Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 91143


Наименование:


Курсовик Розроблення пропозицй маркетингових заходв щодо покращання процесу постачання ПП «Промстройсервс

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 29.09.2015. Сдан: 2014. Страниц: 62. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


МІ
ЗМІСТ
Стор.
Вступ
Розділ 1. Сутність та методи дослідження процесу постачання
підприємства ……………………………………………………………………00
1.1. Постачальники підприємства як елемент маркетингового мікросередовища…………………………………………………….00
1.2. Методи дослідження процесу постачання…………………………..00
Розділ 2. Техніко-економічна характеристика ПП "Промстройсервіс" та дослідження процесу постачання на ньому…………………………………. 00
2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства…………………….00
2.2. Дослідження процесу постачання ПП "Промстройсервіс" за методом рейтингових оцінок………………………………………………………. 00
2.3. Дослідження процесу постачання ПП "Промстройсервіс" за методом домінуючих характеристик………………………………………………00
Розділ 3. Розроблення пропозицій і маркетингових заходів щодо покращання процесу постачання ПП «Промстройсервіс……………………………………00
3.1. Основні напрями покращання процесу постачання підприємства……..00
3.2. Розроблення маркетингових заходів щодо покращання процесу постачання ПП «Промстройсервіс»……………………………….00
3.2.1. Маркетингове обґрунтування заміни постачальника………… 00
3.2.2. Обґрунтування та розроблення бюджету запропонованого заходу ……………………………………………………………………………...00
3.2.3. Розрахунок очікуваних результатів від впровадження нового постачальника………………………00


3.2.4. Визначення показників економічної ефективності від впровадження заміни постачальника…………………………………….00
3.3. Визначення впливу запропонованого заходу на діяльність підприємства ПП «Промстройсервіс
Висновки……………………………………………………………………..00
Список використаної літератури………………………………………………00


ВСТУП

В умовах високої конкуренції між підприємствами, а також підвищених вимог покупців, фірма-виробник шукає всі можливі шляхи для підвищення своєї конкурентоспроможності і здатності задовольнити попит споживачів. Однак не всі фірми звертають свою увагу на область закупівель, хоча саме в ній укладено найбільший потенціал зниження витрат, а значить і збільшення конкурентоспроможності.
Стратегічним завданням закупівельної діяльності є вибір постачальника. Інфляція, неплатежі й інші кризові явища змушують підприємства змінювати свою політику стосовно постачання, шукати нових, більш надійних постачальників, більш дешеві, але водночас і якісні, сировину і матеріали, вивчати проблему ефективності їх використання. Від грамотного вибору методів вирішення даної задачі залежить ефективність закупівельної діяльності підприємства, а значить і його конкурентоспроможність.
Запаси компанії потрібні для того, щоб виконувати замовлення своїх клієнтів на товари в потрібній кількості та у встановлені терміни. Кожна компанія повинна знайти для себе оптимальне поєднання між витратами на закупівлю і вигодами від обраного рівня товарних запасів, визначити, яка величина запасів по кожній товарній групі (або навіть позиції) є достатньою. Однак, запаси вимагають витрат на їх утримання, поки вони не "дочекаються своєї години" і не будуть реалізовані. Причому втрати компанії зростають, насамперед, за рахунок відволікання з обороту частини капіталу, інвестованого в запаси. Тому компанія повинна знайти для себе оптимальне поєднання між витратами і вигодами від обраного рівня товарних запасів, визначити, яка величина запасів по кожній товарній групі (або навіть позиції)


є достатньою. А у випадках, коли компанія не має достатньої кількості складських приміщень, а перелік сировини, що використовується, занадто великий, найважливішою складовою успіху є наявність надійних постачальників, що можуть виконати замовлення в обумовлений термін і за сприятливу ціну. Відсутність таких постачальників або не достатня їхня надійність можуть завдати збитків компанії і нанести удар по її іміджу.
Метою даної дипломної роботи є визначення шляхів вдосконалення процесу постачання на підприємстві на основі аналізу роботи постачальників та якості співпраці з ними.
Досягненню мети сприяла постановка і вирішення наступних завдань: вивчення особливостей господарської діяльності конкретного підприємства; розгляд критеріїв вибору постачальників; характеристика методів постачання; оцінка вибору постачальників, а також розробка шляхів вдосконалення процесу постачання основних матеріалів на підприємстві.
Обєктом дослідження виступає ПП «Промстройсервіс».
Предметом дослідження ? процес постачання на даному підприємстві.
Методи дослідження: вивчення теоретичних основ з управління закупівлями підприємства; аналіз документації розглянутого підприємства; розробка конкретних заходів з удосконалення процесу постачання для даного підприємства.
При написанні роботи використовувалися роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, статистична звітність підприємства, публікації в періодичній пресі та мережі інтернет.
Текст кваліфікаційної роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.
У першому розділі розглянуті теоретичні основи процесу постачання: постачальники підприємства розглянуті як елемент маркетингового мікросередовища, наведені сучасні методи дослідження процесу постачання.
У другому розділі представлена ??загальна характеристика ПП «Промстройсервіс»; досліджені процеси постачання, властиві ПП «Промстройсервіс», і вироблена їх оцінка; також, виявлені проблеми в роботі з постачальниками.
У третьому розділі розроблено комплекс заходів, реалізація яких дозволить удосконалити процес постачання на ПП «Промстройсервіс», визначені і обґрунтовані показники економічної ефективності від впровадження заходу. У висновку викладені основні результати і висновки дипломної роботи.
Загальний обсяг роботи становить ___сторінки, включаючи 21 таблицю; список використаної літератури включає 24 найменування.


РОЗДІЛ 1
СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ ПІДПРИЄМСТВА


1.1. Постачальники підприємства як елемент маркетингового мікросередовища

Необхідною умовою виконання плану з виробництва продукції, зниження її собівартості, зростання прибутку, рентабельності є повне і своєчасне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами необхідного асортименту і якості. Зростання потреби підприємства в матеріальних ресурсах може бути задоволене екстенсивним шляхом (придбанням або виготовленням більшої кількості матеріалів і енергії) або інтенсивним шляхом (економнішим використанням наявних запасів в процесі виробництва продукції). Важливою умовою безперебійної нормальної роботи підприємства є повна забезпеченість потреби в матеріальних ресурсах джерелами покриття Розрізняють внутрішні (власні) джерела і зовнішні. До внутрішніх джерел відносять скорочення відходів сировини, використання вторинної сировини, власне виготовлення матеріалів і напівфабрикатів, економію матеріалів в результаті впровадження досягнень науково-технічного прогресу. До зовнішніх джерел відносять надходження матеріальних ресурсів від постачальників відповідно до укладених договорів.
Саме тому раціональна організація процесу постачання має для підприємства неабияке значення. Постачальники є однією із важливих складових маркетингового мікросередовища підприємства.


Маркетингове середовище підприємства - це сукупність факторів, які впливають на процес управління маркетингом підприємства, його маркетинговий розвиток та взаємовідносини із споживачами. [1, с. 2]
Основне завдання аналізу маркетингового середовища в тому, щоб взаємоузгодити вплив середовища, потреби цільового ринку, мету та можливості підприємства.
Мікросередовище маркетингу - це область діяльності постійно мінливих сил і чинників, що мають переважно оперативний характер. [2, с. 2] Мікросередовище маркетингу - це ті елементи в оточенні фірми, які в певній мірі контрольовані нею і які вона може вибрати за певних умов. До мікросередовища маркетингу відносяться і постачальники, тому події в середовищі постачальників - це серйозні чинники, що впливають на маркетингову діяльність фірми (ціни на товари постачальників, страйки у постачальників і інші фактори).
Процес постачання (придбання) - це сукупність операцій, спрямований на забезпечення підприємства предметами та засобами праці, необхідними для здійснення господарської діяльності. [3, с. 2] Цей процес є невід’ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у про­давця (постачальника) сировину і матеріа­ли, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господар­ської діяльності. Підрядні організації виконують для замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру - ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо. Під підрядниками розуміють спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при споруджені об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.
Основним моментом обліку процесу постачання є облік розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками.
Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з постачальниками і підрядниками є первинні документи. Порядок та форми розрахунків між покупцем і постачальни­ком визначаються в господарських договорах або контрактах купівлі-продажу.
Постачальники - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей (сировини, палива, матеріалів, запасних частин, МШП), надають послуги, виконують роботи. [4, с. 3] Іншими словами постачальниками є ділові фірми і окремі особи (юридичні та фізичні), що забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, виробничими запасами, необхідними для виробництва конкретних товарів або послуг, випуску готової продукції. Вплив постачальників на маркетингову діяльність підприємства є значним і може привести до негативних результатів. Підвищення цін на предмети постачання багато в чому обумовлює підвищення цін на готову продукцію підприємства. Непостачання тих чи інших виробничих запасів, їх неритмічність, будь-які негативні події на підприємствах-постачальниках призводять до порушення графіків відвантаження готової продукції підприємства.
Вітчизняні підприємства під час вибору постачальника сьогодні в основному покладаються на власну інформацію. При цьому на підприємстві, яке має велику кількість постачальників, може бути сформований список добре відомих партнерів, яким можна довіряти. Затвердження договорів з цими постачальниками, дозвіл попередньої оплати за постачання передбаченої продукції здійснюється відповідно до спрощеної схеми. Якщо ж прогнозується підписання договору з постачальником, відсутнім у названому списку, то процедура затвердження і оплати ускладнюється проведенням необхідних заходів, які забезпечують безпеку фінансових та інших інтересів фірми.
Для здійснення економічно обґрунтованого вибору постачальника найбільш доцільними є наступні критерії вибору постачальників:
ритмічність та надійність поставки;
якість продукції;
повнота асортименту;
ціна поставки;
ціна транспортних послуг;
періодичність поставки;
відстань до постачальника;
мінімальна партія поставки;
умови оплати;
фінансове становище постачальника, його кредитоспроможність та ін.
Використання в якості незалежного критерію «ціни поставки» не рекомендується, оскільки низька ціна - це, як правило, низька якість.
Вибір постачальника здійснюється шляхом визначення його відповідності вибраним критеріям. Оскільки під час вибору постачальника вирішується багатокритеріальна задача оптимізації розв’язку з нерівноцінними критеріями, то необхідно оцінити і розставити їх за ступенем важливості для підприємства. Щоб оцінити значимість окремих критеріїв, за якими планується вибрати постачальника, обирають експертів (це можуть бути керівники підприємства або спеціалісти із постачання, виробництва). Кожному експерту пропонують (незалежно і таємно від інших експертів) встановити коефіцієнт значимості кожного критерію в межах від 0 до 1 (можуть бути встановлені межі значень коефіцієнтів від 1 до 5, чи від 1 до 10 і т.д.). Коефіцієнти значимості критеріїв, встановлені експертами, проставляють у таблицю визначеної форми і потім в останньому стовпчику підраховують комплексну оцінку як суму коефіцієнтів значимості за кожним критерієм. Наприклад: компанія обрала 5 експертів, які обирали ступінь значимості 7 критеріїв, надаючи їм оцінку від 0 до 1. Сума експертних оцінок кожного критерію і буде коефіцієнтом даного критерію. Найбільша сума вказуватиме на найважливіший критерій для даної компанії при виборі постачальника; також, це може бути використано при оцінюванні його діяльності.
Також, на вибір постачальника суттєвий вплив здійснюють результати роботи згідно з вже укладеними договорами. Оцінку постачальників потрібно проводити не тільки на стадії пошуку, але й у процесі роботи з вже відібраними постачальниками. Маркетингові вимоги до постачальників можуть змінюватися залежно від загальної економічної ситуації, конюнктури ринку. Так, на етапі економічного підйому вимоги до постачальників можуть посилюватися, і, навпаки, помякшуватися в період спаду або обмеженості ресурсів (дефіцит непостачання).
Для аналізу динаміки і структури ресурсів, які постачаються підприємству, збирається наступна інформація за поточний та попередній періоди: кількість постачальників; перелік товарів, які постачаються кожним з них; ціни на продукцію, яка постачається кожним постачальником; якість продукції, що постачається; надійність поставок; вид договірних взаємозв’язків з кожним постачальником; питома вага поставок кожного постачальника у загальних поставках. На основі цих даних вираховується відхилення у динаміці за даний період, робиться аналіз щодо того, які ресурси отримує підприємство, чи змінюється їх кількість за роками, з чим це пов’язано, які види сировини і матеріалів йому будуть потрібні у зв’язку з можливими змінами в структурі господарського портфеля.

1.2. Методи дослідження процесу постачання

Аналіз процесу постачання матеріальних ресурсів здійснюється за наступними напрямками:
- вивчення строків та умов поставок;
- аналіз недопостачань за обємом;
- аналіз порушення якості та недоліки за номенклатурою;
- оцінка порядку розрахунку обсягів матеріальних ресурсів за укладеними договорами;
- оцінка обґрунтованості та ефективності формування портфеля замовлень на матеріальні ресурси;
- аналіз ритмічності постачань матеріальних ресурсів.
Такий аналіз передбачає наступне:
1) оцінку кон’юнктури ринку, дослідження та оцінка постачальників;
2) оцінку обґрунтованості вибраної стратегії організації постачання;
3) оцінку правильності вибору постачальників;
4) аналіз забезпеченості підприємства ресурсами за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел;
5) аналіз договорів матеріально-технічного постачання;
6) аналіз виконання плану матеріально-технічного постачання.
Ефективне управління закупівлями може стати важливим джерелом забезпечення конкурентної переваги. Умови жорсткої конкуренції, що склалися на сучасному глобальному ринку, змушують організації активно шукати нові способи створення і доставки продукції та послуг покупцям. Саме на цьому тлі закупівельна логістика, як один з підходів до стратегічного управління закупівлями, набула в останні два десятиліття винятково великого значення.
Процес закупівлі являє собою економічно доцільне придбання товарів і послуг, вироблених не самим споживачем. Після прийняття рішення про виробництво певного виду продукції і придбання необхідного обладнання - здійснюється процес закупівлі.
Функції закупівель полягають у визначення типів матеріальних ресурсів, товарів і послуг, які необхідно придбати у сторонніх організацій, а також пошук оптимальних постачальників, рівня цін, способів транспортування і т.д.
Можливі два напрямки вибору постачальника.
Вибір постачальника з числа компаній, які вже були постачальниками підприємства і з якими вже встановлені ділові відносини. Це полегшує вибір, так як відділ закупівель фірми має у розпорядженні точних даних про діяльність цих компаній (хоча так буває не завжди). Основні етапи вирішення цього завдання:
- збір інформації про постачальників;
- аналіз інформації на основі критеріїв вибору постачальника;
- прийняття рішення про вибі........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Господарський кодекс України №436-ІУ від 16 січня 2003 р. - К.: Велес, 2006. - 160 c.
2. Закон України «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс] / ЗУ «Про ціни і ціноутворення» (№ 5007-VI). - [Чинний вiд 2012-06-21]. - К. - Режим доступу до закону: .
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене Наказом Мінфіну України від 31.03.99 №86.
4. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. - СПб : Питер, 2001. - 400 с.
5. Березин И.С. Маркетинг и исследование рынков / И.С. Березин. - М. : Русская деловая литература, 1999. - 416 с.
6. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз / Ф.Ф. Бутинець. - Житомир: ПП Рута, 2003. - 680 с.
7. Вовчак А.В. Маркетинговий менеджмент / А.В. Вовчак. - К. : КНЕУ, 2000. - 100 с.
8. Гаркавенко С.С. Маркетинг / С.С. Гаркавенко. - К. : Лібра, 2004. - 712 с.
9. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология / Е.П. Голубков. - М. : Финпресс, 1998. - 219 с.
10. Данько Т.П. Управление маркетингом / Т.П. Данько - М. : ИНФРА-М, 2001. - 334 с.
11. Дэй Д. Стратегический маркетинг / Д. Дэй. - М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. - 640 с.
12. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Д. Джоббер. - М. : Издат. дом "Вильямс", 2000. - 688 с.


13. Єрмошенко М.М. Маркетинговий менеджмент / М.М. Єрмошенко. - К. : НАУ, 2001. - 204 с.
14. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика / В.Я. Кардаш. - К. : Знання, 1998. - 245 с.
15. Королько В.Г. Основи паблік рілейшинз / В.Г. Королько. - К. : Ваклер, 2000. - 528 с.
16. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер. - М. : Ростингер, 1996. - 704 с.
17. Крикавський Є.В. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. - Львів: Нац. Університет «Львівська політехніка» (ІВЦ «Інтелект» + ІПДО), «Інтелект-захід», 2004. - 288 с.
18. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми / Н.В. Куденко. - К. : КНЕУ, 2002. - 245 с.
19. Пешкова Е.П. Маркетинговий анализ в деятельности фирмы / Е.П. Пешкова. - М. : Ось-89, 1997. - 269 с.
20. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия / Е.В. Попов. - М. : Экономика, 2002. - 559 с.
21. Пояснение к Инкотермс 2010 [електронний ресурс]//. - Режим доступу: URL: ru/explain2010 (дата звернення 20.03.2014)
22. Примак Т.О. Маркетинг: Метод. посіб / Т.О. Примак. - К. : МАУП, 2004. - 228 с.
23. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності: Навч.посіб. / І.В.Сіменко,
Т.Д. Косової - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 384с.
24. Старостина А.А. Маркетинговые исследования / А.А. Старостина. - М. : Издат. дом "Вильямс", 2001. - 320 с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.