На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат нструментом, за допомогою якого держава впливає на економку, є бюджет, бюджетна податкова системи. Бюджет сприяє як стаблзацї, так дестаблзацї економки. Фактичний бюджет вдображає реальн видатки, надходження дефцити за певний перод.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 24.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


3
Значення державного боргу в державному бюджеті
Зміст
1. Державний бюджет
2. Державний борг
Висновок
Список літератури 12
1. Державний бюджет

Сьогодні основним інструментом, за допомо-гою якого держава впливає на економіку, є бю-джет, бюджетна і податкова системи. Бюджет може сприяти як стабілізації, так і дестабілізації економіки. Бюджет та податкова система, як свідчить практика останніх десяти років, були одними із чинників, які дестабілізували соціаль-но-економічну ситуацію в Україні, і, по суті, галь-мували реальну ринкову трансформацію економіки. [6, с.187]
Державний бюджет -- це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використо-вується для виконання покладених на них функцій, передбачених конституцією. Державний бюд-жет України складається з республіканського бюджету Автономної Респуб-ліки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Він використовується для аналізу та ви-значення засад державного регулювання економічного й соці-ального розвитку України.
Вищим спеціальним органом фінансового контролю над використанням бюджетних коштів є Лічильна палата, яка в Україні підзвітна Верховній Раді. Вона здійснює експертизу бюджету, контролює його виконання. Важлива роль в системі фінансового контролю належить Казначейству. Організаційно Казначейство - це єдина централізована система, яка включає в себе Головне управління і територіальні органи.
У Законі "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет Ук-раїни на 2005 рік" передбачено обсяг доходів 106,1 млрд. грн. і видатків 114,1 млрд. грн., тоді як у бюджеті, затвердженому 24 грудня 2004 року, доходи й видатки становили відповідно 89,1 млрд. грн. і 97,7 млрд. грн. при дефіциті бюд-жету 8,6 млрд. грн. У державному бюджеті на 2005 рік, в результаті внесених змін, дефіцит становить 6,8%. [10, с.25]
Фактичний бюджет відображає реальні видатки, надхо-дження і дефіцити за певний період. Структурний бюджет відображає, якими мають бути видатки, доходи і дефіцит, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва (визначається дією дискреційних програм, що запроваджені законодавчо). Циклічний бюджет показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, доходів і дефіциту, які виникають через те, що економіка не працює за потенційного об-сягу виробництва, а перебуває у стані піднесення або спаду (ви-значається дією автоматичних стабілізаторів). Циклічний бюджет є різницею між фактичним і структур-ним бюджетами. [2, с.188]
Держбюджет як фінансовий план може харак-теризуватися трьома станами:
1) збалансований бюджет - видатки бюд-жету дорівнюють доходам;
2) дефіцитний бюджет - видатки перевищу-ють постійні доходи бюджету, тобто податки і податкові надходження;
3) профіцитний бюджет - доходине перевищують нормативні видатки бюджету. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою по-гашення основної суми боргу. [1, с.61]
Причини дефіциту Державного бюджету в Україні
- надмірний розмір державного сектору;
- домінуюча політика державного патерналізму;
- неефективна структура народного господар-ства;
- непослідовність реформ фінансової системи;
- падіння доходів в умовах кризового стану економіки;
- зменшення приросту національного доходу;
- надмірно збільшена видаткова частина бюд-жету за рахунок дотацій, які надає держава пев-нимгалузям(енергетика,вугільнапромисловість та інші);
- непослідовна фінансова політика;
- інфляція;
– зростання внутрішнього і зовнішнього боргу тощо.
Відношення суми дефіциту до ВВП, виражене у відсотках, нази-вають рівнем дефіцитності бюджету. Якщо такий рівень становить 1--2%, ситуація є терпимою, якщо більший, то підриваються підва-лини стабільності економіки.
Види бюджетного дефіциту:
1. За формою прояву бюджетний дефіцит поді-ляється на:
а) відкритий - це офіційно визнаний дефіцит у законі про бюджет на відпо-віднийрік;
б) прихований бюджетний дефіцит виникає в ре-зультаті завищення обсягів планових доходів та включення у склад доходів джерел покриття бюд-жетного дефіциту. [1, с.63]
Прихований дефіцит бюджету містить у собі такі складові:
- фінансування державними підприємствами надлишкової зайнятості в дер-жавному секторі і виплати ними заробітної плати за ставками, вищими від рин-кових, за рахунок банківських позик; [13, с.21]
- накопичення в комерційних банках, що відокремились на початкових ста-діях економічних реформ від Центрального банку країни; [13, с.21]
- окремі операції, пов'язані з державним боргом, а також фінансування Центральним банком збитків від заходів щодо стабілізації обміну курсу валюти, безвідсоткових і пільгових кредитів урядові, рефінансування Центральним бан-ком сільськогосподарських, промислових і житлових програм уряду за пільгови-ми ставками. [13, с.21]
в) квазіфіскальний. [13, с.24]
2. За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває :
а) вимушений є наслідком скорочення обсягів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимуше-ного бюджетного дефіциту є циклічний бюджет ний дефіцит. Циклічний дефіцит бюджету є результатом цик-лічного падіння виробництва (скорочення націо-нального доходу та обсягу виробництва) внаслідок кон'юнктурних коливань, що призводить до дії автоматичні фіскальні стабілізатори (скорочують-ся податкові надходження через зменшення ста-вок оподаткування при прогресивній системі опо-даткування та збільшуються соціальні трансферти через зниження життєвого рівня населення);
б) свідомий виникає внаслі-док дискреційної фіскальної політики, яка перед-бачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат, податків і сальдо Державного бюджету. Свідомий бюджетний дефіцит виникає за умов, коли для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямова-нознижуєставкиоподаткуванняізбільшує державні витрати. Відповідно, в період підйому цілеспрямовано створюється бюджетний надли-шок. [1, с.63-64]
3. За напрямом державного фінансування роз-різняють:
а) активний характеризу-ється спрямуванням коштів на інвестування еко-номіки, що сприяє зростанню ВВП;
б) пасивний характеризує-ться спрямуванням коштів на покриття поточ-них видатків (соціальні трансферти, виплата зар-плати у бюджетній сфері та інші). [1, с.64]
4. За терміном дії:
а) тимчасовий - викликається касовими розривами у виконанні бюджету або непередбачуваними подіями та обставинами;
б) стійкий - існує в довгостроковому періоді. [13, с.21]
5. За зв'язком із державним бюджетом:
а) первинний - це різниця між величиною дефіциту бюджету і виплатою процентів за борг;
б) операційний -- це дефіцит державного бюджету з вирахуванням інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу. [13, с.23]
Існує три джерела дефіцитного фінансування:
1. Внутрішні позички. В цьому випадку уряд виходить на внутрішній грошовий ринок, де розміщує свої позич-ки, тобто продає державні цінні папери, і за рахунок виручки від їх реалізації отримує необхідні кошти в борг.
2. Зовнішні позички. Ці позички можуть надавати уряду міжнародні фінансові організації, іноземні уряди та приватні іноземні фірми.
3. Грошово-кредитна емісія. Це означає, що Національ-ний банк випускає нові гроші, які не забезпечені зрос-танням товарної маси, і за допомогою певного кредит-ного механізму фінансує уряд. [12, с.187]
Грошово-кредитна емісія може застосовувати-ся лише за умов жорсткого контролю за викори-станням грошей. Вона виправдана в разі спряму-вання коштів у інвестиції, що сприяє зростанню ВВП і викликає невисокі темпи інфляції. Вико-ристання емісійних коштів на поточні витрати (зарплата, соціальні трансферти та інше) призводить до прискорення інфляції. [1, с.64]
У статті 15 Бюджетного кодексу України джерела фінансування дефіциту бюджету визначені таким чином:
Ст. 15-1. Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запо-зичення. [1, с.64]
Ст. 15-2. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточ-них видатків, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги. [1, с.65]
Головні проблеми сучасного бюджетного процесу в Україні:
- об'єктивне бюджетне планування, яке б забезпечило реальні надходження до бюджету;
- складання та виконання цільових бюджетних програм;
- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;
- забезпечення дійового бюджетного контролю на кожній стадії бюджетного процесу. [15, с.25]
2. Державний борг

Державний борг називається на-громаджена сума и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.