На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Модернизация сельской сети связи в Южно-Казахстанской области

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 02.05.2015. Сдан: 2012. Страниц: 80 стр и выше. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Анализ региона и сети СТС
Техническая характеристика АТС
Расчет нагрузки сети
ОТ и ТБ
Экономика
Кіріспе

?аза?стан Республикасыны? Президенті Н.?.Назарбаевты? Жарлы?ымен бекітілген т?ртіпке сай жыл сайын барлы? де?гейдегі ?кімдер халы? алдында есеп беруді міндеттеген-ді. Осы игі ?рдіс биыл да д?ст?рлі т?рде жал?асын табуда.
О?т?стік ?аза?стан облысы ?азы??рт ауданы да 2011 жылы жа?сы жетістіктерге жетуде. Аудан аграрлы? ба?ытта, атап айтса? мал шаруашылы?ы ж?не егін егумен айналысады.
?ткен 2011 жыл е?селі еліміз ?шін аса ма?ызды о?и?алар мен тола?ай табыс жылы болды. Жыл басында Азияданы? а? алауы т?танып, ?аза? еліні? абыройы ас?а?тай т?сті. ?кілеп ?ос?ан ?міткерлеріміз же?іс жолында ешкімге дес бермей же?іс туын желбіретті. Т??ырлы т?уелсіздігімізді? 20 жылды?ы тойланды. Еліміз б?кіл ?лемдік ислам діндер конференциясында т?ра?алы? етті. Д?ние ж?зінде болып жат?ан да?дарыс?а ?арамастан елімізді? ?леуеті арта т?сті.
Экономикамызды арттырып, ?ркендету жолында инновациялы? жобалар іске ?осылды. Ауданымызда бірнеше балаба?ша пайдалану?а беріліп, бір?атар ауылдар ауыз сумен ?амтамасыз етілді. Аудан жастарына арналып «Жастар орталы?ы» ашылды.
Алдымыз?а ?ойыл?ан талаптарды шешу, облыс ?кімдігі тарапынан берілген тапсырмаларды орындау н?тижесінде ?азы??рт ауданы ?леуметтік-экономикалы? дамуда ?ткен жылы бір?атар жетістіктерге ?ол жеткіздік.
Экономиканы? дамуыны? бірден-бір к?рсеткіші бюджетті? орындалуы екені белгілі. Ауыл округтерінде салы? т?леушілермен ж?мысты на?тылау, салы? нысандарын т?гендеу, ж?мыс орындарын ашу, за?ды ж?не жеке т?л?аларды дер кезінде тіркеуден ?ткізу н?тижесінде бюджетті? кіріс б?лігі 807812,3 мы? те?ге болып, жоспар 101,4 пайызды ??рап, я?ни 10924,3 мы? те?геге арты?ымен орындалды. Б?л к?рсеткіштен 2009 жылмен салыстыр?анда 256,5 пайыз?а арты? орындалуын бай?ау?а болады .
Ауыл шаруашылы?ы жайлы келетін болса?:
Аудан экономикасыны? ны?айуы ауыл шаруашылы?ыны? дамуына тікелей байланысты. Осы себептен б?л саланы? дамуы ?немі назарда, мысалы облыс бойынша берілген а?параттар ?суді к?рсетеді (1 ж?не 2 суреттер) [?.А].
?ткен жылы ауыл шаруашылы?ында ?ндірілген жалпы ?німні? к?лемін 2010 жылмен салыстыр?анда жалпы ?нім к?лемі 35,2%, оны? ішінде мал шаруашылы?ыны? ?німі 25%, егін шаруашылы?ыны? ?німі 54%-?а ?сті.
Жасал?ан сараптамалар бойынша аудан дихандары жа?сы к?рсеткіштерге ?ол жеткізді. 2010 жылы ауыл шаруашылы?ыны? жалпы ?нім к?лемі 9,9 млрд. те?гегені ??раса, 2011 жылы 13,4 млрд. те?ге ?аржы?а жеткізіліп, аудан хал?ыны? ауыл шаруашылы?ы ?німдеріне деген с?ранысы толы?ымен ?ана?аттандырылды.
Осы табыстар?а жету ?шін к?п ж?мыстар жасалды. Соларды? бірі е?бек ?німділігін арттыру ма?сатында ?са? шаруашылы?тарды ірілендіру ж?мыстары одан ?рі жал?асты. 3201 майда шаруашылы?тар 97 іріленген агро??рылымдар?а біріктіріліп, жер к?лемі 97 355 гектар?а жетті, я?ни 95% жерді иеленді назарда (3 сурет) [?.А].
Су?армалы жерлерді тиімді пайдалану ма?сатында ?ткен жылы облысты? бюджеттік ба?дарлама?а с?йкес ?зынды?ы 152,5 ша?ырым 22 каналда ж?ндеу ж?мыстары ж?ргізіледі. Н?тижеде 1100 га. жер ?айта айналым?а ?осылады. Озы? технологияны? тамшылатып су?ару ж?йесін ендіру бойынша 2010-2011 жылдары 680 гектар жерге б?л т?сіл ж?ргізілді. 2010 жылы 5,07га. жылыжай салынса 2011 жылы 22,4 га. жылыжай салынды. Жылыжайлардан 948,2 тонна ?ызана?, 1032,8 тонна ?ияр ?німдері жиналып, 700-ден астам адам ж?мыспен ?амтылды.
Ауданда мал шаруашылы?ы 2011-2015 жылдар?а арнал?ан даму ба?дарламасына сай ?рістеп келеді (4 сурет) [?.А].
Жоспарлан?ан мал басы барлы? т?рінен артты. ?азіргі та??а аудан к?лемінде 19 асыл т??ымды мал шаруашылы?ы ж?мыс ж?ргізіп келеді. 2011 жылы «Сыба?а» ба?дарламасы бойынша ?аржы институттарына 12 ?тініш тапсырылып, 6 агро??рылым 95,9 млн те?геге ?аржыландырылды. Ауданда 2009 жылы ірі ?ара малдан 1 мал борда?ылау ала?ы болса, аудан?а Сайрам ауданыны? мал борда?ылауда?ы іс-т?жірибесін енгізуді? н?тижесінде 2011 жылы ірі ?арамал борда?ылау ала?ыны? саны 134-ке жетіп 4920 бас мал борда?ыланды. Жыл?ыдан мал борда?ылау ала?ыны? саны 105-ке жетіп, 1951 бас мал, ?ойдан оны? саны 136-?а жетіп 22275 бас ?ой борда?ыланды. Б??ан ?осымша аудан, облыс хал?ын ??с етімен ?амтамасыз ету ма?сатында «Ордабасы??с» ЖШС-імен меморандум?а т?рып, 62444 бас к?рке-тауы? балапаны алынып, ?сіріліп борда?ыланып, етке ?ткізілді. Онда 424 адам ?зін-?зі ж?мыспен ?амтыды (5 ж?не 6 суреттер) [?.А].
Ауданны? бас?а салалары туралы а?парат келесі жоба со?ында берілген [?.А].
Ауданы? телекоммуникация саласы туралы келетін болса?, басты оператор «?аза?телеком» А? болып табылса, ?ялы байланысты? барлы? операторлары аудан орталы?ында ж?мыс істейді. Ал, ?ашы? ауылдарда GSM-стандартты барлы? операторлары ж?мыс істеу м?мкіндігі бар.
Жобада ?аралатын желі «?аза?телеком» А? ?арайды. Ауданды? желі толы? цифралы? технология?а ?ткен. Туындап отыр?ан м?селе негізінен телефон н?ктелеріні? азды?ы ж?не Интернетке шы?уды? т?мен жылдамды?ы болып отыр. Ке?ейтілген телефон желісі аудан орталы?ында?ы халы??а ?ызмет к?рсетіп, операторды? табысын арттыру?а септігін тигізеді.
.............
?олданыл?ан дерекк?здер тізімі

1. ?аза?стан Респуликасыны? Президенті Н.?. Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына «?аза?стан-2050» Стратегиясы: ?алыптас?ан мемлекетті? жа?а саяси ба?ыты» Жолдауы., 14.12.2012 ж. Астана ?аласы
1 ?аза?стан Респуликасыны? Президенті Н.?. Назарбаевты? ?аза?стан хал?ына Жолдауы., 27.01.2012 ж. А?орда, Астана ?аласы.
2 kz
3 documents/presidlaw/laws
4 >5
7
8 kb/lib/0002/
9 http:/www.5ballov.ru.
10
11 wiki/
12 kz/akimats/kazygurt
12 О?т?стік ?аза?стан облысыны? энциклопедиясы, 4-том
10 А.Б. Мирманов, ?.Ж. Наурыз, Д.Б.Кенебаева «Радиотехника, электроника ж?не телекоммуникациялар» ба?ыты бойынша бакалавр д?режесіне ізднушілерді? дипломды? ж?мыстарын орындау?а арнал?ан ?дістемелік н?с?аулары - Астана.: ?АТУ, 2010 ж.
11 Березович Л.А Развитие связи в сельской местности // Вестник связи, 1998. - N5 - с. 8.
12 Мирошников Д. Г . Отрасль на рубеже веков // Вестник связи, 1997. - N 12 – с. 3.
13 ДМирошников Д. Г Сигнализация ЕО88 - 1. Протоколы сигнализации V5.1/V5.2// Вестник связи, 1999. - N 42 - 20 с.
14 Мельников К. П., Парфенов Ю. А. Сельская телефонная связь. - Москва: Радио и связь, 1987.
15 Техническая документация 81-2000.
16 Росляков А. В Проектирование цифровой городской телефонной сети. -Самара: ПГАТИ, 1998.
17 Решетников Н. В Автоматические системы коммутации. Курсовое и дипломное проектирование (методические указания) — Самара: КЭИС, 1982.
18 Соколов Н. А Эволюция местных телефонных сетей. - Пермь: 1994.
19 Волобой Г.С. Перспективы развития местных телефонных сетей. // Электросвязь,-№1-1998. с.5-12.
20 Крендзель А.В. Принципы проектирования перспективных сетей абонентского доступа. // Электросвязь,-№11-1998. с.5-10.
21 Ведомcтвенные нормы технологического проектирования. Часть 2. Станции городских и сельских телефонных сетей. ВНТП 112-79.-М.:Связь,1979.
22 Буланов А.В.,Буланова Т.А., Слепова Г.Л.. Основы проектирования электронных АТС типа СТСЭ200:Учебное пособие/-М.:1988.
23 Автоматическая коммутация. Учебник для ВУЗов под редакцией Ивановой О.Н. - М.: 1988.
24 Проспекты фирмы “FUJIKURA”. “Оптические кабели”. 1997.
25 ВНТП ІІ-2-92 Ведомственны нормы технического проектирование.
26 МУ по выполнению курсового проектирование “Проектирование межстанционных линий связи в ГТС” СибГУТИ, 1999 г.
27 Наурыз К.Ж., Нурлнова Ж.С. МУ по выполнению курсового проекта “Модернизация МСС на СТС” 2002 г, Астана тип КазГАТУ.
28 Максимов Г. З. и другие. Проектирование станционных сооружений сельских телефонных сетей - М.: Радио и связь, 1989 .
29 Атливаник Л. Я. и другие. Проектирование сельских автоматизированных телефонных сетей - М.: Связь 1975.
30 Мельников К.П., Гольдштейн Л.М., Николаев Н.В. Пути развития сельских телефонных сетей // Электросвязь,– 1985.– № 11.
31 Баркун М.А., Ходасевич О. Р. Цифровые системы синхронной коммутации. – М.: Эко-Трендз, 2001.
32 Проектирование станционных сооружений сельских телефонных сетей: Учеб. Пособие для техникумов / Г.З. Максимов, А.П. Пшеничников, Е.Н. Харитонова. – М.: Радио и связь, 1989.
33 Многоканальная электросвязь и РРЛ: Учебник / Под ред. Н.Н. Баевой. – М.: Радио и связь, 1988.
34 Каяцкас А.А., Пачеса В.Ю. Автоматизированное управление развитием сельских телефонных сетей // Электросвязь, – 1985. – № 11.
35 Авдалян Н.А., Восс М.А.. Инструкция по расчету нагрузок и объема оборудования сельских координатных АТС. – М.: Радио и связь, 1983.
36 К?сен К.Е. Талшы?ты-оптикалы? байланыс желілері. О?у ??ралы. Алматы: КазНТУ им. К.И.Сатпаева, 2006 ж.
37 Убайдуллаев Р.Р. Волоконно-оптические сети. - М.: Эко-Трендз, 1998.- 268 с.
38 Ионов А.Д. Волоконно-оптические линии передачи. Учебное пособие Новосибирск: АГРО, 2006. - 191с.
39 Попов Г.Н. Телекоммуникационные системы передачи. Учебное пособие. - Новосибирск: СибГУТИ, 2003. – 250 с.
40 Баева Н.Н. Многоканальная электр


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.