Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 90807


Наименование:


Курсовик ТЕОРЕТИЧН ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ ТА ВIДНIМАННЯ

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 10.09.2015. Сдан: 2013. Страниц: 22. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………..3
РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ ТА ВIДНIМАННЯ
1.1 Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження………………………………………………………………………..5
1.2 Ознайомлення дiтей з дiями додавання та вiднiмання. Складання i заучування таблиць додавання та вiднiмання першого та другого десятків….6
РОЗДIЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ТАБЛИЧНИХ РЕЗУЛЬТАТIВ
2.1 Вiдтворення i застосування таблиць………………………………….15
2.2. Застосування табличних результатiв для обчислення виразiв…….16.
ВИСНОВКИ………………………………………………………………...19
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….20
ДОДАТКИ…………………………………………………………………..22


ВСТУП

На сучасному етапі розвитку суспільства спеціалісти майже всіх галузей народного господарства (економіка, бізнес, фінанси, інформатика) повинні мати високий рівень математичних знань та умінь. Крім того, у повсякденній діяльності кожна людина має справу з розрахунками. А це, в свою чергу вимагає забезпечення належного рівня шкільної математичної освіти, практичні навички якої уже закладаються в початкових класах.
Фундаментом обчислювальних вмінь та навичок є навички табличного додавання, віднімання, особливістю яких є те, що учні повинні знати їх напам’ять. Табличні випадки додавання та віднімання є своєрідною “математичною азбукою”. Від рівня сформованості цих навичок залежить математична підготовка учнів початкових класів і результативність вивчення математики у наступних класах. З іншої сторони, заучування таблиць напам’ять сприяє розвитку пам’яті, привчає учнів контролювати себе, помічати помилки при відтворенні, виправляти їх [16].
Як бачимо, дана проблема не виступає як нова, не розроблена, а навпаки, на різних етапах розвитку шкільної математичної освіти цій проблемі приділялась значна увага і розглядалась вона під різними кутами зору, з різних методичних позицій.
Тема курсової роботи - теоретичні основи вивчення табличних випадків додавання та віднімання.
Мета роботи - ознайомитись з методикою вивчення табличних випадків додавання та віднімання, з шляхами застосування знань таблиць на практиці, з вправами та завданнями для кращого засвоєння даного матеріалу.
Об’єкт роботи - табличні випадки додавання та віднімання.
Предмет роботи - методика вивчення табличних випадків додавання та віднімання на уроках математики.
Завдання курсової роботи
1. Ознайомитись з методичною літературою.
2. Визначити роль і місце табличних випадків додавання та віднімання на уроках математики.
3. Охарактеризувати методику формування знань табличних випадків додавання та віднімання на уроках математики.
4. Класифікувати вправи та завдання для кращого засвоєння даного матеріалу.
Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ТАБЛИЧНОГО ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ.

1.1 Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми дослідження.
У методиці навчання математики розрізняють табличні та позатлабничні випадки додавання і віднімання. В цій роботі ми конкретно розглянемо табличні випадки додавання та віднімання. Тож перейдемо до аналізу програми з математики початкових класів. Аналіз програми передбачає характеристику визначальних методичних спрямувань у вивченні кожної з її основних тем.
Робота над нумерацією та арифметичними діями будується в початковому курсі концентрично [19]. Програмою намічена система поступового розширення області чисел, що розглядаються: перший десяток, другий десяток, сотня, тисяча, багатоцифрові числа (в межах мільйона). У межах першого і другого десятків розглядаються лише дії додавання і віднімання (табличні випадки та випадки, повязані з нумерацією чисел), а в межах решти концентрів - усі арифметичні дії. У вивченні дій додавання і віднімання в межах десяти виділено такі теми: дії додавання і віднімання, звязок додавання і віднімання, додавання і віднімання нуля, складання і читання прикладів на основі предметних ситуацій і малюнків; таблиці додавання і віднімання в межах десяти; прийоми додавання і віднімання по одиниці і групами (в порядку ознайомлення), переставна властивість додавання[18].
Розвязування прикладів на додавання і віднімання без опори на предметні ситуації запроваджується тільки в ході вивчення таблиць. Таблиці додавання і віднімання складають за допомогою відповідних малюнків предметних множин. У засвоєнні таблиць велике значення мають систематичне їх повторення та варіативність завдань. Випадки додавання і віднімання, повязані з нумерацією, пояснюються на основі предметних дій з пучками-десятками та окремими паличками [4].
У межах 20 учні вивчають табличні випадки додавання і віднімання з переходом через десяток. Засвоєння таблиць має бути доведене до автоматизму.
Опрацювання таблиць проводиться у послідовності від найменшого другого доданка і відповідно відємника. Основним обчислювальним прийомом виступає прийом додавання і віднімання числа частинами.
Спочатку учні ознайомлюються з прийомами усного додавання і віднімання без переходу через десяток. Далі вводяться письмові прийоми виконання дій (без переходу і з переходом через десяток). Останніми розглядаються випадки усного додавання і віднімання з переходом через десяток. У межах кожної групи дії опрацьовуються не одночасно, а послідовно - додавання, а потім віднімання. Одним з основних завдань таблиць додавання та віднімання є вироблення навичок усних обчислення [3].
Цією проблемою переймалися такі відомі математики як : Богданович М.В.,який на сам перед зробив великий внесок у розвиток математики, не однораз........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аргинская І.І. / / Початкова школа / Особливості навчання молодших школярів математики. Методичні особливості вивчення чисел і дій з ними в системі Л.В. Занкова. - 2005, № 21.
2. Аргинская І.І. / / Початкова школа / Особливості навчання молодших школярів математики. Особливості програми та навчальних посібників з математики для початкової школи. - 2005, № 19.
3. Бантова М.О., Бельтюкова Г.В., Полевщикова О.М. Методика викладання математики в початкових класах. / За ред. М.А. Бантової - 2-ге вид. перероб. і доп. - К.: Вища шкала. - 1982. - С. 55-62.
4. Богданович М.В. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 1999.
5. Богданович М.В. Методика математики на межі тисячоліть //Початкова школа. - 1999. - №7.
6. Богданович М.В. Урок математики в початковій школі: Навч.-метод. посібник. - К.: Рад. школа, 1990. - 202 с
7. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. Пос. - 3-є вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. - 2008. - С.106-123.
8. Боданович М.В. Методика вивчення нумерації і арифметичних дій в початковій школі: Навч. Посіб. - К. : Вища шк. - 1991. - С. 21-38.
9. Василенко У.В. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: Вища школа, 1971. - 365 с.
10. Г. Мартинова, С. Скворцова. Формування вмінь та навичок додавання та віднімання // Початкова освіта. - 1997. -№4.
11. Гончаренко С.У. Методологічні характеристики педагогічних досліджень // Вісник АПН України. - 1993. - №1.
12. Занков Л.В. О начальном обучении. - М.: АПН РС ФСР, 1963.
13. Король Я.А. Практикум з методики-викладання математики в початкових класах: Навчальний посібник для педагогічних університетів та інститутів. -Тернопіль: Мандрівець, 1998-134 с.
14. Марк Вайнтрауб. Алгоритм побудови таблиць // Початкова освіта. - 2003. - № 10.
15. Марк Вайнтрауб. Алгоритм побудови таблиці. // Початкова освіта. - №10. - 2000, - 30 с.
16. Приймак О. П. Методична система вивчення табличних випадків арифметичних дій у початковій школі : Дис... канд. наук: - 2009.
17. Програма для загальноосвітніх нвчальних закладів. Математика (5-11 класи). Програму підготували: В. Бевз, А. Мерзляк, З. Слепкань - К., 2001.
18. Програма середньої загальноосвітньої школи 1-4 (1-3) класів. - К.: Освіта, 1994. - 254 с.
19. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи. - К.: Початкова школа, 2001.
20. Шпакова В. Про вивчення таблиць арифметичних дій. // Початкова освіта. - 1997. - № 2. - с. -10.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.