На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83189


Наименование:


Курсовик ЕКОНОМЧНА ДЯЛЬНСТЬ ДЕРЖАВИ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 22.12.2014. Сдан: 2011. Страниц: 52. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ стор.
ВСТУП……………………………………………………………………....... 3
РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ…………………………………………………………………….. 5
РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЇ ТА ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ ПРО РОЛЬ
ДЕРЖАВИ…………………………………………………………………...... 17
РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ………………. 30
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………... 43
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….. 45
ДОДАТКИ…………………………………………………………………….. 50


ВСТУП
Розвиток людської цивілізації підтверджує, що втручання держави в економіку відбувалося здавна, проте його ступінь у різні історичні періоди був неоднаковим.
Держава є системою, яка забезпечує соціальну форму розвитку суспільства, тому що всі зміни в суспільстві пов’язані з діяльністю людей. Більше того, економічний, соціально-політичний, правовий види діяльності держави тісно переплетені між собою і взаємозалежні.
Економіка як система суспільних відносин розвивається разом з появою держави, яка є найвищою формою організації людського співжиття і одночасно найпотужнішим владним суб’єктом. Аргументом останнього є як обсяги державної власності, так і її відповідне місце в інституціональній системі суспільства. Вона створила умови для того, щоб діяльність людей щодо задоволення своїх безперервно зростаючих потреб здійснювалась згідно зі схваленими суспільством нормами, правилами та звичаями.
Процес опосередкування державою економічного життя - це процес державного регулювання економіки. Поступово він стає рушієм економічного розвитку. Необхідність державного регулювання ринкової економіки випливає з об’єктивно властивих державі економічних функцій. В умовах існування різних форм власності роль державного регулювання полягає, з одного боку, в забезпеченні юридичного механізму їх реалізації, а з іншого - в спрямованому впливі на ринкові параметри, що забезпечують організацію функціонування економічної системи як цілого.
В Україні з початку 90-х років ХХ ст. і до сьогодні відбуваються специфічні трансформації, пов’язані з переходом від планово-командної економіки до економіки ринкового типу. Тому питання економічної діяльності держави є особливо актуальним в наш час для України.
Метою курсової роботи є розкриття зв’язку між функціонуванням ринку як саморегулюючого механізму і мірою впливу держави та її органів на економічні процеси.
Об’єктом дослідження є трансформаційні процеси, що відбуваються в державному секторі сучасної економіки України.
Предметом дослідження є економічні відносини, пов’язані з побудовою і функціонуванням державного сектора в економіці України.
Завдання курсової роботи - визначити основні теоретичні аспекти економічної діяльності держави та проаналізувати її сучасні позиції в Україні.
Суттєвий внесок у розвиток і обґрунтування різних точок зору на роль держави у ринковій економіці внесли такі зарубіжні учені, як Дж. Бьюкенен, Дж. М. Кейнс, А. Маршалл, В. Ойкен, П. Самуельсон, Дж. Стігліц та ін.
Серед українських і російських учених слід відзначити таких, як
В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик, В.Г. Бодров, В.О. Мандибура, А.А.Чухно, Б. Є. Кваснюк, Л. Ю. Мельник та інші, хто досліджують проблеми впливу держави на соціально-економічні процеси сьогодення та певною мірою торкаються питань функціонування державного сектора.
Методи дослідження. У ході дослідження було використано такі методи:
діалектичний метод (зокрема в аналізі еволюції теорій і концепцій щодо економічної ролі держави);
метод системного й історичного підходу (у виявленні закономірностей, особливостей і тенденцій державного сектора економіки);
загальнонаукові методи пізнання: формальної логіки (аналіз і синтез, індукція і дедукція), системний аналіз.
У якості інформаційної бази дослідження використано монографічні роботи зарубіжних і вітчизняних учених, статті, законодавчі і нормативні акти України, офіційні статистичні дані.


РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИХ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ
Саме слово «функція» визначається насамперед як обо­вязок, коло діяльності; призначення; роль.
Стосовно еко­номічної діяльності держави поняття «функції» - це її роз­шифровування, більш докладний опис. Іншими словами, економічні функції- це конкретні напрями економічної діяльності держави.
На думку деяких дослідників, становлення і зміцнення держави як суспільного інституту супроводжувалось роз­витком численних її функцій, в тому числі й економічних. Історія розвитку економічних функцій - невід’ємна скла­дова еволюції суспільства в його організованих формах. Виникнення та розвиток економічних функцій держави - це результат розвитку продуктивних сил та обєктивних суспільних потреб. Економічні функції держави знаходяться в постійній динаміці, спостерігається їх зростання та формування в органічному взаємозвязку з суспільним прогресом. В дійсності динаміка економічних функцій має хвиле­подібний характер і обумовлюється багатьма чинниками. Тут задіяні і економічний базис, і надбудова.
В науковій літературі є чимало визначень економічних функцій держави і їх класифікації. Наведемо декілька під­ходів до цього питання [24, c.50-51].
М.В. Чорноголовкін у своїй праці «Теорія функцій соціалістичної держави» зазначає, що окремо визначені функції держави мають особливості та розбіжності. Однак вони збігають­ся в головному - в розумінні функцій держави як основних напрямків її діяльності, що визначаються завданням держави [38, с. 655]. Найбільш поширеним є визначення функцій держави як основних напрямків діяльності держа­ви, які відображають її соціальне призначення і сутність [31].


Мінімальні функції Там, де ринкова система не спрацьовує У сфері забезпечення справедливості
Функції середнього ступеня складності Надання елементарних суспільних благ: оборона; законність та правопорядок; захист права власності; макроекономічне управління; державна система охорони здоровя Захист бідних: боротьба з жебрацтвом; допомога постраждалим від різних лих
Подолання екстернальних ефектів: початкова освіта Регулювання монополій: регулювання комунальної сфери Подолання ефектів недосконалої конкуренції: страхування (здоров’я, життя, пенсійне) Забезпечення соціального страхування: пенсійне забезпечення для бідних
Функції активного втручання Охорона навколишнього середовища Антимонопольна Політика Фінансове регулювання Допомога для членів малозабезпечених сімей
Захист прав Споживачів Страхування від Безробіття
Координація діяльності приватних структур: сприяння ринкам; координація ініціатив Перерозподіл: перерозподіл активів
Таблиця 1.1
Функції держави
Джерело: Швайка Л. А. Державне регулювання економіки - К.: Знання, 2006.- c. 33
Так, Л.І. Каск розуміє під функціями держави «такі сторони змісту її діяльності, які характеризують її класове та загально-соціальне призначення»[19, с. 3].
Що стосується функцій як напрямів та сторін діяльності держави, де «напрям» та «сторона» мають різне змістовне навантаження, то та­кий погляд відстоюють Л.І. Загайнов та М.В. Чорноголовкін.
Один з найбільш відомих теоретиків функцій держави М.В. Чорного-ловкін розглядав господарсько-організаторську функцію держави як діяльність держави з організації суспільного виробництва і керівництва економікою. Її зміст, на думку вченого, визначається завдан­нями, які стоять перед суспільством в економічній сфері [39, с. 49-50].
Економічні функції держави, на думку Ю. Гришана, полягають у законотворчості (розробці та прийнятті пра­вових норм господарської діяльності); адмініструванні (створенні та припиненні діяльності субєктів господарю­вання); інформуванні підприємств про економічну ситуа­цію і можливу її зміну в майбутньому при розробці прогнозів та індикативних планів як для країни в цілому, так і для окремих її територіальних утворень; регулюванні діяльності регіонів, галузей і великих підприємств у загаль­нонаціональних цілях; контролі за поточною діяльністю підприємств з метою запобігання порушенням існуючого законодавства.
Б. Панасюк вважає, що в сучасних умовах виконується насамперед три основних функції держави, притаманні усім стадіям розвитку ринкової економіки.
Перша - постачання економіки необхідною кількістю «центральних» грошей.
Друга - задоволення потреб населення в благах і по­слугах, або так званих «чистих суспільних товарах» (наці­ональна оборона, державне управління, охорона суспіль­ного порядку, єдина енергетична система, фундаменталь­на наука, освіта тощо).
Третя - регулювання частини економічних процесів, які залишилися за рамками ринкової економіки (охорона на­вколишнього середовища, соціальний захист і необхідне забезпечення окремих верств населення, перерозподіл фі­нансових ресурсів через бюджетний механізм). Безперечно, кожний підхід до класифікації економіч­них функцій держави має право на існування і заслуговує уваги.
У сукупності економічні функції держави створюють систему організаційно оформлених дій держави як суб’єкта економіки. При визначенні економічних функцій можливо застосувати загальний (концептуальний) і більш конкретний підхід, тобто виділяти вузьке і більш широке коло напрямів економічної діяльності держави.
У першому випадку економічні функції держави можна згрупувати за трьома напрямками.
1. Держава виступає як зовнішня сила по відношенню до недержавних субєктів національної економіки, тим або іншим способом втручається в їхню господарську діяльність, регулює її. При цьому зберігається і навіть охороня­ється економічний і забезпечується правовий суверенітет приватних субєктів економіки. Іншими словами, мова йде про державне регулювання (управління) недержавного се­ктора економіки. Аналізуючи взаємозвязок категорій «державне регулювання економіки» і «державна економічна політика» деякі автори приходять до висновку про те, що державне регулювання - це форма і спосіб реалізації економічної політики держави.
2. Безпосередня економічна (господарська) діяльність держави. Тут держава сама виступає суб’єктом власності і господарської діяльності, створює державний сектор економіки і забезпечує його регулювання.
3. Державне регулювання національної економіки, тобто регулювання економічних процесів у державному і недержавному секторах економіки з метою стабільного розвитку економіки, досягнення найбільш можливого рівня в її ефективності, розвитку, соціалізації і справедливості [24, с. 50-52].
Ці функції можна назвати ще функціями вищого порядку.
Для реалізації першої функції - забезпечення ефективності - держава повинна, використовуючи різні економічні та адміністративні (правові) інструменти, створити такий економічний фон, який би забезпечував ефективне функціонування виробництва. При цьому велике значення має антимонопольна діяльність держави, гарантування максимально справедливих умов дії ринкового механізму, активізація конкуренції та ін.
Щодо характеристики двох інших глобальних функцій, слід відзначити, що ринок «сліпий» (нейтральний) до проблем забезпечення соціально-економічної справедливості і стабільності як безпосередньо у сфері економіки, так і в суспільстві в цілому.
Так, він визнає лише один критерій розподілу доходів: результат участі в конкуренції на ринку товарів (послуг) капіталів і робочої сили. Тому справедливими для нього є як високі доходи, що були отримані тими, хто досяг успіху у конкуренції, так і низькі у тих, хто зазнав невдачі. Чисто ринковий розподіл зовсім не гарантує прожиткового мінімуму. Нічим не обмежений і ніким не підкоригований ринковий розподіл, справедливий з точки зору законів ринку, призводить до різкої диференціації доходів, соціальної незахищеності значної маси населення. А коли такий розподіл не влаштовує більшість людей, це здатне породити серйозні соціальні конфлікти. Коригувати ринковий механізм розподілу та інші пов’язані з ним процеси ставало дедалі нагальнішим завданням держави. З часом вона перебрала на себе функцію перерозподілу доходів через податки, а також підтримку непрацездат­них, пенсіонерів і т. п. [40,c. 253-254 ].
Отже, держава має виконувати такі головні економічні функції:
1) законодавче забезпечення функціонування ринкової та бюджетної систем;
2) захист конкурентного середовища;
3) перерозподіл національного доходу та багатства;
4) вплив на перерозподіл ресурсів із метою зміни струк­тури національного виробництва і продукту;
5) контроль рівня зайнятості та інфляції;
6) стимулювання економічного зростання.
Економічні функції держави реалізуються через її еко­номічну політику
[18, c. 517].
На думку російського вченого Є. Ясіна, мінімальний набір функцій держа­ви («ліберальний мінімум») включає формування законодавства, забезпечення законності та правопорядку, вирішення суперечок на основі законів (суд), при­мус до виконання законів і судових рішень (функції держави як «нічного сто­рожа»); оборону і безпеку, захист від зовнішніх загроз; забезпечення макроекономічної стабільності [ 43]. Схожої думки дотримуються також інші російські вчені - В. Садков та І. Греков, зазначаючи, що держава, як мінімум, повинна викону­вати функції «нічного сторожа» і макроекономічної стабільності [ 32].
Цікавий підхід до визначення обовязкових функцій сучасної держави спо­стерігаємо у Дж. Бьюкенена. Вступаючи у полеміку з Р. Масгрейвом з приводу ролі держави у ринковій економіці, він вказує, що ця роль полягає у створенні правових основ для захисту прав власності та контрактів, у забезпеченні ста­більності грошей і конкурентності ринку [ 34, c. 21].
Таблиця 1.2. Соціально-економічні функції держави в умовах сучасної економіки
Функція Зміст функції
Регулююча адміністративна Забезпечення правового поля діяльності субєктів господарювання. Ліцензування і квотування, субсидії, субвенції тощо. Розробка жорстких екологічних стандартів. Прямий державний контроль діяльності приватних монополій
Регулююча економічна Управління державними підприємствами. Перерозподіл ресурсів і резервів. Антимонопольне регулювання. Економічне програмування. Індикативне планування
Регулююча фінансова Бюджетна політика. Фінансова політика. Грошово-кредитна політика. Фіскальна політика. Валютна політика. Антиінфляційна політика
Соціальна Створення і розвиток соціальної інфраструктури. Система соціального захисту. Забезпечення зайнятості. Перерозподіл доходів. Система соціальних гарантій. Збереження і захист довкілля
Джерело: Бурлаков П. Функції держави в управлінні соціально-економічними процесами// Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.-2010.- № 2 (5). - с.2.
Історія розвитку економічних функцій держави
Економіка як система суспільних відносин розвивається разом з появою держави. Держава є найвищою формою організації людського співжиття. Вона створила умови для того, щоб діяльність людей щодо задоволення своїх потреб в їжі, одязі, житлі та інших матеріальних благах здійснювалась згідно з схваленими суспільством нормами, правилами та звичаями. Перша спроба самоусвідомлення людьми характеру цієї діяльності як уміння ведення домашнього господарства, бережливості зроблена вже в Стародавній Греції.
Становлення та зміцнення держави як суспільного інституту супроводжувалися розвитком численних її функцій, включаючи економічні. Отже, історія розвитку економічних функцій держави - невідємна частина еволюції суспільства в його організованих формах.
Ще в Стародавній Іудеї (II тис. до н. е.) провідник єврейських племен Мойсей - історичний прообраз пророка християнської релігії - своїми законами регламентував порядок проведення сівозмін, відпочинку землі, жертвування, встановлював норми майнових відносин. Рабовласницька держава на Сході була головним організатором проведення широкомасштабних зрошувальних робіт. Надалі, чим складнішою ставала господарська діяльність людей, тим більше в неї втручалася держава.
Виникнення економічних функцій держави є результатом розвитку продуктивних сил, обєктивних його потреб. Поглиблювалося усуспільнення виробництва, долалась подрібненість його складових, окремі товаровиробники обєднувалися через ринок у колективному процесі праці. Виникало багато загальних проблем, вирішення яких кожному окремому виробникові було не під силу. Серед таких проблем - забезпечення неподільності території держави як середовища для господарської діяльності, зовнішньої та внутрішньої безпеки........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : >2. Закон України від 22.12.1995 р. «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб». [Електронний ресурс]. - Режим доступу : < >3. Закон України «Про підприємництво» від 07.02.91 р.
4. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 року №887-ХП (ВВР 1991 р., №24, с.272).
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.1998 р. № 1129 «Про деякі питання управлінняказенним підприємством» (втратила чинність). [Електронний ресурс]. - Режим доступу :< >6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 266 «Про порядок формування тарозміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їхвиконанням».- [Електронний ресурс]. - Режим доступу : >7. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник/ За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2007. - 703 с.
8. Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П. М., Нестеренко А. П. Історія економічних вчень: Навчальний посібник - К.: Знання, 2004.- 1300 c.
9. Баластрик Л. Державне підприємництво як особлива форма економічної діяльності в ринкових умовах // --Наука молода. Тернопіль, 2003. Вип.1. < sttd.htm?doc=8865&anl=268495> - С.7-10.
10. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 328 с.
11. Бондаренко Н.В. Концепція розвитку державного сектора економіки// Держава та регіони. - 2009. - №10.
12. Бурлаков П. Функції держави в управлінні соціально-економічними процесами// Збірник наукових праць Дніпропетровського регіонального інституту державного управління.-2010.- № 2 (5). - с.2.
13. Вержиновська Н. С., Грищук А. М. Особливості планування виробничої діяльності казенних підприємств. - Вісник Хмельницького національного університету ,2010. -- №2, T. 1.
14. Вілкул Ю.Г. Ринкова економіка і держава (макроекономічний аспект). - Кривий Ріг, 2003. - 542с.
15. Галушка З. І.Нова роль держави в сучасній економіці: соціосинергетичний погляд // Економiка та держава. - 2009. - № 1. - с. 9-12
16. Головінов О. М. Держава у ринковому середовищі: питання теорії: Монографія / О. М. Головінов. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2007. - 279 с.
17. Дойников И. Государственное предпринимательство.- М.:ПРИОР, 2000.-240с; Клинова М. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества. - М.: Наука, 1998.-184 с.; Кравцевич А. Общественное предпринимательство в Японии. - М.: Наука, 1999.; Лапина С., Лелюхина Н. Государственное предпринимательство в России (начало XX века) // Вопросы экономики. - 1994. - №8.; Рассадина А.К. Предпринимательство в государственном секторе Франции // Вестник Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. - 1999. - №1.; Савченко В. Современное предпринимательство: Экономические и организационные основы. Проблемы формирования и регулирования. - М.: Экономика. 1999.- С. 38-103; Чечетов М., Жадан І. Державне регулювання та державне підприємництво: міфи та реальність// Економіка України. - 2001.- №12- С. 10-18.
18. Каск Л. И. Функции и структура государства. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1969.
19. Кваснюк Б. Є. Роль держави у довгостроковому економічному зростанні. - К. - Х.: Форт, 2003. - 423 с.
20. Климко Г.Н., Нестеренко В.П., Каніщенко Л.О., Чухно А.А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / - К.: Вища школа, 1999. - 743 с.
21. Клинова М. Государственное предпринимательство в странах Европейского сообщества. - М.: Наука. - 1988.-С.35.
22. Кривенко К.Т., Савчук В.С. , Бєляєв О.О. Політична економія: Навч. посібник / За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001. - 508 с.
23. Мельник Л.Ю., Корецький М.Х. Держава і власність: Моногр. - Д.: Січ, 2002. - 409 с.
24. Михасюк І.Р., Мельник А. , Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки /За ред. І.Р.Михасюка/ - Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів: "Українські технології", 1999. - 640 с.
25. Пасхавер О. Управління державною власністю в Україні: аналіз і рекомендації з удосконалення: аналітична записка. - 2008. - 24 с.
26. Пасхавер О.Й.,Верховодова Л.Т., Кошик О.М., Агеєва К.М., Згортюк Д.П. Державний сектор і функції держави у період кризи.-Центр економічного розвитку.-2009. - 129 c.
27. Петришина Н. Концепції економічної ролі держави на різних етапах розвитку суспільства// Банківська справа.-2007.-№3.-с.84-94.
28. Петришина Н. Функції держави в економічних системах// Банківська справа.- 2007.-№2.-с. 67-82 .
29. Пикулькин А. Система государственного управления.- М.: Закон и право, ЮНИТИ.- 1997. - С.342.
30. Савченко В. Современное предпринимательство: Экономические и организационные основы. Проблемы формирования и регулирования. М.: Экономика.- 1999.- С. 43-48.
31. Садков В., Греков И. Об оптимальных размерах участия государства в экономике// «Общество и экономика». - 2006.- № 11-12. - c. 70
32. Соколовська А. Економічна функція держави та особливості її виконання в Україні// Економіка України.-2008.-№3.- с. 58
33. Стеченко Д.М. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. -- 3-тє вид., випр. - К.: Знання, 2006. - 262 с.
34. Стиглиц Дж. Ю. Экономика государственного сектора/ Пер. с англ. - М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997. - 720 с.
35. Тарасюк Г.М, Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2003.- 427 с.
36. Торкановский Е. Государственное предпринимательство: организационно-правовые формы // Вопросы экономики.-1995.-№12.-С. 76.
37. Черноголовкин Н. В. Теория функций социалистического государства. - М.: Юрид.лит., 1975.
38. Черноголовкин Н. В. Функций Советского государства в период развернутого строительства коммунизма.-М., 1960.
39. Чиббер А. Государство в меняющемся мире.-Вашингтон, М., 1997.
40. Швайка Л. А. Державне регулювання економіки - К.: Знання, 2006.-
435 c.
41. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства: Навч. посібн. -Львів:«Новий світ - 2000», 2004. - 268 с.
42. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика: Учеб. для вузов / Европейская комиссия ЕС (Tacis). - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 367 с.
43. Ясин Е. Государство и экономика на этапе модернизации//«Вопросы экономи­ки».-2006. - №4. - с. 5
44. Біла І.С. До питання про проблеми бюджетого фінансування розвитку підприємництва в Україні.[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http//www.rusnavka.com/17_APSN-2009/Economics/48124.doc.html.
45. Красностанова Н.Е., Негодаєв Д.В. Особливості розвитку державних підприємств в Україні.[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http//www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2008-4/R-5/09knedpu.pdf.
46. Офіційний сайт Державного комітету статистики. - Режим доступу : http//www.ukrstat.gov.ua
47. Офіційний сайт Міністерства економіки України. - Режим доступу : http//www. me.kmu.gov.ua
48. Офіційний сайт Фонду державного майна України. - Режим доступу: ukr/fin_stat_view.php?id=357
49. Сколотяний Ю. Закупівлі держави: чия візьме? // Дзеркало тижня - 2006. - № 42 (621) - 10 листопада. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу : < 1000/1030/54937>.
50. Чистов С.М. Державне регулювання економіки. [Електронний ресурс]. - Режим доступу :< >


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.