння його членів.
Поняття картини світу (в тому числі й мовної) базується на вивченні уявлень людини про світ. Якщо світ - це взаємодія людини та навколишнього світу, то картина світу - «це результат переосмислення інформації про навколишній світ та людину» [20, с. 69] (в тісній взаємодії знову ж таки з людиною). Людина не схильна помічати ті явища та речі, які знаходяться поза її уявленням про світ. Нам здається, що ми описуємо світ та об’єкти, які знаходяться в ньому, в той час як ми фактично описуємо наше відчуття, наше сприйняття світу. Це змушує вчених сумніватися у самій вірогідності існування можливості описати світ таким, яким він є [20, с. 69].
Можна також уявити поняття «картина світу» як складно структуровану цілісність, що включає три головні компоненти: світогляд, світосприйняття та світовідчуття. Ці компоненти обєднані в картині світу специфічним для даної епохи, етносу чи субкультури чином.
Виходячи з того, як розуміють картину світу соціологи, психологи, психоаналітики та нейрофізіологи, її слід визначити як:
- систему образів (та звязків між ними), наочних уявлень про світ й місце людини в ньому, відомостей про взаємини людини з дійсністю (людини з природою, людини із суспільством, людини з іншою людиною) та самою собою. Образи й відомості найчастіше мають емоційне забарвлення;
- породжувані цією своєрідною конфігурацією образів й відомостей життєві позиції людей, їх переконання, ідеали, принципи пізнання та діяльності, ціннісні орієнтації та духовні орієнтири; будь-які істотні зміни картини світу тягнуть за собою зміни в системі зазначених елементів [17, c. 134-135].
Відповідно до цих особливостей картина світу:
- цілком визначає специфічний спосіб сприйняття та інтерпретації подій та явищ;
- є основою, фундаментом світосприйняття, спираючись на який людина діє в світі;
- має історично зумовлений характер, що припускає постійні зміни картини світу всіх її субєктів.
Субєктом, або носієм, картини світу є і окрема людина, і соціальні чи професійні групи, і етнонаціональні або релігійні спільноти [6, c. 47].
Проведені дослідження виявили, що, наприклад, «уявлення про щастя та ієрархія життєвих цінностей можуть помітно розходитися не тільки у різних народів та культур, а й у представників різних поколінь або різних субкультур у межах однієї культури, одного народу». Головна причина цього - це наявність у різних народів, етносів і субкультур та й, мабуть, у кожної людини своєї особистої картини світу, відповідно до особливостей якої кожна людина й поводить себе так чи інакше. Таким чином можна стверджувати, що існує й субкультурна картина світу [6, c. 49].
Субкультурна картина світу - це своєрідна картина світу, властива будь-якій соціальній спільноті - від нації або етносу до соціальної чи професійної групи або окремої особи. Більш того, кожному історичному періоду відповідає своя картина світу. Іншими словами, будь-яке досить велике людське співтовариство має диференційовані картини світу як по горизонталі (різні соціальні групи сучасників), так й по вертикалі: картини світу є не чимось застиглим, сталим, а історично мінливим процесом пристосування до мінливих реалій [29, c. 158]. Так, наприклад, картина світу військового відрізняється від картини світу його сучасника-селянина. Але точно так само сьогоднішній селянин або військовий сприймає світ зовсім не так, як представники цих же соціальних груп сто років тому. Розрізняються картини світу й представників різних релігій: у католика та православного,
у мусульманина та буддиста.
Безпосередня картина світу містить як змістовне, концептуальне знання про дійсність, так й сукупність ментальних стереотипів, які визначають розуміння та інтерпретацію тих чи інших явищ дійсності. Таку картину світу ми називаємо когнітивною, так як вона є результатом когніції (пізнання) дійсності й виступає як результат діяльності когнітивної свідомості та базується на сукупності впорядкованих знань - концептосфери [25, с. 52].
Н. М. Лебедєва зазначає: «Наша власна культура надає нам когнітивну матрицю для розуміння світу, тобто «картину світу» [17, с. 21].
Під когнітивною картиною світу розуміємо ментальний образ дійсності, сформований когнітивною свідомістю людини чи певного народу в цілому, який є результатом як прямого емпіричного віддзеркалення дійсності органами відчуттів, так і свідомого рефлексивного відображення дійсності в процесі мислення [17, с. 52].
Таким чином, можна зробити висновок, що когнітивна картина світу - це сукупність концептосфери та стереотипів свідомості, котрі задаються певною культурою чи субкультурою.
Когнітивна картина світу у свідомості особистості є досить системною та впливає на сприйняття особистістю навколишнього світу. Дане поняття також:
- пропонує класифікацію елементів дійсності;
- пропонує прийоми аналізу дійсності (пояснює причини явищ та подій, прогнозує розвиток явищ та подій);
- впорядковує чуттєвий та раціональний досвід певної особи для його збереження в свідомості, пам’яті [25, с. 54].
Національна когнітивна картина світу, з одного боку, є дещо абстрактною, а з іншого - когнітивно-психологічною реальністю, що спостерігається в мисленні, пізнавальній діяльності народу, в його поведінці - фізичній та вербальній. Національна картина світу спостерігається в однаковій поведінці народу в стереотипних ситуаціях, у загальних уявленнях народу про дійсність, у висловленні «загальних думок» [25, с. 53].
Національна мовна картина світу (далі - НМКС) - це зафіксоване в лексиці відповідної мови специфічне бачення (тобто логічне осмислення, відчуття й оцінювання) реального світу й усього, що привноситься в нього людською свідомістю. Існує така кількість НМКС, скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової роботи колективної етнічної свідомості над осмисленням й категоризацією буття людини.
Неповторність кожної НМКС стає очевидною лише на фоні інших таких же НМКС, тому зіставлення й аналіз їх універсальних та ідіоетнічних компонентів викликає неабиякий науковий інтерес. Актуальною стає проблема інтелектуального засвоєння поглядів на світ, які напрацьовуються іншими народами в інших умовах та під впливом інших факторів.
Національна мовна картина світу є результатом відображення колективною свідомістю етносу зовнішнього світу в процесі свого історичного розвитку одночасно з пізнанням цього світу. Зовнішній світ та свідомість - це два фактори, котрі породжують мовну картину світу будь-якої національної мови [9, с. 27].
В. В. Красних протиставляє картину світу та мовну картину світу. Мовна картина світу розуміється як «світ у дзеркалі мови», а картина світу
(образ світу) розуміється як «від........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ:

1. Adam B. Time and social theory. - Cambridge: Polity; Philadelphia: Temple, 1990.
2. Charteris-Black J. Corpus approaches to critical metaphor analysis. - Palgrave Macmillan, 2004.
3. Kaufman-Scarborough C., Lindquist J. Understanding perceptions of time scarcity: Linking consumer time personality and marketplace behavior // Time and society.- 2003. - Volume 12, № 2/3. - C. 349-370.
4. Landes D. Revolution in time, clocks and the making of the modern world. - Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press, 1983.
5. Southerton D. Squeezing time: allocating practices, co-ordinating networks and scheduling society // Time and society. - 2003. - № 12 (1). - С. 5-25.
6. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания / Ю. Д. Апресян // Вопросы языкознания. - 1995. - № 1. - С. 45-53.
7. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: Истоки. Эволюция. Перспективы. - М.: Наука, 1982. - 222 с.
8. Багацька, О. В. Концепт РІВНОВАГА в сучасних американських оповіданнях: лексико-граматичний та наративний аспекти [Текст]: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський нац. лінгвістичний ун-т. - К., 2007. - 19 с.
9. Болдырев, Н. Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии [Текст] / Н. Н. Болдырев. - Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та, 2000. - 123 с.
10. Воркачев, С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа [Текст] / С. Г. Воркачев. - Краснодар, 2002. - 142 с.
11. Городецька О. В. Національно-марковані концепти в британській мовній картині світу ХХ століття. - >12. Єфименко, О. Є. Концепт ?СТЕП? в українській мові: словникова, текстова і психолінгвістична парадигма [Текст]: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.01 / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х., 2005. - 19 с.
13. Залевская, А. А. Психолингвистический подход к проблеме концепта [Текст] / А. А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики [под ред. И. А. Стернина]. - Воронеж: Воронежский государственный университет. - 2001. - С. 36-44.
14. Карасик, В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс [Текст] / В. И. Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.
15. Красных В. В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В. В. Красных. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. - 375 с.
16. Кубрякова, Е. С., Демьянков, В. З., Панкрац, Ю. Г., Лузина, Л. Г. Краткий словарь когнитивных терминов [Текст] / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина [под общей ред. Е. С. Кубряковой]. - М.: 1997. - 245 с.
17. Лебедева Н. М. Введение в этническую и кросс-культурную психологию / Н. М. Лебедева. - М. : Ключ-С, 1999. - 224 с.
18. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. - М.: Просвещение, 1969. - 214 с.
19. Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологической символики в индоевропейских языках: Образ мира и миры образов. - М., 1996.
20. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие [Текст] / В. А. Маслова. - Мн.: ТетраСистемс, 2004. - 256 с.
21. Маслова В. А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / В. А. Маслова. - М.: Академия, 2001. - 208 c.
22. Медриш Д.Н. Структура художественного времени в фольклоре и литературе // Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. - Л.: Наука, 1974. - С. 121-142.
23. Пальчевська, О. С. Концепт ШЛЯХ в англійській, французькій та українській мовах: лінгвокогнітивний та етнолінгвістичний ракурси [Текст]: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.15 / Донецьк. нац. ун-т. - Донецьк, 2006. - 20 с.
24. Попова, З. Д., Стернин, И. А. Когнитивная лингвистика [Текст] / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. - 314 с.
25. Приходько, А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики [Текст] / А. М. Приходько. - Запоріжжя: Прем‘єр, 2008. - 332 с.
26. Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія [Текст] / О. О. Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2006. - 716 с.
27. Старко, В. Ф. Концепт ГРА в контексті слов‘янських і германських культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов) [Текст]: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.15 / НАН України Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К., 2004. - 17 с.
28. Таценко Н.В. Макроконцепт Час у сучасній лінгвістиці / Н.В. Таценко // Матеріали VII Всеукраїнської наукової конференції „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. - С. 255-257.
29. Чернишенко І. А. Фактори формування національних мовних картин світу / І. А. Чернишенко // Вісник Житомирського держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - Вип. 32. - С. 158-162.
30. Штерн, І. Б. Вибрані топіки і лексикон сучасної лінгвістики. Енцикл. словник для фахівців з теоретич. гуманіт. дисциплін та гуманіт. інф-ки [Текст] / І. Б. Штерн. - К.: «АртЕк», 1998. - 336 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.