На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 85363


Наименование:


Курсовик Професйне самовиховання викладача: сутнсть, шляхи способи реалзацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 04.03.2015. Сдан: 2012. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ 5
РОЗДІЛ 2 8
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ 8
РОЗДІЛ 3 9
ЕТАПИ САМОВИХОВАННЯ 9
РОЗДІЛ 4 11
МЕТОДИ САМОВИХОВАННЯ 11
РОЗДІЛ 5 15
РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ У САМОВИХОВАННІ 15
РОЗДІЛ 6 16
САМОВИХОВАННЯ І ПРОФЕСІЙНИЙ РІСТ ВИКЛАДАЧА 16
ВИСНОВОК 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 20ВСТУП
Як засвідчує практика, головним чинником­ формування й вдосконалення педагогічної май­стерності є самовиховання викладача. І це зрозу­міло. Викладач, який не працює над собою, веде ­заняття, скоріш, за усталеним шаблоном. Для ­нього навчальний процес є рутиною, яку треба ­перетерпіти. Не винятком є й те, що такого ­викладача студенти не люблять. Вони тягнуться до­ творчої особистості, яка знаходиться в постій­ному пошуку, самовдосконаленні, самовихо­ванні. Самовиховання є саме тим «золотим­ ключем», який відкриває чарівні двері краси пе­дагогічної дії - свободи, творчості, пе­дагогічної майстерності.­ [1]
У вітчизняній педагогічній і філософській ­традиції самовиховання розглядається пере­важно як формування людиною власної особи­стості відповідно до свідомо поставленої мети­. Для професійного становлення викладача ­крім засвоєння певних когнітивних схем, умінь, ­систем предметних значень, спеціальних засо­бів мислення, необхідні глибокі перетворення ­структур суб’єктивного досвіду, розвиток і зба­гачення уявлень про себе як професіонала, що ­визначає ставлення педагога до професійної ­діяльності і характер її здійснення.
Розглядаючи самовиховання як діяльність і­ вищу форму активності людини, не можна забу­вати, що ця діяльність, як і будь-яка інша, є сво­єрідним соціальним досвідом, який треба набу­вати. Проте далеко не всяка активна діяльність ­є самовиховною, підкреслює у своїй роботі С.Б.Елканов. Скажімо, саморегуляція лю­диною своєї поведінки на рівні конкретних вчинків, якими б значущими вони не були з огляду­ соціальних вимог, не є самовихованням, поза як­ припускає не пристосування вчинків до зовніш­ніх вимог, а вдосконалення якостей особистості. ­Лише тоді, коли і саморегуляція, і самоосвіта, і­ будь-які інші форми активності здійснюються з­ метою прогресивних змін тих чи інших якостей­ особистості ми маємо справу з самовихован­ням.­
Отже, самовиховання - це завжди спрямо­вана діяльність, яка мотивується внутрішнім ­бажанням людини вдосконалювати себе, яке у свою чергу народжується у результаті супереч­ностей між бажаннями і можливостями. Зі­ зміною позиції особистості під час взаємодії­ з зовнішнім світом у процесі становлення її­ самосвідомості розвивається самовихован­ня. З усвідомленням особистості себе як­ об’єкта самовиховання, з підвищенням рівня­ усвідомлення самовиховання воно стає все­ значнішим чинником у формуванні особисті­. [6]


РОЗДІЛ 1
СУТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИХОВАННЯ
Самовиховання - свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних.
Передусім самовиховання потребує від людини знання себе, вміння оцінювати власні позитивні й негативні риси. Важливим кроком професійного самовиховання є формулювання мети. Це дуже відповідальний крок у процесі самовиховання, адже від вибору мети залежить ефективність такої роботи. Чим ширша і значиміша мета, тим вірогідніше вона може стати перспективою у житті людини. Такою метою повинні бути не окремі поодинокі цілі, а загальні цілі, які сприятимуть розвитку власної індивідуальності. Якщо вони будуть досягнуті, то ми зможемо досягти і будь-яких окремих і одночасно життєво важливих цілей.
Важливим аспектом самовиховання є логічне мислення, вміння аналізувати кожен свій вчинок, що сприяє виробленню вимогливості до себе як постійної риси характеру, без якої неможливо досягти успіху. Тому викладачі в індивідуальних бесідах і на зборах детально аналізують порушення правил поведінки, їх причини, привчають студентів до самоаналізу.
Самовиховання потребує тривалих вольових зусиль, уміння керувати собою, досягати поставленої мети, не занепадати духом від невдач.
Передумовами плідного самовиховання­ людини, згідно з О.А. Кобенко, є її життєві ­цілі і плани, її здатність до об’єктивної само­оцінки, звичка до вольового саморегулюван­ня, творче мислення, почуття власної гіднос­ті, а також знання теорії самовиховання і на­явність певного досвіду роботи над собою. Саме окреслені передумови можуть ­виступати водночас як мета і напрямки са­мовиховання як майбутнього, так й чинного­ викладача. Самовиховання викладача спрямовано на­становлення його професійно смислового­ самовідношення, розвиток здібностей до­професійного самовизначення й саморозви­тку. Самовиховання викладача вимагає осмислення самого себе у навколишній природній і соціальній реальності, пошук відповідей на чи­сельні хвилюючі життєві і професійні запитання,­а також оцінку значущості педагогічних ситуа­цій, явищ та процесів, що виникають у навко­лишній навчальній дійсності, співвідношення їх ­з власною системою оцінок, що є відбиттям­ своєрідності його особи стіно-змістової сфери.­ Обираючи той чи інший елемент як мотив або ­ціль, викладач вирішує завдання актуалізації змі­сту, що розвиває його особистість, ставлячи її­ перед необхідністю усвідомленн........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Арет, А. Я. Очерки по теории самовоспитания / А. Я. Арет. - Фрунзе : Киргиз. гос. ун-т, 1961. - 124 с.
2. Болсун С. Модель ідеального викладача // Рідна шк. - 1999. - №2. - С. 55-59.
3. Галузинський В.М. Педагогіка: теорія та історія. - К.: Знання, 2005. - 254 с.
4. Державна національна програма "Освіта" ("Україна ХХІ століття"). - К., 1996.
5. Донцов И.А. Самовиховання особи. - М.: Наука, 2004. - 285 с.
6. Дьячкова, Т. В. Вдосконалення особистості вчителя через самоаналіз і самооцінку / Т. В. Дьячкова // Пед. науки : зб. наук. пр. - Херсон, 1998. - С.142-145.
7. Елканов С.Б. Основи професійного самовиховання майбутнього викладача - М.: Наука, 2003. - 170 с.
8. Елканов. - М. : Просвещение, 1986. - 143 с.
9. Елканов, С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя / С. Б. Зязюн, І. А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2000. - № 2. - С.11-21.
10. Казаков В.А. Самостоятельная работа студентов. - К.: УМК ВО, 1989. - 424 с.
11. Ковалев, А. А. Бодалев. - Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1958. - 90 с.
a. Концепції педагогічної освіти . - К., 1998. - 20 с.
12. Ковалев, А. Г. Психология и педагогика самовоспитания / А. Г.
13. Ковалев С.М. Виховання та самовиховання. - М.: Думка, 2004. - 284 с.
14. Кочетов, А. И. Как заниматься самовоспитанием / А. И. Кочетов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Минск : Выш. шк., 1991. - 287 с.
15. Кочетов А.И. Воспитай себя. - М.: Нар. Аскета, 2002. - 236 с.
16. Кучерявий, О. Г. Організація самовиховання майбутніх дошкільних педагогів і вчителів початкової школи. - К. : ІЗМН, 1997. - 152 с.
17. Кучерявий, О. Г. Професійне самовиховання у вищій школі : навч. посібник / О. Г. Кучерявий. - К. : ВШ, 2010. - 205 с.
18. Левитан, К. М. Личность педагога : становление и развитие /К. М. Левитан. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1990. - 186 с.
19. Методология и методика исследования проблем самовоспитания / под ред. А. И. Кочетова. - Рязань, 1978. - 144 с.
20. Мороз О.Г. Підготовка майбутнього викладача: зміст та організація: Навч. пос. - К.: Знання, 2002. - 264 с.
21. Оржеховська В.М., Хілько Т.В., Кириленко С.В. Посібник з самовиховання. - К.: Либідь, 1996. - 224 с.
22. Педагогічна майстерність : підручник / за ред. І. А. Зязюна. - К. : Вища шк., 1997. - 349 с.
23. Рувинський А.І., Соловйова А.Е. Психологія самовиховання. - М., 1982. - 346 с.
24. Сидоренко Т. Самовиховання як компонент педагогічної культури майбутнього викладача // Рідна школа. - 2000. - №9. - С. 38-40.
25. Синельников В.М. Самовиховання як діяльність і його психологічні особливості // Педагогіка і психологія. - 2005. - №3. - С. 34-41.
26. Соловйова А.Е. Психологія самовиховання. - М.: Наука, 2002. - 215 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.