На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Персонал в забезпеченн конкурентоспроможност пдприємства

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Экономика, Аудит. Добавлен: 07.06.2015. Сдан: 2014. Страниц: 50. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):Зміст

ВСТУП
1. Теоретичні аспекти впливу персоналу на конкурентоспроможність підприємства
1.1 Поняття конкурентоспроможності та її показники
1.2 Поняття конкурентоспроможності персоналу підприємства
1.3 Види конкурентоспроможності персоналу та чинники, що визначають її рівень
1.4 Підходи до оцінювання та управління конкурентоспроможністю персоналу.
2. Аналіз впливу персоналу на забезпечення конкурентоспроможності підприємства ВАТ «Галактон»
2.1 Загальна характеристика ВАТ «Галактон»
2.2 Аналіз персоналу та системи управління підприємства
2.3 Дослідження конкурентного середовища ВАТ «Галактон»
2.4 Аналіз конкурентоспроможності персоналу ВАТ «Галактон»
3. Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення управління конкурентоспроможністю персоналу підприємства та підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Галактон»
3.1 Розроблення рекомендацій щодо вдосконалення управління конку-рентоспроможністю персоналу підприємства
3.2 Розроблення рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Галактон»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Вступ
Як відомо висока конкурентоспроможність фірми є гарантом отримання високого прибутку в ринкових умовах. При цьому фірма має мету досягти такого рівня конкурентоспроможності, який допомагав би їй виживати на досить тривалому тимчасовому відрізку. У звязку з цим перед будь-якою організацією постає проблема стратегічного і тактичного управління розвитком здатності підприємства виживати в мінливих ринкових умовах.
В сучасних умовах бізнес більш ніж коли б то не було, залежить від залу-чення, утримання та ефективності використання все більш дефіцитного ресурсу - кваліфікованого персоналу.
Людські ресурси організації включають в себе всіх її працівників, які вносять свій внесок у діяльність організації (зайнятих повний робочий день, так і неповний робочий день, постійних і тимчасових, які працюють як у центральному офісі організації, так і в її філіях або на дому). Термін людські ресурси відображає уявлення про те, що люди - це важливий ресурс організації, який багато в чому визначає її конкурентоспроможність.
Так сукупність правил і норм, цілей і уявлень, які визначають напрямок і зміст роботи з персоналом на підприємстві визначає кадрова політика. Через кадрову політику здійснюється реалізація цілей і завдань управління персоналом, тому її вважають ядром системи управління персоналом. Кадрова політика набуває все більш важливе значення як чинник підвищення конкурентоспроможності, довгострокового розвитку. Найважливішою областю діяльності будь-якого підприємства (організації, фірми) була і залишається забезпечення трудовими ресурсами: залучення робочої сили, необхідна її підготовка, створення умов для раціонального використовування. Кадрова політика повинна забезпечити підприємство компетентними і зацікавленими в результатах своєї праці службовцями. Таким чином, в довготривалих стратегіях підприємств слід обовязково враховувати людський чинник. Низький кваліфікаційний рівень найманих працівників, низька надійність персоналу є одними з головних причин слабкої конкурентоспроможності підприємства, що впливає на прибутки підприємства і обмежує фінансові можливості для підвищення кваліфікації і розвитку персоналу.
Актуальність теми даної курсової роботи полягає в тому, що забезпечення високої конкурентоспроможності персоналу в сучасних ринкових умовах і гострій конкурентній боротьбі, є основою для стабільного одержання прибутку, а це і є головна мета роботи будь-якого підприємства.
Обєктом дослідження курсової роботи є конкурентоспроможність персоналу ВАТ «Галактон»
Мета курсової роботи - вивчення впливу персоналу на конкурентоспроможність підприємства на прикладі досліджуваного підприємства, а також розгляд основних показників його діяльності.
Задачі роботи:
• Дослідження теоретичних основ конкурентоспроможності персоналу;
• Аналіз показників господарської діяльності і аналіз персоналу ВАТ «Галактон»;
• Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності персоналу ВАТ «Галактон» .
• Розроблення рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «Галактон»?
.............
Список використаної літератури:
1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. Підручник для вузів. (Під ред. проф. Н.М. Ушакової). — К.: «Хрещатик», 1999. — 800 с
2. Конкурентоспроможність підприємства: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: book.php?book=93
3. Стратегический менеджмент [Текст] : навч. посіб. / [Фатхутдинов Р.А.]. – М. : "ДЕЛО", 2005. – 448 с. – ISBN 5-7749-0235-8.
4. Конкурентоспособность персонала как объект управления. / [Сотни-кова С.И.] [Електронний ресурс] : Режим доступу : Science/Publications/Science_notes/Files/374.pdf
5. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства [Текст] / [Коломієць В.М.]. – Економіка та держава №6, 2008.
6. Трактування обєкту конкурентоспроможності людського ресурсу на ринку праці в сучасних умовах [Текст] / [Мирненко В., Миценко І., Дя-ченко О.] . – Наукові праці КНТУ. Економічні науки № 17, 2010.
7. Consultancy fosters globally competitive personnel [Electronic re-source] / The Japan Times. 2010. – Access: news/executive_interviews.html?date=201008
8. Конкурентоспроможність персоналу як засіб досягнення стратегічної мети підприємств [Хамініч С.Ю.] / [Електронний ресурс] : Ре-жим доступу : SND/Economics/10_haminich%20s%20.doc.htm
9. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-экономического содержания [Сотникова С.И.] / [Електронний ресурс] : Ре-жим доступу: index.php/jobmarket/russia/11032,0.html
10. Управление трудовыми ресурсами [Козубова О. А.] / [Електрон-ний ресурс] : Режим доступу: 18_NiIN_2007/Economics/22649.doc.htm
11. Оценка конкурентоспособности персонала [Юшкова О.В., Бого-мягкова Е.А.,Шакун Д.Ю.] / [Електронний ресурс] : Режим доступу: Data2003/iushkov2/iushkov2.htm
12. Колот А.М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу: Навч. посібник / КНЕУ - К.: 1998 - 228 С.
13. Управление персоналом: учебник для вузов / Под ред. Т. Ю. Базарова, Б.Л. Еремина - 2-е изд. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 560 С.
14. Мельник Л.П. Психологія управління: курс лекцій, - К.: МАУП, 1999.-176С.
15. Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. - практ. посіб. - К.: Т-во „Знання", КОО, 2002.
16. Петюх В.М. Управління персоналом: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / КНЕУ, - К., 2000.-122 С.
17. Проблеми праці, економіки та моделювання: Збірник наукових праць / Б.М. Ігумнов та ін., Технологічний університет Поділля - Хмельницький, 1998. -Ч. 1 -265 С.
18. Сирота О.Н., Пономаренко В.А. Мотивация труда на предприятиях: состояние, пути развития - Луганск: світлиця, 1996. -44С.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.