На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88670


Наименование:


Курсовик Бюджетна система держави: засади побудови та ефективного функцонування

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.05.2015. Сдан: 2013. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи побудови бюджетної системи.
1.1. Сутність та функції бюджетної системи.
1.2. Зарубіжний досвід формування бюджетних систем та можливості використання в Україні.
Розділ 2. Оцінка ефективності функціонування бюджетної системи України на сучасному етапі.
2.1. Порядок формування та розподілу коштів державного бюджету України
2.2. Сучасний стан бюджетної системи України.
Розділ 3. Напрями удосконалення бюджетної системи України.
Висновки
Список використаних джерел


Вступ
Соціально-економічний розвиток держави є результатом використання не тільки її ресурсних можливостей, а й тих економічних механізмів, у результаті яких формується і реалізується політика розвитку, важливою складовою якої є бюджетна система. Недосконалість бюджетної системи держави може чинити негативний вплив на економіку, соціальну сферу, життєвий рівень громадян. Тому в сучасних умовах розвитку економіки України особливої актуальності набуває питання удосконалення бюджетної системи. Ефективність функціонування бюджетної системи визначається низкою об’єктивних та суб’єктивних чинників. Існування зазначених чинників спричиняє необхідність поглиблення наукових досліджень бюджетної системи як складової фінансової системи країни та важливого регулятора економічних і соціальних процесів.
Детальне вивчення літературних джерел свідчить про наявність фундаментальних досліджень, присвячених питанням удосконалення бюджетної системи України, авторами яких є такі українські вчені-економісти як О. Василик, Ц. Огонь, К. Павлюк, І. Чугунов та інші.
Водночас питання визначення економічної природи бюджетної системи та дослідження структури бюджетної системи України, її складових у контексті оновленого Бюджетного кодексу на сьогоднішній день залишаються актуальними.
Отже, головною метою роботи є аналіз сучасного стану бюджетної системи, та визначення перспектив її розвитку в Україні.
Предмет дослідження - економічні відносини, що виникають з приводу формування та використання бюджетів різних рівнів в Україні.
Об’єктом дослідження курсової роботи є функціонування бюджетних систем в умовах ринкової економіки.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:
- розглянути теоретичні аспекти функціонування бюджетної системи;
- розглянути напрямки бюджетної політики України та нормативно - правове регулювання бюджетних відносин;
- визначити підходи до формування та розподілу державного бюджету України;
- проаналізувати показники бюджетної системи України та її складових у контексті оновленого Бюджетного кодексу;
- визначити проблеми функціонування бюджетної системи та шляхи їх подолання в Україні;
- охарактеризувати стратегічні напрямки розвитку бюджетної системи України.
Інформаційною основою дослідження є нормативно-правові акти України, наукові публікації та монографії, матеріали періодики за темою роботи та локальна мережа Internet.


Розділ 1. Теоретичні основи побудови бюджетної системи.

1.1. Сутність та функції бюджетної системи.

У відповідності із Бюджетним кодексом України бюджетна система України складається з Державного бюджету України та місце­вих бюджетів. Згідно ст.95 Конституції України бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадя­нами і територіальними громадами.
В фінансово-правовій літературі дається наукове визначен­ня бюджетної системи України. Це “заснована на економіч­них відносинах, врегульованих правовими нормами, сукупність видів бюджетів, які існують на території держави”. Поняття «бюджетна система» відображає тільки загальну структуру бюджетів в Україні, яка визначається адміністра­тивно-територіальним устроєм і побудовою системи органів влади в Україні.
Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозвязок між окремими ланками бюджетної системи. Бюджетний устрій України визначається з урахуванням державного ус­трою і адміністративно-територіального поділу України . Сукупність всіх бюджетів, які входять до бюджетної сис­теми України, складає зведений (консолідований) бюджет, який використовується для аналізу і визначення засад дер­жавного регулювання економічного і соціального розвитку України. Слід зазначити, що зведені бюджети існують не тільки в мас­штабах України, але і в ланках нижчого рівня. До їх числа можна також віднести бюджет Автономної Республіки Крим, бюджети областей, бюджети районів, бюджети міст, які мають районний поділ.
Бюджет Автономної Республіки Крим обєднує республі­канський бюджет та бюджети районів і міст республікан­ського підпорядкування Автономної Республіки Крим. При цьому слід мати на увазі, що така система бюджетів Авто­номної Республіки Крим не виходить за рамки бюджетної системи України. Згідно Конституції України Ав­тономна Республіка Крим є невідємною складовою части­ною України і нормативно-правовове регулювання бюджетних і в цілому фінансових питань вона не здійснює. Бюджет області обєднує обласний бюджет та бюджети районів і міст обласного підпорядкування.
Бюджет району обєднує районний бюджет, бюджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети.
Бюджет міста, яке має районний поділ, обєднує міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадках, коли міській, районній у місті Раді адміністра­тивне підпорядковані інші міста, селища чи сільські насе­лені пункти, бюджети цих міст, селищні, сільські бюдже­ти обєднуються відповідно у бюджеті міста або бюджеті району в місті, Радам яких підпорядковані населені пунк­ти.
Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» N 5498-VI ( 5498-17 ) від 20.11.2012 р. бюджетом місцевого самовря­дування (місцевим бюджетом) є план утворення і викорис­тання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування. Районні і обласні бюджети входять до числа місцевих бюджетів і є планами утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територі­альних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання. Разом з тим вони формуються з коштів державно­го бюджету для їх відповідного розподілу між територіаль­ними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів залучених на договірних засадах з місцевих бюд­жетів для реалізації спільних соціально-економічних та куль­турних програм. Тому районні і обласні бюджети займають проміжне становище між державними та сільськими, се­лищними, міськими бюджетами.
Бюджетний устрій України грунтується на принципах єдності, повноти, достовірності, гласності, наочності, само­стійності усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України.
В Бюджетному кодексі України не знайшла свого відбиття, але в фінансово-правовій літературі виділяється як принцип, спеціалізація показників доходів і видатків бюджетів. Цей принцип полягає у конкретному визначенні розмірів доходів за джерелами утворення і видатків за їх призначенням.
Закон визначає бюджетну класифікацію як “єдине систематизоване, функціональне згрупування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних”. Саме че­рез бюджетну класифікацію здійснюється єдиний облік доходів і видатків, складається звітність про виконання бюд­жетів.
Структура бюджетної класифікації розробляється Кабіне­том Міністрів України, а нова її структура була затверджена Бюджетним кодексом.
Бюджетна класифікація України складається з чотирьох розділів:
Розділ І “Доходи бюджету” поділяється на групи, підгру­пи, статті і підстатті. Групи доходів - це податкові надход­ження та неподаткові доходи, доходи від операцій з капіта­лом, офіційні трансферти і державні цільові фонди.
Розділ ІІ “Видатки”. Класифікація видатків бюджетів складається з функціональ­ної, відомчої та економічної структури видатків.
Функціональна структура видатків бюджетів України ви­значає основні напрями державної діяльності:
Державне управління;
Міжнародна діяльність;
Фундаментальні до­слідження і сприяння науково-технічному прогресу;
Націо­нальна оборона і т.д. (всього 24 розділи). Розділи поділя­ються на підрозділи, тобто більш детальні частини. Наприк­лад, розділ «Державне управління» включає в себе 6 підрозділів: функціонування законодавчої влади, функціо­нування виконавчої влади, утримання Президента України та його апарату, утримання фінансових та фіскальних органів, загальне планування і статистичні служби, інші видатки на загальнодержавне управління. Підрозділи можуть мати цільові статті і види витрат.
Економічна структура видатків групує видатки державно­го і місцевих бюджетів за їх економічним змістом. Вона по­діляється на поточні видатки і капітальні видатки, а також на предметні статті, підстатті та елементи витрат.
Розділ III «Фінансування бюджету» передбачає залучення коштів для фінансування видатків бюджету - внутрішнє і зовнішнє фінансування.
У розділі IV «Державний борг» наводиться структура дер­жавного внутрішнього і зовнішнього боргу. Сутність бюджету реалізується через його функції. Основних, чітко структурованих функцій є дві - розподіль­на і контрольна. В економічній літературі називаються також і до­даткові функції - економічної безпеки держави, забезпечення існу­вання держави тощо.

1.2. Зарубіжний досвід формування бюджетних систем та можливості використання в Україні.

Бюджетний устрій являє собою організаційні принципи побудови бюджетної системи, її структуру, взаємозвязок бюджетів, які в ній поєднані.
Бюджетна система - це заснована на економічних і юридичних нормах сукупність усіх бюджетів, що діють на території країни.
Організаційно бюджетна система будується відповідно до встановлених принципів. Організація бюджетної системи, тобто бюджетний устрій визначається державним устроєм країни.
У залежності від організаційної структури розрізняються унітарні (єдині), федеративні і конфедеративні держави. В унітарних державах бюджетна система включає дві ланки: державний бюджет і численні місцеві бюджети. У федераціях і конфедераціях бюджетна система складається з трьох ланок:
- державний бюджет (федеральний чи бюджет центрального уряду);
- бюджети членів федерації - штатів США, земель (ландов) у ФРН, провінцій у Канаді;
- місцеві бюджети.
Вони не включаються в бюджети членів федерації, доходи і витрати яких не входять у федеральний бюджет. На перших етапах розвитку буржуазної держави бюджетна система ряду країн характеризувалася залежністю державного бюджету від місцевих фінансів. Наприклад, уряд США до прийняття конституції 1787р. не мав власних джерел доходів і покривав свої видатки за рахунок внесків окремих штатів. Завдяки зусиллям центральної влади значення державного бюджету стало зростати.
Після Другої світової війни процес централізації бюджетної системи у всіх державах різко підсилився, у відношенні доходів. Істотно зросла питома вага державного бюджету в загальному обсязі ресурсів бюджетної системи. У США - більш 50%, Великобританії - більш 70%.
У державний бюджет направляються найбільші доходи:
- податок з прибутку фізичних осіб;
- податок на прибуток корпорацій;
- акцизи;
- податок на додану вартість ( у США ПДВ не застосовується);
- мита;
- доход від державних позик, що випускаються центральним урядом.
По витратах, навпаки, спостерігається інша тенденція: збільшення питомої ваги в загальній сумі витрат бюджетної системи місцевих бюджетів, на які уряд перекладає значну частину витрат на розвиток економічної і соціальної інфраструктури, а також частина витрат на відтворення кваліфікованої робочої сили.
Система місцевих бюджетів також визначається державним устроєм (федеративний чи унітарний) і відповідним адміністративним розподілом. У 1960-1970р. у всіх західних країнах відбувся процес укрупнення місцевих адміністративних одиниць і, отже, посилення централізації місцевих фінансів.
У Великобританії (1973-1975р.) була проведена реформа дрібних органів влади, у результаті якої була введена двох зв’язна система керування місцевими органами (розподіл на графства й округи); були скасовані дрібні адміністративні одиниці (сільські округи і приходи). Це викликало скорочення числа місцевих бюджетів і збільшення їхнього обсягу. Фінансові взаємини центральних і місцевих органів стали більш тісними, підсилилася регулююча роль місцевих фінансів і їхній вплив на процес відтворення і сферу соціальних відносин.
У кожній країні структура державного бюджету має свої національні особливості. Вона залежить від характеру адміністративної системи, структурних особливостей економіки й інших факторів.
Організаційний устрій США - федеративний. Федеральний бюджет влаштований за принципом “повного” бюджету і складається з двох частин:
власне урядовий чи бюджет федеральних фондів;
довірчі фонди.
Власне урядовий бюджет охоплює і фінансує загальнонародні програми, що позвязані з політичними, економічними і соціальними функціями держави. Витрати бюджету використовуються на:
- військові цілі (займають центральне місце);
- апарат керування;
- економічні, зовнішньоекономічні, зовнішньополітичні і соціальні нестатки;
- виплата відсотків по федеральному боргу.
Дохідна частина бюджету в основному формується за рахунок податків (податок на прибуток акцизи, мита).
Федеральні фонди складають близько 70 відсотків усього федерального бюджету. На них приходиться вся сума бюджетного дефіциту.
Друга частина федерального бюджету - довірчі фонди, що носять цільовий характер. Їхня діяльність повязана з окремими видами державної виробничої інфраструктури ( будівництво автодоріг, залізниць, портів, аеропортів, електростанцій та ін ). Найбільшими фондами є фонди соціального страхування, що охоплюють різні види пенсійного забезпечення та допомога по безробіттю.
Фонди соціального страхування в приватному секторі створюються за рахунок внесків працюючих і підприємців, а для державних службовців - із внесків самих службовців і федерального уряду.
Обсяг довірчих фондів систематично зростає. Це фонди, як правило, мають позитивне сальдо. За рахунок цього залишку дефіцит федерального бюджету часто показується в заниженому розмірі.
У Великобританії ........

Список використаних джерел
1. Конституція України // Відомості верховної Ради України. - 1996. - № З0.
2. Бюджетний кодекс України // Голос України. - № 143 (4893) від 4 серпня 2010 р.
3. Бюджетний кодекс України : закон, засади, коментар / за редакцією О.В. Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське видавництво, 2008. - 320 с. - Розділи: 1.2.3 (С. 75-76), 1.2.4.
4. Василик О.Д. Бюджетна система України / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 542 с.
5. Германова О. Розвиток, а не виживання / О. Германова // Вісник податкової служби України. - 2010. - № 17. - С. 3-6.
6. Демідків О.І. Напрями поглиблення бюджетної реформи в Україні / О.І. Демидків // Фінанси України. - 2009. - № 3. - с. 46-55
7. Державні фінанси // Основні показники економічного розвитку України за 2006-2009 роки. [Електронний ресурс] / Міністерство фінансів України; Національний Банк України. - Режим доступу : http: //www.bank.gov.ua/ Statist/ Electronic%20bulletin/data/1-Macroeconomic %20indicators.xls.
8. Державний комітет статистики України: Статистична інформація. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < >
9. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / С.В. Мочерний та ін. - К. : Видавничий центр "Академія", 2000. - 864 с.
10. Комарова І. В. Фінанси (практикум) : навч.-метод. посіб. / І. В. Комарова. - Донецьк : Юго-Восток, 2010. - 341 с.
11. Мярковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи / А.І. Мярковський // Фінанси України. - 2009. - № 8. - С. 3-18.
12. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф.О. Ярошенка]. - К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. - 592 с.
13. Про Державний бюджет України на 2010 рік : Закон України від 27.04.2010 р. № 2154 - VІ. України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [ laws/show/2154-17]
14. Про Державний бюджет України на 2011 рік : Закон України від 25.12.2008 р. № 799-VІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [ laws/show/835-17]
15. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.97 р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
16. Салямон-Міхєєва К.Д. Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України / К.Д. Салямон-Міхєєва // Економіка та держава. - 2010. - № 6. - с. 24-27.
17. Чугунов І.Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання: навч. посібник / І.Я. Чугунов. - К. : НДФІ, 2011. - 259 с.
18. Чугунов І. Я. Бюджетна система як інстру-мент регулювання економічного розвитку : авто-реф. дис. на здоб. наук. ступ. д-ра екон. наук. 08.04.01. / І. Я. Чугунов ; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. - К., 2011. - 137 c.
19. Юрій С. І. Бюджетна система України : навч. посібник / С. І. Юрій, Й. М. Бескид. - К. : НІОС, 2012. - 400 с.
20. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [ ]
21. Державне казначейство України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: [ main/uk/index]
22. Про Положення про Міністерство фінансів України : Указ Президента України від 26 серпня 1999 р. № 1081/99 // Офіційний вісник України. 1999. - № 35.
23. Аксёнова Е. Бюджет и экономическая самостоятельность регионов / Б. Аксенова // Мировая экономика и международные отношения. - 2012. - № 5. - С. 118 124.
24. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу у XX столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів) / В.Л. Андрущенко. - Л.: Каменяр, 2010.
25. Бюджетная организация и бюджетная литература // Зеркало недели. - 2013. - № 35(614). - 16 сентября. - С. 7.
26. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знания, 2011.- 293 с.
27. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. - К. : КНЕУ, 2011. - 864 с.
38. Бюджетные новации: прицел на инновации? // Зеркало недели. - 2012. - № 38(617). - С. 1,8-9.
39. Василии ОД, Бюджетна система України : підручник / О.Д. Василии, К.В. Павлюк. - К.: Центр навч. л-ри, 2010. - 544 с.
30. Василик ОД. Державні фінанси України / О.Д. Василии.- К.: Вищашк., 2011.
31. Василик ОД. Теорія фінансів / О.Д. Василик. - К., 2010.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.