На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84568


Наименование:


Курсовик Економчна безпека пдприємства .Аналз запобгання зовншнм внутршнм загрозам пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.02.2015. Сдан: 2014. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
Розділ 1.Теорія економічної безпеки підприємства
1.1. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства.
1.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.
Розділ 2.Аналіз запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам підприємства
1.1. Служба безпеки підприємства.
1.2. Організаційне забезпечення економічної безпеки підприємства.
1.3. Заходи запобігання загроз підприємству
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
Одним із порівняно нових понять, дедалі ширше вживаних вітчизняними вченими-економістами, є поняття економічної безпеки, хоч воно вже достатньо відоме і давно використовується в управлінській діяльності розвинених країн.
Мабуть, згадане історично пояснюється наявністю вертикальної ієрархії в структурі адміністративно-командного управління успадкованої від СРСР економічної системи, яка не вимагала самостійного ухвалення економічних рішень стратегічного управління .
Нині економічна ситуація докорінно змінилася. Перехід до ринкової економіки, створення великої кількості підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних формах власності, поява нових механізмів господарювання та багато інших факторів, поставили суб’єктів підприємницької діяльності в умови, коли вони значну увагу повинні приділяти вирішенню питань, пов’язаних із забезпеченням своєї економічної безпеки.
Економічна безпека підприємства є однією з найважливіших умов нормального функціонування і розвитку сфери підприємництва в економіці будь-якої країни. Це пов’язано, насамперед, з конкуренцією на ринку, як на внутрішньому, так і на зовнішньому. Економічна безпека підприємства є основою його стабільного розвитку, рушійною силою для досягнення поставлених цілей, а також тих цілей, що намічені у перспективі.
Кожне підприємство, не зважаючи на форми власності, відомчу належність, організаційно-правову форму, ставить собі за мету отримання прибутку, бо інакше існування цього підприємства є недоцільним та непотрібним, адже прибуток в будь-якому разі виступає у ролі результату від діяльності, показником того, наскільки ефективно та правильно працює підприємство (дане твердження не стосується неприбуткових підприємств, таких як об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, гаражні кооперативи, доброчинні організації). Отримання прибутку є неможливим або недостатнім, якщо підприємство не здатне реалізовувати свої товари, роботи, послуги у потрібній кількості, конкурувати на ринку та заохочувати споживачів, задовольняти потреби ринку в належній якості та кількості товару. Економічна безпека означає те, що підприємство реалізовує свої інтереси, тобто продає продукцію у потрібній кількості, є конкурентоспроможним, отримує прибуток, стабільно функціонує, задовольняє потреби споживачів, здатне захистити себе від зовнішніх і внутрішніх загроз. Інакшими словами, процвітаючим є те підприємство, в якому економічна безпека знаходиться на належному рівні.
Метою є обґрунтування значущості економічної безпеки на підприємстві, її влив на кінцевий результат від діяльності.
Завданням є оцінка рівня економічної безпеки та пошук шляхів щодо вдосконалення роботи на підприємстві, підвищення економічної безпеки та розрахунок результатів від впровадження запропонованих заходів.
В умовах економічних перетворень як на окремо взятому підприємстві, так і в промисловості регіону, з позицій економічної безпеки, чимало підприємців виявилися не готовими до нових умов господарювання. А втрата економічних звязків лише посилила занепокоєння, збільшивши негативну складову економічного стану підприємств, які просто змушені були тепер зважати на поняття економічної безпеки в управлінні.
Конституція України згадує про економічну безпеку держави, там зокрема зазначено, що держава повинна дбати як про власну економічну безпеку, так, до речі, і про захист прав усіх субєктів, зокрема й тих, що провадять підприємницьку діяльність.
Актуальність теми полягає у тому, у сучасних умовах, коли Україна здобула світове визнання та розширює кордони свого співробітництва, її економіка виявилась не готовою до тих перетворень, які вже відбулися у інших країнах світу. Суб’єкти підприємницької діяльності, державні установи, інші організації є вразливими та нестійкими до дій зовнішнього середовища. Стабілізувати економіку як країни в цілому, так і окремого підприємства, можна за допомогою підвищення рівня економічної безпеки.
Глобалізаційні процеси, розподіл праці й інтеграція до світової економічної системи, відкритість ринків товарів і послуг ведуть практично до ліквідації традиційних політичних і географічних меж. Отже, питання економічної безпеки стають дедалі актуальнішими і в аспекті національної безпеки.
Економічна безпека - це одна з базових складових національної безпеки. Саме тому обумовлюється досить ретельна увага політиків, практиків та вчених до розробки теоретичних основ, а також методик розрахунку та аналізу економічної безпеки.


Розділ 1.Економічна безпека підприємства
1.1. Поняття та визначення економічної безпеки підприємства
Поняття й цілі. За ринкових умов господарювання дуже важливого (якщо не вирішального) значення набуває економічна безпека всіх субєктів підприємницької та інших видів діяльності. Економічна безпека фірми (підприємства, організації) - це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).
Необхідність постійного дотримання економічної безпеки зумовлюється обєктивно наявним для кожного субєкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної безпеки фірми залежить від того, наскільки ефективно її керівництво і спеціалісти (менеджери) будуть спроможні уникнути можливих загроз і ліквідувати шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища.
Джерелами негативних впливів на економічну безпеку можуть бути: 1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і субєктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, підприємств (організацій)- конкурентів;
2) збіг обєктивних обставин (стан фінансової конюнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо). Залежно від субєктної обумовленості негативні впливи на економічну безпеку можуть мати обєктивний і субєктивний характер. Обєктивними вважаються такі негативні впливи, які виникають не з волі конкретного підприємства або його окремих працівників. Субєктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або окремих його працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів).
Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в тому, щоб гарантувати його стабільне та максимально ефективне функціонування тепер і високий потенціал розвитку в майбутньому.
До основних функціональних цілей економічної безпеки належать: • забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства (організації);
• забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу субєкта господарювання; • досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством (організацією); • досягнення високого рівня кваліфікації персоналу та його інтелектуального потенціалу, належної ефективності корпоративних НДЦКР; • мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища;
• якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства (організації); • забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці і досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;
• ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, атакож комерційних інтересів.
Структурні елементи і схема організації економічної безпеки. Головна та функціональні цілі зумовлюють формування необхідних структуроутворюючих елементів і загальної схеми організації економічної безпеки. Типову структуру функціональних складових економічної безпеки з коротким описом їхньої сутності показано на рисунку 1.1

Рис. 1.1. Типовий перелік функціональних складових економічної безпеки підприємства. Загальна схема процесу організації економічної безпеки включає такі дії (заходи), що здійснюються послідовно або одночасно: 1) формування необхідних корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, прав, інформації, технології та устаткування);
2) загально стратегічне прогнозування та планування економічної безпеки за функціональними складовими;
3) стратегічне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 4) загальнотактичне планування економічної безпеки за функціональними складовими; 5) тактичне планування фінансово-господарської діяльності підприємства (організації); 6) оперативне управління фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації); 7) здійснення функціонального аналізу рівня економічної безпеки;
8)загальна оцінка досягнутого рівня економічної безпеки.
Тільки за здійснення в необхідному обсязі зазначених дій (заходів) можна буде досягти належного рівня економічної безпеки підприємства.

1.2. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства
Загальна методологія оцінки рівня економічної безпеки. Економічна наука розробила, а господарська практика випробувала загальну методологію оцінки рівня економічної безпеки підприємства (організації). Його пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію через зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які обчислюються із допомогою порівняння можливої величини шкоди підприємству та ефективності заходів щодо запобігання цій шкоді. Сукупний критерій економічної безпеки будь-якого субєкта господарювання ( ) можна розрахувати, користуючись формулою (18.1) де - величина окремого (поодинокого) критерію за -ю функціональною складовою; - питома вага значущості -ї функціо-нальної складової; n - кількість функціональних складових еко-номічної безпеки підприємства. З досвіду понад 50 підприємств Росії, питома вага значущості функціональних складових економічної безпеки, показаних на рис. 18.1, становить: у промисловості = [1,2, 3] - 0,2; [5] - 0,15; [4, 6] - 0,1; [7] - 0,05; сільському господарстві = [3] - 0,3; [ 1, 6] - 0,2; [2, 4] - 0,1; [5, 7] - 0,05; торгівлі = [1] - 0,3; [5] - 0,2; [3] - 0,15; [2, 4, 7] - 0,1; [6] - 0,05. Отже, у названих галузях економіки найбільша значущість становить 0,3, а найменша - 0,05. Оцінка рівня економічної безпеки здійснюється порівнюванням розрахункових значень із реальними величинами цього показника по підприємству (організації), що аналізується, а також (коли це можливо) по аналогічних субєктах господарювання відповідних галузей економіки. Аналіз та оцінка досягнутого рівня економічної безпеки
Після розрахунку впливу функціональних складових на зміну здійснюється функціональний аналіз заходів з організації необхідного рівня економічної безпеки за окремими складовими з використанням відповідного алгоритму 1. Визначення структури негативних впливів за функціональними складовими економічної безпеки. Розподіл обєктивних і субєктивних негативних впливів. 2. Фіксація здійснених конкретних заходів для запобігання негативним впливам за всіма функціональними складовими економічної безпеки 3. Оцінка ефективності здійснених заходів з погляду нейтралізації конкретних негативних впливів за кожною складовою економічної безпеки 4. Визначення причин недостатньої ефективності заходів, здійснених для подолання вже наявних і можливих негативних впливів на економічну безпеку 5. Виявлення неусунених та очікуваних негативних впливів на рівень економічної безпеки і тих, що можуть зявитися в майбутньому 6. Опрацювання рекомендацій щодо усунення існуючих негативних впливів на економічну безпеку і запобігання можливим таким впливам. 7. Оцінка вартості кожного з пропонованих заходів щодо усунення негативних впливів на рівень економічної безпеки та визначення відповідальних за їхню реалізацію Результати функціонального аналізу оформляються у вигляді спеціальної таблиці-карти Заповнюючи таку таблицю карту, негативні явища, що впливають одразу на кілька складових економічної безпеки, ураховують окремо для кожної з них, натомість вартість заходів, які повторюються стосовно різних функціональних складових, ураховується в бюджеті підприємства (організації) лише один раз. Оцінка ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів підприємства (організації) з використанням даних про витрати на запобігання можливим негативним впливам на економічну безпеку та про розміри відверненої і заподіяної шкоди дає обєктивну (підкріплену економічними розрахунками) панораму результативності діяльності всіх структурних підрозділів (відділів, цехів) з цього питання. Конкретна оцінка ефективності роботи структурних підрозділів того чи того субєкта господарювання щодо економічної безпеки здійснюється з використанням таких показників: 1) витрати на здійсне........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Економічна безпека підприємства - Самойленко А.Г. - К. 2005 р.
2. Економіка підприємства - під. за ред. Самусенко Р.К. - К. 2003 р.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.