На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 89437


Наименование:


Диплом Аналз управлння портфелем активв банку (на приклад АКБ Форум)

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 01.06.2015. Сдан: 2010. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні основи управління активними операціями банків 7
1.1 Сутність підходів управління активними операціями банків 7
1.2 Організація процесу управління банківськими активами 15
1.3 Інструменти та методи управління активами 25
Розділ 2. Аналіз управління портфелем активів банку (на прикладі АКБ „Форум”) 42
2.1 Економічна характеристика та напрями формування портфеля активів АКБ „Форум” 42
2.2 Аналіз показників дохідності за активними операціями банку 49
2.3 Методи оцінювання та оптимізації кредитно-інвестиційних ризиків банку 63
2.4.Вплив зовнішньої кризи на активні операції банку АКБ"Форум" 73
Розділ 3. Удосконалення управління активними операціями банку 78
3.1 Формування стратегії оптимізації портфеля активів (прогнозування та планування) 78
3.2 Використання зарубіжного досвіду з управління банківськими активами 83
Висновки та пропозиції 101
Список використаних джерел 105
Додатки 109

Вступ
Актуальність теми дипломної роботи. Комерційні банки відіграють важливу роль в економічних перетвореннях, які відбуваються в нашій країні. Як регулятори грошового обігу і центри акумуляції грошових ресурсів і їх перерозподілу, комерційні банки володіють важливими важелями впливу на фінансову, інвестиційну, виробничу і інші сфери економіки, а також на розвиток економічних і суспільних відносин.
У міжнародній банківській практиці якість активів по­ряд із достатністю капіталу є фундаментальною умовою, що визначає фінансовий стан банку, його благополуччя. Достатність капіталу значною мірою залежить від ступеня надійності розміщення банком коштів в активні операції.
Активні банківські операції є різнорідними за своїм економічним змістом, доходністю, якістю. При цьому основні види розміщення є високодохідними, але передбачають високі ризики. Частину активів банку на безальтернативній основі вкладається в обовязкове резервування, на кореспондентські рахунки банку, що дозволяє йому стабільно працювати, хоча й не приносить доходу.
Останніми роками спостерігається активне нарощування обсягу активних операцій у діяльності комерційних банків України.
За останні два роки однією з найпоширеніших банківських операцій стало кредитування під придбання або будівництво житла фізичних осіб. Крім того, зростання споживчого кредитування привело до зниження темпів приросту вкладів фізичних осіб, оскільки населення, впевнене у рівні майбутніх доходів, активно використовувало депозитні збереження як первинні внески за кредитами.
В сучасних умовах господарювання питання про активні операції українських комерційних банків набуває особливого значення. Їх обґрунтоване проведення, з одного боку, і необхідність розширення інвестицій в економіку, з другого боку, загострюють цю проблему, перетворюють її в одне з актуальних теоретичних і практичних питань національної економіки.
Перш ніж прогнозувати можливі наслідки для банківської системи України та економіки країни вцілому світової фінансової кризи, необхідно дати відповідь на запитання: чи вже існує вплив? Адже національна економічна система, що досить інтегрована у світове господарство, не могла залишитися осторонь світових процесів. І порушення макростабільності на зовнішніх ринках мало знайти відгук у внутрішніх процесах в Україні. Світова фінансова криза 2007-2008 років, як і будь-яка інша, проходить кілька хвиль у своєму розвитку. Дві попередні ми пережили досить упевнено, хоча й не без помилок. Наслідками третьої хвилі світової фінансової кризи стала серія банкрутств провідних світових фінансових компаній та поширення фінансової кризи на реальний сектор світового господарства, падіння попиту на світових ринках та, як результат, обвал цін на сировинних ринках, стагнація провідних економічних систем.
На сьогодні досить високою є частка присутності іноземного капіталу у фінансових установах. Фінансовий сектор України - один із лідерів у залученні прямих іноземних інвестицій (19% усього накопиченого іноземного капіталу). У банківському секторі частка іноземного капіталу в загальному обсязі капіталу становить 37,2% і перевищує порогове значення межі економічної безпеки на рівні 30%, у страховому - наближається до цієї межі і становить 28,1%. З огляду на велику частку транснаціональних фінансових корпорацій у банківському секторі України, негативний вплив світової фінансової кризи може поширюватись опосередковано - якщо материнські компанії зазнаватимуть збитків та матимуть проблеми з ліквідністю. У цьому аспекті слід зазначити, що процеси інвестування та розвитку вітчизняних виробництв - більше залежні від кредитування, ніж від фондового ринку. 16% інвестицій в основний капітал фінансується за рахунок кредитів. І найбільш залежними секторами є сільське господарство, будівництво, переробна промисловість, зокрема хімічна та нафтохімічна, харчова промисловість, виробництво коксу і продуктів нафтопереробки. Все це свідчить про актуальність оцінки впливу зовнішньої фінансової кризи на активні операції комерційних банків.
Теоретичною основою дослідження стали концепції банківської справи та менеджменту, моделі оцінки і регулювання операційної діяльності комерційного банку, які викладені в наукових працях вітчизняних та іноземних дослідників цієї проблеми.
Під час роботи над дипломною роботою автор спирався на дослідження українських і зарубіжних вчених і спеціалістів в галузі діяльності комерційних банків, рейтингових систем оцінки ризиків, ліквідності і фінансової стійкості банків, зокрема: Герасимовича А.М., Кромонова В.В., Мамонової І.Д., Масленченкова Ю.С., Мороза А.М., Пересади А.А., Савлука М.І., Терешкової Г.Е., Фетісова Є.В., Халяви С.П., Ширінської Є.Б., Джонсона Ф., Коттера Р., Сінкі Дж.Ф., Дослана Ер віна Дж., Пітера Роуза та інших.
Аналізуючи існуючі методичні матеріали комерційних банків, а також публікації українських і зарубіжних вчених щодо активних операцій комерційних банків, ми прийшли до висновку, що ця проблема, маючи важливе значення для успішної структурної перебудови і розвитку банківської системи, недостатньо розроблена в теоретичному і методичному планах, а відповідні інструменти поки що залишаються недостатньо розвиненими. Саме це і обумовило вибір теми даної дипломної роботи.
Метою дипломної роботи є розробка методичних і теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо активних операцій комерційних банків при оцінці і регулюванні їх фінансової діяльності.
Поставлена мета визначила задачі дослідження:
визначити суть активних операцій комерційного банку;
дослідити основні напрямки та особливості здійснення акціонерним комерційним банком активних операцій в сучасних умовах;
проаналізувати структуру активних операцій комерційного банку;
здійснити аналіз кредитної та інвестиційної діяльності банку;
розглянути шляхи вдосконалення кредитної діяльності комерційного банку;
дослідити отримані результати і розробити рекомендації по ефективному управлінню активними операціями комерційного банку і зміцненню його стійкості.
Об`єктом дипломної роботи є АКБ „Форум”.
Предметом дослідження є механізм здійснення активних операцій комерційного банку, методи і інструменти оцінки їх ефективності.
В процесі дослідження застосовувались: метод пізнання від абстрактного до конкретного, системно-факторний підхід до дослідження фінансової діяльності комерційного банку, методи математичної статистики.
Інформаційною базою дослідження були дані бухгалтерських балансів комерційного банку, статистичні матеріали і публікації вітчизняних інформаційно-аналітичних періодичних видань.
Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.


Розділ 1. Теоретичні основи управління активними операціями банків
1.1 Сутність підходів управління активними операціями банків
Фінансовий потенціал комерційного банку характеризується обсягом і структурою його необоротних та оборотних активів, що формуються за рахунок готівкових фінансових ресурсів (як власних, так залучених і позичених). Обґрунтоване оптимальне розміщення фінансових ресурсів під час здійснення активних операцій є одним з найважливіших принципів забезпечення фінансової стабільності, платоспроможності та ліквідності банку [22, c. 45].
Активні операції являють собою розміщення банками власного капіталу та залучених ресурсів з метою отримання прибутку, забезпечення його діяльності та підтримання необхідного рівня ліквідності. До активних операцій банків відносять:
операції з вкладення банківських ресурсів у грошові кошти в готівковій і безготівковій формі з метою підтримання ліквідності банку;
розрахункові операції, повязані з платежами клієнтів;
касові операції з приймання і видавання готівки;
інвестиційні операції з вкладення банківських ресурсів у цінні папери;
фондові операції з купівлі-продажу цінних паперів;
валютні операції з купівлі-продажу іноземної валюти на внутрішньому і міжнародному валютних ринках;
депозитні операції з розміщення тимчасово вільних ресурсів банку в депозити в НБУ та інших комерційних банках;
операції з купівлі-продажу банківських коштовних металів на внутрішньому і міжнародному валютних ринках.
Наведена вище класифікація банківських операцій не є винятковою і не має чітко визначених меж.
Водночас для аналізу потрібне більш чітке визначення активів. Так, у бухгалтерському обліку активи трактуються як ресурси, що контролюються банком як результат минулих подій, використання яких, імовірно, сприятиме в майбутньому зростанню економічної вигоди. Іншими словами, це економічні ресурси, що перебувають у розпорядженні банку, використання яких має принести в майбутньому дохід. Активи виступають у вигляді основних засобів, готівки в національній або іноземній валюті в касі банку, заборгованості за позиками, цінних паперів, які перебувають у портфелі банку тощо [36, с. 89].
Р. Коцовська дає наступне визначення банківським операціям: „Активні операції комерційних банків - це сукупність кредитних, інвестиційних та інших операцій, пов’язаних із розміщенням залучених та власних ресурсів банку”.
І. Савлук відносить до складу активних операцій лише кредитні та інвестиційні операції, що є не досить точним визначенням.
В. Грушко вказує на те, що активні операції комерційних банків - це діяльність, повязана з розміщенням власних і залучених ресурсів з метою отримання прибутку.
Таким чином, різні трактування активних операцій комерційних банків по різному оцінюють їх склад, однак принциповим залишається визначення суті активних банківських операцій як операцій по розміщенню власних і залучених коштів. Відмінності полягають лише в уточненні напрямків та форм розміщення даних коштів.
У результаті проведення пасивних операцій збільшуються залишки коштів на пасивних рахунках балансу банку (на них враховуються фонди банку, залишки на депозитних рахунках клієнтів, заборгованість по кредитах іншим банкам, прибуток банку і т.д.). Активні операції ведуть до зростання засобів на активних рахунках (на них відображаються: готівка, банківські позички, вкладення в цінні папери, будинки, устаткування та ін.).
Між пасивними й активними операціями комерційного банку існує тісний взаємозвязок. Насамперед розмір і структура активних операцій, що забезпечують одержання доходів, багато в чому визначаються наявними у банків ресурсами. У цьому розумінні пасивні операції, що формують ресурсну базу банку, є первинними стосовно активних. Надаючи позички, купуючи цінні папери, банки змушені постійно здійснювати контроль за станом пасивів, відслідковувати терміни виплат по зобовязаннях вкладникам. Якщо ресурсів не вистачає, банкові доводиться відмовлятися від вигідних пропозицій, продавати високоприбуткові цінні папери. У той же час значна частина банківських депозитів виникає на базі активних операцій при наданні позичок у безготівковій формі. Взаємозвязок пасивних і активних операцій виявляється також у тім, що банківський прибуток залежить від банківської маржі, тобто різниці між ціною банківських ресурсів і прибутковістю активних операцій [14, с. 157].
Для успішної діяльності банк повинний забезпечити координацію пасивних і активних операцій: з одного боку, не допускати істотної невідповідності термінів пасивів і активів, наприклад видачі довгострокових позичок за рахунок короткотермінових депозитів; а з іншого боку - не іммобілізувати на тривалий термін короткострокові ресурси в сумі, що значно перевищує стабільний залишок засобів на банківських рахунках, достатній для чергових виплат.
вырезано
Метод наукового управління активами має на меті отримання максимального прибутку. При цьому частина коштів вкладається в активи з високим відсотком доходів, а частина - туди, де нижчі відсотки, але з високою гарантією повернення. Тобто, активи доцільно вкладати за кількома напрямками, що дозволить банку домагатися достатньої дохідності і дотримуватися коефіцієнтів ліквідності [26, с. 64].
Нормативне значення коефіцієнтів може змінюватися залежно від фінансово-економічної ситуації банків та політики держави і Національного банку України.
Банківський нагляд традиційно спрямований на підтримку надійності та ефективної діяльності окремих складових кредитної системи країни, в першу чергу банків, з метою забезпечення стабільного нормального функціонування всієї банківської системи. Досвід багатьох країн свідчить про те, що при правильному управлінні банки можуть вижити навіть і не в сприятливих економічних умовах.
Умови здійснення банківського нагляду закладаються, як правило, в законодавчі акти, що регулюють статус центрального банку. Банківський нагляд найчастіше є складовою ланкою саме центральних банків держави. В звязку з тим, що функцією банківського нагляду є створення безпечної та здорової банківської системи і попередження нестабільності фінансової системи в цілому, центральний банк як інститут, що здійснює державне управління грошово-кредитною політикою і виступає кредитором останньої інстанції, є природним центром банківського нагляду.
Якщо аналізувати загальну практику діяльності органів банківського нагляду та його місце в системі органів управління, то можна дійти такого висновку. Чим сильнішим і незалежним є центральний банк країни, тим більше підстав для створення структури банківського нагляду в його межах. І навпаки, чим він більш слабший і залежний від органів влади, тим наявніша необхідність створення незалежного банківського нагляду.
Банківський нагляд (у широкому розумінні) є системою, яку використовує держава, щоб гарантувати стабільність фінансової системи країни, її безпеку і здоровя.
Головними завданнями, що стоять перед системою банківського нагляду, є:
гарантія здоровя банківського сектора для підвищення і сприяння економічному зростанню країни;
захист вкладників, які розміщують свої кошти в банках. Ця задача повязана із підтримкою довіри громадськості до банківської системи, втрата якого веде до її послаблення і таких макроекономічних наслідків, як скорочення грошової пропозиції, розвал системи платежів, більш несподівані зобовязання уряду, економічна нестабільність у державі;
підвищення конкуренції в банківському секторі: тобто банківські закони й положення повинні бути спрямовані на заохочення конкуренції і попередження монополії та дій, що перешкоджають конкуренції;
підвищення ефективності банківської справи і справедливий розподіл кредиту в економіці: банківська система відповідає вимогам суспільства високою якістю фінансових послуг по прийнятій вартості. Грошові кошти надходять в економічні сектори, які можуть використати їх найбільш продуктивно і ефективно [10, c. 18].
Сильна і пристосована до ринкових умов банківська система надто необхідна як провідник монетарної політики центрального банку в економіку країни. Тому завдання банківського нагляду тісно повязані і визначаються завданнями і функціями центрального банку як органу, що визначає і здійснює грошово-кредитну політику. Підтримка стабільності банківського сектора спрямована також на попередження системних ризиків, яку полягають у тому, що банкрутування одного ........


Список використаних джерел
Закон України "Про банки і банківську діяльність" вiд 07.12.2000 № 2121-III зі зм. та доп. станом на № 532-V (532-16) від 22.12.2006 // ВВР, 2007, № 10, ст. 90.
Закон України “Про Національний банк України” вiд 20.05.1999 № 679-XIV зі змінами № 3235-IV (3235-15) від 20.12.2005 //ВВР, 2006, № 9, № 10-11, ст. 96.
Алавердов А. Р. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. - М.: Маркет ДС, 2007. - 569 с.
Алексеєнко М. Д., Білошапка В. С. Аналіз діяльності комерційного банку. - Житомир: Рута, 2001. - 384 с.
Васюренко О. В. Банківський менеджмент. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 317 с.
Геєць О. В., Домрачев В. М., Лондар С. Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками. - К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2004. - 240 с.
Герасимович А. М. Аналіз банківської діяльності. - К.: КНЕУ, 2006. - 600 с.
Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській справі. - К.: Алерта, 2004. - 478 с.
Денісов С. В., Іващенко В. В., Краснобрижа Г. А., Невлюдов І. Ш., Новоселов С. П. Основи банківської справи. - Х.: ХНУРЕ, 2002. - 131 с.
Зянько В. В., Коваль Н. О., Тептя О. В. Банківський менеджмент. - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 127 с.
Зянько В. В., Тептя О. В. Банківська справа. - Вінниця: ВНТУ, 2004. - 114 с.
Калашнікова Т. В. Банківські операції. - Х., 2007. - 113с.
Калініченко О. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Калініченко%20О.&RefType=AvtList&RefValue=15659&BaseType=StaCards> Нові організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення стійкості банку // Банківська справа.- 2006.- № 2.- C.83-90.
Кириченко О. А., Міщенко В. І., Щербань В. П., Яценюк А. П., Гіленко І. В. Банківський менеджмент. - К.: Знання, 2005. - 832 с.
Кирій Р.П. Особливості банківських послуг як обєкта управління в конкурентному середовищі // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період. - 2007. - Вип. 2. - С. 397-403.
Козьменко С. М., Шпиг Ф. І., Волошко І. В. Стратегічний менеджмент банку. - Суми: Університетська книга, 2003. - 732 с.
Копилюк О. І, Кульчицька Н. С. Фінансовий менеджмент в банку. - Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. - 108 с.
Копилюк О.І. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Копилюк%20О.І.&RefType=AvtList&RefValue=16386&BaseType=StaCards>, Музичка О.М. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Музичка%20О.М.&RefType=AvtList&RefValue=23434&BaseType=StaCards> Теоретичні підходи до розкриття сутності банківських ресурсів // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5.- C.18-22.
Костюченко О. А. Банківське право України. Банківська система. Національний банк. Комерційні банки. Розрахунки і кредитування. Ринок цінних паперів. Національне валютне законодавство. Банківські системи зарубіжних країн. Інститут банківської таємниці. - К.: А.С.К., 2006. - 624 с.
Крухмаль О.В. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Крухмаль%20О.В.&RefType=AvtList&RefValue=6448&BaseType=StaCards> Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності діяльності банку // Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 9.- C.43-51.
Кудря Я.В. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=20&SearchStr=Кудря%20Я.В.&RefType=AvtList&RefValue=18909&BaseType=StaCards> Нові підходи до кадрової корпоративної політики в управлінні персоналом // Проблеми науки.- 2006.- № 7.- C.21-27.
Кузьмін В. В., Андрейченко О. В. Банківські операції. - К.: ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2006. - 418с.
Лаврушин О. И., Афанасьева О. Н., Корниенко С. Л. Банковское дело: современная система кредитования. - М.: Кнорус, 2007. - 260 с.
Лаврушин О. И., Мамонова И. Д., Валенцева Н. И., Ширинская З. Г., Штайн Й. Х. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). - М.: Юристъ, 2005. - 687 с.
Лазепко І. М., Алексеєнко М. Д., Сивульський М. І., Брегеда О.А., Баріда Н. П. Банківські операції. - К.: Університет "Україна", 2007. - 328с.
Латковська Т. А. Фінансово-правові питання формування центральних та державних банків в Україні, країнах центральноєвропейської та англосаксонської систем права. - О.: Юридична література, 2007. - 280 с.
Любунь О. С., Потійко Ю. А., Лаптєв С. М., Шевченко К. Є., Денисенко М. П. Система банківського менеджменту. - К., 2005. - 356 с.
Любунь О.С. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Любунь%20О.С.&RefType=AvtList&RefValue=11681&BaseType=StaCards> Стратегічне планування та управління банківською діяльністю // Фінанси України.- 2005.- № 11.- C.81-87.
Мартюшев О.О. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Мартюшев%20О.О.&RefType=AvtList&RefValue=20466&BaseType=StaCards> Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування комерційного банку // Фінанси України.- 2005.- №10.- C.60-68.
Міщенко В. І., Слав`янська Н. Г., Коренєва О. Г. Банківські операції. - К.: Знання, 2007. - 796с.
Орлюк О.П. Банківська система України. Правові засади організації. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 240 с.
Основы банковского дела/ под ред. А.Н. Мороза. - К.: Либра, 1994. - 330 с.
Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз банківської діяльності. - К.: КНЕУ, 2003. - 347 с.
Пашута А. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Пашута%20А.&RefType=AvtList&RefValue=22641&BaseType=StaCards> Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 1.- C.44-48.
Петрук О. М. Банківська справа. - К.: Кондор, 2004. - 462 с.
Плісак Т. О. Облік та аналіз діяльності комерційного банку. - К.: КНТЕУ, 2003. - 520 с.
Подік С. М., Ігнатенко В. І. Банківська справа: теорія і практика. - К.: Фада, ЛТД, 2006. - 642 с.
Полозенко Д.В. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Полозенко%20Д.В.&RefType=AvtList&RefValue=8051&BaseType=StaCards> Банківська система України в умовах функціонування іноземних банків // Фінанси України.- 2006.- № 5.- C.91-95.
Примостка Л. О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі. - К.: КНЕУ, 2002. - 316 с.
Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку. - К.: КНЕУ, 2004. - 468с.
Разуменко І.М. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Разуменко%20І.М.&RefType=AvtList&RefValue=22829&BaseType=StaCards> Проблеми та перспективи розвитку комерційних банків України на регіональному рівні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 267 c.
Савлук М., Мороз А. Шлях розвитку довжиною десять років// Вісник НБУ. - 2000. - Спеціальний випуск. - С. 22-24.
Снігурська Л. П. Банківські операції і послуги. - К.: МАУП, 2006. - 456с.
Стечишин Т.Б. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської системи України// Соц.- екон. дослідж. в перехід. період. - 2007. - Вип. 2. - С. 301-309.
Тиркало Р. І., Гуцал І. С., Чайковський Я.І., Андрушків Т. І., Галапуп Н. Д. Банківська справа. - Т.: Карт-бланш, 2001. - 314с.
Фролов С. М. Банківська справа та основи митного регулювання в Україні: теорія та практика. - Суми: Університетська книга, 2004. - 367 с.
Холодна Ю. Є. Банківські операції. - Х.: ХНЕУ, 2006. - 124с.
Шевцова О.Й. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Шевцова%20О.Й.&RefType=AvtList&RefValue=22483&BaseType=StaCards>, Артеменко Т.Ю. < BiblList.Asp?WhatAction=RefList&Pos=1&ResCount=200&SearchStr=Артеменко%20Т.Ю.&RefType=AvtList&RefValue=22804&BaseType=StaCards> Складові стратегічного управління банком // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 14: Збірник наукових праць: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2005.- 267 c.
Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності. - К.: Знання, 2007. - 311 c.
www.aub.com.ua - офіційний сайт асоціації українських банків
www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного банку УкраїниПерейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.