Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


автореферат Сутнсть, правова природа та особливост господарських правовдносин, що виникають у сфер банквського кредитування. Дослдження сучасної системи засобв забезпечення виконання господарських кредитно-банквських зобовязань, оцнка їх ефективност.

Информация:

Тип работы: автореферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 13.04.2009. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


2
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
АНДРОСОВ Сергій Михайлович

УДК 346.3:336.77
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У СФЕРІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ
Спеціальність: 12.00.04 - господарське право,
господарсько-процесуальне право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук

Донецьк - 2008ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Істотним та невід'ємним елементом сучасного господарювання в Україні є відносини, що виникають у сфері банківського кредитування. Враховуючи перехід нашої економіки до соціально орієнтованих ринкових відносин, реформування всього механізму кредитування підвищує актуальність зобов'язальних кредитно-банківських відносин, значна частина яких належить до господарсько-договірних зобов'язань. Статистичні дані свідчать про превалювання в кредитному портфелі України кредитів, наданих саме суб'єктам господарювання.
Водночас високий ступінь ризику банківського кредитування, а також недосконалість чинного законодавства щодо забезпечення належного виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань потребує нагального наукового обґрунтування шляхів його вдосконалення.
Існує чимало робіт, автори яких безпосередньо досліджували проблеми забезпечувальних правовідносин. Однак в них не акцентувалася увага на сфері банківського кредитування й характеризувалися загальні питання історичного генезису забезпечувальних правовідносин, розкривались питання їх юридичної природи, понятійно-категоріального апарату, а також практичні аспекти впровадження зазначеного стимулюючого механізму.
Актуальність обраної теми наукового дослідження обумовлена також тим, що у вітчизняній науці немає комплексного господарсько-правового дослідження інституту забезпечення господарських кредитно-банківських зобов'язань. Здебільшого в значній кількості вищезазначених вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень приділено увагу цивільно-правовим аспектам загальної проблематики забезпечувального права. Це простежується, зокрема, й у російській правовій доктрині.
Разом з тим саме господарське право за допомогою притаманних йому та теоретично обґрунтованих інструментів забезпечення належного виконання кредитних зобов'язань може виступити у ролі універсального заходу стимулювання правомірного розвитку кредитування учасників вітчизняної економіки. Тому аналіз теоретичних і практичних аспектів забезпечення ефективного (безперебійного) функціонування механізму кредитування суб'єктів становить одну із важливіших проблем науки господарського права.
З вишезазначеного випливає, що комплексне господарсько-правове дослідження засобів забезпечення належного виконання кредитно-банківських господарських зобов'язань та оптимізації моделі правового регулювання в цій сфері є актуальним і необхідним.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації відповідає Пріоритетним напрямам розвитку правової науки на 2005-2010 роки, рекомендованим відділеннями Академії правових наук України (ухвалені загальними зборами відділень Академії правових наук України, постанова № 2/04-2 від 18.06.2004 р.). Дисертаційна робота виконана відповідно до розділу 2.5 “Пріоритетних напрямів наукових досліджень, які потребують першочергового розроблення і впровадження в практичну діяльність ОВС на період 2004-2009 рр.” (Наказ МВС України від 05.07.2004 р. № 755) за темою “Аналіз і розроблення заходів по боротьбі зі злочинністю у сфері економіки”, в яких дисертант брав участь як співвиконавець. В рамках цього напрямку дисертантом була досліджена система правопорушень у сфері банківського кредитування та обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення виконання господарських зобов'язань у цій сфері.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення наукових положень щодо підвищення ефективності функціонування механізму правового забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування та підготовка пропозицій з удосконалення кредитно-банківського законодавства України.
Для досягнення цієї мети основну увагу приділено вирішенню таких завдань:
· виявлення сутності, правової природи та особливостей господарських правовідносин, що виникають у сфері банківського кредитування;
· визначення поняття господарського правопорушення у сфері банківського кредитування, виділення його специфічних ознак та детермінант, аналіз ступеня його взаємозв'язку з іншими правопорушеннями у сфері банківського кредитування;
· дослідження сучасної системи засобів забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань;
· аналіз ефективності впровадження певних правових засобів стимулювання належного виконання господарських зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування;
· виявлення механізму підвищення ефективності захисту господарських зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування та розроблення організаційно-правових засобів безпеки їх функціонування;
· дослідження сучасного стану українського законодавства, що регулює забезпечення виконання господарських зобов'язань, а також обґрунтування пропозицій щодо його вдосконалення.
Об'єктом дослідження є комплекс відносин, що виникають у сфері банківського кредитування суб'єктів господарювання.
Предметом дослідження є правове забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження склали загальнонаукові (системний, діалектичний, історичний) і спеціальні (порівняльно-правовий, формально-юридичний) методи наукового пізнання. За допомогою системного методу узагальненні явища і процеси при здійсненні правового регулювання відносин із виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування. Діалектичний метод використано при дослідженні інституту забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань, його ролі й місця в системі легітимного функціонування кредитування суб'єктів господарювання. Використання історичного методу дозволило дослідити природу детермінант вчинення господарських кредитно-банківських правопорушень, а також розвиток існуючого механізму підвищення безпеки функціонування господарських зобов'язань, законотворчу еволюцію щодо його правового регулювання. Порівняльно-правовий метод застосовано при дослідженні та співставленні з українським законодавством зарубіжного правового регулювання забезпечення виконання кредитно-банківських зобов'язань. За допомогою формально-юридичного методу наукового дослідження було проведено аналіз змісту правових норм чинного законодавства України.
Науково-теоретичну базу проведеного дослідження склали наукові здобутки провідних правознавців та економістів України, Росії та інших зарубіжних країн, а саме: В.А. Бєлова, М.І. Брагінського, В.В. Вітрянського, Г. Гегенхаймера, Б.М. Гонгало, О.В. Дзери, Е.Дж. Долана, Г.Л. Знаменського, О.С. Іоффе, Б. Кляйнера, К.Д. Кэмпбелла, Р.Дж. Кэпмбелла, О.І. Лаврушина, А.В. Латинцева, О.Е. Лейста, Л.А. Лунца, В.К. Мамутова, В.С. Мартем'янова, Н.С. Малєіна, В.А. Ойгензихта, А.І. Ольшаного, О.П. Орлюк, Є.А. Павлодського, О.А. Підопригори, О.П. Подцерковного, В.М. Поповича, І. Пуле, Б.Г. Розовського, С.Р. Пітера, А. Рубанова, Н.О. Саніахметової, С.В. Сарбаш, А.О. Селіванова, Р. Сміта, Є.О. Суханова, Г.А. Тосуняна, В.М. Усоскіна, Р.О. Халфіної, Н. Хорна, В.С. Щербини та інших дослідників.
Емпіричну основу дослідження складали нормативно-правові акти України, близького та дальнього зарубіжжя, а також міжнародні акти (Уніфіковані правила, стандартні положення), які регулюють договірні відносини суб'єктів господарювання; матеріали судової практики України з відповідних питань; фактологічні матеріали статистичних збірників і публікацій; спеціальна наукова література, у якій досліджуються проблеми належного виконання кредитно-банківських зобов'язань.
Наукова новизна отриманих результатів. Дисертація є комплексним дослідженням системи засобів забезпечення належного виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування. Наукова новизна полягає в розробленні теоретичних положень, а також у висновках і пропозиціях, головними з яких є наступні.
Уперше:
на теоретичному рівні дослідження визначено поняття господарських правовідносин у сфері банківського кредитування як особливу правову форму кредитно-банківських відносин, що органічно поєднує приватні (особисті) інтереси суб'єктів банківського кредитування з публічними інтересами суспільства, з метою сприяння та досягнення суспільного блага;
виявлено та класифіковано фактори, що сприяють здійсненню господарських правопорушень у сфері банківського кредитування, поділивши їх на загальні та спеціальні. Визначено, що загальні детермінанти господарських кредитно-банківських правопорушень, які виникають через розлад системи господарювання України, носять об'єктивний характер, тоді як спеціальні мають чітко виражену суб'єктивну природу. Обґрунтовано причинний взаємозв'язок господарського кредитно-банківскього правопорушення з іншими галузевими протиправними діями у сфері банківського кредитування;
виявлено господарсько-правові особливості функціонування заставних правовідносин у сфері банківського кредитування. Визначена пріоритетність норм господарського права в їх регулюванні;
визначено державну гарантію як характерний господарсько-правовий засіб забезпечення належного виконання господарського кредитно-банківського зобов'язання та її специфічні риси, до яких віднесено: стратегічна значимість кредитів, забезпечених державною гарантією, вертикальний характер відносин державного гарантування та специфіка його суб'єктного складу, бюджетне покриття гарантійної компенсації.
Розроблено пропозиції щодо удосконалення:
нормативно врегульованого переліку правових режимів рухомого майна боржника, а саме: запропоновано передбачити можливість обтяження рухомого майна боржника, що належить йому на праві оперативного управління;
механізму безпеки господарських кредитно-банківських зобов'язань, зокрема, запропоновано органічно поєднувати в процесі оцінки безпеки потенційного кредитного зобов'язання традиційні фінансово-економічні методи оцінки кредитного ризику з нетрадиційними розвідувальними заходами виявлення його істинного суб'єктивного відношення до кредиту;
положень норм чинного господарського законодавства, що регламентують забезпечення належного виконання господарського кредитно-банківського законодавства за допомогою державної гарантії, зокрема, розширення кола суб'єктів, котрим може бути надана державна гарантія.
Дістали подальший розвиток положення щодо:
надання банківській установі спеціального господарського статусу, а саме: підкреслено її специфічні господарські особливості, зокрема, наявність спеціальної банківської ліцензії, законодавче обмеження у виборі організаційно-правової форми банку, рівень законодавчо встановленого коефіціенту “адекватності капіталу” та рівню уставного капіталу;
віднесення до істотних умов господарсько-правового договору застави визначення вартості заставленого майна, а в деяких випадках проведення його незалежної експертної оцінки;
необхідність залучення служби безпеки банку вже на початку моніторингу кредитного проекту. Ця служба повинна зробити свої висновки щодо боржника та здійснювати подальший контроль наданого кредиту.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що сформульовано ряд конкретних пропозицій щодо вдосконалення національного законодавства, які можуть бути використані в законотворчому процесі. Зроблено окремі пропозиції по внесенню змін у Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень”, інші подзаконні нормативно-правові акти.
Прикладний характер дослідження дозволяє використовувати його результати безпосередньо в процесі здійснення фінансового моніторингу кредитування суб'єктів господарювання, а також при підготовці методичних рекомендацій кредитних установ щодо організації кредитно-моніторингової роботи.
Практичні результати дисертаційного дослідження використовуються Благодійним фондом сприяння освіти і підвищення кваліфікації у правовідносинах з кредитно-фінансовими установами (довідка № 36 від 27.12.2007 р.).
Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані при підготовці навчальної та учбово-методичної літератури, у навчальному процесі, а також у науково-дослідній роботі, що пов'язана з розв'язанням проблем правового регулювання кредитування суб'єктів господарювання. Результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Луганського державного університету внутрішніх справ при викладанні дисциплін “Фінансове право”, “Господарське право”, “Банківське право” (довідка б/н від 19.06.2007 р.).
Окремі положення і висновки, сформульовані в дисертації, мають дискусійний характер, обумовлюють перспективний вихід на подальші пошуки і розгортання наступних досліджень.
Особистий внесок здобувача. Сформульовані в дисертації теоретичні положення, а також висновки й подані пропозиції базуються на особистому аналізі й критичному осмисленні вітчизняних і закордонних наукових та нормативно-правових джерел, матеріалів договірної та судової практики. Дисертація виконана автором самостійно. Особистий внесок в публікації, що підготовлені в співавторстві з О.А. Бурбело, надається в списку праць, опублікованих за темою дисертації.

Висновки, сформульовані у дисертації, ґрунтуються на матеріалах, зібраних і проаналізованих автором особисто.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційної роботи було апробовано у виступах на: Регіональному круглому столі “Актуальні проблеми кримінального і кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування” (Хмельницький, 2003); науково-практичній конференції “Шлях України до економічної безпеки” (Харків, 2004); Міжнародній науково-практичній конференції “Національна безпека України: стан, кризові явища та шляхи подолання” (Київ, 2005).
Публікації. За темою дисертації автором підготовлено 9 публікацій, з яких 6 - у фахових наукових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, загальним обсягом 3,7 д.а., з яких особисто здобувачу належать 2,2 д.а.
Структура дисертації. Відповідно до мети, завдань і предмета дослідження дисертація складається зі вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертації складає 164 сторінки комп'ютерного тексту. Робота містить також список використаних джерел із 286 найменувань та додатки.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується вибір теми дисертації, її актуальність та ступінь дослідження проблеми, визначаються мета та завдання дослідження, його методологічна й теоретична основи, розкриваються практичне та теоретичне значення роботи, її новизна, характеризуються положення, що виносяться на захист.
Розділ 1. Загальна характеристика зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування складається з трьох підрозділів, де детально характеризується поняття господарських зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування, а також здійснюється аналіз господарських кредитно-банківських правопорушень та системи засобів забезпечення належного виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань.
У підрозділі 1.1. “Особливості господарських правовідносин, що виникають у сфері банківського кредитування” досліджується сутність господарських кредитно-банківських правовідносин. Перш за все, з'ясовано, що в них органічно поєднуються приватні та публічні інтереси заради сприяння досягненню суспільного блага. Господарські кредитно-банківські правовідносини повинні максимально сприяти ув'язуванню публічних інтересів суспільства з особистими інтересами суб'єктів банківського кредитування, що спрямовані на матеріальне задоволення власних потреб.
Суб'єктами господарських правовідносин, що складаються у сфері банківського кредитування, виступають виключно суб'єкти господарювання, - кредитор (банківська установа) та позичальник (різноманітні суб'єкти господарювання). Проаналізувавши норми чинного законодавства, що регулюють сферу банківського кредитування, автор доходить висновку, що кредитор є суб'єктом господарського права зі спеціальним статусом. До специфічних рис банківської установи автор відносить законодавчо встановлюваний мінімальний розмір її статутного капіталу, обмеження щодо вибору засновниками організаційно-правової форми банку, необхідність дотримання банківською установою (зокрема і власниками істотної участі) законодавчо встановленої межі адекватності капіталу тощо.
До специфічних рис господарських правовідносин, що виникають у сфері банківського кредитування, дисертант також відносить дієвий характер юридичних фактів, що знаходить свій прояв в активних діях учасників сфери банківського кредитування, а також відсутність різкого протиставлення прав одного учасника банківського кредитування обов'язкам іншого.
У підрозділі 1.2. “Поняття та види правопорушень, що скоюються у сфері банківського кредитування” зроблено спробу щодо визначення та комплексного загальнотеоретичного аналізу різноманітних правопорушень, що посягають на сферу банківського кредитування. Проаналізувавши низку протиправних посягань на кредитно-фінансову сферу (дисциплінарні, адміністративні, фінансові проступки, кредитно-банківські злочини, цивільні правопорушення) автор доходить висновку, що більшість їх, так чи інакше, тісно пов'язана з порушенням господарського кредитно-банківського зобов'язання.
Дисертант акцентує увагу на тому, що термін “кредитно-банківське правопорушення” досить часто розглядається в юридичній науці як категорія кримінального чи цивільного права. У дослідженні автор головну увагу приділяє аналізу саме господарського кредитно-банківського правопорушення, наголошуючи на тому, що господарське кредитно-банківське правопорушення відповідає загалом родовому поняттю “правопорушення”, має низку специфічних ознак, до яких автор відносить: особливе середовище здійснення правопорушення (господарська діяльність у сфері банківського кредитування, що має форму господарського зобов'язання), суб'єктний склад, факультативність вини тощо.
Проаналізувавши різноманітні протиправні посягання на сферу банківського кредитування та юридичну природу господарського кредитно-банківського правопорушення дисертант доходить висновку про їх тісний взаємозв'язок, відображений у специфічній взаємообумовленості цих протиправних діянь. Факт здійснення конкретного галузевого різновиду протиправного посягання у сфері банківського кредитування може бути причиною скоєння господарського правопорушення. Факт спричинення господарського кредитно-банківського правопорушення, паралізуючи в цілому кредитне зобов'язання, часто є причиною скоєння інших видів протиправних діянь, що посягають на сферу банківського кредитування.
У підрозділі 1.3. “Поняття засобів забезпечення виконання господарських зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування” проаналізовано загальну структуру забезпечувальних правовідносин у сфері кредитування суб'єктів господарювання, визначено поняття “забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань”. Обґрунтовано необхідність сполучення господарсько-правових засобів зі всіма правозабезпечувальними заходами (методи переконання, примусу й заохочення).
Під засобами забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань запропоновано розуміти передбачені законом або господарським кредитним договором спеціальні засоби, що стимулюють належне та реальне виконання боржником покладених на нього зобов'язань, а також забезпечують задоволення законних вимог кредитора у разі невиконання (неналежного виконання) своїх обов'язків боржником.
Дисертант вважає неприпустимим залучення до сфери забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань всіх передбачених чинним законодавством забезпечувальних засобів. Аналіз сучасного механізму кредитування суб'єктів господарювання, а також результати проведеного автором анкетування практичних співробітників банку, що мають безпосереднє відношення до кредитного процесу, свідчать про найбільше поширення таких передбачених діючим законодавством засобів забезпечення належного виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань, як застава, гарантія та порука платоспроможних суб'єктів господарювання. Окрему увагу приділено аналізу застосування господарських санкцій, страхування, а також державної гарантії у сфері забезпечення належного виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань.
Автор акцентує увагу на специфіці застосування забезпечувальних засобів у сфері господарювання. Особливість вибраної тут методології забезпечення виконання кредитно-банківських зобов'язань обумовлюється необхідністю сполучення господарсько-правових засобів зі всіма правозабезпечувальними заходами (методи переконання, примусу й заохочення). Указана інтерпретація забезпечувальних засобів, цілеспрямовано впливаючи на свідомість учасників сфери банківського кредитування, стимулює їх належну поведінку та формує її відповідну мотивацію. Особливу увагу приділено класифікації існуючих засобів забезпечення виконання господарських зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування.
Розділ 2. Аналіз упровадження правових засобів забезпечення виконання господарських зобов'язань, що виникають у сфері банківського кредитування складається з чотирьох підрозділів і присвячений дослідженню проблем правового регулювання та специфіки застосування сучасних засобів забезпечення виконання господарських кредитно-банківських зобов'язань.
Підрозділ 2.1. “Аналіз факторів, що сприяють здійсненню господарських правопорушень у сфері банківського кредитування” розкриває питання теоретичного аналізу детермінації погроз, що виникають у сфері кредитування суб'єктів господарювання.
Якісно проведений аналіз детермінант господарських кредитно-банківських правопорушень може значно підвищити ефективність вирішення комплексу завдань, які пов'язані з забезпеченням належного виконання кредитування суб'єктів господарювання. Одним з превентивних заходів скоєння різноманітних кредитно-банківських правопорушень є поінформованість про фактори, що стимулюють протиправну активність у сфері банківського кредитування. Усю сукупність детермінант неналежного виконання господарського кредитно-банківського зобов'язання автор поділяє на “загальні” та “спеціальні” фактори (детермінанти).
Під “загальними детермінантами” пропонується розуміти внутрішні проблеми функціонування господарської системи, що обумовлюють скоєння різноманітних господарських кредитно-банківських правопорушень. Зокрема, вказується на те, що об'єктивна природа загальних детермінант господарських кредитно-банківських правопорушень обумовлена розладом базових інститутів системи господарювання України, до яких належить, безумовно, й інститут банківського кредитування суб'єктів господарювання. До цих детермінант автор відносить загостренн и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.