На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88493


Наименование:


Курсовик Управлння формуванням фнансових результатв пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 17.05.2015. Сдан: 2013. Страниц: 48. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні основи формування фінансових результатів підприємств
1.1. Сутність, значення та методологія формування фінансових результатів підприємств
1.2. Формування інформації про фінансові результати діяльності підприємства
1.3. Особливості формування фінансових результатів малих підприємств
РОЗДІЛ 2. Аналіз фінансових результатів діяльності малих підприємств
2.1. Методичні основи аналізу фінансових результатів та прогнозування
2.2. Розвиток малих підприємств України та оцінка їх фінансових результатів
2.3. Оцінка результатів діяльності малих підприємств передового регіону України - Київської області
2.4. Аналіз доходів та витрат промислових підприємств Київської області та оцінка їх фінансового стану
РОЗДІЛ 3. Напрями підвищення прибутковості малих підприємств
3.1. Підвищення ефективності управління витратами малих підприємств
3.2. Удосконалення спрощеної системи оподаткування малих підприємств як інструменту зростання їх чистого прибутку.................
3.3. Прогнозування прибутку малих підприємств (на прикладі малих промислових підприємств)
РОЗДІЛ 4. Удосконалення планування, формування та використання прибутку підприємств
4.1. Зміни в оподаткуванні прибутку підприємств за Податковим Кодексом України
4.2. Методи планування прибутку та їх оцінка
4.3. Напрями удосконалення розподілу та використання прибутку
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Становлення і розвиток вітчизняної ринкової економіки суттєво змінюють як зовнішнє, так і внутрішнє середовище функціонування підприємств різних організаційно-правових форм, зміст їх господарської діяльності. І тому звичайно, що чим прибутковіше підприємство тим це краще, як для нього так і для країни, в якій воно розвивається. Тому всі стараються працювати, щоб мати позитивний фінансовий результат.
Збільшення прибутку підприємницьких структур в значній мірі впливає на темпи економічного розвитку країни, її адміністративно-територіальних одиниць, зростання суспільного багатства та підвищення життєвого рівня населення.
Ряд авторів, що досліджували мале підприємництво зробили значний внесок у розробку теоретико-методологічних основ становлення малого підприємництва, їх фінансової підтримки з боку держави, формування фінансових ресурсів, тощо.
Авторами уточнено визначення поняття «фінансові результати підприємства», підходи щодо визначення фінансових результатів малих підприємств в умовах трансформаційних змін обліку. Враховуючи, що найбільш важливою складовою економічної безпеки підприємництва є його фінансовий стан, на який впливають зовнішні та внутрішні чинники, авторами запропоновано удосконалення методики оцінки фінансового стану малих підприємств, що ґрунтуються на визначенні сукупності досліджуваних підприємств за рівнем відповідних фінансових показників та надає можливість виявити тенденцію зміни їх фінансового стану.
ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВ
1.1. Сутність, значення та методологія формування фінансових результатів
В умовах ринкової економки діяльність суб’єктів господарювання спрямована на отримання максимально можливої економічної вигоди, що знаходить свій прояв у фінансових результатах. Останній відображає всі сторони діяльності підприємства - рівень його технологій та організації виробництва, ефективність системи управління, контроль за рівнем витрат тощо. Фінансовий результат господарювання підприємства, що виступає у формі прибутку або збитку, відображає ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної діяльності та служить основним критерієм стратегії суб’єкта господарювання.
Фінансові результати, за позитивного їх значення є джерелом платежів до бюджету, а також розширеного відтворення виробництва. В рамках управління фінансами підприємств забезпечення позитивного фінансового результату (прибутку) складає одну з ключових позицій.
Тому він завжди був і залишиться об’єктом постійних досліджень.
Останнім часом в умовах збитковості значної кількості підприємств масштаби цих досліджень ще більше зросли, що зумовлено потребою пошуку резервів зростання прибутковості підприємств. Представників різних економічних шкіл завжди цікавила економічна природа прибутку (в яких умовах він виникає, які відносини він виражає, яку власність).
З’ясування сутності і значення фінансових результатів нерозривно пов’язано з дослідженням різних економічних шкіл.
Дослідження економічної природи прибутку вченими - теоретиками свідчить, що існування категорії прибутку в економічній системі пов’язано з наявністю товарно-грошових відносин і розвитком інституту власності. При цьому до істини у трактуванні прибутку представники економічних шкіл наближались в процесі розвитку теорій прибутку. Звідси різним було розуміння сутності прибутку та джерела його походження. Спочатку визначення прибутку збігалося з валовим доходом, який поділявся на три категорії: доходи від капіталу, від землі та від праці. Вважалось, що кожен із цих видів доходів є обов’язковою винагородою підприємця за надані ним послуги в економіці, тобто прибуток і дохід, на їх думку, були ідентичними.
Саме так розуміли походження прибутку ще засновники класичної школи А. Сміт, Дж. Ст. Мілль, які враховували, з одного боку, історичний, а з другого - юридичний факт володіння тим чи іншим капітальним майном. Дослідження природи прибутку свідчить, що спочатку у політичній економії, а потім й у фінансовій науці, усі джерела доходів поділялися на дві групи пов’язані й не пов’язані з капітальним майном: 1) доходи від капітального майна взагалі й 2) доходи від праці, які не пов’язані з володінням капіталом.
Вчені визначали головну відмінність між прибутком і відсотком, що проявляється як у стабільності їх величини, так і права щодо розпорядження ними. На їхню думку:
1) прибуток - це дохід, величина якого залежить від успіху в діяльності підприємця, тоді як відсоток є заздалегідь визначеною величиною доходу;
2) прибуток особисто отримує підприємець, і безпосередньо розпоряджається своїм (підприємницьким) капіталом, відсоток же отримує особа, яка передає свій (позичковий) капітал у чуже користування, за раніше визначену винагороду [48, с. 478].
Проведене дослідження дозволило заключити, що в основу будь-якої позиції вчених щодо джерел виникнення прибутку здебільшого покладено їх погляди на закони виробництва, розподіл, обмін та споживання. Такий підхід зумовив виділення двох груп поглядів: першу, що пов’язує проблему розподілу з питаннями про цінність та ціну і в отриманні доходів вбачає прояв законів мінового процесу, другу, яка вважає, що галузь розподілу має власну закономірність, яка відрізняється від явищ цінності.
Дослідження походження прибутку, що мали місце у економічній науці XVIII століття свідчать про сформовані три напрями: французьку школу фізіократів, яка пояснювала появу прибутку наявністю землеробства, другу школу - яку представляли німецькі вчені і трактували прибуток як результат продуктивності капіталу та третю - англійські вчені - твердження яких обґрунтовані в теоріях В. Петті та його наступника Дж. Локка.
Прибуток як особливу економічну категорію трактували А. Сміт і Д. Рікардо. Цю категорію вони досліджували у тісному зв’язку з процесом накопичення капіталу, з факторами зростання суспільного багатства. На думку А. Сміта величина прибутку на капітал визначається обсягом вкладеного у справу капіталу.
В цьому зв’язку необхідно дослідити його теорію в частині його підходів до трактування прибутку. Досліджуючи напрацювання А. Сміта виділено такі трактування ним прибутку [139, с. 34]:
- як закономірний результат продуктивності капіталу;
- винагороду капіталісту за його діяльність і ризик;
- вирахування з частини неоплаченої праці найманого робітника.
Оскільки продовжувачем теорії А. Сміта був Д. Рікардо, то необхідним і цікавим буде дослідження його наукових підходів. Останні свідчать, що надбання Д. Рікардо є виявленням залежності між прибутком і земельною рентою та між заробітною платою і прибутком. В його дослідженні особливе значення має ствердження, що при вивченні прибутку найважливішим є питання про те, яка частина продукту сплачується у формі заробітної плати, і що прибуток буде високим або низьким у тій самій пропорції, в якій буде низькою чи високою заробітна плата [129, с. 350]. Таким чином Д. Рікардо підкреслював, що підвищення вартості праці відповідно призводить до зменшення прибутку.
Інші дослідники також внесли свій внесок у розробку теорій прибутку. У своїх працях окремі з них трактували прибуток, як винагороду за збереження капіталу (так звана теорія стриманості); як страхову премію за ризик, який має місце у будь-якій діяльності підприємця, а також трактували прибуток, як результат виявлення законів мінового процесу і вартості, що виникає завдяки зростанню капіталу з часом.
У цьому зв’язку капітал визначався як самостійне джерело продуктивних сил, а прибуток як результат продуктивності самого капіталу. Такої ж думки дотримувалися і такі дослідники - як Рошер, Тюнен, Визер. Разом з тим, завершеного вигляду теорія продуктивності капіталу набула в 30-х роках XIX століття в роботах німецького дослідника Ф. Германа. Він вважав прибуток платою за підприємницькі зусилля власника та послуги капіталу, яка становить надлишок ціни товару понад витрати капіталу.
У розробленні теорій прибутку іншим методичним підходом стало надбання Фрідріха Візера. Особливість розробленої ним теорії прибутку базується на основі фізичної продуктивності капіталу. Він підкреслював різну силу впливу факторів. На думку Фрідріха Візера отримання чистого доходу можливе, перш за все, завдяки участі у виробництві капіталу, тоді як інші фактори менш суттєво впливають на кінцевий результат господарювання.
Норма прибутку завжди буде нижче за норму додаткової вартості, і вона тим вище, чим вища норма додаткової вартості, хоча при зростанні органічної структури капіталу норма прибутку падає, а норма додаткової вартості зростає. Це відбувається внаслідок здешевлення товарів і зниження вартості праці, тобто взаємозв’язок між прибутком і заробітною платою є обернений, як це довів ще Д. Рікардо [122, с. 149-150].
Сучасна економіка підтверджує можливість отримання надприбутків компаніями, які реалізують інноваційні стратегії (впроваджують винаходи у масове виробництво).
За останні роки з’явились неоднозначні підходи, щодо трактування різних видів прибутку та їх розрахунку. За трактуванням та методами обчислення розрізняють «економічний» та «бухгалтерський» прибуток.
Перше поняття не збігається з другим щодо змісту і методів обчислення прибутку, тому що у складі витрат поряд з явними (зовнішніми) витратами враховуються і неявні (внутрішні). Якщо бухгалтерський прибуток являє собою загальну виручку фірми за вирахуванням зовнішніх витрат, то економічний прибуток - «це те, що залишається після вирахування всіх витрат втрачених можливостей - як явних і неявних витрат на заробітну плату, ренту і позичковий відсоток, так і нормального прибутку - із загального доходу фірми.
За цих умов необхідно оцінити правильність визначення прибутку.
З нашої думки недостатньо обмежуватися визначенням економічного прибутку як різниці між загальною виручкою та (зовнішніми і внутрішніми) витратами.
Слід підкреслити, що більшість вчених до основних джерел економічного прибутку відносять: прийняття ризику в умовах невизначеності ситуацій в процесі господарювання. Одним з видів прибутку є нормальний прибуток. Останній слід розуміти, як мінімальний стимул підприємця за використання своїх знань, навичок, таланту при виконанні покладених на нього функцій управління. Однак, підприємець очікує не на отримання мінімального доходу, який дозволяє утримувати його на даному виробництві, а на економічний прибуток, що являє собою дохід, отриманий понад величину нормального прибутку і пов’язаний з підприємницькими здібностями.
В сучасних умовах прибуток є власністю підприємницьких структур (крім державних підприємств, де він є власністю держави) джерелом добробуту власників та найманих працівників підприємств.
Ринкова економіка зумовлює необхідність нових підходів до визначення, управління формуванням і розподілом прибутку. Сучасні умови господарювання зумовили появу різноманітних точок зору як серед вітчизняних, так і зарубіжних вчених щодо трактування категорії «прибуток». Розгляд трактувань категорії «прибуток» окремими вченими свідчать про різні її розуміння. Так, М.Я. Коробов вважає прибуток підприємства єдиною формою його грошових нагромаджень [70, с. 59].
На нашу думку, таке трактування є не адекватним, тому що грошові нагромадження далеко не завжди відповідатимуть величині прибутку.
A.M. Поддєрьогіна авторським колективом КНЕУ визначено «прибуток як частину заново створеної вартості, виробленої і реалізованої, готової до розподілу». Одержання прибутку підприємницькими структурами можливе тільки після того, як «втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обороту і набере грошової форми [152, с. 60]». Тим самим підкреслена важливість процесу реалізації виробленого продукту за гроші, тому що далеко не вся продукція може бути реалізована.
І.О. Бланк при визначенні категорії «прибуток» визначальним вважає співвідношення ризику і доходу. Його визначення таке:
«Прибуток - це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності [21, с. 10-11]».
Таке визначення більше наближається до методичних підходів визначення прибутку за бухгалтерським обліком.
Короткий огляд визначень категорії «прибуток» лише окремими авторами дозволяє авторам заключити, що більш правильно кінцевий результат діяльності підприємства трактувати як «фінансові результати», оскільки він може бути як позитивним, так і негативним. Отже, фінансовий результат - це прибуток або збиток суб’єкта господарювання, що визначається як різниця між сукупними доходами та витратами підприємства і за позитивного його результату представляє додаткову вартість, виступає одним із джерел фінансування подальшого розвитку та поточної діяльності підприємства, основним критерієм оцінки ефективності його діяльності.
Для підприємств будь-якої організаційної форми, важливо отримувати позитивний фінансовий результат - прибуток. Останній є одним із найважливіших показників фінансового стану підприємства та характеризує ефективність господарювання за видами діяльності - виробничої, інвестиційної, фінансової.
Узагальнемо сутнісні ознаки прибутку, виділені різними авторами.
До основних з них відносять:
- плата за ризик здійснення підприємницької діяльності;
- кінцевий позитивний фінансовий результат діяльності підприємства;
- вартісний показник (визначається в грошовій формі);
- форма доходу власників капіталу, вкладеного ними у підприємницьку діяльність з метою досягнення певного комерційного успіху;
- найважливіша характеристика рівня ефективності звичайної діяльності підприємницьких структур;
- основне внутрішнє джерело фінансових ресурсів підприємства;
- необхідна умова забезпечення самофінансування підприємства, джерело його фінансової незалежності;
- джерело зростання ринкової вартості підприємства через капіталізацію частини одержаного прибутку;
- джерело формування ресурсів бюджету (державного та місцевих), що забезпечують можливість державі виконувати покладені на неї функції та здійснювати різноманітні програми економічного розвитку, задовольняти потреби соціально незахищених верств населення. Отже, прибуток - це один із головних чинників, що впливає на величину макропоказників економічного та соціального розвитку, зокрема, валового внутрішнього продукту держави, обсягу доходів і видатків бюджету, рівень споживання та нагромадження у суспільстві.
Дослідження як прибутку, так і фінансових результатів в цілому, зумовлює необхідність оцінки обґрунтованості методологічних засад визначення їх величини.
Впровадження нового плану рахунків в Україні зумовили невідповідність бухгалтерського і податкового обліку та методологічних засад визначення і оцінки основних складових фінансових результатів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.
Згідно змін, що відбулися у бухгалтерському обліку в сучасних умовах, прибуток формується за видами діяльності підприємства:
· прибуток від операційної діяльності
· прибуток від фінансової діяльності
· прибуток від інвестиційної діяльності та прибуток від надзвичайних подій.
Очевидним є існуючий порядок розрахунку фінансових результатів.
Останні визначаються як різниця між доходами та витратами, або приростом (зменшенням) власного капіталу підприємства за виключенням зміни капіталу, за рахунок внесків засновників. Такий методичний підхід використовується при формуванні фінансової звітності і відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку [101].
Враховуючи, що основними індикаторами прибутку є доходи і витрати, з’ясуємо адекватність їх визначення, враховуючи міжнародний досвід.
За міжнародною практикою дохід формується внаслідок таких операцій як: реалізація продукції; надання послуг; використання активів підприємства іншими сторонами, що призводить до виникнення доходів у вигляді процентів, дивідендів, роялті.
Характерною відмінністю відображення в обліку доходів за міжнародними стандартами і націона........


країнської Академії державного управління приПрезиденті України. - 2000. - № 2. - С. 162-168.
47. Егоров Ю.Н. Планирование на предприятии / Ю.Н. Егоров. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 176 с.
48. Економічна енциклопедія / Відп. ред. С.В. Мочерний: У трьох томах. Т. 3. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 952 с.
49. Ерзикян Б.А. Социально-экономическое прогнозирование:
учеб. пособ. / Б.А. Ерзикян. - М.: АЭП, 1998. - 76 с.
50. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування: навч.
посіб. / А.М.Єріна. - К.: КНЕУ, 2001. - 170 с.
51. Завгородний В. П. Бухгалтерский учет, контроль и аудит в условиях рынка. - 2-е изд. / В.П. Завгородний, В.Я. Савченко. - К.:
Фирма «ДИКСИ», 1997. - 832 с.
52. Збарський В.К. Становлення та розвиток малих форм господарювання сільських поселень / В.К. Збарський. - К.: НАУДАКККІМ, 2004. - 312 с.
53. Звіт про прибутки та збитки // Справочник экономиста. - 2008.
- № 3 (51). - С. 74.
54. Земитан Г. Методы прогнозирования финансового состояния организации [Електронний ресурс] / Г. Земитан. - Режим доступу:
>55. Зінь Е.А. Планування діяльності підприємства: підручник / Е.А. Зінь, М.О. Турченко. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 320 с.
господарювання: навч. посіб. / І.В. Зятковський. - Тернопіль: Економічна думка, 2003. - 356 с.
57. Іванов Ю.Б. Сучасне оподаткування: мотиваційний аспект / Ю.Б. Іванов. - X., 2007. - 328 с.
58. Калина А.В. Современный экономический анализ и прогнозирование (микро и макроуровень): учеб. пособ. / А.В. Калина, М.И. Конева, В.А. Ященко. - К.: МАУП, 1998. - 272 с.
59. Карагедов Р.Г. Хозрасчет, эффективность и прибыль (очерки теории) / Р.Г. Карагедов. - Новосибирск: Наука, 1979. - 203 с.
60. Квасниця О.В. Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу / О.В. Квасниця // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С. 65-69.
61. Карлін M.I. Правові основи підприємництва: навч. посіб. для вузів. - К.: Наукова думка, 2000. - 191 с.
62. Ковалев В.В. Анализ финансового состояния прогнозирования банкротства / В.В. Ковалев. - СПб.: Аудит-Ажур, 1994. - 162 с.
63. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия:
учебник / В.В. Ковалев, О.Н. Волков. - М.: Проспект, 2000. - 424 с.
64. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 768 с.
65. Ковалев В.В. Управление финансами: учеб. пособ. для подг.
кадров в обл. бухучета, аудита и фин. менеджм. / В.В. Ковалев. - М.:
ФБК-Пресс, 1998. - 156 с.
66. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 560 с.
67. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом.
Выбор инвестиций. Анализ отчетности / В.В. Ковалев. - 2-е изд. перераб.
и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.
68. Ковалев В.В. Финансы предприятия: учеб. / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. - М.: ТК Велбы. - 2003. - 352 с.
69. Ковалева А.М. Финансы в управлении предприятием / А.М. Ковалева. - М.: Финансы и статистика, 1995.
70. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: підручник / М.Я. Коробов. - К.: Либідь, 1995. - 160 с.
71. Кочергов Д.С. Упрощенная система налогообложения: сложные вопросы применения: практ. руководство / Д.С. Кочергов, Е.Е. Устинова.
- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. «Омега-Л», 2008. - 229 с.
72. Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебник для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 311 с.
73. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии / И.И. Кретов. - М.:
Финстатинформа, 1994. - 143 с.
74. Кужель А.В. Украина. Год 1999 - время предпринимательства / А.В. Кужель, Ю.А.Авксентєв. - К.: СОПС Украины НАН Украины, 1999.
- 128 с.
75. Кузьмін О.Є. Фінансова інфраструктура для підтримки малих підприємств / О.Є. Кузьмін, І.М. Комаринський // Фінанси України. - 2003. - № 2. - С. 87.
76. Курс рыночной экономики / Под ред. Рузавина Г.И. - М.: Банки и биржи, 1994. - 138 с.
77. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання:
моногр. / Л.А. Лахтіонова. - К.: КНЕУ, 2001. - 387 с.
78. Лютий І.О. Проблеми та перспективи спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні / І.О. Лютий, М.В. Романюк // Фінанси України. - 2007. - № 6. - С. 31-38.
Н.О. Максимова. - Суми, 2006. - 332 с.
80. Маршал А. Принципы политической экономии / А. Маршал. - М.: Прогресс, 1983. - 357 с.
81. Малік М.Й. Аграрна реформа і розвиток підприємництва / М.Й. Малік, П.М.Федієнко. - К.:Ін-т аграрної економіки УААН, 2003.- 271 с.
82. Маркорян Э.А. Финансовый анализ / Э.А. Маркорян, Г.П. Герасименко. - М.: Приор. 1997. - 160 с.
83. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии / К.Маркс. - Т. 1. Кн. 1. Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 891 с.
84. Методика і організація обліку та аналізу фінансових результатів діяльності на малих підприємствах : Автореф. дис. канд.
екон. наук: 08.06.04 / Т.О. Токарева. - К.: Київ. нац. екон. ун-т ім.
В.Гетьмана, 2005. - 20 с.
85. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч. посіб. / В.О. Мец. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
86. Михайленко В. Спрощена система оподаткування як метод регулювання податкової завантаженості / В. Михайленко, К. Проскура // Економіст. - 2007. - № 5. - С. 65-67.
87. Михайленко С. Альтернативні системи оподаткування малого підприємства / С. Михайленко, Л. Дейніс // Економіст. - 2008. - № 11. - С. 47-49.
88. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] // Режим доступу: www.minfin.gov.ua.
89. Многомерный статистический анализ в экономике: учеб. пособ.
для вузов / Под ред. В.Н. Тамашевич. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 260с.
90. Музиченко С.А. Становлення системи оподаткування малого бізнесу в Україні / С.А. Музиченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2004. - № 9. - С. 99-107.
91. Муравьев А.И. Малый бизнес, экономика, организация, финансы / А.И. Муравьев, А.Н. Игнатьев та др. - СПб.: ГУЭФ, 1999. - 608 с.
92. Мюллендорф Р. Производственный учет / Р. Мюллендорф, М. Карренбауер. - М.: ЗАО ФБК-Пресс, 1996. - 155 с.
93. Наконечний С.І. Економетрія: підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк. -3-те вид., доп. та перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 520 с.
94. Науменко В.І. Впровадження методів прогнозування і планування в умовах ринкової економіки / В.І. Науменко, Б.Я. Панасюк.
- К.: Глобус, 1995. - 198 с.
95. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт. - М.:
Дело, 2003. - 359 с.
96. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі. - К., 1992. - 384 с.
97. Олійник С.О. Обґрунтування вибору системи обліку витрат на виробництво і результатів фінансової діяльності / С.О. Олійник, Т.О. Мулик, Л.В. Гуцаленко // Фінанси України. - 1997. - № 6. - С.
36-38.
98. Онищук Я.В. Фінансове забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу / Я.В. Онищук // Фінанси України. - 2003. - № 7. - С. 51.
99. Організація та планування діяльності підприємств: наук.-метод.
посіб. / Кер. автор. кол., наук. ред., д.е.н. проф. О.П. Сологуб. - К.:
Видавничий дім «Корпорація», 2005. - 432 с.
100. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. - К.:
Ін-т аграрної економіки УААН, 2000. - 582 с.
101. П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» із змінами і доповненнями від 25 вересня 2009 року № 1125 [Електронний ресурс] // Режим доступу: rada.gov.ua. та П(с)БО 19 «Об’єднання підприємств», затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. № 163, із змінами і доповненнями.
102. П(С)БО 15 «Дохід» із змінами і доповненнями від 25 вересня 2009 р. № 1125 [Електронний ресурс] // Режим доступу: rada.gov.ua.
103. П(С)БО 16 «Витрати» // Все про бухгалтерський облік. - 2000.
- № 86 (511). - С. 49-53.
104. П(С)БО 16 «Витрати» із змінами і доповненнями від вересня 2009 р. № 1125 [Електронний ресурс] // Режим доступу:
rada.gov.ua.
105. П(С)БО 17 «Податок на прибуток» // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 86 (511).
106. П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів» із змінами і доповненнями, від 25 листопада 2002 року № 989 [Електронний ресурс] // Режим доступу: rada.gov.ua.
107. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва»
// Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 86 (511). - С. 60-62.
108. П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 86 (511). - С. 14-17.
109. П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» із змінами і доповненнями від 25 вересня 2009 року № 1125 [Електронний ресурс] // Режим доступу: rada.gov.ua. та План рахунків бухгалтерського обліку активів, каіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р.
№291, із змінами і доповненнями.
110. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки / Б.Я. Панасюк. - К.: Поліграфкнига, 1998. - 304 с.
111. Пархоменко В. Складання річної фінансової звітності / В. Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 4. - С. 7-16.
112. Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва: указ Президента України від 25.05.2000 р. №721/2000 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 22. - С. 24. - Стаття 888.
113. Підприємництво в Україні: проблеми становлення і розвитку / М. Долішній, М. Козоріз, В. Мікловда, А. Даниленко / Під заг. ред.
М.І. Долішнього. - Ужгород: Карпати, 1997. - 363 с.
114. Піндайк Р.С. Мікроекономіка: Пер. з англ. / Р.С. Піндайк, Д.Л. Рубінфелц. - Основи, 1996. - 646 с.
отчетности: учеб. пособ. / Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский. - СПб: Изд-во В.А. Михайлова, 1999. - 96 с.
116. Покропивний С.Ф. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч. посіб. / С.Ф. Покропивний, В.М. Колот. - К.:
Міносвіти України, КНЕУ, 1998. - 350 с.
117. Поліщук В.І. Приватний підприємець: підручник / В.І. Поліщук. - К.: Фінансист, 2000. - 258 с.
118. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: наказ Міністерства фінансів;
Фонду державного майна України від 26.01.2001 р. № 49/121 // Офіційний вісник України. - 2001. - № 7. - С. 190. - Стаття 290.
119. Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва»: указ Президента України від 28.06.1999 р., №746/99 // Офіційний вісник України. - 1999. - № 26. - С. 27.
120. Про державну підтримку малого підприємництва: закон України від 19.10.2000р. №2063-ІІІ // Відомості Верховної Ради України.
- 2000. - № 51. - Стаття 447.
121. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців: закон України від 15.05.2003р. № 755-ІV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31. - Стаття 263.
122. Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні: закон України від 21.12.2000 № 2157-III / Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 7. - Ст. 35.
123. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва: указ Президента України від 03.07.1998 р. № 727 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 27. - С. 1.
124. Проблеми фінансової підтримки малих і середніх підприємств на селі / За ред. М.Я. Дем’яненка. - К.: ННЦ ІАЕ, 2004. - 240 с.
125. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учеб.
пособ. для вузов / Под ред. Т.Г. Морозовой, А.В. Пикулькина. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 318 с.
126. Прогнозирование и планирование экономики: учеб. пособ. / Под общ. ред. В.И. Борисевича, Г.А. Кондратовой. - Мн.:ИП «Экоперспектива», 2000.- 432 с.
127. Равікович Е.І. Макроекономічне прогнозування: навч. посіб. / Е.І. Равікович, Г.В. Присенко. - К.: КНЕУ, 2002. - 172 с.
128. Речмен Д. Дж. Современный бизнес: учебник / Д.Дж. Речмен, М.Х. Мескон и др. - В 2-х т., [Пер. с англ.]. -М.: Республика, 1995. - 349 с.
129. Рикардо Д. Сочинения. T. 1. / Д. Рикардо. - М., 1955. - С. 350.
130. Роговець А.М. Спрощена система оподаткування малого підприємництва / А.М. Роговець // Фінанси України. - 2005. - № 4. - С. 24-31.
прогнозирование: конспект лекцій / В.И. Романенко. - СПб.:
Издательство В.А. Михайлова, 2000. - 64 с.
132. Ру Д. Управління: Пер. з фр. / Д. Ру, Д. Сульє; - К.: Основи, 1995. - 442 с.
133. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства:
навч. посіб. / Г.В. Савицька. - К.: Знання, 2004. - 302 с.
134. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент / В.П. Савчук. - К.: Изд. дом «Максимум», 2006. - 884 с.
135. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий:
прикладные вопросы с анализом деловых ситуаций: учеб. пособ. / В.П. Савчук. - К.: Максимум, 2001. - 650 с.
136. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: суб’єкти підприємництва. Кредитування. Оренда. Лізинг. Зовнішньоекономічна діяльність. Інвестиції. Антимонопольне законодавство. Захист від недобросовісної конкуренції. Реклама: навч. посіб. / Н.О. Саніахметова. - 2-е вид. - К.: А.С.К., 2002. - 704 с.
137. Сатубалдин С.С. Учет затрат на производство в промышленности США / С.С. Сатубалдин. - М.: Финансы, 1980. - 125 с.
138. Сизоненко В. Підприємництво: підручник / В. Сизоненко. - К.: Вікар, 1999. - 436 с.
139. Смит А. Исследования о природе и причине богатства народа / А. Смит. - М., 1962. - 644 с.
140. Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва / Т.С. Смовженко. - Львів: ЛБУ ЕБУ, 2001. - 462 с.
141. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення: монограф. / А.М. Соколовська. - К.: Знання, 2004. - 454 с.
142. Солоп А.С. Тайны бизнеса / А.С. Солоп. - К.: ЕУФИМБ, 1997. - 245 с.
143. Стасишен М. Щодо вдосконалення системи діяльності та оподаткування малого підприємства / М. Стасишен, С. Шакалов // Економіст. - 2008. - № 5. - С. 48-50.
144. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій / В.М. Сутормина, В.М. Федосов, Н.С. Рязанова. - К.: Либідь, 1993. - 247 с.
господарювання: навч. посіб. / О.О. Терещенко. - К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.
146. Томпсон А. Экономика фирмы: Пер. с англ. / А. Томпсон, Дж. Формби. - М.: ЗАО Изд-во БИНОМ, 1998. - 364 с.
147. Управління бізнесом: доступно про складне / Л. Кістерський, А. Бурляй, Т. Липова, Т. Пустовойтова [відпов. ред. Л. Кістерський, К. Павловські. - К.: Знання України, 2002. - 246 с.
148. Управління витратами: навч. посіб. / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; За заг. ред. М.Г. Грещака. - К.:
КНЕУ, 2008. - 264 с.
149. Упрощенная система налогообложения: практическое применение с учетом последних изменений / Под ред. Г.Ю. Касьяндовой.
- 9-е изд., перераб. и доп. - М.: АБАК, 2008. - 328 с.
150. Финансовый анализ / Под ред. Э.М. Маркорян. - М.: Приор, 1997. - 92 с.
151. Финансы предприятий: учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.П. Павлова и др.; Под ред. проф. Н.В. Колчиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 447 с.
А.М. Поддерьогіна. - 4-те вид., перераб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 571 с.
153. Фінансово-кредитна підтримка підприємців. Серія: Актуальні питання розвитку підприємництва. Вип. 3. Відп. за випуск Т. Длігач / Довідкове видання. Головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва. - К.: Вид-во «Кий», 2005. - 82 с.
154. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз:
навч. посіб. / Ю.С. Цал-Цалко. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Житомир:
ФІТІ, 2001. - 300 с.
155. Черныш Е.А. Прогнозирование и планирование: учеб. пособ. / Е.А. Черныш. - М.: АЭП, 1998. - 176 с.
156. Чугунов І.Я. Фінансово-економічне прогнозування і планування / І.Я. Чугунов, Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький. - К.: НДФІ, 2007. - 312 с.
157. Чухно А.А. Основи економічної теорії: підручник / А.А. Чухно, П.С. Єщенко, Г.Н. Климко та ін. - К.: Вища школа, 2001. - 606 с.
158. Швадченко В.О. Податкове стимулювання розвитку малих підприємств / В.О. Швадченко. - X., 2003. - 21 с.
159. Шеремет А.Д. Аудит: учеб. пособие для подготовки аудиторов / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 1995. - 240 с.
160. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРАМ, 2001. - 208 с.
161. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА - М, 2008. - 208 с.
162. Широбоков А.И. Использование математико-статистических методов в анализе и прогнозировании спроса населения: учебное пособие для студентов спец. вузов / А.И. Широбоков. - Мн.: Высшая школа, 1992. - 144 с.
163. Шморгун Н.П. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.П. Шморгун, І.В. Головко. - К.: ЦНЛ, 2006. - 528 с.
164. Щербаков В.А. Краткосрочная финансовая политика: учеб.
пособ. / В.А. Щербаков, Е.А. Приходько. - 2-е изд., стер. - М.:КНОРУС, 2007. - 272 с.
165. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер. - М.: Прогресс, 1982. - 454 с.
166. Энциклопедический словарь / Под ред. K.K. Арсеньева, Ф.Ф. Петрушевского. - Т. 25. - СПб.: Изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. - 1989. - 478 с.
167. Юлдашев Р.Т. Российское страхование: системный анализ понятий и методология финансового менеджмента / Р.Т. Юлдашев, Ю.Н. Тронин. - М.:»Антил», 2000. - 448 с.
168. Ястремська О.М. Управління податками малого підприємства / О.М. Ястремська. - К., 2007. - 20 с.
169. Sahakian C.E. The Delphi Method / C.E. Sahakian. - The Corporate Partnering Institute, 1997.
170. Wagner A. Three Extracts on Public Finance / A. Wagner / [translated and reprinted in R.A. Musgrave ; eds. Peacock A.T.] - London :
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.