На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 91274


Наименование:


Курсовик Ггєнчн вимоги, параметри якост та впливу питної води на здоровя людини

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 04.10.2015. Сдан: 2013. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Зміст
Вступ…………………………………………………………………………..3
Розділ І. Вода як екологічний фактор……………………………5
1.1 Роль води у функціонуванні живих організмів.…………………...5
1.1.1Роль води в природі і житті людини………………………....7
1.2 Значення води у житті людини..……………..……………………...8

РозділII. Гігієнічні вимоги до параметрів якості питної води……………………………………………………….………….11
2.1. Показники якості води………………………………………………….....11
2.2. Органолептичні показники якості води…………………………………..35
2.3. Мікробіологічні показники якості води……………………………….….36
2.4. Радіологічні показники якості води…………………………………..……39

Висновок

Список використаної літератури

Додатки


Вступ

Вода - одна з найважливіших складових середовища проживання людини. Як писав Антуан де Сент-Екзюпері: «Не можна сказати, що ти необхідна для життя: ти саме життя... Ти найбільше багатство всвіті...». Вона - основа існування життя на Землі. Перебуваючи в безперервному русі, вода сприяє здійсненню геологічного і біоло­гічного колообігу речовин, бере участь у процесах ерозії й денатурації, транспортування та відкладання змитого уламкового матеріалу[4].
Живі організми на 98 % складаються з води, і всі їхні функціональні процеси повязані з водою. Вода забезпечує перебіг усіх життєвих про­цесів в організмі. Синтез тканин, травлення, обмін речовин та інші жит­тєво важливі процеси здійснюються за безпосередньої участі води. Вона є розчинником для органічних і неорганічних речовин в організмі, по­трібних для підтримання його функцій. Вода сприяє видаленню з орга­нізму різних шлаків, які залишаються після засвоєння необхідних ре­човин, регулює температуру тіла, вміст солей у тканинах і рідинах, бере участь у багатьох інших процесах, без яких неможливе функціонуван­ня живих клітин, адже майже всі фізіологічні, хімічні та колоїдно-хімічні процеси відбуваються за безпосередньої участі води. Втрата організ­мом усього 10 - 20 % води призводить до його загибелі.
Без води не відбувається здійснення антропогенної діяльності[4]. Її використовують не лише для пиття, а й для забезпечення господарсько-побутових і санітарно-гігієнічних потреб. У деяких галузях промисло­вості вона є сировиною, хімічним реагентом, енергоносієм, засобом здійснення багатьох технологічних процесів. Її застосовують у технології для транспортування сировини, продукції і видалення відходів. Багато води використовують для побутових цілей - приготування їжі, миття, водовідведення тощо. Особливо у великих кількостях використовують її в сільському господарстві для зрошування земель. Рухома вода (течії, припливи і відпливи) є теплоносієм та джерелом енергії (будівництво електростанцій), засобом водного транспорту і транспортування, напри­клад лісу. Воду використовують також для рекреації (від лат. recreatio - відновлення).
Отже, у багатьох сферах людської діяльності тою чи іншою мірою використовують воду. Причому здебільшого потрібна не будь-яка, а чи­ста прісна вода з умістом мінеральних солей до 1 г/л. Узагальнені дані про запаси води в біосфері Землі свідчать, що ресурси прісної води до­сить великі й цілком можуть забезпечити потреби людства за умови її раціонального використання. Крім того, цей природний ресурс, без якого неможливе життя, безперервно відновлюється[4].
Мета: з’ясувати які властивості води як основи внутрішнього середовища організму і які функції виконує вода


Розділ I. Вода як екологічний фактор.

1.1Роль води у функціонуванні живих організмів.

Вода входить до складу багатьох гірських порід і всіх рослинних і тваринних організмів. На воду припадає близько 60% маси тварин і до 80% маси риб. У деяких рослинах вміст води іноді перевищує 90% їх маси.
Більшість запасів води на Землі знаходяться в морях і океанах, прісна вода становить менше 1%.
Серед неорганічних сполук живих організмів особлива роль належить воді. Вода є основним середовищем, у якому відбуваються процеси обміну речовин та перетворення енергії. Вміст води в більшості живих організмів становить 60-70%, а в деяких (наприклад, у медуз) - до 98%. Вода утворює основу внутрішнього середовища живих організмів (крові, лімфи, міжклітинної рідини).
Вода визначає внутрішньоклітинний тиск (тургор) та обєм клітин. Вона здатна формувати водну оболонку навколо певних сполук (наприклад, білків), що запобігає їхній взаємодії між собою. Таку воду називають звязаною (структурованою). її частка становить 4 - 5% від загальної кількості води в організмі. Іншу частину води (95 - 96%), не звязану з іншими сполуками, називають вільною. Саме вільна вода є універсальним розчинником, кращим, ніж більшість інших рідин.
Вода - кращий розчинник із числа загальновідомих рідин. У ній розчиняються всі необхідні для живих організмів сполуки (органічні й мінеральні речовини, гази тощо). Властивості води як розчинника зумовлені особливостями її внутрішньо-молекулярної структури. Якщо енергія тяжіння молекул води до молекул якої не-будь речовини більша, ніж енергія тяжіння між молекулами води, то речовина розчиняється.
Вода як універсальний розчинник відіграє надзвичайно важливу роль у живих організмах, оскільки більшість біохімічних реакцій відбувається у водних розчинах. Надходять речовини у клітини та виводяться з них продукти життєдіяльності також переважно в розчиненому вигляді. Вода бере безпосередню участь у реакціях гідролізу (від грец. лізіс - розкладання) - розщеплення органічних сполук з приєднанням до місця розриву іонів молекули води (Н+та ОН).
З водою повязана також регуляція теплового режиму організмів. їй притаманна велика теплоємність, тобто здатність поглинати тепло за незначних змін власної температури. Завдяки цьому вода запобігає різким змінам температури в клітинах і в організмі в цілому за значних її коливань у навколишньому середовищі. Під час випаровування води організми витрачають багато тепла. Так вони захищають себе від перегрівання. Завдяки високій теплопровідності, вода забезпечує рівномірний розподіл теплоти між тканинами організму, циркулюючи по порожнинах органів і тіла (порожнинна рідина, кров, лімфа тощо).
Важливе біологічне значення для функціонування організмів має і те, що вода під впливом розчинених у дій речовин може змінювати свої властивості, зокрема температуру замерзання і кипіння. Так, із настанням зими у клітинах морозостійких рослин і холоднокровних тварин підвищується концентрація розчинних вуглеводів та інших сполук (наприклад, гліцерину). Це перешкоджає переходу води в організмах у кристалічний стан і таким чином запобігає їхній загибелі.
На перебіг біохімічних реакцій у водних розчинах істотно впливає концентрація іонів гідрогену у воді. Її оцінюють за водневим показником - рН (значення відємного десяткового логарифму концентрації іонів гідрогену).
Вода - джерело кисню, що виділяється при фотосинтезі. Вода - основне середовище, де відбуваються хімічні реакції. Вода сама безпосередньо бере участь у хімічних реакціях, що відбуваються в організмах.
Вода практично не стискується, що дуже важливо для надання форми соковитим органам і тканинам. Вона може відігравати роль гідроскелета.
Вода - основний засіб пересування речовин в організмі. Вода - середовище існування для багатьох організмів. Крім води в клітині є и інші неорганічні сполуки. Вони найчастіше містяться у вигляді солей, дисоційованих у розчині на іони, або у твердому стані (фосфорнокислий кальцій кісткової тканини, вапнякові або кремнієві панцирі губок, діатомових водоростей). Найбільш важливі для клітини катіони Калію, Натрію, Кальцію та аніони Хлору.
Роль води в природі і житті людини. У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль. Випаровуючись, вода переноситься на величезні віддалі і там випадає у вигляді дощу і снігу. Вологість повітря і кількість атмосферних опадів є найважливішими факторами, що регулюють клімат і погоду. Вода є також одним з найважливіших геологічних факторів, що змінює зовнішній вид земної поверхні, розмиваючи гори і утворюючи долини. Вона руйнує гірські породи не тільки механічно, а й хімічно, реагуючи з ними з утворенням інших речовин. Вода має величезне значення в житті людини, тварин і рослин. Вона потрібна рослинам для розчинення поживних речовин ґрунту. Нестача води у ґрунті призводить до погіршення живлення рослин і зниження врожаю сільськогосподарських культур. Тому для забезпечення у ґрунті води здійснюють цілий комплекс агрохімічних заходів. Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водному середовищі. Надмірна втрата води організмом (до 10 - 20 %) може призвести до загибелі. Щоденна потреба дорослої людини у воді становить 2,5-4 дм3. Вода є одним з шести основних харчових елементів здорового харчування людини поряд з вуглеводнями, білками, жирами, вітамінами і мінералами.

1.2 Значення води у житті людини.
Життя та здоровя людини тісно повязані з навколишнім середовищем (біосферою). Одним із найважливіших компо­нентів цього середовища є вода, без якої неможливі були б зародження і послідовний розвиток органічного життя на Землі.
Величезні світові запаси води мають особливе значення для існування сучасної людини. Загальний обєм води на земній кулі досягає 1,5 млрд км3. Якщо прийняти їх за 100 %, то роз­поділ водних ресурсів буде таким: на частку світового океану- 93-94 %, підземних вод - 4,12 % (із них прісних - 0,76 %, таких, що повязані з активним водообміном,- 0,27 %)[8], вод річок, озер, боліт та інших поверхневих обєктів - 0,06 %, льодовиків та постійного снігового покриву - 1,65 %. Таким чином, відносні запаси прісної води не такі вже й великі і складають усього 2,63 % від загальної кількості води на земній кулі. Хоча обєм води в річках становить усього 0,0002 % від загальних світових запасів, проте вони є одним із головних джерел питного водопостачання, оскільки основні запаси прісної води зосереджені в льодовиках і їх практично не ви­користовують[8].
На відміну від взаємозамінюваних природних джерел теп­ла (вугілля, нафти, газу) практичної заміни воді немає. Тому цій проблемі потрібно приділяти значну увагу промисловості і побуті. Щороку в річки та інші водоймища світу скидається понад 400 км3 промислових та побутових стоків, здатних зробити непридатними для пиття майже 7000 км3 чистої води. Таке становище не може не справляти негативного впливу як на середовище перебування людини, так і безпосередньо на її організм. Слід підкреслити і той незаперечний факт, що вода є невідємною складовою нашого організму, провідним чин­ником підтримування оптимальної життєдіяльності кожної осо­бистості.
Причому вода в організмі може знаходитись у вільному (вода судинного русла) і звязаному (вода інтерстиціального просто­ру) станах та як конституційна (внутрішньоклітинна) вода[2].
Тканини організму людини являють собою водно-колоїдні системи. Вода бере безпосередню участь у багатьох складних біологічних процесах життєдіяльності, є універсальним роз­чинником, без якого неможливі ці процеси. Вода необхідна для процесів травлення, проміжного обміну. Про вагоме фізіо­логічне значення води свідчить і те, що тіло людини містить близько 72 % води. У крові цей показник досягає 83 %, у печінці - 68 %. У організмі новонародженої дитини середній вміст води на 9-10 % перевищує цей показник у дорослої людини[2].
Майже вся вода, що потрапляє в організм, зосереджується в травному каналі. Через шлунок та кишки вода всмоктується в кров і лімфу. Плазма крові майже на 90 % складається з води. За добу через нирки проходить 600-700 л крові - у 100 разів більше, ніж утримується в організмі.
Дуже важлива роль води в забезпеченні теплового комфор­ту людини. Випаровування з поверхні шкіри за нормальних умов складає 20-50 г за 1 год. Залежно від зовнішньої темпе­ратури, вологості повітря та навколишніх предметів випаро­вування може збільшуватися або зменшуватися, що призво­дить до перегріву або охолодження організму.
При великих фізичних навантаженнях і дискомфортному (перегрівному) мікрокліматі протягом 1год може випаровува­тися більш як 0,5 л поту. При цьому різко збільшуються втра­ти різних со........


Список використаної літератури
1. Коломийцева М.Г., Габович Р.Д. Микроэлементы в медицине. -М., 1970. -170 с.
2. Габович Р.Д., Попович Н.А. Пищевая токсикология как раздел гигиены питания и учебный курс. // Гигиена и санитария. -1985. -№1. -С. 42-45.
3. Онищенко Г.Г. Актуальные проблемы реализации в России решения ООН о провозглашении десятилетия 2005-2015 г.г. международной декадой "Вода для жизни" // Гигиена и санитария. -2005. -№4. -С. 3-6.
4. Лосева М.И., Карева Н.П. Минеральный состав питьевой воды и здоровье населения. -Новосибирск, 1985. -С. 21-24.
5. Лопатин С.А., Нарыков В.И., Раевский К.К. и др. Современные проблемы водоснабжения мегаполисов. // Гигиена и санитария. -2005. -№4. -С. 20-25.
6. Цапко В.В. Гигиеническое обоснование к использованию подземных вод УССР для питьевого водоснабжения и их санитарная охрана: Автореф. дис.
д-ра мед. наук. -Киев, 1970.
7. Шевелев Ф.А., Орлов Г.А. Водоснабжение больших городов зарубежных стран. -М., 1987. -150 с.
8. Сергеев Е.П., Можаев Е.А. Санитарная охрана водоемов. -М., 1979. -152 с.
9. Шпаков Е.А. Проблемы санитарной охраны водоемов. -Пермь, 1988. -С. 50-51.
10. Прокопов В.А., Тетенева И.А. К вопросу использования некондиционных артезианских вод для хозяйственно-питьевых целей. / Доповідіміжнародноїнауковоїконференції "Проблемизабезпеченнянаселенняякісною водою". -К., 1997. -С. 95-96.
11. Габович Р.Д., Степаненко Г.Ф., Бурьян П.М. Фтор и продукты питания. // Рациональное питание. -Киев, 1974. -Вып. 10. -С. 91-94.
12. Шаповал В.Ф., Ковган М.І. Оптимізаціявмісту фтору в питних водах джерелцентралізованоговодозабезпеченнянаселення в Полтавськійобласті. / Доповідіміжнародноїнауковоїконференції "Проблемизабезпеченнянаселенняякісною водою". -К., 1997. -С. 73-74.
13. Дымшиц Я.И., Петухова К.А., Попкова В.И., Шипицин С.А. Вопросы эндемического зоба и тиреотоксикоза в Прибайкальском эндемическом очаге. -Иркутск, 1963. -С. 40-44.
14. Плитман С.И., Новиков Ю.В., Тулакина Н.В. и др. К вопросу корректировки гигиенических нормативов с учетом уровня жесткости питьевых вод. // Гигиена и санитария. -1989. -№7. -С. 7-10.
15. Никитин С.В., Мубаракшин Р.Р. Гигиеническая оценка водоснабжения в сельском районе. // Гигиена и санитария. -2005. -№4. -С. 55-58.
16. Lundkvist S. Water Conservation in Sweden. // J. Water Poll. Control Fed. -1990. -Vol. 47, №4. -P. 673-674.
17. АлексеевН.А., ГильН.Ф., КоссовА.Ф. идр. Гигиеническая характеристика подземных вод четвертичных отложений Запорожской области. // Гигиена населенных мест. -Киев, 1980. -Вып. 19. -С. 63-67.
18. Петухов Н.И., Рывкин А.И., Гайнуллин Г.Г., Ландышева В.И. О водно-нитратнойметгемоглобинемии у детей и взрослых. // Гигиена и санитария. -1972. -№1. -С. 10-14.
19. Эльпинер Л.И., Шафиров Ю.Б., Ховах Н.М. и др. Гигиеническое обоснование допустимого содержания брома в питьевой воде. // Гигиена и санитария. -1972. -№3. -С. 13-17.
20. Хроника ВОЗ. -1979. -Т.33. -№2.
21. Хроника ВОЗ. -1974. -Т.28. -№4.
22. Новиков Ю.В., Ноаров Ю.А., Плитман С.И. Роль жестких вод, в предупреждении сердечно-сосудистых заболеваний. // Гигиена и санитария. -1980. -№9. -С. 69-70.
23. Штанников Е.В., Сумовская А.Е., Объедкова Г.Ю. Изучение эмбриотоксического и тератогенного действия воды повышенной минерализации. // Гигиена и санитария. -1985. -№9. -С. 19-20.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.