На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89007


Наименование:


Курсовик маркетинг.Суть, змст цл маркетингової дяльност

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.05.2015. Сдан: 2012. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


План
Вступ………………………………………………………………………………4
1. Суть, зміст і цілі маркетингової діяльності……………………………….6
2. Маркетинг як специфічна функція управління………………………...14
3. Структура та функції апарату управління маркетинговою діяльністю……………………………………………………………………….22
4. Технологія маркетингової діяльності…………………………………….24
Висновки………………………………………………………………………...29
Список використаних джерел………………………………………………...31

Вступ

В цей час, коли наша країна робить свої перші кроки, як країна з ринковою економікою, зростаюча конкуренція і глобалізація підштовхує сучасних підприємців і менеджерів приводити рівень управління на підприємствах до рівня Європейських країн. Розуміння і використання концепції маркетингу в управлінні є невідємним елементом ефективної підприємницької діяльності. Якісна і соціальна складова маркетингу в управлінні величезна, - він зумовлює високоприбуткову ритмічну діяльність субєктів господарювання. В цих умовах управління маркетинговою діяльністю для підприємств, що мають за мету не тільки мати прибуток сьогодні, а бути й далі конкурентоздатними та вийти як на всеукраїнський ринок, а навіть і на Європейській, є актуальним, як ніколи раніше.
Практика господарювання підприємств України свідчить про те, що впровадження маркетингу хоча й набуває все більшого поширення, але повною мірою ще не використовуються всі форми управління маркетинговою діяльністю, частіше це робиться хаотично, безсистемно, або недостатньо кваліфікованими фахівцями. Замість розуміння ролі державного впливу на розвиток управління маркетинговою діяльністю, загальноприйнято вважати це винятково проблемою і питанням самого підприємства, тобто приватних власників. Але повноцінне впровадження маркетингу створювало б передумови для забезпечення конкурентоспроможності підприємств, адаптації до постійних змін зовнішнього середовища і конюнктури ринку, стабільності умов господарювання і, таким чином, підвищення рівня конкурентоздатності нашої країни на Європейському ринку і покращенню добробуту громадян.
Узагальнюючи зазначене, можна сказати, що питання впровадження в практику господарювання підприємств маркетингову діяльність, а саме управління маркетингом є сьогодні актуальним, як ніколи, бо воно здатне регулювати вплив на рівень, характер і час попиту таким чином, щоб це допомагало організації в досягненні поставлених цілей, зокрема - забезпеченні максимального прибутку для підприємця в поєднанні з максимальним соціальним та матеріальним забезпеченням кожного працівника підприємства.


1. Суть, зміст і цілі маркетингової діяльності

Маркетинг - це система внутрішньофірмового управління, яка спрямована на вивчення і врахування попиту та вимог ринку для більш обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції у завчасно встановлених обсягах, що відповідають певним техніко-економічним характеристикам [1].
Марке­тинговий підхід охоплює всі стадії руху товару в ринкових умовах, починаючи з вивчення потреб і прогнозування попиту, розробки асортиментної політики і програм виробництва продукції, а також надання різного роду послуг, повязаних із реалізацією і споживанням, доведенням їх до кінцевого споживача і за­кінчуючи організацією післяпродажного обслуговування виробів і заміною їх новими. При цьому береться до уваги, шо реалізація наміченої асортиментної структури може забезпечити фірмі одержання найбільш високих прибутків або стійке становище на ринку.
Філософія маркетингу дуже проста: виробник повинен випускати таку продукцію, якій завчасно забезпечений збут і реалізація якої гарантує одержання фірмою (підприємством) наміченого рівня рентабельності та визначеного прибутку.
Суть і зміст маркетингової діяльності відображають обєк­тивні умови розвитку ринку, який певною мірою втрачає хаотичність і підпадає під регулюючий вплив завчасно вста­новлених господарських звязків, де особлива роль відводиться споживачу. Споживач висуває свої вимоги до продукту, його техніко-економічних характеристик, кількості, термінів поставки (насамперед машин і обладнання) і тим самим створює пе­редумови для розподілу ринку між виробниками. Зростає значення конкуренції, боротьби за споживача. Це примушує виробників старанно і глибоко вивчати запити конкретних потенційних споживачів і запити ринку, який предявляє високі вимоги до якості і конкурентоспроможності продукції. Звідси: виробник уже цілеспрямовано ставить завдання перед науково-технічними розробниками, вимагаючи, щоб їх проекти від­повідали певним умовам, розраховує орієнтовно витрати виробництва, рівень ціни, визначає найбільш раціональну технологію виробництва, включаючи міжфірмове і внутрішньо-фірмове кооперування.
Здійснення маркетингової діяльності є обєктивною необхід­ністю орієнтації науково-технічної, виробничої та збутової діяльності підприємства (фірми) з урахуванням ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Тут відображається і постійно посилюється тенденція до планомірної організації виробництва з метою підвищення ефективності функціонування фірми в цілому та її господарських підрозділів.
Маркетингова діяльність фірми спрямована на те, щоб достатньо обгрунтовано, спираючись на запити ринку, вста­новлювати конкретно поточні і головним чином довготермінові (стратегічні) цілі, шляхи їх досягнення та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, визначати асортимент і якість продукції, ЇЇ пріоритети, оптимальну структуру виробництва і бажаний прибуток.
Б. Карлоф зазначає, що маркетинг - одна із чотирьох основних функцій менеджменту поряд із розвитком, ви­робництвом і управлінням.
На всьому проміжку нинішнього століття більшість галузей функціонувала в умовах зростання попиту на про­дукцію, внаслідок чого маркетинг був менш важливим ніж виробництво та управління. У перші два десятиліття після Другої світової війни повсюдно відмічалася нестача товарів, і маркетинг був зовсім не потрібен. У міру задоволення більшості потреб нестача товарів поступилася місцем їх надлишку. На початку 60-х років це призвело до різкого підвищення інтересу до маркетингу, внаслідок чого ко­мерсанти і спеціалісти по звязках із ринком стали відігравати надзвичайно велику роль у діловому світі.
Завдяки зусиллям спеціалістів у галузі маркетингу це поняття стало тлумачитися більш широко, включаючи як вивчення ринку і розвиток виробництва нових видів продукції, так і створення попиту поряд із фізичним розподілом товарів. Поняття марке­тингу і до цього часу інколи використовується в такому значенні. Але слід чітко бачити різницю між удосконаленням продукції і маркетингом [2].
Потреба в сучасному маркетингу виникла в 60-ті роки. Тут особливу роль зіграли два фактори:
1. Посилилося значення НТП, а разом з ним зросло значення людського фактору як найсильнішої умови розвитку виробництва, підвищення його ефективності та якості, що не могло не вплинути на стабільність темпів зростання і доходів робітників.
2. Насичення ринку товарами першої необхідності обєк­тивно призвело до подальшого розгортання структури інди­відуального споживання. Одночасно зросли і суспільні потреби. У цих умовах різко загострилася проблема збуту в результаті розподілу світового ринку на сфери впливу між великими корпораціями, коли з особливою силою активізувалася кон­курентна боротьба. Це змусило великі компанії, а в подальшому середні і навіть малі, пристосуватися до вимог ринку, з одного боку, і чинити регулюючий вплив на формування таких вимог - з іншого.
Цей процес посилився під впливом НТП. Склалася ситуація, коли виробник уже не міг дозволити собі працювати на невідомого споживача, а змушений був орієнтуватися на певний ринок, вивчати попит, тенденції його змін і фактори, які формують попит на конкретні товари.
Так виник диктат споживача, який став нормою.
Виробнику важливо знати завчасно попит на вироби, які він випускає, щоб не витрачати даремно великі фінансові, трудові та матеріальні ресурси, науковий потенціал, аби бути впевненим, що вироблений продукт стане товаром.
Іншими словами, виробник зобовязаний випускати таку продукцію," яка знайде збут, принесе прибуток. Слід зрозуміти, що виробництво починається не з обміну, а зі споживання. Ця концепція знайшла своє втілення в маркетингу [3].
Саме всестороннє вивчення попиту, потреб та їх облік з метою більш правильної орієнтації виробництва і є головним призначенням маркетингової діяльності в системі управління процесом виробництва.
У сучасній інтерпретації маркетинг складається з чотирьох елементів:
? продукт;
? місце;
? створення сприятливих умов для продажу;
? ціна.
Маркетинг охоплює різноманітні види діяльнос........


Список використаних джерел
1. Агапцов С. А. Мотивация труда как фактор повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия / Агапцов С.А., Мордвинцев А.И., Фомин П.А., Шаховская Л.С. - М.: Высшая школа, 2009. - 344 с.
2. Бай С.І. Менеджмент організацій. - К.: КНТЕУ. - 2008. - 174 с.
3. Близнюк С. В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2008. - 400 с.
4. Будько С. Маркетолог у комерційній структурі: проблеми підготовки професійної адаптації // Маркетинг в Україні. №4. - 2009. - С. 66-67.
5. Богомолова В.В. Маркетинговий аудит на підприємстві // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «Соціально-Економічний розвиток України. Європейській вибір». У 2 ч. / за заг. ред. А. А. Ткача. Мелітополь, 18 травня 2010 р. - Мелітополь: МІДМУ ГУ «ЗІДМУ», 2010. - Ч. 2. - С. 60-62.
6. Богомолова В. В. Організація управління маркетинговою діяльністю підприємства //Матеріали // Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції молодих науковці «Наука і вища освіта». У 3 ч. / м. Запоріжжя, 17-18 травня 2010 р. - Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2010. - Ч. 2. - С. 54-55.
7. Длігач А. Інтеграційні стратегії у системі маркетингу//Маркетинг в Україні. - №3. - 2010. - С. 9-11.
8. Длігач А. Трициклічна модель маркетингової діяльності // Маркетинг в Україні. - №5. - 2009. - С. 46-49.
9. Економічна Енциклопедія. - enbv.narod.ru/text/Econom/encyclo/str/E-474.html.
10. Житник О. Плюси і мінуси дослідницького ринку: результати «Marketvіew 2010: Ukraine» // Маркетинг в Україні. - №5. - 2009. - С. 12-16.
11. Завгородняя А. В., Ямпольская Д. О. Маркетинговое планирование. - СПб.: Питер, 2002. - 352 с.
12. Знис Б. М., Кокс К. Т., Классика маркетинга. - СПб.: Питер, 2001. - 752с.
13. Іляшенко А. Х. Необхідність, передумови й умови використання блочно-модульних структур маркетингу // Держава та регіони. Серія: Економіка тапідприємництво. - 2008. - №8. - С. 103-106.
14. Іляшенко А. Х. Організаційні засади управління маркетинговою діяльністю підприємства//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 6. - С. 110-113.
15. Іляшенко А. Х. Теоретичні основи маркетингового менеджменту // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 106-111с.
16. Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Позиционирование службы маркетинга на предприятии. // marketing.spb.ru/read/m16/16.htm.
17. Кеворков В. В., Леонтьев С. В. Политика и практика маркетинга на предприятии. - eup.ru/Documents/2003-03-03/15BE2.asp.
18. Клімова І. Г. Розробка ефективної маркетингової стратегії підприємства та управління процесом її реалізації // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 5. - С. 115-118.
19. Кодекс Законов о труде Украины. Закон Украины «О порядке разрешения трудових споров/конфликтов» - zakon.rada.gov.ua.
20. Козін С. В. Організаційна схема збутової мережі торговельного підприємства//Маркетинг в Україні. - №3. - 2003. - С. 26-29.
21. Коноплянникова М. А. Відділ маркетингу в структурі організації: призначення, функції і завдання // Маркетинг в Україні. - 2003. - №1. - С. 44-48.
22. Kopiнєв В. Л., д-р екон. наук, проф. Оцінювання та планування фінансової діяльності підприємства // Держава та регіони Серія: Економіка та підприємництво. - 2009. - № 4. - С. 142-146.
23. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., и др. Основы маркетинга. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. - 944 с.
24. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посібник.-К.: КНЕУ, 1997.-156с.



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.