На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89068


Наименование:


Реферат Значення закупвельної логстики в ресторанному та готельному господарств

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Логистика. Добавлен: 26.05.2015. Сдан: 2015. Страниц: 24. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


УКООПСП
Як будь яка економічна система, логістична система має свою структуру і зміст, що особливо яскраво виявляються на рівні мікрологістики. Незважаючи на комплексність та єдину цілісність множини різнорідних складових, логістична система, проте, може бути умовно розділена на певні функціональні області: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну та інформаційну. При цьому транспортна логістика, власне кажучи, є складовою частиною перших трьох, однак іноді фахівці, щоб підкреслити важливість і складність процесів транспортування матеріальних ресурсів, поєднують ці процеси та їх вивчення в особливий розділ.
Оскільки завдання логістики полягає в комплексному управлінні наскрізним матеріальним потоком, аналіз формування та подальшого переміщення потоку матеріальних ресурсів почнемо зі сфери постачання.
Підсистема закупівель організує вхід матеріального потоку в логістичну систему. Логістика на цьому етапі називається закупівельною, однак у літературі часто можна зустріти й інші назви-заготівельна логістика або логістика постачання.
Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.
Успішні стратегії постачання і закупівель - гарантія конкурентоспроможності на сьогоднішньому ринку. Процес закупівельної діяльності динамічно змінюється у звязку з розвитком конкурентного ринку. Така конюнктура вимагає великих зусиль для компаній залишатися конкурентоспроможними. Організації в даний час визнають, що функції закупівельної логістики є важливим чинником, що визначає високу якість, швидку доставку і економію коштів. Крім цього, роль закупівельної логістики змінюється внаслідок зростаючого акценту керівництва компанії на зниження витрат і поліпшення якості, на швидкий розвиток продукту і відносин між виробником і постачальником. Ринкові тенденції визначають важливість даної діяльності як стратегічно необхідної для компаній. Спільна діяльність постачальників і керівництва з постачання та закупівель відіграє визначальну роль у досягненні компанією конкурентних переваг на швидко мінливих ринках.

В даний час постачання переходить межі виключно процесу закупівель. Успіх закупівель полягає у визначенні та скороченні витрат, що допомагає компанії своє збільшити вплив і довіру в партнерських відносинах. Значення постачання і закупівельної логістики надалі буде все більш і більш актуальним для ефективного розвитку і функціонування компаній.
Метою реферату є дізнатися:
· - сутність та основні завдання логістики постачання у ресторанному господарстві
· передумови впровадження логістики постачання у ресторанному господарстві
· основні етапи процесу закупівліСутність та основні завдання логістики постачання у ресторанному господарстві
Процес постачання у закладах ресторанного господарства надзвичайно важливий і визначає:
· ефективність, ритмічність, гнучкість, мобільність Виробництва
· рівень і структуру витрат діяльності
· стійкість конкурентних позицій закладу.
Підсистема закупівель організує вхід матеріального потоку в логіс-тичну систему. Логістика на цьому етапі називається закупівельною, однак у літературі часто можна зустріти й інші назви - заготівельна логістика або логістика постачання.
Логістика постачання у ресторанному господарстві - це сфера управління матеріальними потоками у процесі забезпечення закладів матеріальними ресурсами.
Метою логістики постачання є адекватне і повне задоволення потреб виробництва у певних матеріальних ресурсах (сировині, напів­фабрикатах та матеріалах) з максимально можливою економічною ефективністю.
Ця мета досягається рішенням ряду завдань, які можна згрупувати таким чином:
1) дотримання обґрунтованих строків закупівлі матеріальних ре-
сурсів: сировини, напівфабрикатів та матеріалів.
2) забезпечення відповідності кількості поставок потребам у них.
3) дотримання вимог виробництва по якості сировини, напівфаб-
рикатів і матеріалів.
Без закупівельної логістики неможлива нормальна діяльність за­кладів. Вона є сполучною ланкою між різними товаровиробниками і координаторами їхньої роботи.
Закупівельна логістика виконує наступні функції:
· формування стратегії закупівлі матеріальних ресурсів і прогно­зування потреби в них;
· одержання й оцінка пропозицій від потенційних постачальників;
· вибір постачальників;
· визначення потреб у матеріальних ресурсах і розрахунок кілько­сті сировини і матеріалів, що замовляють;
· узгодження ціни та укладання договору на поставку;
· формування замовлення;
· контроль за кількістю, якістю товарів та строками поставок;
· вхідний контроль якості матеріальних ресурсів і їхнє розміщення;
· доведення матеріальних ресурсів до виробничих підрозділів;
· підтримка на нормативному рівні запасів матеріальних ресурсів.
В умовах функціонування логістичної системи у закладах ресто­ранного господарства необхідно дотримуватися правила, яке полягає в тому, що розрахунки всіх параметрів виробничо-господарської діяль­ності потрібно вести у зворотному напрямку, тобто від запланованої реалізації страв, кулінарних та кондитерських виробів до вхідних си­ровини, напівфабрикатів та матеріалів.
Ланцюг постачання - виробництво - збут повинен будуватися на сучасній концепції маркетингу:
1.Розробка стратегії збуту.
2.Розробка стратегії розвитку виробництва.
3.Розробка стратегії постачання.
Однак принцип інформаційного протипотоку не означає, що збут і виробництво пасивно диктують свої умови постачанню. Постачання істотно впливає на конкурентноздатність продукції закладу не тільки шляхом скорочення витрат і своєчасності виконання замовлень вироб­ництва. Постачання здійснює безпосередній вплив на якість продукції, а також на формування асортименту, оскільки є безпосереднім джере­лом інформації про ринок конкуруючої сировини, матеріалів і можли­вості постачальників.
Передумови впровадження логістики постачання у ресторанному господарстві
Стратегічним напрямком діяльності закладів ресторанного госпо­дарства є постачання. Раціональна організація закупівлі матеріальних ресурсів забезпечує якість виробництва, реалізації та організації спо­живання кулінарної продукції у закладах ресторанного господарства.
Особливість функціонування закладів ресторанного господарства по­лягає в тому, що вони працюють із надзвичайно широким асортиментом продуктів, напівфабрикатів, готової продукції, спецій, різних матеріалів, які потрібні у більшості випадків в невеликих кількостях і багато з них мають нетривалий термін зберігання. Сьогодні в центральних містах мо­жна придбати........

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Зубар Н. М. Логістика у ресторанному господарстві : навч. посібник / Н. М. Зубар, М. Ю. Григорак. - К. : ЦУЛ, 2010. - 312 с.
2. Ларіна Р.Р. Логістика
3. Кальченко А. Г. Логістика : навч. посібник / А. Г. Кальченко, В. В. Кривещенко - К. : КНЕУ, 2008. - 472 с.
4. Бахарев В.О. Производственно-заготовительная и сбытовая логистика фирмы / В. О. Бахарев- СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2007. - 312 с.
5. Власова Н. О. Формування ефективної закупівельної політики підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб. / Н.О. Власова, Ю. В. Пономарьова - Харків, 2003. - 144 с.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.