Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 83667


Наименование:


Курсовик Адмнстрування податкв в Україн

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 13.01.2015. Сдан: 2013. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ……………………………………………………………………………….4
1.Поняття та сутність адміністрування податків………………………………..6
2.Практичні аспекти адміністрування податків в Україні…………………….12
3.Зарубіжний досвід адміністрування податків, та можливості його впровадження в Україні……………………………………………………….21
Висновки…………………………………………………………………………30
Список використаної літератури……………………………………………….32


Вступ
Актуальність теми. У сучасних умовах адміністрування процесів оподаткування є однією з найважливіших складових досягнення ефективного зростання підприємницької активності у всіх сферах економіки. Усвідомлення платниками податків необхідності своєчасної та повної сплати податків є однією з умов зміцнення економіки держави і добробуту кожної людини. Тому, створення сприятливого податкового клімату, реального зниження податкового навантаження на платників податків, створення сприятливих умов для добровільної сплати податків, виведення з «тіні» капіталу, набутого незаконним шляхом та забезпечення прозорості відносин між податковими органами та платниками податків є пріоритетним напрямами діяльності податкових органів країни.
Серед вітчизняних науковців питанням адміністрування податків приділяли увагу В.Л. Андрущенко, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, Т.Демченко, А. Іванченко, В. Коротун, В. Мельник, Т.О. Проценко, А.В. Селиванов та ін. Однак поки що немає єдиних і усталених поглядів на цю проблему, а теоретичні засади управління процесом справляння розроблені недостатньо.
Метою дослідження є розкриття поняття та сутності категорії адміністрування податків, вивчення його основних принципів та функцій, виявлення проблем та шляхів їх подолання, а також розробка рекомендації щодо вдосконалення процедури адміністрування податків у сучасних умовах розвитку.
Відповідно до мети ставимо наступні завдання:
1) вивчення сутності категорії адміністрування податків, його принципів та функцій;
2) проаналізувати ефективність адміністрування податків;
3) визначити стратегічні напрями вдосконалення процедури адміністрування податків у сучасних умовах розвитку.
Обєктом дослідження є податкова система України. Предметом дослідження виступає процедура адміністрування податків.
У процесі написання роботи були використані такі методи дослідження, як аналіз, синтез, групування, порівняння. Також використовувались термінологічний, статистичний, систематичний, економіко-математичний, розрахунково-конструктивний та інші методи наукового дослідження.
Інформаційно-факторологічну базу дослідження становлять нормативно-правові акти з питань оподаткування і податкового регулювання та управління, статистичні матеріали Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України. Крім того, джерелом для написання роботи були навчальні підручники та посібники, науково-публіцистична література, монографії, інтернет-ресурси.


1.Поняття та сутність адміністрування податків
Відомо що адміністрування податків і зборів є однією з найважливіших ознак держави та необхідною умовою її існування. Адміністрування (від англ. «administration») означає управління, організація виконання, здійснення, нагляд(контроль).У широкому розумінні адміністрування це - організаційно-розпорядча діяльність керівників і органів управління, що здійснюється шляхом наказів і розпоряджень. Адміністрування процесів оподаткування об’єднує за допомогою однієї ідеї комплекс заходів, спрямованих на забезпечення виконання законодавчих та нормативно-правових актів. Об’єктом податкового адміністрування є процес узгодження й погашення податкових зобов’язань платників податків. Метою адміністрування є забезпечення погашення податкових зобов’язань платників податків шляхом оптимального втручання в їхню господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур. Суб’єктами адміністрування податків і зборів є платники податків і держава в особі контролюючих органів.
Доволі активно проблемами податкового адміністрування вчені почали займатися в кінці ХХ століття. Наступне вивчення проблем управління податковим процесом базується на таких функціях, як планування, прогнозування, регулювання та контроль. Відповідно до наших міркувань податкове адміністрування - це цілеспрямований процес впливу на роботу суб’єктів оподаткування з метою організації та координації їх діяльності в сфері оподаткування. Іншими словами, податкове адміністрування - це процес, який забезпечує, координує і регулює роботу органів державної податкової служби і платників податків (у сфері організації їх діяльності з моменту реєстрації суб’єкта господарювання як платника податку, включаючи контроль за його діяльністю, аж до моменту зняття його з обліку як платника податку включно) [2].
Існують різні види адміністрування у фінансовій та економічній сферах. На відміну від них податкове адміністрування являє собою комплекс правових, економічних і фінансових заходів держави для формування системи оподаткування, забезпечення своєчасної і повної сплати податків і зборів з метою задоволення фінансових потреб суспільства і цілому, а також розвитку економіки країни шляхом перерозподілу фінансових ресурсів.
Отже, під податковим адмініструванням слід розуміти сукупність норм (правил), методів, засобів і способів дій, за допомогою яких уповноважені органи держави здійснюють управлінську діяльність у податковій сфері, спрямовану на контроль за дотриманням податкового законодавства, за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю внесення у відповідні бюджети [1,ст33].
Суть адміністрування розглядають через аналіз відносин між державою та платниками податків, роль та місце кожного з цих суб’єктів податкових відносин чітко визначені основним законом нашої держави - Конституцією України [9]. Відповідно, держава, як суб’єкт податкових відносин, бере участь у створенні законодавчої бази для стягнення податків та зборів. Платники податків, як суб’єкти податкових відносин, своїм реагуванням на створене податкове середовище або сприяють пожвавленню процесів, або гальмують їх. (Рис 1) [12]. Платники податків змушені приймати правила, запропоновані державою, проте миттєво реагують на зміну пріоритетів законодавчо визначених чинників.

Рис.1 Схема адміністрування податків[12]

Особливістю податкового адміністрування як економіко-правової категорії є відсутність його визначення в законодавчих актах. У податковому кодексі України адміністрування податків і зборів законодавчо закріплено у розділі ІІ «Адміністрування податків і зборів(обов’язкових платежів)». Даний розділ визначає порядок адміністрування податків та
зборів, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи [16].
До контролюючих органів у сфера адміністрування податків і зборів належать:
- органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;
- митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони [16].
Податкове адміністрування, як і будь-який процес, опирається на три основні складові: принципи, у відповідності до яких він здійснюється: методи, принципи і функції (рис. 2) [2].Рис. 2 Складові податкового адміністрування [2]

Щодо принципів, то до них можна віднести правила та положення, якими керуються органи державної податкової служби в певних економічних умовах. Без сумніву, вони ґрунтуються на принципах системи оподаткування, які були запропоновані ще Адамом Сміттом. Отож виділяють такі принципи:
1) принцип єдиноначальності - всі рішення підпорядковуються конкретним вимогам керівника і виконуються відповідно до чітко сформульованих інструкцій;
2) принцип плановості - рішення керівництва щодо організації виробничого процесу повинні бути чітко спланованими;
3) принцип економічності - реалізація та виконання прийнятих рішень повинні забезпечуватись мінімальним обсягом витрат;
4) принцип комплексності - комплексний підхід до управління процесом адміністрування.
На практиці адміністрування при виконанні певних методів та способів впливу на платників податків реалізується податковими органами для забезпечення своєчасної сплати податкових платежів в повному обсязі з максимально можливим недопущенням застосування зловживань як збоку платників податків, так і з боку податкових органів. А саме:
1) економічні методи - застосування податкових стимулів, а також конкретних санкцій до платника чи групи платників податків;
2) Правові методи - полягають у прийня........


Список використаної літератури:

1. Бандурка О. М., Понікаров В. Д., Попова С. М. / /навчальний посібник/київ центр учбової літератури. 2012р
2. Василевська Г. Економічні засади теорії податкового адміністрування в Україні/Г. Василевська // Економічний аналіз. -Т., 2008. т.Вип.3(19).-С.76
3. .Виконання державного бюджету 2011-2012рр../ Веб портал Державної казначейської служби України//[Електронний ресурс]-режим доступу: < main/uk/doccatalog/list?currDir=175372&&documentList_stind=1>
4. Грабовський М. Реформи системи оподаткування в країнах Вишеградської групи та значення цих реформ для ситуації в Україні [Електронний ресурс] / М. Грабовський // Міжнародний центр перспективних досліджень. - Режим доступу : www.icps.com.ua/doc/4_Taxation-Ukr.doc < doc/4_Taxation-Ukr.doc>.
5. Дмитренко Г. В. Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимогЄвропейського Союзу : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Г. В. Дмитренко. - К. : Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2004
6. ЄДРПОУ новини/Державна служба статистики // [Електронний ресурс]-режим доступу: < rus/tag/gosudarstvennaya_sluzhba_statistiki_14012011>
7. Засанський В. В. Удосконалення податкового законодавства України: аналіз проекту податкового кодексу М. Катеринчука та К. Ляпіної [Електронний ресурс] / В. В. Засанський, Т. І. Біленко, В. В. Клименко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2008. - № 2. - Режим доступу до журн. : < ejournals/PSPE/2008-2/Zasanskiy_208.htm>.
8. Звіт про виконання плану основних питань економічної та контрольної роботи державної податкової служби України на 2011 рік/сайт ДПС України//[Електронний ресурс]-режим доступу: sts.gov.ua/data/files/201.doc
9. Конституція Уккраїни від 28.06.1996 № 254к/96-ВР/сайт ВРУ// [Електронний ресурс]-режим доступу: < laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>
10. Крисоватий А. Діалектика трансформації податкової політики України в контексті європейської інтеграції / А. Крисоватий, Т. Кощук // Журн. європ. економіки. - 2005. - № 2. - Т. 4.
11. Малярчук А. Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / А. Малярчук // Вісник ТАНГ. - 2005. - № 1. - Режим доступу: www.library.tane.edu.ua/images/nauk_vydannya/TuwfAL.pdf
12. Межейнікова В. Ф. Сутнісні аспекти податкового адміністрування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Суми, 2005. - Т.13. - С.88-97
13. Мельник В. Досвід адміністрування податків у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / В. Мельник // Вісник податкової служби України. - 2004. - № 38-39. - Режим доступу : < article/one/Viktor_Mel.html>.
14. Піхоцька О. М. Формування і розвиток системи місцевих податків і зборів в Україні : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.04.01 / О. М. Піхоцька. - Л. : НАН України. Ін-т регіон. дослідж., 2006. - 20 с.
15. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: Монографія / П.В. Мельник, Л.Л.Тарангул, З.С. Варналій та ін.; За ред. З.С. Варналія. - К.: Знання України, 2008. - 675 с.
16. .Податковий кодекс України/сайт ВРУ// [Електронний ресурс]-режим доступу: < go/2755-17>
17. Пожидаєва М. Єдиний податок: бути чи не бути? [Електронний ресурс] / М. Пожидаєва // Юр. газета. - 2006. - № 20 (80). - Режим доступу : < article/546>.
18. Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільови-ми фондами : Закон України від 21.12.2000 № 2181-III // сайт ВРУ// [Електронний ресурс]-режим доступу: < laws/show/2181-14>
19. Проценко Т. О. Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Т. О. Проценко. - К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2008
20. Чорний М. Режим виїзних податкових перевірок : періодичність та терміни проведення [Електро-нний ресурс] / М. Чорний // Наукові записки. - 2006. - Вип. 15. - Режим доступу : < images/nauk_vydannya/76th4N.pdf>.
21. --Байер К. Меры по обеспечению более добросовестного исполнения налоговых обязательств круп-ными налогоплательщиками [Электронный ресурс] / К. Байер, О. Бенона, Х. Торо. Вашингтон, 2002. Режим доступа : html//00002.zip < html/00002.zip>
22. Бурцев Д. Г. Оптимизация организационных структур налоговых органов Российской Федерации[Электронный ресурс] / Д. Г. Бурцев, Т. Л. Комарова // Законодательство, комментарии, проблемы. - 2006.-№ 5 (71). - Режим доступа : archive/index.272.php.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.