На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 87786


Наименование:


Контрольная «Форми контролю за фнансово-господарською дяльнстю корпорацй»

Информация:

Тип работы: Контрольная. Добавлен: 05.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
Вступ 3
1. Сучасний стан та напрямки корпоративного контролю в Україні 4
2. Сутність і перелік “акціонерних зловживань” 7
3. Здійснення контролю в корпораціях 9
4. Проблеми та перспективи розвитку корпоративного контролю в Україні 11
ВИСНОВКИ 18
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19Вступ

Ефективний контроль є одним із принципів корпоративного управління. В широкому розумінні корпоративний контроль - це вся, тісно повязана з поняттям "корпоративні інтереси", сукупність можливостей отримувати зиск від діяльності корпорації.
Із цього визначення випливає, що корпоративний контроль - це не тільки акціонерний контроль, а й контроль з боку інших субєктів корпоративних відносин (менеджерів, кредиторів, інвесторів, службовців). Звичайно, акціонерний контроль, що відображає інтереси власників-акціонерів, є первинною і основною формою корпоративного контролю.
Акціонерний контроль - це можливість акціонерів впливати на ухвалення управлінських рішень щодо корпорацій, використовуючи внутрішні і зовнішні механізми (голосування на зборах акціонерів, операції з акціями на фінансовому ринку тощо).
Крім акціонерного, вирізняють такі форми корпоративного контролю, як управлінський та фінансовий.
Управлінський контроль є похідною формою від акціонерного, він формується внаслідок надання безпосереднім управлінцям AT прав і обовязків щодо керівництва фінансово-господарською діяльністю корпорації, забезпечення спадкоємності і постійності бізнесу.
Фінансовий контроль - це можливість впливати на управлінські рішення акціонерного товариства, використовуючи різні фінансові інструменти зовнішнього фінансування (кредити, облігації, позики, додатковий випуск акцій тощо). Цей контроль формується в процесі вибору між внутрішніми і зовнішніми джерелами фінансування AT. Залежність корпорації від зовнішніх форм залучення капіталу посилює контроль з боку кредитно-фінансових установ субєктів фінансового контролю.


1. Сучасний стан та напрямки корпоративного контролю в Україні

На практиці спостерігається, з одного боку, постійне прагнення до обєднання всіх форм контролю в окремих субєктів. З другого боку, постійна взаємодія субєктів, що володіють тією чи іншою формою контролю, формує складну систему взаємозалежності та відповідальності учасників корпоративних відносин.
Розглянемо стан і напрями розвитку акціонерного контролю в Україні як важливої складової підвищення ефективності діяльності вітчизняних AT.
Основним нормативним актом, що регулює питання управління акціонерними товариствами, є Закон "Про господарські товариства" № 1576-12 від 19.09.91 (з наступними змінами і доповненнями (далі - Закон).
Закон передбачає обовязковість створення таких органів управління товариством: - вищого органу - загальних зборів - спостережної ради (ради товариства, якщо кількість акціонерів перевищує 50) - виконавчого органу (далі - правління) - ревізійної комісії (рис. 1).


Рис. 1. Органи управління акціонерним товариством

Відносини зазначених органів Закон детально не визначає. Тому основним документом, що може докладно регламентувати управління товариством, є його статут. Якщо засновники AT під час складання статуту обмежуються лише положеннями Закону, то багато практичних питань щодо управління товариством залишаються нерегламентовані, їх важко вирішити, тому можливі конфліктні ситуації між групами акціонерів, а також органами управління; недосконалість статуту може створювати умови для безкарної розтрати або привласнення майна товариства керівними особами.
Аналіз статутних документів вітчизняних AT свідчить про наявність у багатьох з них таких недоліків:
- нечітке визначення компетенції різних органів управління товариством;
- брак механізмів контролю акціонерів за діями правління;
- брак дієвого та оперативного механізму зміщення членів та голови правління з їх посад у разі зловживання своїми повноваженнями;
- нерозуміння ролі спостережної ради товариства та внаслідок цього нерозкриття всіх потенційних можливостей цього органу;
- брак нормативного регламентування багатьох процедур, що виникають у процесі діяльності органів товариства, тощо.
Статут має визначати компетенцію різних органів управління, їх відносини між собою, порядок їх формування (призначення/обрання та відкликання членів органів) та інші керівні положення щодо управління товариством. За допомогою статуту можна як збільшити чи зменшити роль того чи іншого органу управління, так і заздалегідь визначити співвідношення кількості представників різних груп акціонерів в органах управління. На загальних зборах право голосу мають тільки акціонери. Спостережну раду та ревізійну комісію створюють з акціонерів, і лише правління дозволено створювати з осіб, які не є акціонерами товариства. Проте, незалежно від того, чи належить член органу управління до акціонерів товариства, чи ні, він є посадовою особою товариства. Посадовими особами органів управління товариства визначають голову і членів виконавчого органу, голову ревізійної комісії, а у товариствах, де створено раду товариства, - голову та членів ради товариства. До посадових осіб товариства не належать члени ревізійної комісії, голова загальних зборів та його заступники.
Загальні збори - вищий орган управління товариством. У загальних зборах мають право брати участь особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів. Рішення загальних зборів акціонерів мають вищу юридичну силу порівняно з рішеннями органів управління товариства.

2. Сутність і перелік “акціонерних зловживань”

Ревізійну комісію створюють для контролю за фінансово-господарською діяльністю правління товариства. Діяльність ревізійної комісії зрештою зводиться до перевірок діяльності правління, аналізу їх наслідків та інформування про них загальних зборів та спостережної ради. Найяскравішими ознаками недосконалості вітчизняної системи корпоративного контролю є юридична незахищеність прав акціонерів, брак належного контролю за діяльністю правлінь і посадових осіб акціонованих підприємств. Внаслідок цього здійснюється багато зловживань при створенні і функціонуванні AT, так званих "акціонерних зловживань".
Зокрема, органи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) виявляють багато правопорушень з боку емітентів у процесі емісії, розміщення та обігу цінних паперів. Лише 2002 p. на адресу ДКЦПФР надійшло понад пять тисяч звернень акціонерів щодо порушень їхніх прав.
Зокрема........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. - М., 1997.
Губин Е.П. Управление и корпоративный контроль в акционерном обществе. - М., 1999.
Загородній А. Г. та ін. Фінансовий словник. - 3-тє вид. - К., 2000.
Лупенко Ю.О. Формування контрольних пакетів акцій акціонерних товариств // Фінанси України. - 1997. - №9. - С. 98-101.
Сірош М.В., Аблялімов Р. Є. Роль різних груп акціонерів у корпоративному управлінні // Держ.інформ.бюл. “Про приватизацію”. - 2001. - № 4. - С. 49-52
Шапран В.С. Корпоративний контроль у післяприватизаційний період // Держ.інформ.бюл. “Про приватизацію”. - 2001. - № 10. - С. 74-78


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.