Здесь можно найти учебные материалы, которые помогут вам в написании курсовых работ, дипломов, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Зв'язок фскальної полтики з держбюджетом країни. Фскальною називають полтику держави в област податкв як головного джерела доходв державного бюджету. Крива Лаффера - показник зв'язку мж податковими ставками та обсягом податкових надходжень.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Правоведение. Добавлен: 24.12.2008. Сдан: 2008. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


17
Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

Зміст
1. Податки
2. Видатки
3. Список літератури14
Податки
1. Фіскальна політика теж тісно пов'язана з держбюджетом, але у неї при цьому свій особ-ливий (податковий) "акцент". Саме тому інша її назва - податко-во-бюджетна політика. [ 14, с. 151]
Таким чином, фіскальною можна назвати політику держави в області податків як головного джерела доходів державного бюд-жету. [ 14, с. 151]
Податки за економічним змістом - це фінансові відносини між державою та платником податків з метою створення за-гальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій. [ 2, с. 172]
Згідно Закону України «Про систему оподаткування» під податком і збором ( обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язкових внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах , що визначаються законами України про оподаткування.
До податкової системи кожної країни належать суб'єкти оподат-кування, тобто ті, хто сплачує податки, -- фізичні особи та юридичні особи (підприємства), та об'єкти оподаткування -- прибуток під-приємств, заробітна плата, вартість майна, виторг фірми, кількість землі тощо. Одиниця оподаткування -- це одиниця виміру об'єкта оподаткування (наприклад, для земельного податку -- гектар). По-даткова ставка -- це величина податку на одиницю оподаткування. Для визначення величини податку кількість податкових одиниць множать на податкову ставку. Наприклад, податкова ставка величи-ною 13% для прибуткового податку з громадян означає, що за дохо-ду у 1000 гривень цей дохід розподіляється так: 130 гривень -- державі, 870 -- утримувачеві доходу. [ 8, с. 402]
Гранична податкова ставка - це відношення приросту виплачуваних податків до приро-сту доходу.
Тгр (Y) = ?T / ?Y
Тгр (Y) - гранична ставка оподаткування;
?T - приріст податкових надходжень;
?Y - приріст доходу. [ 2, с. 177]
Середня податкова ставка - це відношення обсягу податків до величини доходу, який оподатковується.
Tсер (Y) = T / Y
Tсер (Y) - середня ставка оподаткування;
T - величина податкових надходжень;
Y - дохід. [2, с. 178]
Ставки податків і зборів встановлюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до законів України про оподаткування і не змінюються протягом бюджетного року за винятком випадків, пов'язаних із застосуванням антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів відповідно до законів України.
Крива Лаффера
Крива Лаффера показує зв'язок між податковими ставками та обсягом податкових надходжень і ви-являє таку податкову ставку (від нульової до 100%), при якій податкові надходження у бюджет досягають макси-муму.
TA(Y) T(Y)
Рис. 2.1. Крива Лаффера
Т - податкові надходження;
Т(Y) - податкова ставка;
ТА(Y) - податкова ставка, при якій податкові надходження максимальні.
З рис. 2.1. видно, що починаючи з нульової ставки подат-ку, збільшення Т(Y) приводить до зростання податкових над-ходжень (Т). Але починаючи з точки А наступне збільшення податкової ставки Т(Y) скорочує податкові надходження (Т) через негативну стимулюючу дію. [2, с. 179]
Крива Лаффера дає відповідь на запитання, при якій ставці податків Т(Y) податкові надходження (Т) у бюджет максимальні. При подальшому підвищенні податкової ставки моти-вація підприємницької діяльності послаблюється, падають об-сяги виробництва і зменшуються податкові відрахування до бюджету. Реальна ставка податків неоднакова для різних країн і далеко не завжди є оптимальною. [2, с. 180]
Зміна податкових ставок і механізм стягування податків і зборів не можуть запроваджуватися Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Сьогодні на території України збирається близько 50 видів податків і зборів. Всю сукупність цих податків згідно Закону України «Про систему оподаткування» поділяють на загальнодержавні податки і збори та місцеві податки та збори.
Основні види податків можна згрупувати за наступними п'ятьма ознаками:
1. За об'єктами оподаткування розрізняють:
а) податок на доходи (зарплату, ренту, прибуток тощо);
б) податок на майно (землю, ліси, підприємства, будівлі тощо);
в) податок на витрати покупців певних товарів і послуг. [ 7, с. 151]
2. За способами стягнення податки поділяють на прямі та не- прямі.
Прямими називають податки, що стягуються безпосередньо з одержувачів доходів (індивідуальний прибутковий податок) або власників майна (податок на власність або помайновий податок). [ 6, с. 151]
Позитивним в податку на власність є те, що він може пом'як-шувати нерівність між людьми, пов'язану з володінням матеріа-льними цінностями. В той же час цей податок часом стримує людей в накопиченні майна, пробуджуючи їх більше витрачати на поточне споживання. [ 5, с. 152]
Непрямі податки включаються до ціни певних товарів і стягуються із споживачів цих товарів при їх продажу. Тут також виділяють дві позиції акцизи і мито. [ 4, с. 152]
Акцизи - це податки на продаж товарів і послуг на внутрішньому ринку. Вони, в свою чергу, можуть бути поділені на:
а) індивідуальні акцизи - це надбавки до ціни на окремі види продукції (наприклад, тютюнові вироби, спиртні напої). Їх ще інколи називають фіскальними монопольними податками, оскільки виробництво товарів, що ними обкладаються, часто є монополією держави.
б) універсальні акцизи представляють собою податки на за-гальну вартість товарів і послуг, що реалізуються (наприклад, так звані податок з продажів, податок на додаткову вартість та ін.). [2, с. 152]
Мито - це податки на товари, що імпортуються, експортують-ся, та транзитні товари, що стягуються при перевезенні цих то-варів через державний кордон. [ 3, с. 152]
Роль непрямих податків оцінюється теж подвійно. З одного бо-ку, вони дають державі величезні грошові кошти і можуть стриму-вати споживання, наприклад, шкідливих продуктів (алкоголю та тютюну). З іншого, ці податки означають зростання цін, що може викликати вимоги щодо підвищення зарплати і підштовхнути інфляцію. Крім того, непрямі податки носять регресивний характер, тобто за-бирають більший відсоток доходу у тих, хто менш забезпечений (чим нижчий дохід покупця, тим вища в ньому частка податку). [1, с. 152]
3. За засобом визначення розміру податку розрізняють:
пропорційні, коли ставка оподаткування є однаковою і не зале-жить від розмірів доходу;
прогресивні, коли ставки оподаткування зі збільшенням доходу зростають. Інакше кажучи, такі ставки передбачають більший відсоток вилучення доходу у вигляді податку, коли дохід збіль-шується;
регресивні, коли податкова ставка зі збільшенням доходу знижу-ється. [ 8, с. 403]
4. За рівнем бюджету, до якого надходять податкові суми (чи за рівнем оподаткування), виділяють податки:
а) загальнонаціональні (ідуть до держбюджету);
б) регіональні (ідуть до бюджетів республік, областей);
в) місцеві, які поповнюють бюджети районного або міського рівнів. [ 3, с. 153]
Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою України і справляються на всій території країни.
5. За способом стягнення - розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру податку для кожного платника; загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників)
Функції податків:
Розподільча - перерозподіл вартості створеного ВНП між державою і юридичними та фізичними особами. [ 2, с. 172]
Вона виявляється в тому, що держава розподіляє зібрані в бюджетах податкові надходження на ко-ристь програм, що вимагають фінансування (на розвиток сільського господарства, науки, соціальної сфери, на захист на-вколишнього середовища тощо). [ 14, с. 155]
Регулююча - вплив податків на різні сторони діяльності їхніх платників. [ 2, с. 172]
При регулюючій функції податки виступають як регулятор економіки. Так, за допомогою податкових знижок і пільг (напри-клад, навіть тимчасового звільнення від податків) держава може стимулювати інвестиції та економічне зростання, розвиток важ-ливих для суспільства сфер і регіонів, що відстають, заохочувати модернізацію виробництва і малий бізнес. Окрім того, як вже відзначалося, наприклад, помайновий податок, а також прогре-сивне оподаткування регулюють розподіл доходів в суспільстві, зменшуючи надмірну соціальну нерівність. [ 7, с. 155]
Загальним прикладом регулюючої та розподільчої функцій податків можуть бути алкогольно-тютюнові акцизи: у відомому ступені гальмуючи (регулюючи) споживання небезпеч-них для здоров'я товарів, вони в той же
час дають кошти для пільгового продажу малозабезпеченим сім'ям життєво не-обхідних продуктів (медикаментів, дитячого харчування тощо). [ 4, с. 155]
Фіскальна - централізація частини ВНП у бюджеті на загальносуспільні потреби. [ 2, с. 172]
Стягнення податків передбачає надання певних податкових пільг. Типовими пільгами є: неоподатковуваний мінімум заробітної плати -- мінімальна її сума, з якої не стягується прибутковий податок з громадян; капітальні знижки -- зменшення ставки оподаткування прибутку, котрий отримують за допомогою ка-пітального устаткування; прискорена амортизація -- фактичне зменшення оподатковуваних сум прибутку в перші роки вико-ристання устаткування. [ 8, с. 404]
Податкова політика - це діяльність держави у сферах запровадження, правової регламентації та організації справлян-ня податків і податкових платежів до централізованих фондів держави. [ 2, с. 172]
Проявом податкової політики, яка проводиться в дер-жаві та формується державними структурами є податкова си-стема. [ 2, с. 172]
За економічним змістом податкова система - це сукуп-ність податків та обов'язкових платежів, законодавчо установ-лених в країні з метою поповнення доходної частини бюджетів різних рівнів. [ 2, с. 172]
Структура джерел фінансових ресурсів держави Таблиця 2.1
Джерело
Фінансові ресурси держави
Чистий національний про-дукт (ЧНП)
Непрямі податки на підприємців
Національний дохід (НД)
Податок на прибуток;
внески па соцстрах;
внески до Пенсійного фонду;
внески до Фонду загальнообов'язковою державного страхування на випадок безробіття;
доходи від зовнішньоекономічної діяль-ності держави та інше.
Особистий дохід
Податки на особистий дохід. прибутковий податок з громадян; податок на майно; податок на спадщину. Непрямі податки: * податок на додану вартість; * акцизний збір; * місцеві податки та збори.
Відрахування, що включа-ються в собівартість про-дукції
* амортизаційні відрахування державних підприємств; * відрахування на геологорозвідку; * плата за воду, за землю тощо.
[ 2, с. 175]
Основні принципи побудови оптимальної податкової системи:
Загальність - охоплення податками всіх економічних суб'єктів, які отримують доходи незалежно від організаційно-правової форми. [ 2, с. 173]
Адміністративна простота (адміністративні витрати) - справляння податків повинно бути простим і відносно недорогим. [ 2, с. 173]
Гнучкість - податкова система повинна бути здатною швидко (в окремих випадках автоматично) відповідати на зміни економіч-них обставин. [ 2, с. 173]
Стабільність - високий рівень гарантій того, що передбачені Законом про бюджет доходи будуть отримані у повному обсязі. [ 2, с. 173]
Обов'язковість - примус и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.