На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88805


Наименование:


Курсовик Економка й органзаця нновацйної дяльност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.05.2015. Сдан: 2014. Страниц: 43. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Формування національної економіки на засадах самостійного розвитку зумовило комплекс проблем, серед яких особливе місце належить інвестиціям в основний капітал, що відтворюють і оновлюють матеріально-технічний потенціал галузей. Водночас, в економіці України в останні роки спостерігався спад інвестиційної активності, що зумовлено рядом факторів економічного, організаційного та соціального характеру. В результаті знизалась рентабельність підприємств базових галузей промисловості, погіршився їх фінансовий стан та конкурентоспроможність.
Сьогодні технічні розробки і технології відіграють у світовій торгівлі більш важливу роль, ніж торгівля готовою продукцією. У приоритетних наукомістких галузях виробництва важко знайти всесвітньо відомих виробників конкурентоспроможної продукції, які не використовують чужі чи не пропонують на ринку власні новітні розробки як об’єкти ліцензій.
На сучасному етапі розвитку економіки загострилася необхідність вдосконалення економічного механізму щодо здійснення інвестицій та розробки методик оцінки інвестиційних проектів на діючих підприємствах. Для них більш важливою проблемою є оцінка ефективності інвестування в реконструкцію і технічне переозброєння підприємств та їх фінансового забезпечення.
Для забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів необхідний новий економічний механізм їх оновлення, який враховував би економічні інтереси підприємств в умовах ринкових відносин. Такий механізм повинен включати в себе вирішення низки методичних питань, пов’язаних з оцінкою ефективності інвестування у діюче виробництво, а також комплекс питань з організаційно-фінансового управління реконструкцією і технічним переозброєнням діючих підприємств. Новий механізм оновлення повинен повністю враховувати інтереси власників, орієнтувати їх на реалізацію тільки високоефективних проектів.
Метою даної роботи є дослідження ефективності ліцензій; технічного переозброєння підприємства та реконструкції діючих підприємств.
Для досягнення вказаної мети необхідно виконати наступні завдання:
- розглянути теоретичні основи ефективності технічного переозброєння підприємств та реконструкції діючих підприємств;
- теоретично розглянути основні методи оцінки економічної ефективності ліцензій.
При написанні даної роботи використані наступні методи: оглядовий, аналітичний, порівняльний, факторний та інші.


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Особливості оцінки економічної ефективності ліцензій.

Вирішуючи питання про розширення чи обмеження обсягу показників для визначення економічної ефективності придбання ліцензії, варто виходити з власного виробництва, а також враховувати умови і терміни дії конкретних ліцензійних договорів. Суттєве значення має і припустимий обсяг капітальних вкладень у власні розробки або ліцезійні договори.
Фахівець у сфері міжнародних ліцензійних відносин Т. Эйлоарт відзначає: "В електронній промисловості фірми повинні витрачати на наукові дослідження і розробки 10-15% вартості продажів, тому для таких фірм ліцензійні договори, які передбачають відрахування в розмірі 5%, воістину є дуже дешевими. Ліцензійні договори, які передбачають відрахування в розмірі 7,5-10%, можуть виявитися цілком прийнятними лише за тієї умови, що ліцензіар має тверду гарантію щодо успіху ліцензованої продукції. Однак у галузях, де виробляються, наприклад, побутові товари, відрахування в розмірі 5% значно перевищать ті суми, які найбільші фірми в таких галузях можуть витратити на наукові дослідження і розробки" [5].
Ліцензії можуть продаватися як на запатентовані, так і на незапатентовані технічні досягнення, ноу-хау. Патентовані ліцензії гарантують ліцензіату певні монопольні права, тобто таку ситуацію, коли на ринку присутній один продавець. Відповідно до традиційного економічного аналізу, монополія є полярною протилежністю ідеальної конкуренції. Монополіст має владу над установленою ним ціною. Він сам визначає ціну, а не приймає її як данність.
Ліцензійні договори ґрунтуються на комерційних взаєминах, що виникають у звязку з передачею права власності на тимчасове користування результатами наукових досліджень і розробок за грошову винагороду або передачею іншого майнового права.
Ліцензійна винагорода є найважливішою економічною умовою ліцензійного договору. При визначенні розміру винагороди насамперед береться до уваги прибуток, який буде отримано ліцензіатом, а сама ліцензійна винагорода становить, зазвичай, визначену частку передбачуваного прибутку. Прибуток, який одержує ліцензіат, залежить здебільшого від низки умов.
Типові умови ліцензійних договорів полягають у тім, що ліцензіар зобовязується передати технічну документацію на ліцензійну продукцію і допомогти в налагодженні виробництва, скажімо, через відрядження фахівців. Ліцензіат зобовязується виплатити ліцензійну винагороду за придбання ліцензії. Винагорода може бути одноразовою (загальною), що трапляється рідко, або визначатися як щорічні платежі протягом цілого терміну дії ліцензійного договору у вигляді відсотків з вартості одиниці виготовленого чи проданого виробу.
У ліцензійній практиці часто застосовується змішана система, за якої передбачається виплата первинного - паушального платежу під час підписання угоди, а потому, після набрання угодою чинності, виплачуються щорічні платежі - роялті.
Ліцензії фактично є частиною капітальних вкладень, які спрямовуються на будівництво нових, реконструкцію чинних підприємств та на інші заходи з прискорення технічного прогресу і підвищення ефективності виробництва.
Економічна ефективність придбання ліцензій має визначатися з урахуванням ефекту, який досягається у ліцензіатів та у споживачів ліцензійної продукції. Це є основною вимогою до оцінки економічної ефективності закупівлі ліцензій. Існує ще ціла низка вимог до ефективності ліцензійних договорів, які мають забезпечувати безперечність і переконливість висновку про перевагу того чи іншого варіанта нової техніки через придбання ліцензії або на базі власних досліджень і розробок. Для оцінки необхідно враховувати достатню кількість факторів, умов і наслідків. Наприклад, варто брати до уваги, що придбання ліцензії, з одного боку, дає можливість швидко задовольнити потребу у необхідній продукції, яка відповідає найвищим вимогам, а з іншого боку, зумовлює уповільнення темпів науково-технічного прогресу через скорочення або відмову від проведення власних НДДКР, спричиняє втрату можливості надбання технологічного чи організаційного досвіду. У розрахунках повинні знайти відбиток усі альтернативні варіанти, що протистоять придбанню ліцензії, у яких має бути відображено властиві кожному альтернативному варіанту втрати і набутки. Зазвичай, альтернативні варіанти "ліцензія - власні розробки" відрізняються розміром необхідних капіталовкладень, термінами розробки, створення і освоєння нововведення, а найчастіше і результатами, які досягаються за їхньої реалізації. При цьому найспецифічнішою особливістю розглянутих альтернатив є різниця в часі вкладення коштів і досягнення ефекту за обома варіантами. Розрахунки мають базуватися на доступності й можливості реально одержати висхідну інформацію. При визначенні сумарного економічного ефекту від придбання ліцензії має бути забезпечено порівнянність варіантів з того самого складу продукції, річного обсягу виробництва, якості продукції, тих самих термінів її одержання, зі схожих умов праці тощо.
При визначенні порівняльної економічної ефективності придбання ліцензій замість проведення власних досліджень і розробок варто забезпечити однакові методи розрахунку показників і однаковий ступінь точності.
На всіх стадіях опрацювання ліцензійної теми - патентні і конюнктурні дослідження, контроль за фактичною ефективністю придбання і використання ліцензій - розрахунок повинен здійснюватися на єдиних методологічних принципах. Тобто на кожній наступній стадії проводиться новий самостійний розрахунок, а корекція й уточнення первинного розрахунку провадиться з надходженням додаткової і більш точної інформації.
При цьому необхідно враховувати той факт, що вартість упредметненого товару визначається кількістю праці, затраченої на виробництво, а вартість придбання результатів науково-технічної діяльності (у тому числі ліцензій) визначається передовсім величиною ймовірних економічних набутків, які досягаються за їхнього практичного втілення.
Ліцензія на науково-технічне досягнення з економічних позицій є товаром. Передача права власності на науково-технічні знання чи права на їхнє тимчасове використання зумовлює визначену грошову винагороду.
Таким чином, придбання ліцензії потребує здійснення капітальних вкладень і за своєю економічною суттю має розглядатися аналогічно видаткам на проведення власних досліджень і розробок як довиробничі витрати.
Сумарна оцінка техніко-економічного рівня ліцензій, намічених до придбання, проводиться за формулою:

У =
Можливе значення буде перебувати в інтервалі
значень від 63 до 155, якщо, звісно, вилучити випадки тривіальні - рівність 0 одного з показників. Вивчення ліцензійних пропозицій, наприклад, з машинобудівної тематики дало змогу встановити, що, починаючи зі значення У = 0,67, техніко-економічний рівень ліцензії передбачає суттєву доцільність її придбання. У виняткових випадках, можливо, придбання ліцензії може бути виправданим і при значеннях У < 0,67, якщо, крім техніко-економічної оцінки рівня ліцензії, є інші важливі для ліцензіата переваги.Розглянутий метод оцінки доцільності придбання ліцензії може бути використано як апарат попереднього укладання передбачуваного ліцензійного договору. У разі позитивного рішення У> 0,7, потрібне подальше, більш детальне обґрунтування доцільності придбання ліцензії, а у разі негативного рішення - придбання ліцензії вважається недоцільним.

1.2. Особливості оцінки економічної ефективності технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств

Практична реалізація інвестиційних проектів залежить від забезпечення фінансовими ресурсами, проблема залучення яких у діяльність конкретного підприємства залишається невирішеною. Можливість формування достатнього обсягу джерел фінансування повинна бути підкріплена ефективною господарською діяльністю, стійким фінансовим станом підприємства [3].
В умовах становлення інноваційної моделі розвитку економіки орієнтація технічного й організаційного розвитку підприємства на кінцеві результати діяльності є одним з найбільш важливих завдань управління. Впровадження інновацій можна назвати необхідною умовою розвитку виробництва, підвищення якості продукції та зростання виробничих можливостей підприємства. Тому постійне покращення якості з використанням інноваційних технологій повинно стати пріоритетним напрямом розвитку підприємств.
Розвиток інноваційної бази підприємства здійснюється завдяки модернізації устаткування, технічного переозброєння, реконструкції і розширення, нового будівництва; вибір конкретного напряму інноваційного розвитку підприємства проводиться на основі результатів діагностичного аналізу і оцінки техніко-організаційного рівня виробництва [7].
Під технічним переозброєння розуміють комплекс заходів з підвищення техніко-організаційного рівня виробництва, його механізації й автоматизації, з модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного обладнання новим, більш продуктивним [1]. Відмінна його особливість полягає в тому, що при даній формі відтворення основних виробничих фондів оновлюється лише їх активна частина. У процесі технічного переозброєння можливе часткове перелаштування побутових, складських і виробничих приміщень [3]. Залежно від масштабів оновлення активної частини основних виробничих фондів можуть бути виділені три види технічного переозброєння виробництва [3]:
1. Мале технічне переозброєння - модернізація діючої техніки, заміна невелик........

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Больботенко І.В. Організація заходів технічного переозброєння виробництва в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І.В. Больботенко - Режим доступу: < 2860/>
2. Гуцал І.С., Деякі проблеми оцінки ефективності інвестиційних програм // Методологія економіко-статистичного дослідження в умовах ринку. - Матеріали науково-практичної конференції. - Тернопіль: ТАНГ. - 2007
3. Ляшенко О. Методика техніко-економічного обґрунтування інвестиційних проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення // Банківська справа. - 2007 р. - № 2. - С. 52-60.
4. Олійник Л.Г. Оновлення техніко - технологічної бази підприємств легкої промисловості [Електронний ресурс] / Л.Г. Олійник - Режим доступу: < ONG_2006/Economics/17956.doc.htm>
5. Святоцький О. Інтелектуальна економіка. Управління промисловою власністю / Святоцький О., Крайнев П., Прахов Б.. - К. : ІнЮре, 2004. - 348 с.
6. Сенів Б.Г. Післяінвестиційний аналіз проектів реконструкції і технічного переозброєння діючих підприємств // “Наукові записки”. Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу ТАНГ. -Тернопіль. - 2008 р. - С. 19-23.
7. Українська промисловість: погляд на перспективу [Електронний ресурс]. Режим доступу: < materials/bccr/10/>

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.