На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 86671


Наименование:


Курсовик творч здбност особистост

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 05.04.2015. Сдан: 2010. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ 3
1 Психолого-педагогічний аналіз сучасного стану досліджень з проблеми розвитку творчих здібностей учнів 7
1.1 Здібності як можливості 7
1.2 Здібності та творчість 8
1.3 Обдарованість 9
1.4 Творчі здібності та інтереси 10
1.5 Співвідношення інтелекту та творчості 11
1.6 Творчі здібності та педагогіка 15
2 Творчість та творчий процес. 16
2.1 Вивчення творчості 16
2.2 Творчий процес та його етапи 17
3 Методи та прийоми дослідження творчих здібностей учнів 19
3.1 Самостійна робота учнів 19
3.2 Розв’язання творчих задач 21
3.3 Інші методи дослідження
4 Експериментальна частина 29
Висновки 35
Список використаної літератури 37
Додатки

ВСТУП

В період бурхливого науково-технічного розвитку, швидкого росту наукових знань та їх широкого застосування у виробництві однією з головних задач навчання стає розвиток творчого мислення, пізнавальних здібностей учнів, вміння самостійно поповнювати знання. Розвязування цієї задачі органічно повязане з активізацією навчання, з розробкою систем, методів і прийомів навчання, які спрямовані на формування пізнавальної активності учнів, засвоєння ними навчального матеріалу, розвиток інтелектуальних здібностей учнів і вміння працювати з сучасною технікою. Розвиток змісту і організація процесу навчання повинні здійснюватись на основі діяльнісного підходу і гуманітаризації процесу навчання. Це, крім іншого, означає, що в методиці навчання повинно бути здійснено кардинальний перехід від інформаційно-пояснювального підходу, орієнтованого на передачу готових знань, до діяльного підходу, спрямованого не тільки на засвоєння знань, а й на способи цього засвоєння, на зразки та способи мислення і діяльності, на розвиток пізнавальних сил і творчих здібностей учнів, на розвиток і виховання так званого “планетарного мислення”. Адже діяльність є основним фактором розвитку і самовизначення особистості". На розвиток творчих здібностей учнів орієнтують всі державні та відомчі директивні документи України.
З метою збереження і розвитку творчого потенціалу нації, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення особистості та підтримки обдарованої молоді 24 квітня 2000 року Президентом України видано Указ № 612 "Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді". Виходячи із завдань, які окреслено даним Указом, розвиток творчих здібностей школярів у процесі їх навчання стає особливо актуальним.
В наш час змінюються погляди на освіту і процес навчання. Вносяться корективи до програм з різних предметів. Механічне заучування матеріалу стало поступатись осмисленню основних ідей та законів. Новими формами збагатилась позаурочна робота з предметів: державного та міжнародного рівня стали проводитись конкурси учнівських наукових робіт, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук України, турніри, олімпіади, конкурси, тощо. Все це є досить актуальним і потребує уваги з боку не лише педагогічних колективів шкіл, а й держави в цілому.
Проблема діагностики здібностей особистос­ті до навчання є обєктом психолого-педагогічних досліджень. Вітчизняні та зарубі­жні вчені розглядали різноманітні аспекти навчальних здібностей, підкреслюючи, що вони є досить складним особистісним утворенням. Вза­галі, “здібності” - одне з найзагальніших понять психології. С.Л. Рубінштейн, зокрема, розумів під здібностями комплексне синтетичне утворен­ня, яке включає в себе цілий ряд якостей, без яких людина не була б здатна до будь-якої кон­кретної діяльності, та властивостей, які формую­ться лише в ході певним чином організованої ді­яльності.
Б.М. Теплов запропонував три виміри здібно­стей: це - індивідуально-психологічні особливо­сті, що відрізняють одну людину від іншої, спри­яють успішній діяльності та не зводяться до знань, умінь і навичок людини, хоча й зумовлю­ють легкість і швидкість набуття цих знань і на­вичок .
Детально проблеми здібностей розглядаються в працях В.Д. Шадрикова, який робить спробу подолати обмеження поведінкових визначень фе­номена здібностей і розкрити їх психологічну су­тність. Він доходить висновку, що поняття “здібність” є психологічною конкретизацією кате­горії “властивість”.
Згідно з В.Д. Шадриковим, найбільш загаль­ним поняттям, яке описує психологічну реаль­ність, є поняття психічної системи, функціону­вання якої (психічний процес) забезпечує дося­гнення корисного для людини результату. Зві­дси здібності визначаються як властивості фун­кціональних систем, що реалізують певні психі­чні процеси, мають індивідуальну міру вираженості, що проявляється в успішності та своєрі­дності освоєння і здійснення певних психічних функцій. Оскільки психічний процес (в тому числі й пізнавальний) є часовою характеристи­кою функціонування відповідної системи, то В.Д. Шадриков зводить поняття “здібності” до здібностей щодо мислення, сприймання, памя­ті тощо. З цих позицій здібності є загальними щодо віднесеності до конкретних видів діяль­ності: не існує так званих “педагогічних”, “музичних”, “кулінарних” та інших спеціальних здібностей .
Здібність до навчання тісно повязана із за­гальними здібностями людини. Вона є важливим показником не лише швидкості оволодіння знан­нями, уміннями й навичками (Н.А. Менчинська), сприйнятливості особистості до навчання (Б.Г. Ананьєв), а й активного пристосування лю­дини до умов діяльності (К.М. Гуревич).
Вищенаведені приклади показують, що в житті під здібностями мають на увазі такі індивідуальні особливості, що не зводяться до наявних навичок, чи умінням знанням, але які можуть пояснювати легкість і швидкість придбання цих знань і навичок. Далі у роботі буде проаналізовано звязок здібностей, їх прояви, проаналізовано причини, що обумовлюють чи пояснюють їхню появу, а також вплив на розвиток творчих здібностей в учнів старших класів з метою вибору майбутньої професії, проаналізовано різні форми навчальної діяльності, які слід використовувати для розвитку здібностей та креативності мислення.
Актуальність даної теми полягає в значущості її для процесу навчання та виховання школярів, їх правильному налаштуванні на обрану професію, а також з метою здійснення профорієнтаційної роботи.
Метою даної роботи є вивчення питання творчих здібностей особистості та їх вплив на процес навчання у ВУЗі.
Предметом дослідження є творчі здібності особистості, рівень інтелектуального розвитку та їх значення у процесі професійного навчанні.
Гіпотеза дослідження полягає в тому, що найкращі здібності до навчання мають особи, в яких сформовані як об’єктивні, так і суб’єктивні компоненти готовності до навчання, а саме: а) розвинуті загальні здібності, зокрема вербальний та невербальний інтелект, креативність; б) сформована сприятлива для навчання мотивація ( орієнтація на мету діяльності й досягнення, внутрішній локус контролю).
Задачі дослідження:
1. Провести огляд наукової літератури з проблеми.
2. Підібрати методики для проведення дослідження.
3. Провести експериментальне дослідження.
4. Обробити отримані результати та зробити їх аналіз.
Робота складається зі вступу, теоретичної частини, в якій висвітлено проблему, експериментальної частини з матеріалами дослідження та їх аналізом висновків, списку літератури.


1 Психолого-педагогічний аналіз сучасного стану досліджень з проблеми розвитку творчих здібностей учнів

1.1 Здібності як можливість

Здібності - це такі психологічні особливості людини, від яких залежить успішність придбання знань, умінь, навичок, але які самі до наявності цих знань, умінь і навичок не зводяться.
Стосовно навичок, умінням і знанням здатності людини виступають як деяка можливість. Подібно тому, як кинуте в ґрунт зерно є лише можливістю стосовно колосся, що може вирости з цього зерна, але лише за умови, що структура, склад і вологість ґрунту, погода і т.д. виявляться сприятливими, здатності людини є лише можливістю для придбання знань і умінь. А чи будуть не будуть придбані ці знання й уміння, чи перетворитися можливість у дійсність, залежить від безлічі умов. У число умов входить, наприклад, наступні: чи будуть оточуючі люди ( у родині, школі, трудовому колективі) зацікавлені в тім, щоб людина опанувала цими знаннями й уміннями; як його будуть навчати, як буде організована трудова діяльність, у якій ці уміння і навички знадобляться і закріпляться, і т.д.
Здібності - це можливість, а необхідний рівень майстерності в тій чи іншій справі - це дійсність. Музичні здібності, що виявилися в дитини, ні в якій мері не є гарантією того, що дитина буде музикантом. Для того щоб це відбулося, необхідно спеціальне навчання, наполегливість, виявлена педагогом і дитиною, гарний стан здоровя, наявність музичного інструмента, нот і багатьох інших умов, без яких здібності можуть стихнути, так і не розкрившись.
Психологія, заперечуючи тотожність здібностей і істотно важливих компонентів діяльності - знань, умінь і навичок, підкреслює їхню єдність.
Здібності виявляються тільки в діяльності, і притому тільки в такій діяльності, що не може здійснюватися без наявності цих здібностей. Не можна говорити про здібності дитини до малювання, якщо його не намагаються навчати малювати, якщо він не здобуває ніяких навичок, необхідних для образотворчої діяльності. Тільки в процесі спеціального навчання малюнку і живопису може зясуватися, чи є в учня здатності.
Це виявиться в тому, наскільки швидко і легко він засвоює прийоми роботи, колірні відносини, навчається бачити прекрасне в навколишньому світі.
Проаналізувавши питання здібностей і чи залежить їх розвиток від зовнішніх та внутрішніх факторів можемо зробити висновок про те, що здібності у дитини можуть розвинутись тільки у сприятливій атмосфері, яку створюють вдома батьки, а у школі - вчителі.

1.2 Здібності та творчість

Щодо творчих здібностей та творчості, то ця проблема стала в наші дні самою актуальною, тому що саме творчі люди створюють нове, неповторне у всіх сферах людської діяльності. Розвиток креативності учнів в процесі шкільного життя та подальшого навчання у Вузі здобуває одне з найважливіших значень.
Слово творчість в останні десятиліття входить до найбільш вживаних слів фахівцями різних галузей. Але, як свідчить практика, використовується воно не завжди коректно. Очевидно, що проблема розвитку творчих здібностей учнів не може бути розвязана без чіткого розуміння поняття творчості.
В наш час поняття творчість є категорією цілого ряду наук: філософії, психології, педагогіки та ін.
У Філософському словнику дається таке визначення творчості: “Творчість - процес людської діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності” [24, с. 405].
Звідси виходить, що лише завдяки творчій діяльності людей можливий розвиток науки, техніки, мистецтва, освіти, державності і всього іншого. Саме завдяки творчості можливий будь-який прогрес.
Психолог А. Г. Спіркін розглядає творчість як “мисленнєву і практичну діяльність, результатом якої є створення оригінальних, неповторних цінностей, встановлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів дослідження і перетворення матеріального світу та духовної культури...” [22, с. 322]. Як бачимо, дане визначенням творчості вже прямо стосується вищого (творчого) рівня пізнавальної та наукової діяльності.
В самому процесі творчості психологи відокремлюють два аспекти - особистісний і процесуальний. Особистісним аспектом передбачається наявність у субєкта задатків, здібностей та нахилів, володіння ним відповідною інформацією та практичними вміннями. Процесуальний аспект творчості звязаний з мисленням, інтуїцією, уявою, розумовою активністю.
Таким чином, у даному розділі ми проаналізували погляди вчених на процес становлення та розвитку людських здібностей та дали характеристику поглядам вчених на природу виникнення та якісне пояснення здібностей людини.

1.3 Обдарованість

Своєрідним сполученням здібностей, від яких залежить можливість досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності є “обдарованість”. Про обдарованість не можна говорити взагалі. Можна тільки говорити про обдарованість до чого-небудь, до якої-небудь діяльності. Ця обставина має особливо важливе значення при розгляді питання про так названу “загальну обдарованість” та творчість.
Те співвідношення з конкретною практичною діяльністю, що з необхідністю міститься в самому понятті “обдарованість”, обумовлює історичний характер цього поняття. Поняття “обдарованість” позбавляється змісту, якщо його розглядати як біологічну категорію. Розуміння обдарованості істотно залежить від того, яка цінність надається тим чи іншим видам діяльності і що розуміється під “успішним” виконанням кожної конкретної діяльності.
Істотна зміна перетерплює і зміст поняття того чи іншого соціального виду обдарованості в залежності від того, який у дану епоху й у даній суспільній формації критерій “успішного” виконання відповідної діяльності.
Отже, поняття “обдарованість” не має змісту без співвідношення його з конкретними, що історично розвиваються формами суспільно-трудової практики.
Необхідно відзначити ще одна дуже істотна обставина. Від обдарованості залежить не успіх у виконанні діяльності, а тільки можливість досягнення цього успіху. Навіть обмежуючи психологічною стороною питання, ми повинні сказати, що для успішного виконання всякої діяльності потрібно не тільки обдарованість, тобто наявність відповідного сполучення здібностей, але і володіння необхідними навичками й уміннями. Обдарованість не є єдиним фактором визначальним вибір діяльності ( а в класовому суспільстві вона у величезної більшості і зовсім не впливає на цей вибір ), як не є вона і єдиним фактором, що визначає усп........

Список використаної літератури


Аксельруд В.В. "Мозговой штурм" в системе прийомов, активизирующих познавательную деятельность школьников в процессе обучения физике // Методичні знахідки ( математика та фізика ) : Зб.ст./ Під. ред. А.А.Давидьона. - Чернігів : ОІУВ, 1992.- Вип. 2.- С. 25-29.
Амосов Н. М. Алгоритмы разума. - К.: Наукова думка, 1979. - 221 с.
Амосов Н. М. Искусственный разум. - К.: Наукова думка, 1969. -154с.
Блейхер В. М., Бурлачук Л. Ф. Психологическая диагностика интелекта и личности. - К. : Высшая школа, 1978.
Буряк В.К. Самостоятельная работа учащихся на уроках физики. М.: Изд-во " Прометей" МПГУ им.Ленина, 1991, 134 с.
Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте: Пси-хол. очерк: Кн. для учителя. - 3-е изд. - М: Просвещение, 1991. - 93 с.
Грузенберг С. О. Психология творчества. - Минск, 1923.
Давиденко А. А. Науково-дослідницька діяльність учнів - членів Малої академії наук України: Посібник для вчителів та учнів. - Чернігів, РВВ ЧОІППО, 2001.-38с.
Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України.- № 1-2. 20 січня 2004.- с. 1-13.
Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 368 с.
3ербіно Д. Д. Наукова школа: лідер і учні. - Львів: Євро світ 2001. -208 с.
Креч Д., Крачфилд Р., Ливсон Н. Факторы, определяющие решение задач. - В кн.: Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. - С. 289.
Лейтес Н. С. Способность и одаренность в детские годы. - М.: Знание, 1984. - 80 с.
Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. - М.: Педагогика, 1981.- 186с.
Лук А. Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978. - 128 с.
Лук А. Н. Творчество // Наука и жизнь. - 1973. - № 1. - С. 76-80; № 2. -С. 79-83.
Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. - М.: Педагогика, 1976. - 280 с.
Пономарев Я. А. Психология творчества. - М.: Наука, 1976. - 303 с.
Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. -1990.-№1.-С. 164-168.
Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. - М.: Педагогика, 1973.-424с
Селье Г. От мечты - к открытию: Как стать ученым: Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1987.-368с.
Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. - К.: Головна редакція УРЕ, 1974. - 776 с.
Спиркин А.Г. О творческой силе человеческого разума. - М.: Мысль,1979.-389 с.
Теплов Б. М. Способность и одаренность. - В кн.: Психология индивидуальных различий. Тексты. / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982. - С. 129-139.
Философский словарь / Под ред. М. М. Розентшш. - Изд. 3-е. - N4.: Политиздат, 1972. - 496 с.
Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. произведений. - М.: Просвещение, 1990. - 448 с.
Шарко В. Чернявський В. Вивчення теми „Електромагнітна індукція" за модульною технологією // Фізика та астрономія в школі.- 1998.-№ 4- с. 20-25.
Шадриков В. Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагносика способностей. - М. : Наука, 1991.
Энгельмейер П. К. Теория творчества. - СПб., 1910. - 208 с.
Якобсон П. М. Процесс творческой работы изобретателя. - М.: Изд- во ЦСВОИ, 1934.-135 с.
Пономарев Я. А. Фазы творческого процесса // Исследование проблем психологии творчества. - М.: Педагогика, 1983. - 326 с. С. 3-26.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.