На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88408


Наименование:


Курсовик Аналз фнансового стану пдприємства ВАТ Київське будвельне управлння теплових мереж

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 14.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 32. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ………………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Теоретичні основи
1.1 Значення і задачі аналізу фінансового стану……………………5
1.2 Аналіз фінансового стану і фінансових результатів……………6
1.3 Узагальнення результатів аналізу фінансового стану………….8
Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ "Київське будівельне управління теплових мереж"
2.1. Аналіз платоспроможності та кредитоспроможності підприємства……15
2.2. Аналіз фінансової стійкості …………………………………………………21
2.3. Аналіз фінансового стану……………………………………………………25
Висновки ………………………………………………………………………….30
Список використаної літератури………………………………………………32
Додатки


ВСТУП

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обгрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.
Під аналізом розуміється засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті звязків і залежностей.
Зміст аналізу випливає з функцій. Однією з таких функцій являється вивчення характеру дії економічних законів, встановлення закономірностей і тенденцій економічних явищ і процесів у конкретних умовах підприємства. Наступна функція аналізу - контроль за виконанням планів і управлінських рішень, за економічним використанням ресурсів. Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики. Також інша функція анализу - оцінка результатів діяльності підприємства по виконанню планів, досягнутому рівню розвитку економіки, використанню наявних можливостей. І накінець - розробка заходів по використанню виявлених резервів у процесі господарської діяльності.
Аналізом фінансового стану підприємства, організації займаються керівники і відповідні служби, також засновники, інвестори з метою вивчення ефективного використання ресурсів. Банки для оцінки умов надання кредиту і визначення ступеня ризику, постачальники для своєчасного одержання платежів, податкові інспекції для виконання плану надходжень засобів у бюджет і т.п. Фінансовий аналіз є гнучким інструментом у руках керівників підприємства. Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням і використання засобів підприємства. Ця інформація представляється в балансі підприємства. Основними чинниками, що визначають фінансовий стан підприємства, є, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру виникнення потреби власного обороту капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів ( активів). Сигнальним показником, у якому виявляється фінансовий стан, виступає платоспроможність підприємства, під яким розуміють його спроможність вчасно задовольняти платіжні вимоги, повертати кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет. В аналіз фінансового стану підприємства входить аналіз бухгалтерської звітності, пасив і актив, їхній взаємозвязок і структура; аналіз використання капіталу й оцінка фінансової стійкості; аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства і т.п. Фінансовий стан розглянемо на приклади підприемства ВАТ "Київське будівельне управління теплових мереж"

Розділ 1. Теоретичні основи
1.1 Значення і задачі аналізу фінансового стану.
Головним завдання будь-якого підприємства є отримання прибутків. Контроль і вирахування аналізу фінансового стану підприємств дає змоги визначити наскільки ефективно чи неефективно працює підприємство.
Завданням фінансово-економічного аналізу є розгляд проблем, повязаних із функціонуванням фінансового механізму, зокрема, повязаних із коротко- та довготерміновими операціями вкладеннями. Основними категоріями фінансового аналізу є відсотки та відсоткова ставка. У фінансових розрахунках відсотки - це плата за користування позиченими грошима, капіталом. Ця плата вимірюється у грошових одиницях, тобто є абсолютною величиною. Отже, надання грошей у борг є послугою, за яку треба платити. У ролі позичальника і боржника виступають банки, підприємства й організації, а також фізичні особи (люди). Вони є обєктами фінансових розрахунків. Відсоткова ставка - це відношення суми відсоткових грошей, виплачених за певний період часу (рік, місяць), до величини позички (суми боргу). У фінансовому аналізі під відсотковими грошима, чи просто - відсотками, розуміють грошову винагороду за позичені гроші капітал.


1.2 Аналіз фінансового стану і фінансових результатів.
Аналіз фінансового стану і фінансових результатів здійснюється за допомогою різних методів.
Загальновідомо, що метод - спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання. В процесі виконання даної роботи був здійсненний спеціальний підбір сукупності методів. такий підбір називається методикою. При цьому, свідоме застосування науково обгрунтованих методів є істотною умовою отримання нових знань.
Будь-які методи базуються на загальних принципах наукового мислення. Серед основних загальнонаукових методів виділяють такі:
Індукція - умозаключення від фактів до деякої гіпотези,
Дедукція - висновок за правилами логіки, ланцюжок умозаключень, ланки якого звязані логічною послідовністю,
Аналіз - розчленування обєкту явища на елементи,
Синтез - поєднання, зєднання різних елементів обєкту, явища в єдине ціле.
Аналогія - відповідність, подібність обєтів, явищ в яких-небудь властивостях, умозаключення про менш знаний обєкт, явище по більш знаному, якщо вони входять в однорідну групу.
Спостереження - ціленаправлене вивчення, сприйняття, зумовлене поставленою задачею, систематичний збір даних по обєкту, явищу.
Порівняння - співвідношення між двома обєктами, явищами, яке дозволяє виявити загальне і особливе.
В даній курсовій роботі застосовані такі методи:
Літературний метод - в процесі роботи відбірано і проаналізовано 14 літературних джерела, які в тій чи іншій мірі стосуються даного обєкту вивчення.
Описовий метод - це один із найдавніших при вивченні обєктів і процесів у будь-яких галузях знань. В роботі описані сучасний фінансовий механізм України та особливості його функціонування в умовах державного регулювання. Для опису використані літературні джерела та статистичні дані.
Але одним із найважливіших методів є методи кількісного фінансового аналізу, без застосування яких дослідження фінансового механізму є практично неможлививими.
За допомогою кількісного фінансового аналізу розвязується широке коло завдань - від елементарного нарахування відсотків і до складних інвестиційних, кредитних та комерційних проблем у різних постановках, які залежать від конкретних умов [8].
Ці завдання можна сформулювати так:
· вимірювання кінцевих фінансових результатів операцій для кожної з двох сторін фінансової угоди,
· виявлення залежності кінцевих результатів від основних параметрів операцій або угоди та вимірювання взаємозвязків між параметрами,
· розробка оптимальних планів здійснення фінансових операцій для примноження прибутків,
· визначення параметрів еквівалентних змін умов фінансової угоди.


1.3 Узагальнення результатів аналізу фінансового стану.
Узагальнення результатів фінансового аналізу на сьогоднішній день найкраще здійснювати через створення інформаційної системи.
Головна ціль, яка переслідується при створенні інформаційної системи - допомогти інвестори зберегти, а не загубити кошти, які вкладаються в цінні папери. Якщо за допомогою системи інвестор мінімізує збитки, то стабільна висока дохідність гарантована.
Для допомоги інвесторам в їх вкладеннях необхідно, щоб система працювала як в довгостроковому, так і короткостроковому періоді, тобто робила фундаментальний та технічний аналіз. Створення подібної системи стане новим етапом в інвестиційній діяльності на ринку цінних паперів. Невелика кількість подібних систем на вітчизняному ринку вимагає створити нескладну та дешеву інформаційну систему........


Список використаної літератури
Anand G. Shetty and others. Finance. An Integrated Global Apporach - N.Y.: Richard D. Irwin, Inc., 1995.
Geoffrey R. Loftus and Elizabeth F. Loftus. Essence of Statistics - N.Y.: Alfred A. Knoff, Inc., 1994.
Geraldine F. Dominiak and Joseph G. Louderback. Managerial Accounting - N.Y.: PWS-KENT Publishing Company, 1992.
Амуржиев О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежи: способы предотвращения и сокращения - М.: Аркаюр, 1994.
Артеменко В.Г., Беллендир М.В. Финансовый анализ - М.: ДИС, 1997.
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа - М.: Финансы и статистика, 1993.
Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства - К.: ЛИБІДЬ, 1998.
Білик М. Державні підприємства як обєкт фінансового управління в умовах переходу до ринкової економіки // Український журнал "Економіст" - 1999. №1.
Бланк И.А. Основы финансового менеджмента - К.: НИКА-ЦЕНТР, 1999.
Бріхем Є. Основи фінансового менеджменту - К.: Молодь, 1994.
Візіло А. Два метри кордону // Галицькі контракти - 1999. №18.
Вітлінський В.В., Наконечний С.І. Ризик у менеджменті - К.: ТОВ "БОРИСФЕН-М", 1996.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности - М.: Финансы и статистика, 1996.
Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы - М.: Финансы, 1997.
Криворучко М.І., Петровський В.В. Облік та аналіз фінансових активів - К.: "Феникс", 1997.
Мельник В.А. Ринок цінних паперів - К.: "А.Л.Д." та "ВІРА-Р", 1998.
Національні стандарти бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік - 2001. №37.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.