Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Розвиток координацйних здбностей молодших школярв засобами степ-аеробки

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 27.04.2015. Сдан: 2014. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ І. КООРДИНАЦІЙНІ ЗДІБНОСТІ ТА ЇХ РОЗВИТОК У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 6
1.1. Закономірності фізичного та фізіологічного розвитку організму дітей молодшого шкільного віку 6
1.2. Вікові особливості розвитку координаційних здібностей 13
1.3. Суть і значення координаційних здібностей в управлінні рухами 16
1.4. Теоретичне обґрунтування степ-аеробіки на фізкультурних заняттях в молодших класах 21
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИ ТА ОРГАHІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕHHЯ 26
2.1. Методи дослідження 26
2.2. Організація дослідження 30
РОЗДІЛ ІІІ. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ СТЕП-АЕРОБІКОЮ 32
3.1. Результати анкетування молодших школярів щодо занять фізичними вправами 32
3.2. Особливості організації занять степ - аеробікою в молодших класах 36
3.3. Вплив занять степ-аеробікою на розвиток координаційних здібностей молодших школярів 42
ВИСНОВКИ 51
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 53
ЛІТЕРАТУРА 55
ДОДАТКИ 61ВСТУП

Заняття фізичної культурою – це, передусім виховання здорової дитини. А виховання фізично повноцінних дітей – головна мета кожного вчителя і для цього він має використовувати усі можливі засоби й методи фізичного виховання. Одним з таких засобів роботи з дітьми на уроках фізичної культури є степ-аеробіка. Сьогодні вона привертає до себе увагу мільйони людей і стала масовим захопленням сучасної учнівської молоді.
Степ-аеробіка – завдяки своїй доступності, емоційності, вибірковості дії на функціональні системи організму стала предметом учбової, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності школярів різних вікових груп.
Заняття на степах – дають дітям здоровя, бадьорість, мязову радість, підвищують тонус нервової системи. Степ-аеробіка включає в себе необмежений набір рухів, які впливають на самі різні групи мязів і практично кожен рух можна розглядати, як рух на розвиток координації.
Координація рухів – це уміння швидко і технічно правильно виконувати складні дії. Якісна координація рухів відрізняється узгодженими діями різних частин тіла, умінням керувати мязовими зусиллями і умінням розподіляти увагу [39].
Високий рівень розвитку координаційних здібностей – основна база оволодіння новими, складнішими видами рухових дій у різних видах діяльності. Діти, що володіють кращою координацією, швидше засвоюють техніку, активніші і винахідливіші у всіх ігрових ситуаціях. Тому, вдосконалення координаційних здібностей, крім фізичних якостей, у молодшому шкільному віці є актуальним завданням процесу фізичного виховання. Тим більше, що молодший шкільний вік є найбільш сприятливим у цьому відношенні. В цей період рекомендується проводити роботу по формуванню координаційних рухів у дітей. І краще цю роботу проводити за допомогою різноманітних фізичних вправ – цілеспрямовано, систематично і цікаво дня дітей [16].
Аналіз шкільних програм з фізичного виховання молодших школярів показав, що в них недостатньо представлена цілеспрямована система вдосконалення координації рухів у дітей з урахуванням гетерохронізму дозрівання рухових функціональних систем, сенситивних періодів до оволодіння рухами різної структури та інших критеріїв. Недостатньо науково-обґрунтований методичний підхід до оцінювання та прогнозування координаційних здібностей тощо.
Цілеспрямований же розвиток координації рухів у дітей молодшого шкільного віку відповідно до їх морфо-функціонального статусу є передумовою для подальшого успішного опанування різноманітними руховими діями, які використовуються у побуті, трудовій та спортивній діяльності (Селезньова Т.В. 2001; Сергиенко Л. П. 2010; Л.В. Волков, 2002; Шестерова Л.Є. 2003 та ін).
Неповне висвітлення проблеми розвитку та вдосконалення координації рухів у молодшому шкільному віці, необхідність наукової розробки та обґрунтування системи засобів і методів розвитку координації рухів у дітей на уроках фізичної культури визначили актуальність теми, яка вивчається.
Мета роботи науково обґрунтувати і експериментально перевірити вплив засобів і методів степ-аеробіки на формування координаційних здібностей молодших школярів.
Завдання дослідження:
1. Вивчити вікові закономірності розвитку координації рухів у дітей 7-9 років під час занять фізичною культурою у середній школі.
2. Оцінити рівень розвитку координаційних здібностей молодших школярів.
3. Визначити особливості формування координаційних здібностей у дітей молодшого шкільного віку під впливом занять степ-аеробікою.
Наукова новизна полягає у з’ясуванні закономірностей розвитку координаційних здібностей молодших школярів на уроках фізичної культури та визначенні основних факторів, які впливають на вдосконалення цієї рухової якості в учнів початкових класів у середній школі.
Отримані результати суттєво доповнюють уявлення про розвиток та формування координаційних здібностей молодших школярів у процесі занять степ-аеробікою.
Використання комплексів засобів степ-аеробіки з сучасним музичним супроводом дозволило комплексно підійти до розв’язання низки сучасних задач теорії та практики процесу навчання та вдосконалення рухів різної координаційної структури молодших школярів.
Практична значимість отриманих результатів полягає у можливості використання теоретичних положень та практичних рекомендацій у системі підготовки школярів молодших класів середньої школи.
Результати проведених досліджень можуть використовуватись:
? у навчально-тренувальному процесі школярів 9-10 років у середній школі, у спортивних секціях з дітьми цього віку під час занять спортом зі складною координаційною структурою рухів.
Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота викладена на 60 сторінках, складається зі вступу, трьох розділів, висновків, практичних рекомендацій та додатків. У роботі використано 56 одиниць літературних джерел (в основному роботи останніх років - 1999-2012). Матеріали досліджень ілюстровані 13 малюнками та 7 таблицями.
.............
ЛІТЕРАТУРА

1. Актуальні питання формування інтересу в навчанні: Навч. посібник / Г. І. Щукіна, В. Н. Ліпнік, А. С. Роботова та ін; під ред. Г. І. Щукіна. М.: Просвещение, 1984 ? 176 с.
2. Амбурцев С. Н. Дослідження вікової динаміки інтересу школярів до уроку фізичної культури // Матеріали П-ї регіональної конференції: Сб / Под ред. В.С.Бикова. Челябінськ, 1998. ? С. 61-62.
3. Асєєв В.Г. Мотивація поведінки і формування особистості. / В. Г. Асєєв. ? М.: Думка, 1976. ? 158 с.
4. Ашмарин Б.А. О тестах и тестировании. / Б.А. Ашмарин. // Физическая культура в школе. ? М.: ФиС, 2005. ? №5. ? С.58
5. Ашмарин Б.А. Теория и методики физического воспитания: учеб. для студентов фак. физ. культуры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура»: / Б. А. Ашмарина, Ю. А. Виноградов, З. Н. Вяткина. – М.: Просвещение, 2000.– 287 с.
6. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учеб. пособ. для студ. вузов физ.культ. / под ред. Е. Б. Мякинченко, М. П. Шестакова. ? М.: Спорт АкадемПресс, 2002. ? 304 с.
7. Бабанський Ю.К. Оптимізація навчально-виховного процесу учнів молодших класів: / Ю. К. Бабанський. ? М.: Просвещение, 1982, ? 192 с.
8. Бекина СИ. и др. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 6-7 лет) / С. И. Бекина. – М.: Просвещение, 1984. – 159 с.
9. Белокопытова Ж.А. Развитие координационных способностей у девочек 10-13 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Учебное пособие / Ж.А. Белокопытова. – К., 2007. – 126 с.
10. Белоусов А.М. Теория и методика физического воспитания учащихся младших классов: Учебное пособие. /А.М. Белоусов. – Иркутск: Издательство Иркутского института, 1982. – 103с.
11. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. / М.М. Боген. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 192 с.
12. Борилкевич В.Е. Фитнесс: сущность понятия. / В. Е. Борилкевич. // Вопросы физического воспитания студентов: Межвузовский сб.- СПб.: Изд-во СПбГУ. 2003. ? С. 32-36.
13. Буренина А.И. Ритмическая мозаика (программа по ритмической пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста): учеб. метод, пособ. / А.И.Буренина. // СПб: Изд-во ЛОИРО, 2000.? 2-ое изд., испр., доп. ? 220 с.
14. Волков Л.В. Возрастные особенности организации физической подготовки детей и подростков. Учебно-методическое пособие. / Л.В. Волков. – Переяслав – Хмельницкий, 1991. ?25 с.
15. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. / Л.В. Волков. – К.: Олимпийская литература, 2002. – 294 с.
16. Давыдов В.Ю. Методика преподавания оздоровительной аэробики: учеб. пособие / В.Ю. Давыдов, Т.Г. Коваленко, Г.О. Краснова. // Волгоград: Изд-во ВГУ, 2004.- 124 с.
17. Даниленко Л. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти / Л.І.Даниленко. // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. - №3. – С. 70-74.
18. Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред.. М.Д. Зубалія. 2-е вид., перерорбл. і доп. – К., 1997. – 36 с.
19. Дудорова Л. Ю. Соціально-педагогічні аспекти організації здорового способу життя студентської молоді / Л. Ю. Дудорова. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. за ред. проф. Єрмакова С. С. - Х.: ХДАДМ (ХХІІІ), 2005. - № 8. ? С. 24-30.
20. Евдокимова Е.А. Фитбол-гимнастика в оздоровлении организма. / Е.А.Евдокимова, Е.Ю. Клубкова, М.Д. Дидур. // СПб, 2000.
21. Запорожец А.В. Развитие произвольных движений. – М.: АПН РСФСР, 1960. – С. 236-256.
22. Ишанова О.В. Оптимизация нагрузки при оздоровительных занятиях аэробикой. / О.В. Ишанова. // «Теория и практика физической культуры». 2007, №8, ? С. 69-70.
23. Келишев И.Г. Содержание и структура интересов к физическим упражнениям школьной программы / И.Г. Келишев. // Физическое воспитание и школьная гигиена: Тезисы I Всесоюзной конференции. – М.: 1978. – 124 с.
24. Книга вчителя фізичної культури: довідково-методичне видання / [упоряд. С.І. Операйло, А.І. Ільченко, В.М. Єрмолова, Л.І. Іванова]. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 4


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.