На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85041


Наименование:


Отчет по практике Отчет по практике СВК Агрофрма Марампольська, Петрвський район Кровоградська область село Луганка

Информация:

Тип работы: Отчет по практике. Добавлен: 23.02.2015. Сдан: 2014. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП 3
Розділ 1. Організація фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів 5
Розділ 2. Система розрахунків за продукцію, роботи, послуги 14
Розділ 3. Прогнозування грошових надходжень підприємства та аналіз їх використання 18
Розділ 4. Короткострокове та довгострокове банківське кредитування 22
Розділ 5. Система оподаткування підприємства 25
Розділ 6. Прогнозування прибутку підприємства, формування та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку 27
Розділ 7. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємства 31
Розділ 8. Аналіз фінансового стану підприємства 33
ВИСНОВКИ 41
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44
ДОДАТКИ 46


ВСТУП

Зміна пріоритетів в економічній та фінансовій системах України, зміцнення фінансово-кредитного сектора, посилення його впливу на активізацію структурної перебудови та забезпечення соціально-економічного розвитку крани зумовили необхідність змін у змісті фінансової та фінансово-аналітичної роботи. У сучасних умовах господарювання та суттєвого розширення прав підприємств у галузі фінансово-економічної діяльності одним із основних завдань вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку з економічних спеціальностей, є професійна підготовка фахівців з фінансів, які добре розуміють особливості сучасного і майбутнього економічного розвитку України, бачать шляхи розвитку фінансової системи та забезпечення фінансової стабільності та спроможні працювати в умовах інтеграції України у світове господарство. Як результат, підвищилися вимоги до професійної підготовки фахівців з фінансів. Це потребує глибоких перетворень у системі вищої економічної освіти, зокрема вдосконалення професійної підготовки фахівців.
Метою проходження практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих при навчанні у практиці роботи СВК Агрофірма «Маріампольська».
Для досягнення мети практики були поставлені та вирішенні наступні завдання:
- вивчити організацію фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів;
- розглянути систему розрахунків за продукцію, роботи, послуги;
- опрацювати прогнозування грошових надходжень кооперативу та аналіз їх використання;
- обстежити короткострокове та довгострокове банківське кредитування;
- дослідити систему оподаткування кооперативу;
- провести прогнозування прибутку кооперативу, формування та використання фондів, що формуються за рахунок прибутку;
- проаналізувати фінансово-інвестиційну діяльність кооперативу;
- виконати аналіз фінансового стану кооперативу;
Об’єктом проходження практики є СВК Агрофірма «Маріампольська».
Інформаційною базою написання звіту з практики стали дані щодо функціонування національної економіки, промисловості і кредитно-фінансового сектора, опубліковані в офіційних виданнях державних органів, вітчизняна і зарубіжна наукова література, дані річної фінансової звітності СВК Агрофірма «Маріампольська».

Розділ 1. Організація фінансової роботи на підприємстві та склад його фінансових ресурсів

Сільськогосподарський виробничий кооператив Агрофірма «Маріампольська», скорочена назва СВК Агрофірма «Маріампольська» знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Петрівський район, с. Луганка, вул. Гагаріна буд. 21, корп. 1. СВК Агрофірма «Маріампольська» зареєстрована 05.04.1996 р. районною державною адміністрацією.
Основним видом діяльності СВК Агрофірма «Маріампольська» є вирощування зернових та технічних культур.
СВК Агрофірма «Маріампольська» утворений шляхом обєднання фізичних осіб, які є виробниками сільськогосподарської продукції, для провадження спільної виробничої або іншої господарської діяльності на засадах їх обовязкової трудової участі з метою одержання прибутку.
Статут сільськогосподарського виробничого кооперативу укладено та затверджено на установчих зборах відповідно до положень Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію». Кооператив є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України.
Кооператив набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації. В якості юридичної особи Кооператив має майно, відокремлене від майна членів Кооперативу і будь-якої третьої особи, та має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обовязки.
Кооператив відповідає за своїми зобовязаннями всім належним йому майном. Кооператив не несе відповідальності за зобовязаннями членів Кооперативу. Члени Кооперативу відповідають за зобовязаннями Кооперативу тільки у межах пайового майнового внеску.
Вищим органом управління Кооперативом є Загальні збори. Члени Кооперативу несуть одностайну відповідальність за прийняті рішення щодо діяльності Кооперативу. Кооператив має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується загальними зборами членів Кооперативу, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.
Структура управління СВК Агрофірма «Маріампольська» наведена на рис. 1.1.


Рис. 1.1 Організаційна структура СВК Агрофірма «Маріампольська»

Голова від імені Кооперативу укладає угоди, видає зобовязання та доручення, підписує документи фінансово-розпоряджувального характеру, видає накази та розпорядження, застосовує до персоналу засоби дисциплінарних стягнень та заохочень, несе персональну відповідальність за виробничо-фінансову діяльність.
Фінансова служба СВК Агрофірма «Маріампольська» складається з бухгалтерії під керівництвом головного бухгалтера, економічної служби під керівництвом економіста, відділеного фінансового відділу кооператив не має, що вже є недоліком.
Бухгалтерія забезпечує облік фінансово-господарської діяльності СВК Агрофірми «Маріампольська»; здійснення контролю за збереженням власності кооперативу, витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей, дотриманням режиму економії, своєчасне і достовірне складання бухгалтерської і податкової звітності, організація обліку грошових коштів, основних фондів, сировини.
Спостережна рада співпрацює з Ревізійною комісією у питаннях, повязаних з перевіркою фінансової діяльності Кооперативу. Спостережна рада і Ревізійна комісія Кооперативу також співпрацюють у питаннях перевірки фінансової діяльності Кооперативу з державною податковою адміністрацією, іншими державними органами. З метою щорічної перевірки фінансової діяльності Кооперативу, Спостережна рада користується послугами незалежної аудиторської організації.
Майно, майнові права та зобовязання. Майно та майнові права Кооперативу складаються з:
- продукції, що виготовлена Кооперативом у результаті його господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна та майнових прав, що були надбані Кооперативом на законних підставах.
Формування Майна Кооперативу. Майно Кооперативу створюється шляхом внесення Паю та Додаткового паю кожним з Членів Кооперативу.
Аналіз динаміки і структури майна СВК Агрофірма «Маріампольська» за 2011-2013 роки здійснений у табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Аналіз динаміки і структури майна СВК Агрофірма «Маріампольська» за 2011-2013 роки
Дані за роками Зміна (+, -)
2011 рік 2012 рік 2013 рік 2012 р. -2011 р. 2013 р. -2012 р.
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Іммобілізовані активи
Основні засоби 113,9 4,42 76,1 2,1 22,2 0,59 -37,8 -2,32 -53,9 -1,51
Разом 113,9 4,42 76,1 2,1 22,2 0,59 -37,8 -2,32 -53,9 -1,51
Оборотні активи
Запаси 649,8 25,23 664,2 18,34 869,9 23,23 14,4 -6,89 205,7 4,89
Дебіторська заборгованість: 1739 67,51 2877,5 79,44 2811,1 75,07 1138,5 11,93 -66,4 -4,37
Продовження табл. 1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Грошові кошти: 71,6 2,78 4,6 0,13 41,2 1,1 -67 -2,65 36,6 0,97
Інші оборотні активи 1,6 0,06 -1,6 -0,06
Разом 2462 95,58 3546,3 97,9 3722,2 99,41 1084,3 2,32 175,9 1,51
Всього 2575,9 100 3622,4 100 3744,4 100 1046,5 122

За даними горизонтального та вертикального експрес-аналізу балансу СВК Агрофірма «Маріампольська» динаміку до зменшення мають основні засоби, вони зменшились на -53,9 тис. грн. або на -1,51 %; вони займають 0,59 % у структурі активів, капіталу. Станом на 31.12.2013 р. вартість основних засобів склала 22,2 тис.грн.
Оборотні активи збільшились у 2013 році проти 2012 року на 175,9 тис. грн. або на 1,51 %, та у структурі активів кооперативу займають 99,41 %. У складі оборотних активів вартість запасів СВК Агрофірма «Маріампольська» збільшилась у 2013 році проти 2012 року на 205,7 тис. грн., або на 4,89 %. Це обумовлено випередженням темпів приросту мобільних активів порівняно з темпами приросту всіх сукупних активів.
Збільшення грошових коштів склало 36,6 тис. грн., що позитивно вплине на рівень ліквідності кооперативу. Обсяг дебіторської заборгованості СВК Агрофірма «Маріампольська» зменшився на 66,4 тис. грн.
У структурі активів значних коливань не відбулось.
Таким чином, можна зробити висновок про стійку структуру активу СВК Агрофірма «Маріампольська» та збільшення обсягу капіталу який є розпорядженні кооператива у 2013 році проти 2011 року.
Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів СВК Агрофірма «Маріампольська» наведений у табл. 1.2
Таблиця 1.2
Аналіз динаміки та структури фінансових ресурсів СВК Агрофірма «Маріампольська» за 2011-2013 роки
Дані за роками Зміна (+, -)
2011 рік 2012 рік 2013 рік 2012 від 2011 2013 від 2012
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Капітал
Пайовий капітал 170,5 6,62 170,5 4,71 170,5 4,55 -1,91 -0,16
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 97,7 3,79 83,6 2,31 150 4,01 -14,1 -1,48 66,4 1,7
Разом 268,2 10,41 254,1 7,01 320,5 8,56 -14,1 -3,4 66,4 1,55
Зобов’язання
Довгострокові кредити 70 2,72 265 7,32 353 9,43 195 4,6 88 2,11
Короткострокові кредити 539,2 20,93 590 16,29 589,6 15,75 50,8 -4,64 -0,4 -0,54
Кредиторська заборгованість 1638,3 63,6 2427,5 67,01 2443,4 65,25 789,2 3,41 15,9 -1,76
Інші поточні зобовязання 60,2 2,34 85,8 2,37 37,9 1,01 25,6 0,03 -47,9 -1,36
Разом 2237,7 86,87 3103,3 85,67 3070,9 82,01 865,6 -1,2 -32,4 -3,66
Всього 2575,9 100 3622,4 100 3744,4 100 1046,5 122

Оцінка динаміки складу і структури власного капіталу та зобовязань СВК Агрофірма «Маріампольська» за 2011-2013 роки свідчить про збільшення власного капіталу кооперативу. Що обумовлено збільшенням прибутку в цей період.
Валюта балансу СВК Агрофірма «Маріампольська» має динаміку до зростання, сума її збільшилась на 122 тис. грн., така тенденція свідчить про незначне розширення діяльності СВК Агрофірма «Маріампольська».
У складі пасивів, тобто джерел формування майна СВК Агрофірма «Маріампольська» найбільшу питому вагу займає кредиторська заборгованість кооперативу займає у структурі 65,25 %. Довгострокові зобовязання станом на 31.12.2013 р. складають 353 тис. грн.
Таким чином, можна зробити висновок про те що СВК Агрофірма «Маріампольська» не забезпечений власним капіталом, але у 2013 році проти 2011 року відбулось збільшення питомої ваги позикових коштів у пасивах кооперативу, що відповідно свідчить про збільшення залежності від позикових коштів, та відповідно знижує рівень фінансового стану СВК Агрофірма «Маріампольська».
Аналіз структури балансу СВК Агрофірма «Маріампольська» за ступенем ліквідності наведений у табл. 1.3
За даними табл. високоліквідні активи СВК Агрофірма «Маріампольська» у 2013 проти 2011 року скоротились на -30 тис. грн., а у структурі зменшились на -1,67 %. Швидколіквідні активи у 2013 проти 2011 року зросли на 1072,1 тис. грн., а у структурі збільшились на 7,55 %.
У тому числі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у 2013 проти 2011 року зросла на 1096,7 тис. грн., а у структурі збільшилась на 8,57 %. Графічно структура майна СВК Агрофірма «Маріампольська» за ступенем ліквідності за 2011-2013 рр. наведена на рис. 1.2.
Рис. 1.2. Структура майна СВК Агрофірма «Маріампольська» за ступенем ліквідності за 2011-2013 рр.
Таблиця 1.3
Аналіз структури балансу СВК Агрофірма «Маріампольська» за ступенем ліквідності
Показники 2011 2012 2013 Відхилення, 2013 р. від 2011 р.
тис. грн. Питома вага, % тис. грн. Питома вага, % тис. грн. Питома вага, % Абсолютні (±), тис. грн. Темп приросту, % Зміна пит. ваги, %
Активи за ступенем ліквідності
1. Високоліквідні активи, у тому числі: 71,6 2,78 4,6 0,13 41,6 1,11 -30 -41,90 -1,67
Грошові кошти та їх еквіваленти 71,6 2,78 4,6 0,13 41,6 1,11 -30 -41,90 -1,67
2. Швидколіквідні активи, у тому числі: 1739 67,52 2877,5 79,44 2811,1 75,07 +1072 +61,65 +7,55
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чиста реалізаційна вартість: 1708,9 66,35 2847,5 78,61 2805,6 74,92 +1097 +64,18 +8,57
Дебіторська заборгованість за рахунками за бюджетом 29,7 1,15 29,7 0,82 -30 -100,00 -1,15
Інша поточна дебіторська заборгованість 0,4 0,02 0,3 0,01 5,5 0,15 +5 +1275 +0,13
3. Повільноліквідні активи, у тому числі: 651,2 25,28 664,2 18,34 869,9 23,23 +219 +33,58 -2,05
Виробничі запаси 10,6 0,41 12,9 0,36 10,2 0,27 -0 -3,77 -0,14
Готова продукція 639,2 24,82 651,3 17,98 859,7 22,96 +221 +34,50 -1,86
Інші оборотні активи 1,4 0,05 -1 -100,00 -0,05
4. Важколіквідні активи, у тому числі: 113,9 4,42 76,1 2,1 22,2 0,59 -92 -80,51 -3,83
Необоротні активи 113,9 4,42 76,1 2,1 22,2 0,59 -92 -80,51 -3,83
Разом активи 2575,7 100 3622,4 100 3744,8 100 +1169 +45,39
Джерела фінансування за строками погашення
1. Найбільш термінові зобов’язання, у тому числі: 1698,5 65,94 2513,3 69,38 2481,3 66,26 +783 +46,09 +0,32
Кредиторська заборгованість за т........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-20) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: >2. Закон України «Про платіжні системи і переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-III (зі змінами і доповненнями), [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/679-14;
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/996-14
4. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика [ Текст ] : навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільіна [та ін.] . ? К. : ЦУЛ, 2010 . ? 536 с.
5. Аналіз комерційної діяльності : навч. посіб. / [кол. авт. : І. В. Семенко, Л. О. Ващенко, І. В. Гречина та ін.] ; Донец. нац. ун-т економ. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : Донбас, 2012. - 417 с.
6. Верба В. А. Управління розвитком компанії : навч. посіб. / В. А. Верба, О. М. Гребешкова. - К., 2011. - 482 с.
7. Воронкова О. М. Податковий менеджмент в Україні: особливості, проблеми, перспективи : моногр. / О. М. Воронкова ; Нац. ун-т Держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2012. - 396 с.
8. Дахнова О. Є. Економіка. Економічні процеси та явища. Основні поняття та положення : слов. термінів / О. Є. Дахнова. - Харків : ФОП Співак В. Л., 2012. - 256 с. - (Схеми і таблиці).
9. Загородній А. Г. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. / А. Г. Загородній, Г. І. Кіндрацька, З. О. Коваль, О. І. Тивончук. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 328 с.
10. Кузнецова С. А. Фінансове планування і прогнозування: практикум : навч. посіб. / С. А. Кузнецова, О. М. Приходько ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. - Дніпропетровськ, 2012. - Т. 1 : Основи фінансового планування. Бюджетування. - 124 с.
11. Смирнова І. І. Економіка і бізнес : навч. посіб. / І. І. Смирнова, В. В. Ровенська, О. А. Комова. - Краматорськ, 2011. - 200 с.
12. Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 10 берез. 2012 р.) / ред. Л. А. Кравченко. - Саки : ПП «Фенікс», 2012. - 426 с
13. Хома І. Б. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств : навч.-метод. посіб. / І. Б. Хома, В. В. Турко. - 2-ге вид. - Львів : Львів. політехніка, 2012. - 328 с.
14. Конституція України 28.06.1996 № 254к/96-ВР : тлумачення від 25.01.2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
15. Господарський кодекс України, 16.01.2003 № 436-IV, (зі змінами і доповненнями), [Електронний ресурс]. - Режим доступу: laws/show/436-15;
16. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV із змінами та доповненнями станом на 19.01.2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : laws/show/435-15
17. Постанова Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637 Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні Редакція від 01.09.2013
18. Постанова Правління НБУ від 09.02.2005 р. № 32 «Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку». Опубліковано: РРО і каса: теорія та практика готівкових розрахунків: Збірник систематизованого законодавства. - 2012. - Вип.4. - С.33
19. Податковий кодекс України : від 23.12.2010 р. № 2856-VI [Електронний ресурс] // Офіційний вісник України. - 2010. - № 92. - Ст. 3248. [Електронний ресурс]: - Режим доступу :www.rada.gov.uaПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.