На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85084


Наименование:


Курсовик ФОРМУВАННЯ СУЧАСНО ОРГАНЗАЦЙНО СТРУКТУРИ ПДПРИМСТВА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 24.02.2015. Сдан: 2014. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП
Організаційна структура має значний вплив на управління персоналом підприємства. Вона є формою здійснення в організації функцій та ефективним механізмом саморегулювання та координації діяльності працівників. У межах структури управління відбувається процес управління (тобто рух інформації та прийняття управлінських рішень), між членами якого розподілені завдання та функції управління, а також, як наслідок, повноваження та відповідальність за їх виконання. Саме структура організації повинна забезпечити реалізацію її стратегії, взаємодію організації із зовнішнім середовищем та ефективне вирішення основних задач організації.
Тому питання про структуру управління організацією є надзвичайно важливим, зокрема питання вибору типу структури. Помилки у виборі структури не призводять до негайного краху підприємства або організації,однак нераціональна структура є постійним джерелом проблем, причиною безвідповідальності, вона заважає менеджерам управляти організацією.
Дана тема є актуальною практично для кожного підприємства. За умов адміністративно-командної економіки проблема відповідності організаційної структури управління цілям і задачам підприємства, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, які впливають на неї не вивчалась. Існували оргструктури бюрократичного типу з жорсткими ієрархічними зв’язками, високим рівнем формалізації, централізованим прийняттям рішень. Дана структура вважалася ефективною для будь-яких умов і форм. В той же час, зовсім не зверталася увага на те, що оргструктура і управління нею не можуть бути стабільними, вони постійно змінюються і удосконалюються в залежності від умов. В умовах ринкової економіки підприємствам необхідно швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища й адаптувати оргструктури відповідно до змін.
Створення структури є важливим елементом в організаційній діяльності фірми. Вибір ефективної методики департаментації і формування усього комплексу організаційних структур - також життєво важливий елемент в діяльності менеджерського корпуса.
Об’єктом даної курсової роботи виступає організаційна структура управління (ОСУ) підприємством.
Мета даної роботи є ознайомлення із організаційною структурою управління підприємства та визначення ефективних сфер застосування основних типів організаційних структур управління. В широкому розумінні задача менеджерів при цьому полягає в тому, щоб обрати ту структуру, яка більш за все буде відповідати цілям і задачам організації, а також внутрішнім і зовнішнім факторам, що впливають на неї.
Предмет даної роботи - формування сучасної організаційної структури підприємства.
Джерельною базою даної курсової роботи стали фундаментальні положення загальної економічної теорії, загальної теорії систем, дослідження класиків організаційної теорії Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля, Г. Саймона, Д. Томпсона, М. Крозьє, Д. Вудворд та ін., наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань організації виробництва, реструктуризації підприємств, стратегічного управління, управління персоналом, інформаційних систем. Основними з яких є праці Колота А.Г., Припотня В.Ю, Лейбкинда А.Р., Лагоши Б.А., Мороза О.С., Рогози М.Є, Смирнова Г.Н., Шевченка А.Ф. та інших вчених.


РОЗДІЛ 1
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА:ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

1.1 Ключові поняття організаційної структури підприємства

Під організаційною структурою часто розуміється якась упорядкована сукупність стійко взаємоповязаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток організації як єдиного цілого. При цьому структура представляється у вигляді деякої системи оптимального розподілу та функціональних обовязків, прав, відповідальності, порядку і форм взаємодії між які входять до її складу органами управління і працюючими в них співробітниками.
Проте залишається відчуття деякої неповноти сказаного.
На сайті агентства "Євроменеджмент" можна прочитати таке формулювання: "Організаційна структура компанії - це не просто схема, на якій вказані підрозділи і взаємозвязку між ними. Вона повинна відображати логіку функціонування організації та відповідати стратегічним напрямам її розвитку" .
А ось яку формулювання запропонував Роберт Дункан: "Структура організації - це не просто квадратики на діаграмі; це картина взаємодії та координації, що зєднує технічні, виробничі та людські компоненти організації для досягнення нею своїх цілей" [5, С.22].
Отже, головна мета організаційної структури полягає в забезпеченні досягнення організаційних завдань, що стоять перед компанією. І в цьому недвозначно простежується звязок організаційної структури зі стратегічним плануванням. Так, Альфред Чандлер свого часу написав [6, С.98]: "Стратегія визначає структуру". Тобто організаційна структура повинна забезпечувати реалізацію стратегії компанії. Організаційна структура - це, по суті, той інструмент, завдяки якому керівник або власник компанії досягає поставлених цілей, досягає декларованої місії компанії.
Якщо говорити про функції або серіях операцій, здійснюваних практично в будь-якій компанії, то, зокрема, по Анрі Файолем, вони наступні: технічна функція (виробництво); комерційна функція (закупівля та продаж); функція обліку (облік); фінансова функція (фінансування); функція забезпечення безпеки (збереження матеріальних благ та персоналу); адміністративна функція [7, С.102]. Саме про адміністративну функцію він свого часу писав, що "управляти - означає пророкувати і планувати, організовувати, розпоряджатися, координувати і контролювати" [8, С.39]. Зверніть увагу на слово "координувати". Зараз для нас, в рамках розгляду організаційної структури компанії, особливе значення має саме функція координації. А. Файоль писав, що координація - це впорядкована організація групових зусиль з метою забезпечення єдності дій для досягнення спільної мети і саме функція координації веде до створення організаційної структури.
А от як визначає організаційну структуру Лорі Муллінзом [9, С.150]: "Структура - це система взаємовідносин між посадами та людьми в організації. Призначення структури полягає в розподілі робіт між членами організації та координації їх дій, спрямованих на досягнення загальних цілей організації. Структура визначає завдання і відповідальність працівників, робочі ролі і взаємини, а також комунікації між ними. Структура дозволяє здійснювати управління і служить основою порядку і дисципліни, завдяки чому дії організації можуть плануватися, організовуватися, направлятися і контролюватися "[9, С.159].
Отже, існує безліч визначень організаційної структури, однак ми скористаємося таки найбільш загальним .
Під організаційною структурою треба розуміти якийсь набір обєктів і звязків між ними.
Саме це визначення організаційної структури дозволяє розглядати будь структуровані обєкти: державні та комерційні фірми та підприємства, органи влади, окремі підрозділи, окремі проекти і т.п.
Елементами структури є окремі робітники, служби та інші ланки апарату управління, а відношення між ними підтримуються завдяки звязкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Горизонтальні звязки носять характер погодження і є, як правило, однорівневими. Вертикальні звязки - це звязки підпорядкування, і необхідність в них виникає при ієрархічності управління, тобто. за наявності декількох рівнів управління. Крім того, звязки в структурі управління можуть носити лінійний і функціональний характер. Лінійні звязки відображають рух управлінських рішень і інформації між так званими лінійними керівниками, тобто. особами,які повністю відповідають за діяльність організації або її структурних підрозділів, функціональні звязки мають відповідати лінії руху інформації і управлінським рішенням тим або іншим функціям управління.
В рамках структури управління протікає управлінський процес (рух інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені задачі і функції управління, а отже - права і відповідальність за їх виконання. З цих позицій структуру управління можна розглядати як форму розподілу і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої відбувається процес управління, направлений на досягнення наміченої цілі менеджменту.
Таким чином, структура управління включає в себе всі цілі, розподілені між різноманітними ланками, звязки між якими забезпечують координацію окремих дій по їх виконанню. Тому її можна розглядати як зворотну сторону характеристики механізму функціонування (як процесу реалізації структурних звязків системи управління). Звязок структури управління з ключовими поняттями менеджменту - його метою, функціями, процесом, механізмом функціонування, людьми і їх повноваженнями, - свідчить про її величезний вплив на всі сторони управління. Тому менеджери всіх рівнів приділяють величезну увагу принципам і засобам формування структур, вибору типу або комбінації виглядів структур, вивченню тенденцій в їх побудові і оцінці їхньої відповідності меті ,що вирішуються і задачами [2,С.107]
Багатогранність утримання структур управління передбачає множинність принципів їхнього формування. Передусім структура повинна відображати мету і задачі організації, отже, бути підлеглою виробництву і змінюватися разом зі змінами ,що відбуваються. Вона повинна відображати функціональний розподіл праці і обсяг повноважень робітників управління; останні визначаються політикою, процедурами, правилами і посадовими інструкціями і поширюються, як правило, у напрямку більш високих рівнів управління. При цьому повноваження керівника будь-якого рівня обмежуються не тільки внутрішніми факторами, але й факторами зовнішньої середовища, рівнем культури та ціннісними орієнтаціями суспільства, прийнятими в ньому традиціями і нормами. Іншими словами, структура управління повинна відповідати соціально-культурному середовищу, і при її побудові треба враховувати умови, в яких вона буде функціонувати. Практично це означає, що спроби сліпо копіювати структури управління, які діють успішно в інших організаціях, спрямовані на провал, якщо умови роботи відмінні. Важливе значення має також реалізація принципу відповідності між функціями і повноваженнями, з одного боку, і кваліфікацією і рівнем культури - з іншої [2,С.115]
В теорії західного менеджменту, основаної на концепціях організаційної поведінки, структура фірми розглядається як найважливіший фактор, що визначає і форми поведінки (діяльності) усього колективу і окремих його членів. В цьому плані в організаційну структуру включаються такі управлінські поняття, як співвідношення відповідальності і повноважень, делегування повноважень, централізація і децентралізація, відповідальність і контроль, норми керованості, організаційна політика фірми, моделі управлінських рішень, проектування загальних і індивідуальних завдань і деякі інші.
Таким чином, даючи загальну характеристику організаційної структури, можна виділити декілька положень, що визначають її значимість:
Організаційна структура управління повинна передусім відбивати мету і завдання організації, а отже, бути підлеглій виробництву і його потребам.
Слід передбачити оптимальний розподіл праці між органами управління і окремими робітниками, що забезпечує творчий характер роботи і нормальне навантаження, а також належну спеціалізацію.
Формування структури управління потрібно звязувати з визначенням повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі встановленням системи вертикальних і горизонтальни........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. - К. Центр навчальної літератури", 2004. - 560 с.
2.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Учебник. - пер. с англ. - М.: «Дело», 1994. - 702с.
3. Ойхман Є.Г., Попов Е.В. Реінжиніринг бізнесу: реінжиніринг організацій та інформаційні технології. М., 1997. С.16.
4.Вейлл Питер. Искусство менеджмента. -М Новости, 1993. -221с.
5. Владимирова И. Г. Организационные структуры управления компаниями // Менеджмент в России и за рубежом. 1998. № 3, 5.
6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 501 с.
7. Виханский О.С., Наумов А. И.Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Экономистъ,2003.- 528 с.
8.Н.В.Кузнецова.ИсторияМнеджмента.Издательство Дальневосточного университета 2004. Владивосток 2001 г.-189с.
9. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для вузов.- 5-е изд. - М.: Академический Проект: Трикста, 2005.- 560 с.
10.Андрушків Б.М., Кузьмин О.Е. «Основи менеджменту».- Львів: «світ», 1995. -296 с.
11.Аппенянский А.И. «Человек и бизнес. Путь совершенства».-М.: Барс, 1995.-228с.
12.Бавыкин В. «Новый менеджмент».-М.: Экономика, 1997.-368с.
13.Вудкок М. , Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. -М. «Дело»», 1991. - 320с.
14.Брэдик У. Менеджмент в организации : пер. с англ. / У. Брэдик. - М. : ИНФРА-М, 1997.
15.Классики менеджмента. Энциклопедия : пер. с англ. / под ред. М. Уорнера. - СПб. : Питер, 2001.
16.Минцберг Г. Структура в кулаке : пер. с англ. / Г. Минцберг. - М. : ИНФРА-М, 2001.
17.Минцберг Г. Школы стратегий : пер. с англ. / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел. - СПб. : Питер, 2001.
18.Минцберг Г. Стратегический процесс : пер с англ. / Г. Минцберг, Дж. Куин, С. Гошал. - СПб. : Питер, 2001.
19.Мескон М. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Дело, 1992.
20.Туленков Н.В. Введение в теорию и практику менеджмента : учеб. пособие / Н.В. Туленков. - К. : МАУП, 1998.
21.Туленков М.В. Концептуальні засади організації сучасного менеджменту : моногр. - К. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006.
22.Щербина В.В. Социальные теории организации : словарь / В.В. Щербина. - М. : ИНФРА-М, 2000.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.