Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88451


Наименование:


Курсовик Особливост органзацї фнансв державних пдприємств установ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 60. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ................................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування фінансів державних підприємств....5
1.1 Основи організації фінансів державних підприємств...........................................5
1.2 Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств.................11
1.3. Нормативно-правова база формування та використання фінансових ресурсів державних підприємств в Україні...............................................................................18
Розділ 2. Особливості формування та використання фінансових ресурсів на ДП “Сарненське лісове господарство”.......................................................................23
2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика підприємства........................23
2.2. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів...............................................30
2.3. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства.........36
Розділ 3. Шляхи вдосконалення оранізації фінансів на державних підприємствах................................................................................................................39
Висновки........................................................................................................................51
Список використаних джерел.......................................................................................53
Додатки...........................................................................................................................56
Вступ
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.
Ринкова економіка, при всій різноманітності її моделей, відомих світовій практиці, характеризується тим, що є соціально орієнтованим господарством, що доповнюється державним регулюванням. Величезну роль, як в самій структурі ринкових відносин, так і в механізмі їх регулювання з боку держави грають фінанси. Вони невідємна частина ринкових відносин і одночасно, важливий інструмент реалізації державної політики. У структурі фінансових взаємозвязків господарства фінанси підприємств займають початкове, таке, що визначає положення, оскільки обслуговують основну ланку суспільного виробництва, де створюються матеріальні і нематеріальні блага і формується переважаюча маса фінансових ресурсів країни.
Для розв’язання проблем формування й використання фінансових ресурсів підприємств потрібна виважена, довгострокова стратегія держави щодо розвитку підприємництва та його ролі у піднесенні національної економіки, яка б спиралася на інтереси основних суб’єктів підприємницької діяльності, відповідала потребам основної частини населення і відображала реальний стан у розв’язанні основних соціально-економічних проблем у країні. Економічно обґрунтоване використання податкових, інвестиційних та цінових механізмів сприятиме виходу з фінансової кризи, надходженню коштів до бюджету, збільшенню дохідності підприємств. Дослідження аспектів організації фінансів державних підприємств та організацій привертають увагу багатьох науковців, таких як: Т.Е.Бондар, Т.Н.Василевська, О.І.Волков, Н.Е.Заєць, В.В.Ковальов, Т.Н.Кондратьєва, О.М.Попов, В.К.Скляренко, М.К.Фісенка, П.Н.Шуляк та інші.
Метою курсової роботи є дослідження особливостей організації фінансів державних підприємств та установ.
Досягнення мети зумовило постановку та вирішення таких завдань:
· розглянути основи організації фінансів державних підприємств;
· визначити джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств;
· дослідити нормативно-правову базу формування та використання фінансових ресурсів державних підприємств в Україні;
· з’ясувати особливості формування та використання фінансових ресурсів на ДП «Сарненське лісове господарство»;
· запропонувати шляхи вдосконалення оранізації фінансовів на державних підприємствах.
Об’єктом дослідження є фінанси державних підприємств та установ.
Предметом є відносини, що виникають у процесі організації фінансів державних підприємств та установ.
В процесі роботи було використано такі методи дослідження: компаративний метод; системний, комплексний та структурно-функціональний підхід, кількісний аналіз, методи дедукції та індукції, аналізу та синтезу, а також економіко-статистичний метод.
Структурно курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Перший розділ роботи присвячений вивченню теоретичних засад функціонування фінансів державних підприємств. Другий розділ висвітлює особливості формування та використання фінансових ресурсів на прикладі ДП «Сарненське лісове господарство». Третій розділ розглядає шляхи вдосконалення оранізації фінансовів на державних підприємствах.
Розділ 1. Теоретичні основи функціонування фінансів державних підприємств
1.1 Основи організації фінансів державних підприємств
Фінанси державних підприємств, будучи основною ланкою фінансової системи, охоплюють процеси створення, розподілу та використання ВВП у вартісному виразі. Вони функціонують у сфері матеріального виробництва, де в основному створюються сукупний суспільний продукт і національний дохід.
Фінанси державних підприємств та організацій безпосередньо пов’язані з рухом грошових коштів. Саме тому досить часто поняття «фінанси підприємств» ототожнюється з грошовими коштами, наявними грошовими ресурсами.
У нинішніх умовах держава наділяє підприємства основними й оборотними коштами, і вони є повністю самостійними: мають баланс доходів і видатків, або фінансовий план. Вони вступають у господарські звязки і відносини з іншими підприємствами і збутовими організаціями, здійснюють з ними розрахунки, мають закінчений баланс прибутків і збитків. Реалізація підприємством продукції та послуг зумовлює необхідність грошових доходів і видатків, існування фінансових відносин і створення фінансових ресурсів у процесі господарської діяльності.
Фінансові ресурси підприємства - це його грошові засоби, що перебувають у його постійному або частковому володінні для забезпечення умов безперебійної діяльності, а також достатніх доходів і накопичень. Джерелом фінансових ресурсів є створюваний підприємствами чистий продукт у грошовому вираженні [24, с.31].
Витрати державних підприємств складаються:
· з коштів, що компенсують усі матеріальні витрати, повязані з виробництвом продукції;
· з коштів фонду оплати праці;
· з амортизаційних відрахувань, платежів за користування кредитом тощо.
Фінансова самостійність підприємств потребує активної фінансово-господарської діяльності, яка забезпечувала б можливість не лише покривати виробничі витрати, а й створювати прибуток.
Діяльність підприємств у нових умовах зумовлена дією закону вартості, обєктивною необхідністю використання всіх форм вартості у процесі відтворення виробництва. Свою дію закон вартості виявляє через показники форм вартості: гроші, ціни, собівартість, кредит, фінанси, прибуток, стимулюючи таким чином витрати на одиницю продукції, зростання виробництва продукції і прибутків. Треба сказати, що практичне використання теорії вартості нелегке. При відсутності конкуренції і спаді виробництва державні підприємства, як це спостерігається в Україні, не мають прибутку, а тому ніякі вартісні показники в умовах економічної кризи не дають можливості бути з прибутками більшості підприємств.
Організовуючи свою фінансово-господарську діяльність, підприємства повинні використовувати власні кошти, а також дбати про повернення кредитів, оскільки держава неспроможна забезпечити коштами навіть власні підприємства. Необхідно розрізняти власні і позикові кошти, тим більше, коли останні беруться під великі відсотки і на умовах повернення.
В умовах дії закону вартості та обєктивної необхідності матеріального стимулювання зростання суспільного продукту дуже негативно діє на виробництво державна податкова система. Ця дія має ґрунтуватися на результатах фінансових розрахунків і аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств всіх форм власності, а тому податкова політика повинна постійно удосконалюватися.
За ринкових умов підприємство самостійно визначає напрямки та розмір використання прибутку, який залишається в його розпорядженні після сплати податків.
Реалізація фінансової політики та стратегічних завдань підприємства за допомогою фінансового механізму базується на певних принципах, адекватних сучасним умовам господарювання.
Принципи сучасної організації фінансів підприємств:
1. Принцип плановості - забезпечує відповідність обсягу продажу і витрат, інвестицій потребам ринку.
2. Фінансове співвідношення термінів - забезпечує мінімальну різницю в часі між отриманням і використанням коштів, що особливо важливо в умовах інфляції і зміни курсів валют. При цьому під використанням коштів розуміється і можливість їх збереження від знецінення при розміщенні в швидко-ліквідні активи (цінні папери, депозити тощо).
3. Гнучкість (маневрування) - забезпечує можливість маневру у випадку недоотримання планових обсягів продажу, перевищення планових витрат із поточної чи інвестиційної діяльності.
4. Мінімізація фінансових витрат - фінансування фінансових інвестицій та інших витрат має забезпечуватись «найдешевшим» способом.
5. Раціональність - вкладення капіталу в інвестиції повинно мати достатньо високу ефективність і забезпечити мінімальні ризики.
6. Фінансова стійкість - забезпечення фінансової незалежності, тобто дотримання критичної межі частки власного капіталу в загальній його величині (0,5) і платоспроможність підприємства, тобто його здатність погасити свої короткострокові зобовязання.
У період розвитку ринкової економіки в сучасних умовах в Україні ці принципи доповнюються іншими принципами перехідного періоду, а саме:
7. Зацікавленість в результатах діяльності підприємства - означає, що форми, системи та розмір оплати праці, стимулюючі, компенсаційні виплати та інші види доходів самостійно встановлюються господарюючим субєктом.
8. Матеріальна відповідальність - означає, що за порушення договірних, кредитних, податкових зобовязань підприємство несе матеріальну відповідальність у вигляді штрафів, пені, неустойки; застосування цього принципу залежить від правового поля, в якому функціонує підприємство, яке в сучасних умовах в Україні збалансоване не за всіма нормативними та законодавчими актами та є досить недосконалим.
9. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю - передбачає розвиток внутрішнього та зовнішнього вартісного контролю; в Україні достатнього розвитку набув зовнішній контроль за виконанням податкових зобовязань та використанням державних коштів, а інші види фінансового контролю потребують розвитку та удосконалення.
10. Створення достатніх фінансових резервів - забезпечує захищеність підприємства в умовах недосконалого ринку, інфляції, нерозвинутого правового поля, фінансових та інших страхових ризиків; з розвитком держави, підприємства та ринкових відносин, системи фінансового менеджменту та поліпшення економічного стану в країні значення цього принципу буде поступово знижуватись [14].
Розглянемо в чому особливості організації фінансів державних підприємств та, для порівняння, - недержавних.
В процесі створення та організації діяльності державних підприємств та установ за участю держави остання може виступити в якості: засновника, співзасновника та власника пакету акцій. Відповідно до форми участі держави, її органи здійснюють пряме управління підприємствами і установами та управління державними корпоративними правами.
При прямому управлінні підприємствами державні органи безпосередньо затверджують і вносять зміни до статуту підприємства, призначають і звільняють його керівника, визначають порядок використання одержаних доходів. В ході управління державними корпоративними правами держава діє як акціонер або власник частки капіталу господарського товариства.
Управління державними підприємствами з боку державних органів управління передбачає також використання непрямих фінансових важелів: оподаткування, надання державних кредитів, передача майна в оренду, залучення до виконання державних програм та ін.
На казенних підприємствах (державних підприємствах, які не підлягають приватизації) органи державного управління затверджують фінансові плани та визначають порядок використання чистого прибутку (шляхом встановлення обовязкових нормативів його розподілу), визначають умови та величину оплати праці. Казенне підприємство відповідає за своїми зобовязаннями коштами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів. При недостатності таких коштів та майна відповідальність за зобовязаннями казенного підприємства несе власник.
Майно державних підприємств є державною власністю і використовується за рішенням органів державного управління. Особливістю управління майном, яке закріплене за державним підприємством, є порядок відчуження засобів виробництва.
Згідно з законодавством вони можуть бути продані іншим субєктам господарювання виключно на конкурентних засадах. Такі операції можуть здійснюватись через біржі, за конкурсом та на аукціонах. Порядок проведення продажу основних засобів визначає Фонд державного майна України. Одержані в результаті проведення таких операцій кошти повинні бути направлені виключно на інвестиції.
До джерел формування майна державних підприємств відносяться:
- грошові та матеріальні внески засновника;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- кошти, що надходять від продажу цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування.
Організація фінансів підприємств недержавної форми власності характеризується ширшими можливостями щодо формування і використанім фінансових ресурсів. У господарський оборот цих підприємств залучаються кошти засновників, акціонерний капітал, пайові внески, спонсорські кошти, фінансова допомога як держави, так і недержавних фінансових інституцій.
Вищими органами управління на підприємствах недержавної форми власності є (залежно від типу підприємства) загальні збори членів трудового колективу або акціонерів; рада директорів, засновників або інше правочинне представництво, їм належить право розпоряджатися власністю (продавати, обмінювати, здавати в оренду, передавати безплатно), затверджувати доходи і видатки підприємства, розподіл прибутку, розмір оплати праці й вирішувати інші фінансові питання. Ділові ризики і конкуренція диктують необхідність створення резервних, страхових фондів.
Досить актуальним є питання про фінансову підтримку розвитку підприємництва з боку держави, зокрема малого бізнесу. Це може бути пільгове оподаткування або система вибіркових пільг, які встановлюються залежно від галузевої і територіальної належності підприємства, його значення для економіки держави.
На організацію фінансів підприємств впливає також галузева специфіка виробництва, сфера і характер діяльності субєкта господарювання. Особливості фінансів обумовлені характером виробництва, тобто технологічними особливостями виробництва, тривалістю виробничого циклу, залежністю виробництва від природних і кліматичних умов тощо. Ці галузеві фактори зумовлюють відмінності у швидкості обігу фінансових ресурсів, складі і структурі грошових фондів, що обслуговують виробничий процес, у взаємовідносинах підприємницьких структур із бюджетом і централізованими цільовими державними фондами.
Неоднакова фондомісткість і матеріаломісткість деяких видів виробництва визначає структуру затрат на виробництво й реалізацію продукції, співвідношення основних фондів і обігових коштів, а це, у свою чергу, визначає різну потребу у фінансових ресурсах. Так, наприклад, у легкій і харчовій промисловості високою буде питома вага ресурсів, сконцентрованих в обігових коштах, оскільки в цих галузях у собівартості продукції значними є затрати сировини і матеріалів. На підприємствах із тривалим виробничим циклом (суднобудування, літакобудування), а також із сезонним характером виробництва (сільське господарство, цукрова промисловість) виникає потреба у додаткових фінансових ресурсах, що зумовлює залучення коштів у формі банківського кредиту. Специфікою торгівлі є поєднання операцій виробничого характеру (сортування, розфасовування, пакування, перероблення і зберігання сільськогосподарської продукції та ін.) з операціями, повязаними зі зміною форми вартості, тобто безпосередньо з реалізацією продукції. Оскільки торговельне підприємство закуповує уже вироблені товари, здійснюючи затрати лише на доведення їх до споживачів, то у складі і структурі оборотних коштів переважають ресурси, вкладені у товарні запаси. Особливістю галузевої структури основних фондів є поєднання власних і орендованих основних фондів. Усі ці особливості враховуються під час формування фінансових ресурсів та їх використання.
Дещо інший характер мають фінанси установ і організацій соціальної сфери. Установи, які фінансуються з бюджету (школи, лікарні, поліклініки, установи культури, дитячі дошкільні установи, державні органи влади й управління тощо), називаються бюджетними. їх фінансова діяльність повязана з кошторисним фінансуванням, що полягає у забезпеченні витрат за рахунок зовнішнього фінансування. Як метод організації фінансової діяльності кошторисне фінансування застосовується у тих сферах, де важко забезпечити самоокупність і прибутковість. В окремих випадках у межах одного підприємства чи організації може застосовуватись одночасно кошторисне фінансування і комерційна діяльність. Наприклад, у державних вищих навчальних закладах освіти навчання студентів здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань і на платній основі, причому ці напрями діяльності чітко розмежовуються.

1.2 Джерела формування фінансових ресурсів державних підприємств

Рух коштів, його швидкість і масштаби визначають працездатність фінансової системи компанії. З руху коштів розпочинається і ним же завершується грошовий кругообіг підприємства, оборот усього капіталу. Саме тому рух коштів, грошовий обіг на підприємстві є основною ланкою в процесі обороту капіталу.
Фінансові ресурси формуються ще до початку діяльності підприємства в процесі утворення статутного фонду. Далі ці кошти інвестуються для забезпечення виробничо-господарської діяльності, розширення й розвитку виробництва. Саме так підприємство отримує можливість займатися виробництвом і збутом продукції, одержувати доходи. Грошові ресурси підприємств зберігаються в касі, а також на поточному, валютному та інших рахунках у банківських установах [23].
У процесі реалізації продукції, робіт, послуг на рахунки підприємств постійно надходять кошти у вигляді виручки від реалізації. Грошові ресурси надходять також від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств: від акцій, облігацій та інших видів цінних паперів; від вкладання коштів на депозитні рахунки; від здавання майна в оренду. Однак підприємство розпоряджається не всіма коштами, які воно одержує. Так, у складі виручки від реалізації продукції па підприємство надходять суми акцизного збору, податку на додану вартість, мито, котрі підлягають внесенню до бюджету. Частина грошових надходжень, що залишилася після відрахувань до бюджету акцизного збору, податку на додану вартість, мита, спрямовується на заміщення коштів, авансованих в оборотні та основні фонди, на виконання фінансових зобовязань перед бюджетом, позабюджетними фондами, банками, страховими організаціями та іншими субєктами господарювання. Частина грошових надходжень, яка залишилася, формує валовий і чистий дохід, прибуток.
Важливою особливістю фінансової системи підприємства є формування й використання різноманітних грошових фондів. Грошові фонди - це частина коштів, які мають цільове спрямування. Через них здійснюється забезпечення господарської діяльності необхідними грошовими ресурсами, а також розширеного виробництва: фінансування науково-технічного прогресу; опанування і впровадження нової техніки; економічне стимулювання; розрахунки з бюджетом, банками. До таких фондів належать: статутний фонд, фонд оплати праці, амортизаційний (на державних підприємствах), розвитку виробництва, соціального призначення, заохочення, резервний фонд тощо. При організації підприємство повинне мати статутний фонд, або статутний капітал, за рахунок якого формуються основні фонди й обігові кошти [13].
Формування статутного капіталу, його ефективне використання, управління ним - одне з головних завдань фінансової служби підприємства. Сума статутного капіталу державного підприємства, як правило відображає вартість наявних основних засобів. Статутний капітал змінюється підприємством зазвичай за результатами роботи за рік після вн........


Список використаних джерел
1. Багнюк І. С. Економічна сутність та значення фінансового результату / І.С.Багнюк // Податки та бухгалтерський облік. Спец. випуск. - 2011. - № 9.- С.31- 40.
2. Балабанов И.Т. Аналіз і планування фінансів субєкта господарювання / И.Т.Балабанов. - К.: Фінанси і статистика, 2008. - 109 с.
3. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / М.Д.Білик. - К.: Тов-во «Знання», КОО, 2010. - 438с.
4. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/436-15>
5. Гриньова В. М. Фінанси підприємства : навч. посібник / В.М.Гриньова, В.О.Коюда. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Кондор, 2003. - 364 с.
6. Державне регулювання фінансів підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: finansovye-nauki/48981-Gosudarstvennoe-reguirovan ie-finansov-predpriyatiiy.html
7. ДП «Сарненське лісове господарство» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < >
8. Закон України “Про приватизацію майна державних підприємств” від 04.03.1992 № 2163-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/2163-12>
9. Коробов М.Я. Фінансово - економічний аналіз діяльності підприємств: Навч.пос. / М.Я.Коробов- К. Т-во «Знання» КОО, 2010. - 378с.
10. Кірейцев Г.Г. Фінанси підприємств / Г.Г.Кірейцев. - К.: «Вира - Р», 2009. - 280с.
11. Мотриченко В.М. Сфери діяльності та функції державних підприємств / В.М.Мотриченко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №5. - с.120-127
12. Новий формат стратегії і тактики соціально-економічного розвитку України: людина, громада, держава. - К.: Видавничій дім «Корпорація», 2010. - 421с.
13. Онисько С.М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти / С.М.Онисько, П.М.Марич. - Львів: «Магнолія Плюс», 2010. - 367с.
14. Основи організації фінансів підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу:< 13761025/finansi/osnovi_organizatsiyi_finansiv_ pidpriyemstv>
15. Партин Г.О. Фінанси підприємств: Навч. пос. / Г.О.Партин, А.Г.Загородній. - Львів: ЛБІ НБУ, 2010. - 265с.
16. Планування діяльності державних підприємств [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < 6561>
17. Проблеми організації фінансової діяльності державних підприємств та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < rudenko-vv-mazur-sm-problemi-organizatsiyi-finansovoyi-diyalnosti-derzhavnih-pidpriemstv-ta-shlyahi-yih-virishennya/>
18. Про внесення змін до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ukr/sr/ announce_2009.php?id_news=6255 < ukr/sr/announce_2009.php?id_news=6255>
19. Сависько В.Г. Аналіз фінансового стану підприємства / В.Г.Сависько. - К., 2007. - 158с.
20. Славюк Р.А. Фінанси підприємств / Р.А.Славюк. - К.: КНЕУ, 2009. - 360 с.
21. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / О.О.Терещенко. - К.: КНЕУ, 2008. - 125с.
22. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/435-15>
23. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М.Бандурка, М.Я.Коробов, П.І.Орлов, К.Я.Петрова.- 3-ге вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2011. - 384с.
24. Фінанси підприємства. Підручник для вузів / Під ред. А.М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2009. - 631с.
25. Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М.Поддєрьогін. - 4-те вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2010. - 571с.
26. Чечетов М.В. Приватизація державного майна та управління обєктами державної власності у контексті стратегії уряду / М.В.Чечетов // Економіка України.- 2010.- № 7.- C.10-18.
27. Чернявский О.П. та ін. Теорія фінансів : Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / За ред. О.П.Чернявського, П.В.Мельника, В.М.Мельника, - К.: Дія, 2009 - 235 с.
28. Шафранович Г.А. Аналіз фінансової звітності / Г.А.Шафранович //Баланс. - 2008. - № 43. - С45 -48.
29. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа предприятия / А.Д.Шеремет, Р.С.Сайфулин.- М.: Инфра - М, 2009. - 75с.
30. Юхновський І.Р. Лісове господарство України: стратегія розвитку/ За ред. акад. НАН України І.Р. Юхновського.- К., 2008. - 35с.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.