На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 84819


Наименование:


Курсовик Аналз фнансовог стану на приклад Гощанського мебельного заводувромебл

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 16.02.2015. Сдан: 2010. Страниц: 54. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Вступ

РОЗДІЛ 1. Економічна сутність фінансового стану та показники, що його
визначають …………………………………………………………….….…5
РОЗДІЛ 2. Економіко організаційна характеристика підприємства ….………...17
РОЗДІЛ 3. Аналіз фінансового стану на прикладі підприємства ... ………………21
3.1. Аналіз основних фінансових показників……………………………..21
3.2. Аналіз фінансової стійкості…………………………………………...31
3.3. Аналіз рівня динаміки, складу грошових коштів та ступеню їх
участі в оборотному капіталі………………………………………………34
3.4. Аналіз платоспроможності підприємства……………………………39
3.5. Оцінка руху грошових коштів………………………………………..44
РОЗДІЛ 4. Шляхи покращення фінансового стану ………………………………48
Висновок…………………………………………………………………………51

Список використаної літератури ..…………………………………………..54Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє фінансовий аналіз, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень.
Ефективне виробництво та реалізація якісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, ускладнення з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, внаслідок чого погіршується його платоспроможність. Очевидним також є і зворотній звязок, який полягає у тому, що відсутність коштів може призвести до перебоїв у забезпеченості матеріальними ресурсами, а отже, і у виробничому процесі. Однак у виробничій діяльності українських підприємств часто трапляються випадки, коли і добре працююче підприємство відчуває фінансові ускладнення, повязані з недостатньо раціональним розміщенням і використанням наявних фінансових ресурсів. В цих умовах перед менеджерами підприємств постає велика кількість питань, головними з яких є наступні:
Як раціонально організувати фінансову діяльність підприємства для його подальшого розвитку?
Яким чином можна покращити управління фінансовими ресурсами?
Яким чином визначити показники господарської діяльності, що забезпечують стійкий фінансовий стан підприємства?
На ці та інші важливі питання дає відповідь обєктивний фінансовий аналіз, який дозволяє найбільш раціонально розподілити матеріальні, трудові і фінансові ресурси.
Фінансовий аналіз використовує весь комплекс економічної інформації, носить оперативний характер і цілком підпорядкований волі керівництва підприємством. Тільки такий аналіз дає можливість реально оцінити стан справ на підприємстві, досліджувати структуру собівартості не тільки усієї випущеної і реалізованої продукції, але і собівартості окремих її видів, склад комерційних і управлінських витрат, фінансову стійкість підприємства для функціонування в умовах ринку.
Мета курсової роботи полягає у вивченні економічної сутності аналізу фінансового стану підприємства, методу аналізу, оформлення результатів розрахунку показників фінансового аналізу діяльності підприємства, а також розробка шляхів підвищення фінансового стану підприємства.
Для досягнення цієї мети необхідно розглянути такі завдання :
1) теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства ;
2) методику проведення аналізу активів та пасивів підприємства ;
З) основні фінансово - економічні показники діяльності Гощанський меблевий завод «Євромеблі»;
4) проаналізувати фінансовий стан Гощанського меблевого заводу «Євромеблі»;
В процесі виконання роботи були розглянуті: інформаційно - правове забезпечення аналізу власних фінансових ресурсів підприємства, дана загальна характеристика та характеристика діяльності підприємства, проведений аналіз фінансової структури капіталу або джерел фінансування, оцінка структурних змін капіталу, аналіз показників рентабельності, аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства, розглянуті напрямки удосконалення фінансового стану підприємства, зроблені висновки.


РОЗДІЛ 1.
Економічна сутність фінансового стану та показники, що його визначають.
Виставити вірний діагноз підприємству, а саме, визначити в якому стані воно знаходитися тепер і які передумови в нього подальшого розвитку, можливо за допомогою фінансового аналізу. В даний час конкретних розробок фінансового аналізу, що було б можливо застосувати для підприємств у нашій країні, немає. Це звязано з рядом причин: нестабільна економічна і політична обстановка в країні, слабкий фінансовий стан багатьох підприємств, складності при розробці прогнозів, відсутність висококваліфікованих фахівців - аналітиків. Під фінансовим станом підприємства розуміють оцінку цього стану і напрямку зміни його в майбутньому на основі докладного аналізу фінансових показників за визначений період часу.
В умовах ринку підприємницькій діяльності притаманні відсутність стабільності в отриманні доходів, вплив фактора ризику, що обєктивно обумовлюють вірогідність виникнення кризових явищ у діяльності підприємства.
Щоб не допустити доведення фінансового стану підприємства до такого критичного стану необхідно проводити фінансовий аналіз. Менеджер підприємства повинен прагнути до досягнення надійного фінансового стану, тобто стійкої платіжної готовності, достатньої забезпеченості власними обіговими коштами й ефективного їх використання, чіткої організації розрахунків, наявності міцної фінансової бази.
За допомогою чітко організованого аналізу можна вчасно відстежити погіршення фінансового стану підприємства, коли поряд із показниками стабільності фінансового стану з`являються показники, що характеризують негативні тенденції у виробничій та господарській діяльності, які можуть призвести до банкрутства.
Фінансовий стан підприємства є комплексним поняттям і характеризується системою показників, які відображають наявність та розміщення коштів, реальні та потенційні фінансові можливості підприємства. Тому аналіз фінансового стану підприємства має три основні цілі:
перша - оцінити минулу фінансову діяльність підприємства;
друга - підготувати інформацію, необхідну для прогнозування майбутньої діяльності підприємства;
третя - порівняти показники діяльності підприємства з показниками інших підприємств галузі.
Фінансовий стан підприємства виражається в утворенні, розміщенні і використанні фінансових ресурсів: грошових засобів, поступаючи за реалізовану продукцію (товари, роботи і послуги), кредитів банків і займів, тимчасово залучених засобів; заборгованості поставникам та іншим кредиторам, тимчасово вільних коштів спеціальних фондів. З переходом підприємств на ринкові умови роботи гостро постало питання про стійкість його фінансового стану та пошук шляхів його покращення. Актуальність цих питань визначається необхідністю створення нормальних умов роботи як окремих підприємств, так і промисловості в цілому.
Отже аналіз фінансового стану підприємства важливий, якщо ви є:
? кредитором - для певності, що борги будуть повернуті;
? інвестором, якому необхідно прийняти рішення про формування “портфеля” цінних паперів;
? аудитором, якому необхідно знати фінансові можливості підприємства;
? керівником маркетингового відділу, який хоче створити стратегію просування товару на ринки;
? фінансовим керівником, який хоче реально оцінити діяльність і фінансовий стан підприємства.
Необхідно розрізняти поняття “фінансовий аналіз” та “аналіз фінансового стану”. Фінансовий аналіз - більш широке поняття, так як він включає разом з аналізом фінансового стану щей аналіз формування і розподілу прибутку, собівартості продукції, реалізації та інші питання. Аналіз фінансового стану - це частина фінансового аналізу. Фінансовий стан (положення) підприємства характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої, комерційної та інших видів діяльності підприємства, доцільністю та ефективністю їх розміщення та використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими суб’єктами господарювання, платоспроможністю і фінансовою стійкістю. Спроможністю підприємства своєчасно виконувати платежі свідчить про його позитивний фінансовий стан.
Аналіз фінансового стану господарюючого суб’єкта - це глибоке науково обґрунтоване дослідження фінансових відносин і руху фінансових ресурсів в єдиному виробничо-торгівельному процесі.
Оцінку фінансового стану підприємства можна провадити за такими основними напрямками:
? оцінка фінансових результатів діяльності підприємства, коли аналізується структура прибутків і збитків, фактори, які вплинули на цю структуру;
? оцінка величини засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства. Аналіз розподілу прибутку дозволяє відстежити вплив платежів до бюджету на фінансовий стан підприємства. Необхідно також звернути увагу на розміщення і характер використання засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою таких засобів: порівняння, зведення і групування, ланцюгових підстановок та ін. В окремих випадках можуть застосовуватись методи економіко-математичного моделювання (кореляційний аналіз, регресивний аналіз).
Показники, які використовуються при аналізі фінансового стану підприємства, можуть бути абсолютними і відносними.
Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції позитивно впливають на фінансовий стан підприємства. Збої у виробничому процесі, погіршення якості продукції, труднощі з її реалізацією ведуть до зменшення надходження коштів на рахунки підприємства, в результаті чого погіршується його платоспроможність. Існує і зворотній зв’язок, так як відсутність грошових коштів може привести до збоїв в забезпеченні матеріальними ресурсами, а відповідно, і в виробничому процесі.
Значна роль в досягненні стабільного фінансового стану належить аналізу. Розрізняють внутрішній і зовнішній аналіз фінансового стану. Внутрішній аналіз здійснюється для потреб управління підприємством. Його результати використовуються також для планування, контролю і прогнозу фінансового стану. Зовнішній аналіз проводиться всіма суб’єктами аналізу, використовуючими друковану інформацію. Зміст цього аналізу визначається інтересами власників фінансових ресурсів і контролюючих органів.
Основними задачами, як внутрішнього, так і зовнішнього аналізу є:
? загальна оцінка фінансового стану і факторів його змін;
? вивчення відповідності між засобами і джерелами, раціональності їх розміщення і ефективності використання;
? дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;
? визначення ліквідності і фінансової стійкості підприємства;
? коротко - та довгострокове прогнозування стійкості фінансового стану.
Для вирішення цих задач вивчаються:
? наявність, склад і структура засобів підприємства; причини і наслідки їх зміни; наявність, склад і структура джерел засобів підприємства; причини і наслідки їх зміни;
? стан, структура та зміни довгострокових активів;
? наявність, структура поточних активів в сферах виробництва і обігу, причини і наслідки їх зміни;
? ліквідність і якість дебіторської заборгованості;
? наявність, склад і структура джерел засобів, причини і наслідки їх зміни;
? платоспроможність і фінансова гнучкість;
? ефективність використання активів і окупність інвестицій.
Крім того, вирішуються й інші задачі. Наприклад, дуже важливою задачею внутрішнього аналізу є оцінка ситуації, яка визначає можливості одержання зовнішнього фінансування. Для цього вивчається загальна необхідність підприємства в фінансових ресурсах, в тому числі в позичкових, ступінь ділового ризику, результати переговорів з власниками капіталу.
При зовнішньому аналізі вивчається реальна вартість майна підприємства, робиться прогноз майбутніх фінансових надходжень, структури капіталу, рівня і тенденцій зміни дивідендів та ін.
Перед визначенням цілей аналізу і початком аналізу фінансового стану підприємства, потрібно точно визначити вихідну (початкову) мету аналізу. Від мети залежать ступінь деталізації й глибина досліджень за окремими напрямами аналізу:
? аналіз структури затрат;
? аналіз структури балансу та оборотних коштів;
? аналіз ліквідності та фінансової стійкості (сталості);
? аналіз грошового потоку;
? аналіз оборотності;
? аналіз прибутковості;
? аналіз ефективності діяльності компанії.
Серед складнощів в аналітичній роботі виокремлюють:
Відсутність достовірних і порівняльних аналітичних даних за попередні періоди, а також по більшості галузей і компаній.
Нестачу фахівців на підприємствах, здатних грамотно й глибоко проаналізувати фінансові результати.
Недооцінку керівниками важливості управління внутрішніми фінансовими ресурсами, покладання значною мірою на надходження коштів від зовнішніх інвесторів.
Отримання прибутку є вищим пріоритетом діяльності на словах, але не на ділі для більшості компаній.
Нестабільність зовнішнього оточення компаній (податкова система, законодавство).
Відмінність української системи бухгалтерського обліку від міжнародної, що утруднює використання багатьох існуючих ефективних діагностичних методик.
При аналізі фінансового стану підприємства використовують такі його види:
? Читання звітності - це вивчення абсолютних показників, представлених в звітності. За допомогою читання звітності визначають майновий стан підприємства, його короткострокові та довгострокові інвестиції, вкладення в фізичні активи і фінансові активи, джерела формування власного капіталу і залучених засобів, оцінюють зв’язки підприємства з поставщиками і покупцями, фінансово-кредитними установами, оцінюють виручку від основної діяльності і прибуток поточного року. Однак інформації тільки в абсолютних величинах недостатньо для прийняття рішень, як на її основі не можна оцінити динаміку показників, визначити місце підприємства в галузі. Тому разом з абсолютними величинами використовуються відносні.
? Аналіз горизонтальних процентних змін, який характеризує зміни окремих статей фінансової звітності за кілька періодів (років, кварталів, місяців).
? Аналіз вертикальних процентних змін характеризує співвідношення статей фінансової звітності стосовно вибраної однієї статті (обсяг продажів, валюта балансу); (здійснюється з метою виявлення питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому показнику, прийнятому за 100 відсотків).
? Порівняльний аналіз - співвідношення окремих показників підприємства і показників інших аналогічних підприємств або середньо галузевих показників.
? Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд років (періодів) від рівня базисного року (періоду), для якого всі показники приймаються за 100 відсотків.
Аналіз коефіцієнтів ґрунтується на розрахунку окремих співвідношень показників і його використовують для дослідження взаємозв’язку між компонентами фінансової звітності.
Одним із найпоширеніших видів аналізу є аналіз фінансових коефіцієнтів.
Фінансові коефіцієнти доволі популярні серед інвесторів та фінансових аналітиків, оскільки їх легко обчислити на підставі даних фінансових звітів підприємств
Однак особливістю цього виду аналізу є те, що обраховані коефіцієнти, їх цінність, залежать від достовірності й повноти інформації, поданій у фінансовій звітності. Коефіцієнти допомагають правильно оцінити ситуацію, ставити запитання, але рідко дають відповіді на них.
Коефіцієнти, які знайшли найширше застосування, поділяються на п’ять груп (табл.2.1.).
Коефіцієнти ліквідності. Здатність підприємства вчасно і без затримки платити по своїх короткострокових зобовязаннях називається ліквідністю. У практиці оцінки фінансового стану, платоспроможності фірми використовується ціла гама показників.


Таблиця 2.1.
Групи коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства
Коефіцієнти ліквідності Характеризують ........1.Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" №г 996-ХІУ від 16.07.1999 р.
2.Бандурка О.М., Коробов М.Я. та інші. Фінансова діяльність підприємств. - К.: Либідь, 1998. - 310 с.
3.Житна І.Н., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств: Пер. з рос. - К.: Вища школа, 1992. - 223с.
4.Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту. - Київ, 1995. - 102 с.
5.Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.посіб.- К.: МАУП, 2000. - 252с.
6.Коробов В.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб.- К.: Т-во "Знання", КОО, 2000 - 378с.
7.Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів. - Львів: Світ, 1995.-328 с.
8.Методика аналізу фінансового стану державного підприємства, яке приватизується // Діло. - 1994. -№98. - С.5-6.
9.Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. - К.: КНЕУ, 1999 - 132 с.
10.Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: НМК ВО, 1993;
11.Попович П.Я Економічний аналіз та аудит на підприємстві. Видання третє, перероблене і доповнене. - Тернопіль: Економічна думка, 2000.- 209с.
12.Фінанси підприємств: Підручник Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2000. - 460с.
13.Терещенко О.О. Методи державної підтримки реструктуризації та фінансової санації підприємств // Фінанси України. - 1997. - №12.
14.Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 412 с.
15.Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібн. 2-е видання, переобл. і доп. - Київ: ЦЦП, 2002, - 360 с.
16.Царенко О.М. Економічний аналіз діяльності підприємств агропромислового комплексу. - К.: Вища школа, 1998. - 393с.
17.Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік . Підручник.- К.; Академія, 2002, -671 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.