Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение оригинальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение оригинальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения оригинальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии так, что на внешний вид, файл с повышенной оригинальностью не отличается от исходного.

Результат поиска


Наименование:


Реферат нструментом, за допомогою якого держава впливає на економку, є бюджет, бюджетна податкова системи. Бюджет сприяє як стаблзацї, так дестаблзацї економки. Фактичний бюджет вдображає реальн видатки, надходження дефцити за певний перод.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 24.12.2008. Год: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


3
Значення державного боргу в державному бюджеті
Зміст
1. Державний бюджет
2. Державний борг
Висновок
Список літератури 12
1. Державний бюджет

Сьогодні основним інструментом, за допомо-гою якого держава впливає на економіку, є бю-джет, бюджетна і податкова системи. Бюджет може сприяти як стабілізації, так і дестабілізації економіки. Бюджет та податкова система, як свідчить практика останніх десяти років, були одними із чинників, які дестабілізували соціаль-но-економічну ситуацію в Україні, і, по суті, галь-мували реальну ринкову трансформацію економіки. [6, с.187]
Державний бюджет -- це фонд фінансових ресурсів, який перебуває у розпорядженні органів виконавчої влади певного рівня й використо-вується для виконання покладених на них функцій, передбачених конституцією. Державний бюд-жет України складається з республіканського бюджету Автономної Респуб-ліки Крим та місцевих бюджетів. Сукупність усіх бюджетів, що входять до складу бюджетної системи України, є зведеним бюджетом України. Він використовується для аналізу та ви-значення засад державного регулювання економічного й соці-ального розвитку України.
Вищим спеціальним органом фінансового контролю над використанням бюджетних коштів є Лічильна палата, яка в Україні підзвітна Верховній Раді. Вона здійснює експертизу бюджету, контролює його виконання. Важлива роль в системі фінансового контролю належить Казначейству. Організаційно Казначейство - це єдина централізована система, яка включає в себе Головне управління і територіальні органи.
У Законі "Про внесення змін до Закону України про Державний бюджет Ук-раїни на 2005 рік" передбачено обсяг доходів 106,1 млрд. грн. і видатків 114,1 млрд. грн., тоді як у бюджеті, затвердженому 24 грудня 2004 року, доходи й видатки становили відповідно 89,1 млрд. грн. і 97,7 млрд. грн. при дефіциті бюд-жету 8,6 млрд. грн. У державному бюджеті на 2005 рік, в результаті внесених змін, дефіцит становить 6,8%. [10, с.25]
Фактичний бюджет відображає реальні видатки, надхо-дження і дефіцити за певний період. Структурний бюджет відображає, якими мають бути видатки, доходи і дефіцит, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва (визначається дією дискреційних програм, що запроваджені законодавчо). Циклічний бюджет показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, доходів і дефіциту, які виникають через те, що економіка не працює за потенційного об-сягу виробництва, а перебуває у стані піднесення або спаду (ви-значається дією автоматичних стабілізаторів). Циклічний бюджет є різницею між фактичним і структур-ним бюджетами. [2, с.188]
Держбюджет як фінансовий план може харак-теризуватися трьома станами:
1) збалансований бюджет - видатки бюд-жету дорівнюють доходам;
2) дефіцитний бюджет - видатки перевищу-ють постійні доходи бюджету, тобто податки і податкові надходження;
3) профіцитний бюджет - доходине перевищують нормативні видатки бюджету. Профіцит бюджету затверджується виключно з метою по-гашення основної суми боргу. [1, с.61]
Причини дефіциту Державного бюджету в Україні
- надмірний розмір державного сектору;
- домінуюча політика державного патерналізму;
- неефективна структура народного господар-ства;
- непослідовність реформ фінансової системи;
- падіння доходів в умовах кризового стану економіки;
- зменшення приросту національного доходу;
- надмірно збільшена видаткова частина бюд-жету за рахунок дотацій, які надає держава пев-нимгалузям(енергетика,вугільнапромисловість та інші);
- непослідовна фінансова політика;
- інфляція;
– зростання внутрішнього і зовнішнього боргу тощо.
Відношення суми дефіциту до ВВП, виражене у відсотках, нази-вають рівнем дефіцитності бюджету. Якщо такий рівень становить 1--2%, ситуація є терпимою, якщо більший, то підриваються підва-лини стабільності економіки.
Види бюджетного дефіциту:
1. За формою прояву бюджетний дефіцит поді-ляється на:
а) відкритий - це офіційно визнаний дефіцит у законі про бюджет на відпо-віднийрік;
б) прихований бюджетний дефіцит виникає в ре-зультаті завищення обсягів планових доходів та включення у склад доходів джерел покриття бюд-жетного дефіциту. [1, с.63]
Прихований дефіцит бюджету містить у собі такі складові:
- фінансування державними підприємствами надлишкової зайнятості в дер-жавному секторі і виплати ними заробітної плати за ставками, вищими від рин-кових, за рахунок банківських позик; [13, с.21]
- накопичення в комерційних банках, що відокремились на початкових ста-діях економічних реформ від Центрального банку країни; [13, с.21]
- окремі операції, пов'язані з державним боргом, а також фінансування Центральним банком збитків від заходів щодо стабілізації обміну курсу валюти, безвідсоткових і пільгових кредитів урядові, рефінансування Центральним бан-ком сільськогосподарських, промислових і житлових програм уряду за пільгови-ми ставками. [13, с.21]
в) квазіфіскальний. [13, с.24]
2. За причинами виникнення бюджетний дефіцит буває :
а) вимушений є наслідком скорочення обсягів ВВП і відповідно обмеженості фінансових ресурсів країни. Прикладом вимуше-ного бюджетного дефіциту є циклічний бюджет ний дефіцит. Циклічний дефіцит бюджету є результатом цик-лічного падіння виробництва (скорочення націо-нального доходу та обсягу виробництва) внаслідок кон'юнктурних коливань, що призводить до дії автоматичні фіскальні стабілізатори (скорочують-ся податкові надходження через зменшення ста-вок оподаткування при прогресивній системі опо-даткування та збільшуються соціальні трансферти через зниження життєвого рівня населення);
б) свідомий виникає внаслі-док дискреційної фіскальної політики, яка перед-бачає цілеспрямовані зміни в розмірі державних витрат, податків і сальдо Державного бюджету. Свідомий бюджетний дефіцит виникає за умов, коли для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд цілеспрямова-нознижуєставкиоподаткуванняізбільшує державні витрати. Відповідно, в період підйому цілеспрямовано створюється бюджетний надли-шок. [1, с.63-64]
3. За напрямом державного фінансування роз-різняють:
а) активний характеризу-ється спрямуванням коштів на інвестування еко-номіки, що сприяє зростанню ВВП;
б) пасивний характеризує-ться спрямуванням коштів на покриття поточ-них видатків (соціальні трансферти, виплата зар-плати у бюджетній сфері та інші). [1, с.64]
4. За терміном дії:
а) тимчасовий - викликається касовими розривами у виконанні бюджету або непередбачуваними подіями та обставинами;
б) стійкий - існує в довгостроковому періоді. [13, с.21]
5. За зв'язком із державним бюджетом:
а) первинний - це різниця між величиною дефіциту бюджету і виплатою процентів за борг;
б) операційний -- це дефіцит державного бюджету з вирахуванням інфляційної частини відсоткових платежів з обслуговування державного боргу. [13, с.23]
Існує три джерела дефіцитного фінансування:
1. Внутрішні позички. В цьому випадку уряд виходить на внутрішній грошовий ринок, де розміщує свої позич-ки, тобто продає державні цінні папери, і за рахунок виручки від їх реалізації отримує необхідні кошти в борг.
2. Зовнішні позички. Ці позички можуть надавати уряду міжнародні фінансові організації, іноземні уряди та приватні іноземні фірми.
3. Грошово-кредитна емісія. Це означає, що Національ-ний банк випускає нові гроші, які не забезпечені зрос-танням товарної маси, і за допомогою певного кредит-ного механізму фінансує уряд. [12, с.187]
Грошово-кредитна емісія може застосовувати-ся лише за умов жорсткого контролю за викори-станням грошей. Вона виправдана в разі спряму-вання коштів у інвестиції, що сприяє зростанню ВВП і викликає невисокі темпи інфляції. Вико-ристання емісійних коштів на поточні витрати (зарплата, соціальні трансферти та інше) призводить до прискорення інфляції. [1, с.64]
У статті 15 Бюджетного кодексу України джерела фінансування дефіциту бюджету визначені таким чином:
Ст. 15-1. Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запо-зичення. [1, с.64]
Ст. 15-2. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточ-них видатків, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги. [1, с.65]
Головні проблеми сучасного бюджетного процесу в Україні:
- об'єктивне бюджетне планування, яке б забезпечило реальні надходження до бюджету;
- складання та виконання цільових бюджетних програм;
- підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;
- забезпечення дійового бюджетного контролю на кожній стадії бюджетного процесу. [15, с.25]
2. Державний борг

Державний борг називається на-громаджена сума и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.