На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88267


Наименование:


Курсовик «Використання нтерактивних технологй навчання на уроках курсу громадянська освта»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 12.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 55. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):
ЗМІСТ
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

РОЗДІЛ 1.
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1 Сутність інтерактивного навчання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2. Класифікація інтерактивних технологій навчання . . . . . . . . . . . . . . . . 10

РОЗДІЛ 2.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГРОМАДЯНЬСЬКОЇ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.1. Прийоми інтерактивного навчання, їх загальна характеристика . . . . . . . . . . 17
2.2. Рольова гра як інтерактивний метод навчання на уроці громадянської освіти в початкових класах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

РОЗДІЛ 3.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА МОТИВАЦІЮ НАВЧАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

ВИСНОВКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


ВСТУП

Одним із пріоритетних напрямів реформування освіти, висунутих Державною національною програмою «Освіта. Україна XXI століття», визначено необхідність «досягнення якісно нового рівня [7, с. 44]. Громадянськя освіта - це не просто навчальний предмет. На відміну від інших академічних предметів, це ціла галузь, оскільки розкриває перед людиною скарбницю іншомовної культури, нові стилі життя. Специфіка громадянської освіти як навчального предмета полягає в тому, що спілкування є не лише кінцевою метою навчання, а й засобом її досягнення. Саме вчитель робить усе можливе і неможливе для цього. Творча особистість учителя - необхідна умова реформування освіти. Учитель, який творчо реалізує свої педагогічні здібності, розвиває й укріплює внутрішній потяг до самовдосконалення вбачає сенс не тільки в самостійному творчому пошуку. Під час роботи він формує в учнів:
• культуру навчальної праці;
• реалізує принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;
• розвиває самостійність учнів як засіб їх інтелектуального розвитку;
• навчає вміння самостійно регулювати свою розумову діяльність;
• навчає таких прийомів мислення, як порівняння, узагальнення, встановлення причинно-наслідкових звязків;
• мотивування оцінки ситуацією успіху, просування учня у творчому пошуку;
• створює необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.
Творча здібність - це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду. Завдяки творчій діяльності в дитини розвивається здатність самостійно реалізувати свої можливості. А самореалізація веде до особистісного зростання. Реалізація ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. Досягнути цього можливо, створюючи інтерактивне середовище.
Використання інтерактивних вправ не є абсолютно новим для української школи. Частково вони використовувалися в перші десятиріччя минулого століття і були поширені в педагогіці та практиці української школи ще в 20-і роки - роки масштабного реформування шкільної освіти. Подальшу розробку елементів інтерактивного навчання ми можемо знайти в працях В. Сухомлинського, творчості вчителів - новаторів 70-80-х рр. Ш. Амонашвілі, В. Шаталова, Є. Ільїна, С. Лисенкової та інших.
В сучасній літературі методично обґрунтовано використання інтерактивних методів та прийомів навчання в середній та старшій школах, в той час як застосування інтерактивних вправ в початковій школі, особливо на уроках громадянської освіти, висвітлено недостатньо широко. Це зумовлює актуальність теми «Використання інтерактивних технологій на уроках громадянської освіти в молодших класах».
Обєкт курсової роботи: організація навчального процесу з громадянської освіти в початковій школі.
Предмет курсової роботи: використання інтерактивних технологій на уроках громадянської освіти в молодших класах.
Мета курсової роботи: аргументувати відповідність інтерактивних технологій навчання та колективного творчого виховання сучасним вимогам гуманізації освіти та потребам суспільства, обґрунтувати доцільність їх застосування на уроках громадянської освіти в початкових класах.
Завдання курсової роботи:
1. Визначити сутність інтерактивного навчання.
2. Розглянути існуючу класифікацію інтерактивних методів та прийомів навчання.
3. Описати методичні прийоми, зміст та особливості використання інтерактивних методів навчання на уроках громадянської освіти в початковій школі.
3. Експериментально перевірити залежність рівня пізнавальної активності учнів 3 класу від впровадження інтерактивних технологій навчання.
4. Скласти добірку найбільш ефективних та особистісно - орієнтованих інтерактивних вправ для дітей молодшого шкільного віку, систематизованих за тематичним матеріалом та віковим складом учнів, які б сприяли вихованню креативної особистості та підготували її до умов сучасного життя.
Методи дослідження:
– цілеспрямоване педагогічне спостереження, бесіди з учителями, анкетування, аналіз діяльності учнів;
– педагогічний експеримент.
Практичне значення роботи полягає в розробці методичних рекомендацій із використання інтерактивних методів вчителями початкової школи для інтенсифікації навчально-виховного процесу з громадянської освіти в початковій школі.


РОЗДІЛ 1
ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ТЕХНОЛОГІЇ ВЗАЄМОДІЇ

1.1 Сутність інтерактивного навчання

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії усіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колектив­не, групове, навчання у співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу.
Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем.
Для інтерактивного навчання характерне досягнення навчальних досягнень шляхом упровадження інноваційних технологій, пошуку відповіді на питання «Як навчати? Як створити умови?».
Активний тип навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів. Учень виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з учи­телем.
Основними методами цього навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, що розвивають творче мислення, пи­тання учня до вчителя і навпаки.
Неодмінною складовою різноманітних інтерактив­них технологій є їх так звані пасивні методи. Сильні й слабкі аспекти пасивного та інтерактивного навчання можна подати у вигляді таблиці (Табл. 1.1.) [25, с.15].
Активне навчан­ня посідає проміжне місце між ними.


Таблиця 1.1.
Порівняння пасивного та інтерактивного навчання
Критерії порівняння Пасивне навчання Інтерактивне навчання
1 . Обсяг інформації За короткий проміжок часу можна пройти великий обсяг інформації Невеличкий обсяг інформації потребує значного часу
2. Глибина вивчення змісту Як правило, досягається тільки на рівні знання й розуміння Учні засвоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку)
3. Відсоток засвоєння Як правило, невисокий Як правило, високий
4. Контроль над процесом навчання Викладач добре контролює обсяг і глибину вивчення, час і хід навчання. Результати роботи учнів передбачувані Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і перебігом навчання. Результати роботи тих, хто навчається, менш передбачувані
5. Роль особистості педагога Особистісні якості педагога залишаються в тіні, він виступає як джерело знань Педагог сильніше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор
6. Роль учнів Пасивна; учні не приймають важливих рішень щодо процесу навчання Активна; учні приймають важливі рішення стосовно процесу навчання


Продовження таблиці 1.1.
7. Джерело мотивації навчання Зовнішнє (оцінки, педагог, батьки, суспільство) Внутрішнє (мотиви самого учня)
Проаналізувавши цю таблицю, вчитель може обрати тип навчання залежно від завдань і умов роботи. Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя охоплення великого обсягу інформації і зорієнтована на рівні «знання» й «розуміння». Це змушує педагога до використання переважно пасивного навчання.
У сучасному світі неможливо одній людині знати все навіть в окремій галузі знання. Учням потрібні інші навички: думати, розуміти сутність ре­чей, осмислювати ідеї й концепції і вміти шукати потрібну інформацію, тлумачити її і застосовувати за конкретних умов. Саме цьому сприяють інтерактивні технології. Дослідження, проведені Національним тренінговим центром (США, штат Меріленд) у 80-і рр. XX ст., засвідчують, що інтерактивне навчання дає можливість збільшити відсоток засвоєння матеріалу, впливає не лише на свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). Результати цих досліджень відображено у схемі, яка дістала назву «Піраміда навчання» (Рис.1.1.) [22, с. 21].
Рис 1.1. «Піраміда навчання»
Рис. 1.1. демонструє, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція - 5 %, читання - 10 %), а найбільших - за умов інтерактивного (дискусійні групи - 50%, практика через дію - 75%, навчання інших або негайне застосування знань - 90 %) Це середньостатистичні дані, й у конкретних випадках результати можуть різнитися, але в серед­ньому таку закономірність може простежити кожен педагог. [20, с. 64].
При застосуванні інтерактивного навчання педагог зустрічається з певними труднощами. Щоб подолати ускладнення в застосуванні інтерактивних технологій і перетворити їх слабкі боки на сильні, вчителю треба пам’ятати:
Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу,
а також значної кількості часу для підготовки як учнів, так і педагога.
Починати потрібно з поступового використання цих технологій, якщо
ви або учні з ними не знайомі. Можна розробити спеціальний план
поступового впровадження інтерактивних технологій. Краще ретельно
підготувати кілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж час­то проводити похапцем підготовлені «ігри».
Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття» й розробити разом з ними «правила роботи в класі». Необхідно налаштувати
учнів на сумлінну підготовку до інтерактивних занять. Використовува­ти спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, у малих гру­пах, мозковий штурм тощо. Коли в учнів з’явиться досвід такої роботи, ці заняття проходитимуть значно легше, а підготовка не забиратиме
багато часу.
Використання інтерактивних технологій - не самоціль. Це лише
спосіб створення атмосфери в класі, котра найліпшим чином сприяє
співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по-справжньо­му реалізувати особистісно орієнтоване навчання [25, с. 16].

Якщо застосування інтерактивних технологій у конкретному класі веде до протилежних результатів, слід переглянути стратегію й обережно ставитися до використання таких методів. Можливо, варто обгово­рити цю ситуацію з учнями (чи правильно вико­ристовується методика, чи готові учні до її використання)? Застосування інтерактивних технологій вимагає старанної підготовки вчителя й учнів. Вони повинні навчитися успішно спілкуватися, викорис­товувати навички активного слухання, висловлювати власні думки, пере­конувати й бути переконливими й толерантними, розуміти інших, ставити запитання і відповідати на них.

1.2. Класифікація інтерактивних технологій навчання

Залежно від мети уроку і форм організації навчальної діяльності учнів у роботах О.І. Пометун інтерактивні технології поділяються на такі типи:
• Інтерактивні технології кооперативного навчання.
• Інтерактивні технології колективно-групового навчання.
• Технології ситуативного моделювання.
• Технології опрацювання дискусійних питань (Таб.1.2.). [23, с. 7].
Таблиця 1.2.
Інтерактивні технології кооперативного навчання Технології колективно-групового навчання Технології ситуативного моделювання Технології опрацювання дискусійних питань
Робота в парах Мікрофон Імітаційні ігри Метод ПРЕС
Ротаційні трійки Незакінчені речення Спрощене судове слухання Займи позицію
Два-чотири-всі Мозковий Громадські Неперервна

Продовження таблиці 1.2.
разомштурмслуханняшкала думок
Карусель Навчаючи- учусь Розігрування ситуації за ролями Дискусія
Робота в малих групах Ажурна пилка Оцінювальна дискусія
Акваріум Аналіз ситуації Дебати
Дерево рішень
До технологій кооперативного навчання належать такі інтерактивні технології, як: робота в парах, ротаційні (змінні) трійки, два-чотири -всі разом, карусель, робота в малих групах, акваріум.
Їх можна ефективно використовувати як на уроках засвоєння, так і на уроках застосування знань, умінь і навичок. Це може відбуватись одразу ж після викладу вчителем нового матеріалу, замість опитування, на спеціальному уроці, присвяченому застосуванню знань, умінь і навичок, або бути частиною узагальнювального уроку.
Робота в парах
За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість говорити, висловлюватися. Робота в парах дає учням час поміркувати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона розвиває навички спілкування, вміння висловлюватися, критично мислити, переконувати, вести дискусію. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують багато часу.
Ротаційні (змінні) трійки - цей варіант кооперативного навчання сприяє активному, грунтовному аналізу й обговоренню нового матеріалу з метою його осмислення, засвоєння і закріплення.
Робота в трійках
По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумк........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.