На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88801


Наименование:


Курсовик Органзаця фнансв ДП «Нжинський КХП»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 49. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..……3
1. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА-ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА...4
1.1. Загальна характеристика ДП «Ніжинський КХП»………………………....4
1.2. Організація виробництва……………………………………….....................4
1.3. Види діяльності підприємства………………………….…………………....5
1.4. Організація праці і заробітної плати на підприємстві……………………..5
1.4. Організація фінансової роботи економічних служб…………………...…..6

2. ПЛАНУВАННЯ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА……………….6
2.1. Структура валового доходу підприємства. Формування доходів від реалізації продукції іншої реалізації та позареалізаційних операцій…………………………………………………………………………..6
2.2. Методика складання кошторису витрат на виробництво продукції та його взаємозв’язок з собівартістю продукції…………………………………..…….7
2.3. Формування та розподіл прибутку підприємства………………………....9

3. ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА………………………11
3.1. Методика розрахунку оподатковуваного прибутку………………………11
3.2. Порядок заповнення податкової декларації………………………………14
3.3. Методика розрахунку податку на додану вартість……………………….17
3.4. Порядок заповнення податкової декларації з ПДВ……………………….19

4. ОБОРОТНІ КОШТИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………….....23
4.1. Склад та структура оборотних коштів підприємства, фактори, які їх визначають……………………………………………………………………….23
4.2. Методика розрахунку потреби підприємств в оборотних коштах, джерела формування оборотних коштів…………………………………………………25
4.3. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів….....29

5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА……………………31
5.1. Форми фінансової звітності (Ф№1, Ф№2, Ф№3) та їх зміст……………..31
5.2. Розрахунок показників рентабельності, платоспроможності та фінансової
стійкості…………………………………………………………………………..31
5.3. Динаміка зміни показників фінансового стану підприємства за звітний період, напрямки зміцнення фінансового стану підприємства………………41

ВИСНОВКИ………………………………………………...……………………47
ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………….49
ДОДАТКИ


Вступ
Фінансовий менеджмент - це процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів господарюючого суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів.
В процесі реалізації своєї головної мети фінансовий менеджмент направлений на вирішення наступних основних задач:
1) Забезпечення формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно з задачами розвитку підприємства в майбутньому періоді.
2) Забезпечення найбільш ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності підприємства.
3) Оптимізація грошового обігу. Ця задача вирішується шляхом ефективного управління грошовими потоками підприємства в процесі кругообігу його грошових коштів, забезпеченням синхронізації обсягів надходження і витрат грошових коштів по окремими періодам, підтримкою необхідної ліквідності його оборотних активів.
4) Забезпечення максимізації прибутку підприємства з найменшим рівнем фінансового ризику. Максимізація прибутку досягається за рахунок ефективного управління активами підприємства, вибором найбільш ефективних напрямків операційної та фінансової діяльності.
5) Забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при очікуваному рівні прибутку. Якщо рівень прибутку підприємства заданий або спланований зарані, важливим завданням є зниження рівня фінансового ризику, який забезпечує отримання цього прибутку.
6) Забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства в процесі його розвитку. Така рівновага характеризується високим рівнем фінансової стійкості і платоспроможності підприємства на всіх етапах його розвитку і забезпечується формуванням оптимальної структури капіталу і активів, ефективними пропорціями в обсягах формування фінансових ресурсів за рахунок різних джерел, достатнім рівнем самофінансування інвестиційних потреб.


1.Фінансово-економічна характеристика підприємства.
1.1. Загальна характеристика ДП «Ніжинський КХП»
Державне підприємство «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України, введене в експлуатацію в 1994 році, згідно розпорядження КМУ від 28 жовтня 1999 року №1174-р.та відповідно до «Акту приймання-передачі дочірних підприємств ДАК «Хліб України» від 25 липня 2003 року, введене в сферу управління Держкомрезерву.
ДП «Ніжинський КХП» Державного агентства резерву України є державним підприємством, заснованим на загальнодержавній власності і підпорядковується Державному агентству резерву України.
Підприємство діє в межах прав Статуту по управлінню довіреним рухомим та нерухомим майном, але не має право власника по відношенню до них, забезпечує виконання завдань держави по кількісному та якісному зберіганню матеріальних цінностей держрезерву, прийманню, переробці та відпуску матеріальних цінностей державного резерву згідно з укладеними договорами відповідно до закону України «Про державний матеріальний резерв».
Метою діяльності підприємства є отримання прибутку від господарської діяльності.
Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку.
1.2. Організація виробництва.
ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» має:
- виробничі потужності по виробництву борошна - 87,0 тонн за добу, 22,0 тис.тонн в рік;
- склад тарного зберігання борошна ємністю 6,2 тис. тонн;
- склад безтарного зберігання борошна ємністю 240 тонн;
- склад по зберіганню зерна ємністю 101 тис.тонн.
Підприємство розташоване на п’яти територіях загальною площею 32,2181 га.
Залишкова вартість основних фондів на кінець 2013 року становить 6465 тис.грн., відсоток їх зносу - 73,1%, що вимагало значних витрат по їх утриманню. Для використання основних засобів за призначенням проведено часткове оновлення обладнання та приладів, капітально відремонтовані наявні основні засоби.
1.3. Види діяльності.
Переробна діяльність - питома вага в загальному обсязі чистого доходу - 16,7%. Основною сировиною переробки в 2013 році є власне зерно жита групи А, продукція - борошно житнє обдирне з виходом борошна - 87%, яке підприємство реалізувало хлібопекарським підприємствам.
Оптова торгівля зерном та кормами для тварин - питома вага в загальному обсязі доходу - 18,7%. В 2013 році підприємство вело реалізацію висівок та зерна кукурудзи.
Складське господарство - питома вага в загальному обсязі доходу 64,3%.
Підприємство надає послуги приймання, очистки, сушіння, відвантаження та зберігання зерна товаровиробників регіону та Держрезерву, і Аграрного фонду.
1.4. Організація праці і заробітної плати на підприємстві.
Розмір заробітної плати встановлюється в колективному договорі з дотриманням норма і гарантій, передбачених чинним законодавством., Генеральною і Галузевою угодою.
Встановлений на підприємстві мінімальний гарантійний розмір тарифної ставки робітника 1 розряду за повністю виконану норму праці (обсяг робіт) у розмірі 120 % законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, згідно закону «Про Бюджет України» на поточний рік. Мінімальний розмір посадового окладу техніка всіх спеціальностей без категорії встановлено з коефіцієнтом 1,25 до мінімального розміру тарифної ставки робітника 1 розряду.
Станом на 01.01.2014р. на підприємстві було 191 працівників, середньомісячна заробітна плата одного працівника в 3013 році становить 2793,5 грн.
1.5.Організація фінансової роботи економічних служб.
На основі даних бухгалтерського обліку всі підприємства зобов’язані складати фінансову звітність, яку підписує керівник та головний бухгалтер. Мета складає принципи підготовки фінансової звітності, визначення та розкриття її елементів визначених в НП(С)БО № 1 «загальні вимоги до фінансової звітності. Фінансова звітність включає:
• Баланс (Звіт про фінансовий стан);
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи);
• Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
• Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
• Звіт про власний капітал.
Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.
Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.
Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.
Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

2.Планування валових доходів підприємства.
2.1. Формування доходів від реалізації продукції іншої реалізації та позареалізаційних операцій. Структура валового доходу підприємства.
Валовий дохід підприємства (чистий продукт) - це виручка < wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0> від реалізації продукції, за винятком матеріальних затрат. Він становить грошову форму чистої продукції підприємства. Дохід ДП «Ніжинський КХП» складається з доходу від реалізації продукції та інших операційних доходів (табл.2.1).
Доходи (виручка) від реалізації формуються від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг. Сюди також включаються суми знижок, наданих покупцям.
Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємство має також інший дохід від операційної діяльності. До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів.
Таблиця 2.1.
Структура і динаміка доходів діяльності підприємства
Показник За минулий рік За поточний рік Темп зростання,%
Сума, тис.грн % Сума, тис.грн %
Дохід від реалізації продукції 22377 99,7 16476 99,9 73,63
Інші операц. доходи 68 0,03 10 0,01 14,7
Інші фін.доходи - - - - -
Дохід від участі у капіталі - - - - -
Разом 22445 100 16486 100 73,45

Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції. В минулому році він складав 99,7% від загальної суми доходів, а у звітному - 99,9%. На інші операційні доходи припадає відповідно 0,03% і 0,01%.
Загальна величина доходів порівняно з минулим роком зменшилась на 5959 тис. грн. або на 26,55%. Вирішальний вплив на це падіння справило зменшення доходу від реалізації продукції.
2.2. Методика складання кошторису витрат на виробництво продукції та його взаємозв’язок з собівартість продукції.
Кошторис витрат являє собою зведений план усіх витрат підприємства на майбутній період виробничо-фінансової діяльності. Вона визначає загальну суму витрат виробництва за видами використовуваних ресурсів, стадіям виробничої діяльності, рівнями управління підприємством та інших напрямах витрат.
В процесі розробки кошторису витрат на виробництво продукції використовується калькуляційний метод. Даний метод заснований на використанні виконаних розрахунків або калькуляцій собівартості усіх без винятку видів продукції, робіт або послуг, запланованих у річній виробничій програмі підприємства, а також залишків незавершеного виробництва і витрат майбутніх періодів. На основі наявних розрахунків собівартості окремих виробів з урахуванням річних обсягів виробництва розробляється шахова відомість, що містить всі економічні елементи і калькуляційні статті витрат.
На витратних статтях звітності Звіту про фінансові результати ДП «Ніжинський КХП» відображені собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати (загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства), витрати на збут (витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), інші операційні витрати (табл. 2.2)
Таблиця 2.2.
Структура і динаміка витрат діяльності підприємства
Показник На початок періоду На кінець періоду Темп зрост., %
Сума, тис.грн % Сума тис.грн %
Собівартість реаліз.прод. 18427 81,39 13747 79,13 74,60
Адміністративні витрати 3177 14,03 2942 16,94 92,60
Витрати на збут 579 2,56 184 1,06 31,78
Інші операц.витр. 458 2,02 499 2,87 108,95
Разом 22641 100 17372 100 76,73

Як видно з отриманих даних, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції, яка складає 81,39% у минулому році та 79,13% у звітному році.
Серед інших витрат значну частку займають також адміністративні витрати, які складали на початок та на кінець періоду 14,03% та 16,94% відповідно від загальної суми витрат і відрахувань. Потрібно звернути увагу на те, що фактично відбулось їх зменшення на 7,4% або 235 тис. грн.
Інші операційні витрати становлять відповідно 2,02 і 2,87 %.
Загальна ж сума витрат і відрахувань зменшилась на 5269 тис. грн. і склала в поточному році 17372 тис. грн. або 76,73% порівняно з минулим роком.
Динаміка доходів і витрат діяльності відповідним чином відобразилась на прирості кінцевого фінансового результату.
2.3. Формування та розподіл прибутку підприємства.
Для того, щоб отримати прибуток від операційної діяльності необхідно до валового прибутку додати інші операційні доходи і відняти інші операційні витрати.( рис.2.1)
Отриманий підприємством прибуток є обєктом розподілу. У розподілі прибутку виділяють два етапи.
Перший етап - це розподіл валового прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава і підприємство, де кожен з учасників одержує свою частку прибутку.
Другий етап - це розподіл і використання прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після здійснення платежів до бюджету, тобто чистого прибутку.
Чистий прибуток підлягає розподілу залежно від цілей і завдань, які визначило саме підприємство. У звязку з цим конкретні форми і методи розподілу прибутку залежать від багатьох факторів. Це і форма власності, рівень технічного стану і розвитку підприємства, завдання оновлення асортименту, рівень прибутковості і фінансової стійкості, наявність кваліфікованого менеджменту та ін.
Кожен субєкт господарювання самостійно вирішує питання щодо встановлення пропорцій розподілу чистого прибутку. З боку держави передбачено регулювання процесу створення резервного фонду, а також певні стимули використання чистого прибутку на цілі технічного розвитку, поповнення оборотного капіталу та утримання обєктів соціальної сфери. Можливі напрями розподілу чистого прибутку представлені на рис. 2.2.
Для перспективного розвитку підприємства першочергове значення має пропорція розподілу чистого прибутку на споживання і накопичення.


Рис. 2.1. Порядок формування чистого прибутку (збитку)Рисунок 2.2. Структурно-логічна схема розподілу чистого прибутку підприємства.

3.Порядок оподаткування підприємства
3.1 Методика розрахунку оподаткованого прибутку
Оподаткований прибуток визначається як різниця валових доходів і валових витрат підприємства.
Оподаткований прибуток = Валові доходи - Валові витрати.
До валових доходів згідно з Податковим кодексом України включаються:
1. дохід від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг, у тому числі винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо);
2. доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім процентів, роялті, доходів від володіння борговими вимогами;
3. доходи від операцій оренди/лізингу;
4. суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;
5. вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи;
6. суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з податку на прибуток;
7. суми невикористаної частини коштів, що повертаються з страхових резервів;
8. суми заборгованості, що підлягають включенню до доходів;
9. фактично отримані суми державного мита, попередньо сплаченого по........


ЛІТЕРАТУРА
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний варіант]. - Режим доступу: laws/show/436-15.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // [Електронний варіант]. - Режим доступу: laws/show/2755-17.
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 №73 // [Електронний варіант]. - Режим доступу: laws/show/z0336-13.
4. Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» // [Електронний варіант]. - Режим доступу: laws/show/z1490-11#n30.
5. Герасименко С.С. Передбачення фінансового стану підприємства при оцінці його здатності до продовження діяльності / С.С. Герасимеенко // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №4. - С.46-52.
6. Гнип Н. О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємств / Н. О. Гнип // Держава та регіони. Серія: Економіка і підприємництво. - 2010. - №1. - С. 64-67.
7. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 328 с.
8. Івахненко В.М. Економічний аналіз: навч. посіб. / В.М. Івахненко. - К.: Знання, 2004.- 206с.
9. Карпенко Г. В. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства / Г. В. Карпенко // Економіка та держава. - 2009. - №12. - С. 61-62.
10. Котляр М.Я. Аналіз фінансового стану підприємства / М.Я. Котляр// Фінанси України. - 2007. - №5. - С.99-105.
11. Кузенко Т. Б Управління дебіторською заборгованістю як фактор забезпечення фінансової безпеки підприємств / Т. Б. Кузенко, В. С. Сизова // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012. - № 29. - С. 124. -126.
12. Кунцевич В.О. Підходи до діагностики фінансового потенціалу підприємства / В.О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №1. - С.68-75.
13. Податкова звітність: податок на прибуток підприємства // [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ua/pubs/id/290.
14. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: підручник / керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. - [3-тє вид., перероб. та доп]. - К.: КНЕУ, 2006. - 460 с.
15. Поліщук Н. Планування результативності діяльності підприємств / Н. Поліщук // Фінанси України. - 2011. - № 4. - С. 39 - 44.
16. Попович О. В. Сучасні підходи до управління фінансовими взаємовідносинами підприємств / О. В. Попович, В. В. Матвеев // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №8. - С. 29-31
17. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБУ, 2004. - 485с.
18. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2004. - 554с.
19. Філіна Г.І. Фінансова діяльність субєктів господарювання. Навчальний посібник. /Г.І. Філіна. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 320 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.