Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Створення Нацонального Банку України (НБУ) псля проголошення незалежност України. Законодавча база, правовий статус принципи дяльност нацонального банку України. Структура й функцї нацонального банку України та особливост його дяльност.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2007. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Міністерство освіти і науки України
Реферат на тему:
«Національний банк України та особливості його функціонування»
Виконав: студент групи …………..
……………………………..
Київ-2007

План:

І. Створення національного банку України та його статус

ІІ. Функції національного банку України та особливості його

діяльності

ІІІ. Список використаної літератури

I.Створення національного банку України та його статус

Центральним банком нашої країни є Національний банк України (НБУ).

Банківська система незалежної України і відповідно Національ-ний банк України створювалися протягом 1991 р. у зв'язку з дезін-теграцією радянської банківської системи. Правовою основою банківської системи нашої держави став Закон України «Про банки і банківську діяльність», ухвалений Верховною Радою України 20 бе-резня 1991 року. Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України «Про банки і банків-ську діяльність» цей законодавчий акт було введено в дію з 1 трав-ня 1991 року.

Згідно із зазначеною постановою Верховної Ради дія Закону України «Про банки і банківську діяльність» поширювалася на всі наявні в нашій країні банки. Було також оголошено власністю Украї-ни Український республіканський банк Держбанку СРСР, Українсь-кий республіканський банк державного комерційного промислово-будівельного банку (Укрпромбанк), Український республіканський банк Ощадного банку СРСР, Український республіканський банк Зовнішекономбанку СРСР з їхньою мережею, обчислювальними центрами, всіма активами, пасивами, а також Українське республі-канське управління інкасації Держбанку СРСР з підпорядкованою йому мережею установ та організацій.

Особливо важливим було те, що окремо, в п. 3 постанови Вер-ховної Ради України «Про порядок введення в дію Закону України "Про банки і банківську діяльність"» передбачалося «створити на базі Українського республіканського банку Держбанку СРСР Наці-ональний банк України». Власне, цим пунктом постанови Верховної Ради України організаційно було вирішено питання про створення центрального банку незалежної держави -- України.

Цією самою постановою Національний банк України було зо-бов'язано до 1 травня 1991 р. розробити проект свого Статуту, ви-значити структуру і чисельність центрального апарату, підпорядко-ваної мережі установ і подати на затвердження Президії Верховної Ради України. Одночасно Раді Міністрів України і Національному банку України доручалося внести до Верховної Ради України про-позиції щодо розміру та джерел формування статутного фонду На-ціонального банку України.

Отже, на підставі зазначених вище законодавчих актів було ска-совано державну монополію у банківській системі та створено нову дворівневу фінансову систему. Перший рівень -- Національний банк України, другий -- комерційні банки. Діяльність цих банків тісно взаємозв'язана. Власне, вони утворюють взаємоузгоджену й керова-ну єдиним органом структуру. Водночас кожна із складових цієї си-стеми функціонує відповідно до законів ринку.

Статус і принципи діяльності Національного банку України ви-значені Основним Законом держави. Статті, які стосуються функці-онування Національного банку, вміщені у двох розділах, присвяче-них законодавчій і виконавчій владам. Це не випадково, оскільки йдеться про центральний банк держави, який очолює її національну фінансово-кредитну систему.

Національний банк за своїм правовим статусом є однією з най-важливіших інституцій держави. Він не входить до жодної з гілок влади. Свою діяльність здійснює на засадах незалежності та еконо-мічної самостійності. Проте цей головний орган банківської систе-ми з ряду питань є залежним від Верховної Ради України, перед якою і звітує про свою діяльність.

До повноважень законодавчого органу держави Конституція України відносить призначення на посаду та звільнення з посади го-лови Національного банку України, що здійснює Верховна Рада за поданням Президента України. Крім того, саме Верховна Рада Украї-ни призначає половину складу Ради Національного банку України, а також заслуховує звіти його голови про діяльність банку.

Інша половина Ради згідно зі ст. 106, п. 12 Конституції України призначається Президентом України. Такий підхід дає можливість двом гілкам влади пропорційно, рівною мірою брати участь у фор-муванні складу Ради Національного банку України і здійснювати регулятивний вплив держави на фінансово-кредитну політику, її ре-алізацію. Конституційні засади формування вищого органу управ-ління НБУ, а також його керівництва є прикладом рівноваги двох гілок влади в Україні.

Рада Національного банку України відповідно до ст. 100 Консти-туції України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням. Правовий статус Ради На-ціонального банку України визначається законом.

Важливо наголосити, що правом законодавчої ініціативи у Вер-ховній Раді, крім Президента України, народних депутатів України, Кабінету Міністрів України, Конституція наділяє також і Націо-нальний банк України (ст. 93, п. 1 Конституції України). Надання цього права Національному банку свідчить про вищий ступінь його значущості у системі державних інституцій.

Суттєве значення для ефективного функціонування НБУ мають його взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України. Ці державні органи проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розроблення і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку. НБУ підтримує економічну політику Кабінету Міністрів України, доки вона не су-перечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. Голова Національного банку або за його дорученням один із зас-тупників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів з правом дорадчого голосу. Отже, НБУ як орган держави є рівно-правним партнером державного органу виконавчої влади -- Кабі-нету Міністрів України.

Національний банк України як економічно самостійна державна установа здійснює видатки, як правило, за рахунок власних доходів. Однак одержання прибутків не є метою діяльності Національного банку. Для забезпечення виконання своїх функцій він має право на придбання та розпорядження рухомим і нерухомим майном.

Кошторис видатків Національного банку на кожний рік затвер-джується Радою НБУ. Цей самий орган затверджує Основні напря-ми грошово-кредитної політики Національного банку.

Викладеним вище не обмежуються правові основи функціону-вання НБУ. Як юридична особа він діє на підставі Статуту Націо-нального банку України, затвердженого постановою Президії Вер-ховної Ради України від 7 жовтня 1991 р.

ІІ. Функції національного банку України

Функції НБУ та його органів є невід'ємною складовою функцій державного управління.

Основною функцією Національного банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці. Це передбачено у ст. 99 Конституції України, де зазначено: «Грошовою одиницею України є гривня. За-безпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією цен-трального банку держави -- Національного банку України».

Наголосимо, що з моменту введення національної грошової оди-ниці відповідно до конституційних норм вона стає не лише фінансо-во-економічним, а й політичним фактором. Адже національна гро-шова одиниця -- це ознака економічного і політичного потенціалу держави, її незалежності.Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.