На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85073


Наименование:


Курсовик Аналiз фiнансового стану комерцiйного банку

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.2.2015. Сдан: 2010. Страниц: 51. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУП 3
1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 5
1.1. Сутність і роль аналізу фінансового стану комерційного банку 5
1.2. Показники, що використовуються в практиці оцінки фінансового стану комерційних банків 10
1.3. Правове банківське регулювання оцінки фінансового стану банку 27
2. МЕТОДИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 31
2.1. Методи аналізу фінансового стану банку та їх класифікація 31
2.2. Характеристика фінансової звітності банку, яка використовується в аналізі фінансового стану банку 36
3. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ 41
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48


ВСТУП

Українські банки змушені працювати в умовах підвищених ризиків і частіше, ніж їхні закордонні партнери опиняються в кризових ситуаціях. Перш за все, це повязано з недостатньою оцінкою власного фінансового стану, залучених і розміщених коштів, надійності та стійкості обслуговуваних клієнтів. Комерційний банк (кредитна установа), як і будь-яка комерційна організація, створюється і функціонує заради отримання його власниками (пайовиками, акціонерами) максимального прибутку на вкладений у нього капітал. В умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових ресурсів для банків зумовлена ступенем їх фінансової стійкості. У звязку з цим істотно зростає роль і значення аналізу фінансового стану банку.
Зарубіжні вчені в галузі банківського менеджменту використовують у своїх роботах аналіз найчастіше при вивченні питань, що стосуються окремих сторін діяльності кредитної установи - його ризиків, прибутковості клієнтів, обслуговування сумнівних позик, дисконтування потоків готівки, банківських злиттів. Аналіз та оцінка ефективності роботи банкув цілому здійснюються лише на основі оцінки його ринкової вартості, вивчення фінансової звітності, проведення аналізу декомпозіціонного прибутку на капітал. Узагальнюючий аналіз - аналіз фінансового стану як сукупності властивостей системи, якою є банк, - відсутня.
Вітчизняними фахівцями з банківського менеджменту та аналізу дослідження в цій галузі ведуться, проте комплексного підходу до розглянутої проблеми також немає. В наслідок недостатньої розробки методологічних основ фінансового стану комерційних банків відсутні необхідні методики комплексного аналізу їх фінансового стану.
Вітчизняна банківська система вступила в новий етап розвитку - етапкризи. Підвищення якості управління на базі всебічного та глибокого аналізу стає не тільки важливим, але й одним із небагатьох способів виходу вітчизняної банківської системи зі стану, який склався.
Фінансовий аналіз в комерційному банку як система оцінки економічної ефективності його діяльності та метод оцінки якості управління ім реалізується в роботі в основному двох взаємоповязаних напрямках: аналіз фінансових результатів та аналізу фінансового стану банку.
Аналіз фінансового стану являє собою сукупність методів дослідження процесу формування та використання грошових фондів банку, а також достатності грошових коштів, необхідних для організації ефективної банківської діяльності.
Аналіз фінансового стану проводиться з метою:
- оцінки поточного та перспективного фінансового стану банку;
- можливості і доцільності темпів розвитку банку з позицій їх фінансового забезпечення;
- виявлення доступних джерел фінансових ресурсів та оцінки можливості та доцільності їх мобілізації;
- прогнозування положення банку на ринку капіталів.
Обєктом дослідження є комерційний банк України.
Предмет дослідження - фінансова сфера діяльності банку, тобто система економічних відносин, повязаних зі створенням, розподілом івикористанням фінансових ресурсів і накопичень.
Завдання аналізу фінансового стану банку визначаються метою проведення такого роду аналізу. Завдання аналізу грунтуються на цілях потенційних користувачів інформації, яких можна розділити на дві категорії: внутрішні (клієнти, вкладники, кредитори банку, акціонери, органи управління банком, банківський персонал) і зовнішні (НБУ,органи банківського нагляду, потенційні вкладники).


1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ

1.1. Сутність і роль аналізу фінансового стану комерційного банку
У сучасному комерційному банку фінансовий аналіз та аналіз фінансового стану, як його складова, являє собою не просто елемент фінансового управління, а його основу, оскільки фінансова діяльність, як відомо, є домінуючою в банку. За допомогою аналізу, як функції управління, і таких функцій як аудит та контроль здійснюється внутрішнє регулювання діяльності банку.
Зміст, місце і роль аналізу фінансового стану в банківському бізнесі багато в чому залежать від специфіки діяльності кредитних установ.
Роль аналізу фінансового стану в управлінні діяльністю комерційних банків, підвищення надійності та якості управління є не тільки відповідальною, а й визначає життєздатність як окремих комерційних банків, так і банківської системи в цілому.
Зміст аналізу фінансового стану в управлінні комерційним банком представлений на рис. 1. [24,с.45]


Рис. 1. Зміст аналізу фінансового стану комерційного банку

Важливою особливістю аналізу фінансового стану в банках є те, що діяльність їх нерозривно повязана з процесами та явищами,що відбуваються в тому середовищі, де вони функціонують. Тому проведення аналізу фінансового стану в банку повинно передувати аналізу навколишнього його фінансово-політичного, ділового та економічного середовища.
Ефективність більшості управлінських рішень може бути оцінена за допомогою фінансових показників, тому аналіз фінансового стану, як невідємна частина фінансового аналізу є етапом, операцією і однією з основних умов забезпечення якості та ефективності прийнятих управлінських рішень. Вивчаючи і характеризуючи економічну ефективність діяльності банку, аналіз є однією з функцій управління поряд з плануванням, організацією, регулюванням, координацією, мотивацією, стимулюванням, гуманізацією і контролем. Тобто, аналіз фінансового стану і фінансовий аналіз в цілому в комерційному банку вивчає та оцінює не лише ефективність діяльності самого банку, але й економічну ефективність управління ним.
Крім здійснення узагальнюючої оцінки економічної ефективності діяльності банку, аналіз фінансового стану є інструментом прогнозування і фінансового моделювання діяльності банку, методом вивчення та оцінки альтернативних (або нових) напрямків і методів оцінки вартості кредитної установи.
Функція аналізу як інструменту фінансового прогнозування і фінансового моделювання реалізується сьогодні в процесі вивчення та оцінки основних розділів бізнес-плану банку.
При здійсненні окремих видів фінансового управління (активами, пасивами, ліквідністю, ризиками і т.п.) аналіз фінансового стану являє собою інструмент реалізації кожного із зазначених видів управління та методів їх подальшої оцінки.
У ході управління активами ставиться завдання досягнення їх найвищої прибутковості при дотриманні необхідного рівня ліквідності та допустимого рівня ризикованості. Це завдання можна здійснити тільки на основі системного аналізу фінансових активів у вказаних напрямках та цілеспрямованих дій з формування відповідної структури активів.
Управління пасивами повязано з: аналізом засобів, що не приносять доходів; вивченням основних напрямків пошуку необхідних кредитних ресурсів для виконання зобовязань перед клієнтами та для розвитку активних операцій; аналізом можливих способів залучення "дешевих" ресурсів.
Аналіз є основним методом управління ризиками. З його допомогою досліджуються і оцінюються умови виникнення ризику, масштаби передбачуваного збитку, способи попередження ризиків, джерела його відшкодування.
Отже, аналіз фінансового стану банку як частина фінансового аналізу, як практика, як вид управлінської діяльності перед прийняттям рішень з фінансових питань, є етапом, операцією та умовою їх прийняття
(інформаційно-аналітичним забезпеченням), а потім узагальнює і оцінює результати рішень на основі підсумкової інформації [25,с.28].
Аналіз фінансового стану як наука вивчає фінансові відносини, виражені в категоріях фінансів та фінансових показниках. При цьому роль його в управлінні комерційним банком полягає в тому, що він є самостійною функцією управління, інструментом фінансового управління і методом його оцінки.
Сутність аналізу фінансового стану багато в чому визначається його обєктами, які в комерційному банку відображають зміст фінансової діяльності кредитної установи (рис. 2) [36,с.124].


Рис. 2. Склад основних обєктів аналізу фінансового стану в банку

Фінансовий стан - узагальнююча, комплексна характеристика банку, яка відображає рівень дотримання банком у своїй діяльності обмежень
(мінімального розміру абсолютної і відносної величини капіталу, рівня притаманних активів ризиків та ліквідності, вартості придбання пасивів,загального ризику і т.п.) [49,с.121].
Метою управління банком у звязку з цим є забезпечення умов для одержання ним бажаних фінансових результатів при підтримці одночасно необхідного рівня його фінансового стану. Фінансовий аналіз дозволяє оцінити ступінь досягнення цілей управління, тобто його ефективність; фінансовий стан банку більше характеризує ефективність його фінансового управління, ніж управління в цілому.
У банках вирішення питань, що стосуються оцінки фінансового стану, вибору показників та інструментів її проведення, менеджерами різних рівнів приділяється значна увага, але відбувається це в основному в рамках реалізації окремих видів управління: активами, пасивами, капіталом, ризиками, де кожна група менеджерів несе відповідальність за ефективне ведення справ на своїй ділянці робіт. Така організація аналізу дозволяє розосередити ризики, повязані з управлінням. Рівень фінансового стану банку в цілому оцінюється лише на основі аналізу його фінансової звітності, а також інформації, що міститься в різних уніфікованих звітах про діяльність банків, що розробляються державними відомствами та надсилаються банкам, нагляд за якими здійснюється на державному рівні. Ці звіти містять відомості про активи кожного банку, його зобовязання, капітал, доходи та витрати за поточний період і три попередні роки, та іншу інформацію.
Однак для отримання повної і більш обєктивної оцінки діяльності банку для власних його цілей необхідно проведення узагальнюючого комплексного аналізу всіх сторін діяльності банку, а також якості управління ним. [24,с.143]
Аналіз фінансового стану проводиться з метою:
· оцінки поточного та перспективного фінансового стану банку;
· можливості та доцільності темпів розвитку банку з позицій їх фінансового забезпечення;
· виявлення доступних джерел фінансових ресурсів та оцінки можливості та доцільності їх мобілізації;
· прогнозування положення банку на ринку капіталів.
Завдання аналізу фінансового стану банку визначаються метою проведення такого роду аналізу. Завдання аналізу грунтуються на цілях потенційних користувачів інформації, яких можна розділити на дві категорії: внутрішні (клієнти, вкладники, кредитори банку, акціонери, органи управління банком, банківський персонал) та зовнішні (НБУ, органи банківського нагляду, потенційні вкладники).
Зовнішній аналіз проводиться на замовлення зовнішніх користувачів і включає в себе оцінку дотримання обовязкових нормативів, встановлених НБУ, а також рейтингові та інші оцінки діяльності банку. Але необхідно відзначити, що дані зовнішнього аналізу не дозволяють з достатним ступенем достовірності дати обєктивну оцінку розвитку певного банку та банківської системи в цілому.
Внутрішній ж аналіз припускає повний деталізований аналіз фінансового стану банку.
Таким чином, фінансовий стан комерційного банку являє собою узагальнюючу, комплексну характеристику його діяльності. Параметри цього стану не є постійною величиною, а безперервно змінюються. Одна їх частина оцінює фінансовий стан банку з позицій його короткострокової перспективи (за допомогою аналізу відповідних фінансових коефіцієнтів - короткострокової ліквідності, платоспроможності), інша - з позицій середньо- та довгострокового розвитку, який визначається структурою джерел коштів банку (власного і позикового капіталу), необхідних йому для здійснення ефективної діяльності у сьогоденні і в майбутньому, а також якістю їх розміщення. Окремі показники, наприклад, власний капітал банку, накопичений їм за час свого функціонування, оцінюють фінансовий стан одночасно і з ретроспективних позицій.
Отже, фінансовий стан банку визначається загальним рівнем ефективності управління його активами та пасивами, скоординованістю управління ними і відображаються в основних показниках, які характеризують цей стан. [24,с.151]

1.2. Показники, що використовуються в практиці оцінки фінансового стану комерційних банків
Фінансовий аналіз в комерційному банку як складова частина управління його операціями включає [41,с.15]:
· визначення значень показників, які визначають виконання нормативів діяльності банків, які встановлюються регулюючими органами;
· визначення і аналіз показників ефективності процесу управління капіталом (власними засобами) банку;
· визначення і аналіз показників, які характеризують процес управління активами і зобовязаннями банку в цілому і управління окремими видами його активних операцій з врахуванням забезпечення ліквідності вкладених в нього засобів;
· проведення розрахунків, повязаних з визначенням доходності різних активних операцій банку, як на етапі їх планування, так і при поточному управлінні.
При проведенні фінансового аналізу в комерційному банку слід враховувати, що, по-перше, суть і кількості значення показників, які характеризують обмеження, введені регулюючими органами на діяльність комерційних банків, в різних країнах різні і можуть змінюватися. По-друге, крім показників, які характеризують виконання нормативів регулюючих органів, при фінансовому аналізі в комерційних банках можуть визначатись і аналізуватись різні додаткові внутрішні показники і нормативи, повязані, наприклад, із структурою активів і зобов’язань, плановим прибутком комерційного банку в цілому і по окремих видах його операцій, підрозділах. Показники, які характеризують результати управління активами і зобовязаннями банку, залежать від різних зовнішніх і внутрішніх факторів. Тому при фінансовому аналізі слід розглядати ті впливові внутрішні фактори, вибором котрих можна керувати. Зовнішні фактори, які безпосередньо не залежать від банку, повинні використовуватись при аналізі шляхом їх можливих (прогнозованих) значень - мінімальних, максимальних, найбільш ймовірних і ін. Основним показником при аналізі результатів діяльності банку є одержаний прибуток за звітний період. Прибуток визначається як різниця між отриманими доходами і понесеними витратами, тому узагальнюючими факторами,які впливають на його суму, є сума доходів і сума витрат.
Аналізуючи рівень фінансової стійкості банку, особливо важливо правильно вибрати необхідні аналітичні показники.
Більшість показників фінансової стійкості банку базується на визначенні достатності капіталу для покриття банківських ризиків та на оцінці структури капіталу, яка визначає якісний склад балансового капіталу. Усі показники фінансової стійкості можна розділити на кілька груп [47,С.40-45]:
· показники, що базуються на структурі та достатності капіталу банку;
· показники, що базуються на структурі залучених та запозичених коштів;
· показники, що базуються на якості активів банку;
· показники, що характеризують динаміку (поведінку) окремих складових активу та пасиву.
Розглянемо першу групу показників фінансової стійкості банку, засновану на достатності банківського капіталу.
Оцінка незалежності, а відтак і стійкості щодо кон’юнктурних змін на ринку здійснюється за допомогою аналізу співвідношенн........

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // ВВР України. - 2001. - № 5-6. - Ст. 36.
2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.99 № 679-ХІV // Уряд. кур’єр. - 1999. - 1 лип. - С. 1-9.
3 . Інструкція “Про касові операції в банках України”: Затв. постановою
Правління НБУ від 14.08.03 № 33 7.
4. Інструкція “Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”: Затв. Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.
5. Інструкція “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України”: Затв. постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 69.
6. Інструкція “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні”: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.01 № 368.
7. Інструкція “Про бухгалтерський облік доходів і витрат банку”: Затв. постановою Правління НБУ від 18.06.03 № 255 .
8. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 20.08.03 № 355 .
9. Положення НБУ “Про порядок створення і державну реєстрацію банків, відкриття їх філій, представництв, відділень”: Затв. постановою Правління НБУ від 31.08.01 № 375.
10. Положення НБУ “Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій”: Затв. постановою Правління НБУ від 17.07.01 № 275.
11. Положення “Про порядок визначення та застосування комплексної рейтингової оцінки комерційних банків за системою САМЕL”: Затв. постановою Правління НБУ від 25.06.98 № 246.
12. Положення “Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства”: Затв. постановою Правління НБУ від 28.06.01 № 369.
13 . Положення НБУ “Про механізм рефінансування комерційних банків України”: Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2000 № 484.
14. Положення НБУ “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями
банків”: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 № 278.
15. Положення “Про порядок формування і використання банками
резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості”: Затв. постановою Правління НБУ від 13.12.02 № 5 05.
16. Положення “Про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів”: Затв. постановою Правління НБУ від 17.12.03 № 561.
17. Положення “Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України”: Затв. постановою Правління НБУ від 27.06.01 № 244 .
18. Положення “Про порядок формування і використання банками резервного фонду”: Затв. постановою Правління НБУ від 08.08.01 № 334 .
19. Положення “Про ведення касових операцій у національній валюті України”: Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.04 № 637.
20. Положення “Про порядок створення і державної реєстрації банківських об’єднань”: Затв. постановою Правління НБУ від 31.08.01 № 377.
21. Положення “Про порядок здійснення банками вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами”: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.03 № 516.
22. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління НБУ від 18.03.99 № 127.
23.Алексеєнко М. Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Моногр. - К.: Вид-во КНЕУ, 2002. - 276 с.
24. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і допов. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред.А. М. Мороза. - К.: Вид-во КНЕУ, 2002. - 476 с.
25. Банківська справа: Навч. посіб. / За ред. проф. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. - 314 с.
26. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Навч. посіб. - Т. 1. / В. О. Сичов, В. Т. Александров, В. В. Остапенко та ін. - К.: АВТ, 2004. - 528 с.
27. Банківське право України: Навч. посіб. / За заг. ред. А. О. Селиванова. - К.: Ін Юре, 2000. - 384 с.
28. Бланк И. А. Управление формированием капитала. - К.: Ника-Центр, 2000. - 512 с.
29. Васильченко З. М. Комерційні банки: реструктуризація та реорганізація: Моногр. - К.: Кондор, 2004. - 526 с.
30. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Знання; КОО, 2001. - 256 с.
31. Гроші і кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін. - К., 2001. - 602 с.
32. Дедіков О.І., Фінансовий аналіз:Навчально-методичний посібник.- Дніпропетровськ,ДДФЕІ,2002;
33. Ефимова О.В. Финансовый аналыз-М.:Бухгалтерский учет,2006.
34. Иванов В.В. Анализ надежности банка. Практическое пособие.-М.:Русская Деловая література,2000.-320с.
35. Івасів Б.С. Операції комерційних банків : навчальний посібник.-К.: НМК ВО, 2006.
36. Заруба О., Шиллер Р. Фінансова стійкість комерційних банків : способи визначення. // Вісник НБУ, №7, 2003.
37. Ковальчук Т.Г., Коваль М.М. Ліквідність комерційних банків.-К.:Знання, 2006.
38. Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості комерційного банку: теоретико-методичні аспекти: Моногр. - К.: Вид-во КНЕУ, 2002. - 238 с.
39. Кочетков В.М., Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку. Навчальний посібник. - К.:Центр учбової літератури, 2005. - 375с.
40. Кравчук Г. Т. Інформаційні системи і технології в банківській сфері: Навч. посіб. для студ. вузів. - Львів: ЛБІ НБУ, 2002. - 136 с.
41. Кульчицька Р.Б. Щибиволок З.І. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку:Збірник задач/Під ред.. проф.. Р.І.Тиркала.-Тернопіль:ТАНГ, 2005.-50с.
42. Лаврушин О. И. Банковское дело. - М., 1998.
43. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3- тє вид. - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
44. Операції комерційних банків: опорний конспект лекцій. - К.: Вид-во КНТЕУ, 2003. - Ч. 1: Традиційні банківські послуги. - 2003. - 114 с.
45. Панова Г.С. Анализ фінансового состояния коммерческого банка.-М.: Финансі и статистика, 2002, 272с.
46. Петрук О. М. Банківська справа: Навч. посіб. - К.: Кондор, 2004. - 462 с.
47. Примостка Л. Методика аналізу фінансової стійкості банку за допомогою динамічного нормативу//Вісник НБУ.-2002.-№10.-С.40-45
48. Савлук М. І. Вступ до банківської справи. - К., 1998.
49. Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку:основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг.Навч.посібник, - К.:»Слобожанщина»2005. - 236 с.
50. Усоскин В.М, Современній коммерческий банк: управление и операции.- М.: «ВСЕ ДЛЯ ВАС», 2003.-320с.
51. Фролов С. М. Банківська справа: Навч. посіб. для студ. екон. фак. ун-тів. - Суми: Вид-во СумДУ, 2001. - 206 с.
52. Шевченко Р. І. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисцип. - К.: Вид-во КНЕУ, 2003. - 276 с.
53. Экономический анализ деятельности банка/Учебное пособие.-М.:Инфра-М,1996.-144с.
54. Юхимчук С.В,, Азарова О.А. Багаторівнева система оцінки фінансового ризику//Фінанси України.- 2003.-С.53-63.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.