На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 88807


Наименование:


Курсовик Еколого-економчна оцнка технчних процесв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 19. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП

Існуюча екологічна ситуація і тенденції її зміни багато в чому визначаються промисловим виробництвом і господарською діяльністю в цілому. Незважаючи на окремі успіхи і досягнення, загальна картина тут продовжує погіршуватися. Основна причина цього полягає в низькій ефективності використовуваних механізмів екологічного контролю та управління на промисловому виробництві. Дедалі очевиднішою стає необхідність пошуку нових шляхів і підходів до вирішення екологічних проблем промислового виробництва.
Еколого-економічні дослідження виробничих процесів є синтезуючим та інтегруючим напрямом, які сприяють оволодінню комплексним системним підходом у вирішенні народногосподарських і регіональних екологічних проблем. Використання положень еколого-економічної науки дозволяє підвищити рівень розробки народногосподарських планів, комплексних територіальних програм, схем розміщення продуктивних сил і забезпечити більш повне поєднання галузевого і територіального планування з питань охорони навколишнього природного середовища і раціонального природокористування. Все це підвищує значення проблем впливу екологічних чинників на управління і планування соціально-економічного розвитку регіонів, проведення заходів з їх екологізації. Екологізація регіонального розвитку - еколого-економічна збалансованість, що включає необхідність раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища. Потрібно широко використовувати в регіонах наукову концепцію ресурсних циклів, для того щоб до природних ресурсів були раціональні підходи на всіх стадіях їх суспільного використання - починаючи з видобутку до повернення в природу й відтворення [3].


1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Екологічний менеджмент

У загальноекономічному розумінні термін «менеджмент» вживається для визначення, по-перше, сукупності раціональних методів і форм управління виробництвом із метою підвищення конкурентоспроможності, та отримання прибутку; по-друге, наявність і функціонування специфічного органу підприємства, що уособлює його керівництво; нарешті менеджмент можна трактувати як відповідне потребам розвитку певного утвору об’єднання менеджерів.
В малих фірмах і частині середніх підприємств управління здійснює безпосередній власник, але світовий досвід показує, що в розвинених країнах домінує управління менеджерів-професіоналів.
Менеджмент природоохоронної діяльності або екологічний менеджмент можна визначити як складну міждисциплінарну науку, мета якої - знайти шляхи забезпечення найбільш конкурентоспроможних рішень у галузі управління природоохоронною діяльністю. Отже, як міждисциплінарна наука, екологічний менеджмент пов’язаний з багатьма науковими напрямками. В першу чергу, це природничий, економічний і суспільний.
Система екологічного менеджменту в Україні визначається, формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» прийнятого в 1991році. Згідно з цим законом метою державного управління в галузі охорони довкілля є реалізація законодавства, контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості державних і громадських органів у галузі охорони довкілля.
Узагальнення світової та вітчизняної практики свідчить, що менеджмент у підприємстві повинен бути спрямований на комбінацію двох головних факторів, які визначають успіх фірми у конкурентно-ринковому середовищі:
- інноваційну діяльність, науково-технічні, економічні, організаційні нововведення
- активність маркетингових досліджень.
В Україні термін «екологічний менеджмент» часто замінюють на термін «управління якістю навколишнього середовища» а в деяких випадках на термін «екологічне управління». Тим часом ці поняття відрізняються, а саме:
«Екологічне управління» - це діяльність державних органів і економічних суб’єктів, головним чином спрямована на дотримання обов’язкових вимог природоохоронного законодавства, а також на розробку та реалізацію відповідних цілей, проектів і програм.
«Екологічний менеджмент» - добровільна ініціатива та результативна діяльність економічних суб’єктів, спрямована на реалізацію їх власних екологічних цілей, проектів і програм, розроблених на основі принципів екоефективності та екосправедливості.
Результати екологічної політики, що проводиться в Україні, свідчать про недосконалість і неефективність екологічного управління і вимагає застосування саме екологічного менеджменту на підприємствах як системи регулювання природокористування за допомогою ринкового механізму. З розвитком екологічного менеджменту в Україні безпосередньо пов’язані активізація та об’єднання вже існуючих широких можливостей і числених засобів щодо практичного розв’язання пріоритетних екологічних проблем. Сьогодні на кожному підприємстві існує велика кількість різноманітних невикористаних технологій, технічних і особливо організаційних можливостей та засобів екологізації виробництва, виявлення та активізація яких - завдання екологічного менеджменту.
Всі стратегічні та поточні завдання екологічного менеджменту випливають з міжнародного досвіду і повинні бути виконані для досягнення генеральної мети - стабілізації та поліпшення еколого - економічної ситуації, виходу України з кризи.
Екологічний менеджмент - це політика забезпечення прийнятих рішень в сфері бізнесу на основі комплексного аналізу факторів, що впливають на його ефективність.
Залежно від рівня управління виділяють три види екологічного менеджменту: державний екоменеджмент, ринковий (або змішаний) екологічний менеджмент та екоменеджмент на рівні підприємства.
Кожний із видів екологічного менеджменту характеризується певними функціями.
Отже державний екоменджмент включає чотири основні функції:
1. Здійснення природоохоронного законодавства.
2. Контроль........


СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аграрний сектор економіки України (стан, минуле i майбутнє) / [за ред. Саблука П. Т., Месель-Веселяка В. Я., Федорова М. М.]. - К.: ННЦ “IАЕ” УААН. - 800 с.
2. Борисова В. А. Відтворення природного ресурсного потенціалу АПК: економічні аспекти / В. А. Борисова - Суми: “Довкілля”, 2003. - 372 с.
3. Вєрєщака І. В. Оптимізація ресурсокористування і забезпечення екологічної безпеки в АПК / І. В. Вєрєщака, О. О. Нєсвєтов // Вісник СНАУ. - 2000. - Вип. 1. - С. 271-273. - (Серія: “Економіка та менеджмент”).
4. Голян В. А. Економічний механізм природокористування / В. А. Голян // Агросвіт. - 2007. - №8. - С. 5-12.
5. Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 рр. [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу: < cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1174-2003> %EF&p=1257238695942364
6. Екологія : підручник для економічних вищих навчальних закладів і факультетів / [Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф., Хвесик М.А. та ін. ]. - К. : КНЕУ, 2005. - 371 с.
7. Екологічний менеджмент : Навчальний посібник для ВНЗ / В. Ф. Семенов [и др.] ; В.Ф. Семенов, О.Л. Михайлюк, Т.П. Галушкіна та ін. ; За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюка ; Одес. держ. економічний університет. - К. : ЦНЛ, 2004. - 516 с.
8. Євдокимова М. О. Економіко-екологічна оцінка земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств / М. О. Євдокимова // Вісник ХНАУ. - Харків, 2004. - Вип. 4. - С. 48-52. - (Серія: “Економіка АПК та природокористування”).
9. Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу: cgi-bin/laws/main.cgi
10. Звіт про конкурентоспроможність України 2010 / [укл. Аббасова Л., Газізуллін І., Мусатов Д., Рубченко Р.]. - К. : Фонд «Ефективне управління», 2010. - 162 с.6.
11. Ковальова О. М. Методичні підходи до врахування екологічного чинника в економічній оцінці сільськогосподарських земель / О. М. Ковальова // Вісник СДАУ. - 2002. - Вип. 1. - С. 181-186.
12. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: [підручник] / Л. Г. Мельник. - Суми: ВТД “Університетська книга”, 2006 - 367 с.
13. Садеков А. А. Механізми еколого-економічного управління підприємством : [монографія] / А.А. Садеков. - Донецьк: Вид-во ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2002. - 310 с.
14.Экологический менеджмент : [учебник для ВУЗов] / Пахомова Н., Рихтер К., Эндрес А. - СПб. : Питер, 2003. - 544 с
15. Liefert W. Changes in Agricultural Markets in Transition Economies / Liefert W., Swinnen J. // Agricultural Economic Report. - 2002. - №806.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.