На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89422


Наименование:


Реферат ПРАКТИКА, ВИДИ ЗНАЧЕННЯ

Информация:

Тип работы: Реферат. Добавлен: 01.06.2015. Сдан: 2006. Страниц: 20. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Вступ
Практика як специфічно людський спосіб присвоєння світу
Проблема практики завжди є проблемою дослідження основ людського життя. Найважливішою ознакою людського способу буття виступає те, що його умови не є чимось лише даним, наявним, готовим;вони створюються в процесі історичного саморозвитку людини. Необхідність творити себе і умови свого існування виявилась джерелом формування та постійного вдосконалення різноманітних людських здатностей, і насамперед здатності осягати й використовувати у своїй життєдіяльності закономірні зв’язки навколишнього світу і на цій основі діяти свідомо, доцільно, цілеспрямовано.
Практична діяльність у людському суспільстві, на відміну від процесу життєдіяльності в тваринному світі, визначається не біологічними чинниками, а історично виробленим відповідним соціокультурним розвитком. Але це так би мовити, лише мінімальна характеристика відмінності людської діяльності взагалі, і практичної зокрема, від ситуаційного процесу життя тварин. Максимальна протяжність людської діяльності, її «верхня» межа є постійно відкритою, оскільки людина в практичній діяльності не просто змінює, відтворює природну і соціальну діяльність, а й здатна змінювати власну програму, конструювати нові алгоритми діяльності і поведінки, формувати та досягати принципово нових цілей. Діяльність людини універсальна, оскільки людина не пристосовується до навколишнього середовища, а змінює його. Практична діяльність людей не просто цілеспрямована та доцільна, бо це є характеристики і поведінки тварин, вона передбачає і конструювання цілей, творення принципово нового.
«Практика» походить від грецького слова «Праксин», що в перекладі означає діяння, активність, діяльність.
1. Поняття практики
Практика - це діяльність, за допомогою якої людина змінює, перетворює світ. Людина як суспільна, матеріальна істота, що наділена свідомістю, змінює дійсний світ у трьох вимірах: 1) матеріально; 2) на певному конкретно - історичному етапі розвитку суспільства та за допомогою і в межах відповідних відносин; 3) свідомо. Поза цими моментами неможливе людське перетворення світу, але кожний з них, узятий розрізнено, або просте перерахування їх не вичерпують сутності практики як філософської категорії.
У цьому плані можна виділити особливу групу предметних дій, суб’єкт яких чинить матеріальний вплив на оточуючий світ: людина змінює фізичну форму процесів і явищ природи, створює нові речі чи суспільні інститути, змінює об’єктивно існуючі різноманітні форми колективного життя, економічні, правові, політичні та інші структури відповідної системи суспільних відносин. Саме такі свідомі, доцільні, цілеспрямовані дії, що мають предметну, матеріальну визначеність, включаються в поняття «практика».
Під практикою, перш за все, розуміється сукупна діяльність людства, весь його досвід у процесі історичного розвитку. Як за своїм змістом, так і за способом реалізації, практична діяльність має суспільний характер і виступає як цілісна система дій, є способом суспільно буття людини та специфічною формою його самоутвердження у світі. Практика - це матеріальна, чуттєво-предметна, цілепокладаюча діяльність людини, яка включає в себе освоєння та перетворення природних та соціальних об’єктів і становить загальну основу, рушійну силу розвитку людського суспільства і пізнання; це чуттєво-предметна форма життєдіяльності суспільно розвинутої людини з освоєння природної і соціальної діяльності, а також специфічний спосіб відношення людини до світу та її буття в цьому світі. Практика є людською чуттєвою діяльністю, предметною діяльністю, основною ознакою котрою виступає безпосередня чуттєва зміна предмета під час взаємодії людини і предмета природи. Вона є глибинною основою багатозначних форм життєдіяльності людини. Якщо практику розглядати як певний процес перетворення природи у відповідності з інтересами людини, яким опосередковується, регулюється і контролюється обмін речовин між людиною і природою, то тоді практика виступає як праця. Якщо ж взяти її як суспільну, втілену в конкретно - історичних формах діяльність, що соціалізує природу, трансформує природне буття в суспільне і розширює його предметне поле, визначає і спрямовує всезагальні характеристики суспільно-історичного процесу та конкретно-історичної форми суспільних відносин, та практика набуває ознак виробництва. Якщо ж практика розглядається як діяльність, що штучно відтворює ті або інші сторони об’єктивної дійсності, створює умови для повного наукового дослідження, вона виступає як науковий експеримент.
Категорія «практика» тісно пов’язана з такими категоріями, як «діяльність», «праця», «виробництво» в його різноманітних формах. Але в системі цих категорій вона посідає специфічне місце, з особливої точки зору розкриваючи діяльність суспільства. Якщо праця як доцільна діяльність людей з метою освоєння природних і соціальних об’єктів для задоволення людських потреб фіксує чуттєво - матеріальну і духовну діяльність людини як суб’єкта економічних відносин, то практика характеризує чуттєво - матеріальну діяльність на рівні сукупно - суспільної форми. Тобто найбільш багатостороннім і суттєвим визначенням практики є таке: практика - це чуттєво-предметна, матеріально перетворююча, свідомо цілеспрямована, суспільно-історична діяльність людей.
Дане призначення, як сутність практики, більш детально будуть розкриті в процесі подальшого аналізу проблеми практики, але зараз слід сказати про наявність можливості обмеження сфери застосування поняття «практика», і насамперед через її матеріальний, предметний характер. Так, до неї не належать пізнавальна діяльність, діяльність митця, ідеолога, рефлексія, само рефлексія, тобто будь-яка діяльність, безпосередньо не спрямована на перетворення предметного світу. Таким чином, до сфери застосування поняття практики входять предметні, цілеспрямовані дії щодо перетворення матеріальних об’єктів, економічні і політичні структури, різноманітні соціальні інститути та інші форми суспільного функціонування. Йдеться про діяння як окремих індивідів, так і соціальних груп, спільностей; діяння, які здійснюються в межах історично змінних різноманітних форм соціальної взаємодії. Основою цих дій є необхідність регулювати взаємостосунки між людьми і природою та соціальною дійсністю, між самими людьми з метою задоволення потреб, що виникають.

2. Форми і рівні практичної діяльності
Основою практики є праця, матеріальне виробництво, в процесі якого людина змінює себе, а також у відповідності зі своїми цілями та інтересами природну та соціальну реальність. Та зміст практики не вичерпується лише матеріальним, суспільним виробництвом. До неї включається соціально-політична діяльність людей, яка регулює взаємостосунки між державами, націями, народами, і націлена на постійну зміну та оновлення суспільного життя.
Важливе значення має організаційна й управлінська діяльність, у науковому пізнанні - науковий експеримент. У понятті «форма практики» втілюється міра освоєння предмета. Підстави для класифікації форм практики можуть бути різними. Вищенаведена класифікація ґрунтується переважно на різноманітних формах життєдіяльності людини. Можна виділити форми практики на основі взаємозв’язку теорії і практики. З цієї точки зору першою формою практики є зовнішня діяльність людини, що збігається з її соціальною поведінкою, з орієнтацією на здоровий глузд та певні соціально визначені норми. Друга форма практики - власне предметно - перетворююча діяльність, що ґрунтується на емпірично - практичному досвіді. Тут практика збігається з практичним досвідом. Знання, що відповідають цій формі практики, відображають досвід як певну систему операцій з об’єктом. Практичне відношення людини до світу в даному випадку набуває характер системи умінь, навиків, вправності. Третьою формою практики є практика у поєднанні з науковим знанням. Вона ґрунтується на теоретичному осягненні предмета, виступає як цілісність діяльних операцій, адекватних структур предмета, що визначенні в теорії. Ця форма розвивається разом з виникненням великого машинного виробництва. Наука як всезагальна діяльність людського розуму розкриває предмет у його цілісності, необхідності, загальності. Практична діяльність ґрунтується на науковій теорії, яка осягає узагальнені характеристики предмета і представляє їх як мету діяльності. Ці ідеально покладаючи цілі об’єктивізуються, власне, практичною діяльністю, тому операції, із системи яких складається діяльність, набувають узагальнено-теоретичні форми. Крім наукових знань, дана форма практики враховує і ті реальні цілі, що ставить людина, тобто виявляє свою гуманістичну орієнтацію.
Соціальна значущість наукового експерименту збільшується у міру зростання суспільної ролі науки. Остання, перетворюючись на безпосередньо продуктивну силу, починає все більш активно впливати на всі сторони життя сучасного суспільства, у тому числі на матеріальне виробництво, політику, технічний прогрес, спосіб життя людини. Сучасний науковий експеримент є надзвичайно складною за своєю структурою і змістом - формою діяльності. У чому ж полягає сутність експериментальної діяльності людей? Спеціально організований науковий досвід повинен насамперед задовольняти таким вимогам: бути відтворюваним ( тобто експеримент отримає статус вірогідності лише тоді, коли може бути повторений у належних умовах у будь-який інший час, у будь-якому іншому місці іншим дослідником ); чинники, що мають значущий сенс у ході експерименту, мають бути відомими, урахованими, та такими, що виявляють себе однозначно; експеримент ізолює досліджуване явище таким чином, що повністю вичерпує причини, які народжують даний ефект; в ефективних викладках експериментального дослідження повинна існувати можливість щодо виміру відповідних величин.
Розширення кордонів досліджень у ХХ ст. супроводжується виходом їх далеко за межі звичайних умов: високі та низькі температури, надвисокі тиски та глибокий вакуум, відкритий космос тощо. Все це веде до якісних змін у технічних засобах наукового дослідження і пов’язане з результатами науково-технічного прогресу. Сучасна наука має на озброєнні надпотужні технічні засоби пізнання: ЕОМ, прискорювачі, лазери, мазери, вакуумні установки, космічні станції тощо. Тем........

Список використаної літератури:

1. Арефьева Г.С. Общество, познание, практика. - М.,1988.
2. Філософія. Навчальний посібник.//За ред. І.Ф. Надольного. - К., 1997.
3. Філософія. Курс лекцій. Навчальний посібник. Вид, 3 - є.//За ред.І.В. Бичка. - К., 2001.
4. Філософія: Навч. посіб. - 2-ге вид, перероб. і доп./Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін.; За ред. І.Ф. Надольного. - К.: Вікар, 2001. - 457с. - (Вища освіта ХХІ століття).
5. Ярошевский Т. Размышления о практике. - М. 1976. - С. 76
6. Чегрелидзе К. Основные проблемы социологии мышления. - Тбилиси, 1973, - С. 37 - 43.
7. Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. Філософія: посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с. (Альма-матер)Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.