На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Аттестационная работа Фармраванне арфаграфчнай пльнасц малодшых школьнка

Информация:

Тип работы: Аттестационная работа. Предмет: Педагогика. Добавлен: 05.11.2015. Сдан: 2014. Страниц: 53. Уникальность по antiplagiat.ru: 60.

Описание (план):Змест
Уводзіны 4
Лінгвістычныя асновы вывучэння арфаграфіі 6
Змены ў новай рэдакцыі ”Правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі“ 13
Прынцыпы навучання арфаграфіі 16
Арфаграфічнае правіла як кампанент сістэмы асноўных паняццяў арфаграфіі ў пачатковых класах 22
Роля практыкаванняў пры фарміраванні арфаграфічнай пільнасці малодшых школьнікаў 28
Метады i прыёмы навучання арфаграфіі 34
Заключэнне 41
Спiс выкарыстаннай лiтаратуры 42
Дадатак 44

Уводзіны
Моўная адукацыя ў пачатковых класах забяспечвае развіццё культуры мовы вучняў, актывізацыю пазнаваўчай дзейнасці, станаўленне маральных якасцей асобы. Натуральная патрэбнасць выкарыстання беларускай мовы ўзнікае ў працэсе яе пачуццёва-вобразнага ўспрымання. Практычная накіраванасць моўнай адукацыі дазваляе вучням засвойваць функцыянальныя ўласцівасці моўных адзінак. Засваенне асаблівасцей ужывання формаў вуснай і пісьмовай мовы садзейнічае мэтанакіраванай моўнай падрыхтоўцы малодшых школьнікаў.
Павышэнне арфаграфічнай пісьменнасці школьнікаў было i застаецца адной з галоўных праблем методыкі выкладання мовы. Працэс фарміравання арфаграфічнай пільнасці патрабуе вялікіх намаганняў i з боку настаўніка i з боку вучняў.
«Пабудова рацыянальнай сістэмы навучання ар¬фаграфіі, — адзначае прафесар А.В. Цекучоў, — зяўляец¬ца справай цяжкай i складанай, абумоўленай рознабаковай лагічнай дзейнасцю вучня, вялікай разнастайнасцю матэрыялу, які трэба засвоіць, асэнсаваць i завучыць у выглядзе шматлікіх правілаў рознай ступені складанасці i цяжкасці». Паспяховае навучанне пpaвaпicy знаходзіцца ў непасрэднай залежнасці ад умення вучняў выконваць розныя лагічныя аперацыі: супастаўляць, абагульняць, адрозніваць важнае ад неістотнага, галоўнае ад другараднага, выдзяляць цэлае i часткі, усведамляць ход лагічных разважанняў, аргументаваць выказванне, падмацоўваць яго прыкладамі. Рашэнне чыста арфаграфічнай задачы, як указваюць псіхолагі, заключаецца ў выбары правіла, якое адносіцца да дадзенага тыпу арфаграм, аднаўленні ў памяці патрэбнага правіла i, нарэшце, арфаграфічнага дзеяння, адпаведнага гэтаму правілу.
Арфаграфічная пісьменнасць зяўляецца адным з паказчыкаў моўнай i агульнай культуры чалавека. Адсюль вынікае актуальнасць выбранай тэмы.
Для таго каб авалодаць арфаграфіяй, неабходны добра развіты маўленчы слых, веданне граматыкі, валоданне аналітыка-сінтэтычнымі ўменнямі, актыўнае валоданне дастатковым запасам лексікі, развітая памяць, мысленне. Вучоныя адзначаюць, што праца па арфаграфіі можа праходзіць паспяхова толькі тады, калі яна праводзіцца ў непарыўным адзінстве з вывучэннем фанетыкі, лексікі, словаўтварэння, граматыкі, развіццём маўлення школьнікаў, павышэннем кагнітыўнага, моўнага ўзроўню навучэнцаў. Недахопы ў арфаграфічнай пісьменнасці, як правіла, свед¬чаць пра недастатковае развіццё маўлення школьнікаў, неразуменне імі значэння слоў, частак слова, сэнсавых i граматычных адносін паміж словамі. Таму паслабленне ўвагі да фарміравання любога ўзроўню моўнай асобы ўплывае на фарміраванне канкрэтных маўленчых уменняў, у прыватнасці арфаграфічных уменняў i навыкаў.
Фарміраванне арфаграфічных навыкаў у пачатковых класах адбываецца на кожным этапе ўрока: падчас хвілінак чыстапісання, пры выкананні практыкаванняў, тлумачэнні новага матэрыялу ці самастойнай рабоце. Разам з тым арганізацыя вучэбнай дзейнасці на ўроку беларускай мовы (асабліва ў школах з рускай мовай навучання) павінна спрыяць не толькі выпрацоўцы арфаграфічных навыкаў, але і актывізацыі пазнавальнай дзейнасці вучняў, станоўчай матывацыі вывучэння беларускай мовы, павышэнню цікавасці да прадмета. Першыя крокі на шляху пазнання роднай мовы заўсёды самыя складаныя. Ад таго, як будуць сфарміраваны асновы арфаграфічнай пісьменнасці на пачатковым этапе навучання, шмат у чым залежыць далейшае паспяховае навучанне. Таму трэба разумець не толькі агульныя падыходы да пытанняў навучання арфаграфіі, але і ўлічваць спецыфіку кожнай сістэмы, праграмы, падручніка.
.............
СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ
1. Васіленка, Н.Ф. Як папярэдзіць арфаграфічную памылку / Н.Ф. Васіленка // Роднае слова. – 2007. – №5. – С. 41–43.
2. Гімпель, І.А. Заданні і практыкаванні да асноўных правіл па беларускай мове для 2 класа: дапаможнік для настаўнікаў, вучняў і бацькоў / А.І. Гімпель. – Мінск: ТАА “Юніпрэс”, 2001.
3. Закон Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ад 23 ліпеня 2008 года.
4. Іўчанкаў, В.І. Узаконеныя нормы беларускага правапісу / В.І. Іўчанкаў // Пачатковая школа. – 2009. – №11. – С. 2–7.
5. Канашэвіч, Т.М. Беларуская мова. Курс пачатковай школы ў табліцах / Т.М. Канашэвіч. – Мінск: Современная школа: Кузьма, 2008. – 96 с.
6. Канцэпцыя вучэбнага прадмета “Беларуская мова” // Беларуская мова і літаратура. – № 6. – 2006. – С. 3–9.
7. Канцэпцыі вучэбных прадметаў. 1 ступень агульнай сярэдняй адукацыі. «Беларуская мова, літаратурнае чытанне»: загад міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2009 // Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа. – 2009. – С. 6–17.
8. Махонь, С.У. Дыдактычны матэрыял па беларускай мове для 2 класа: дапаможнік для настаўніка / С.У. Махонь, А.М. Рудэнка – Мінск: ТАА “Юніпрэс”, 2002. – 160 с.
9. Лапіцкая, Т.М. Мову вучыць трэба творча / Т.М. Лапіцкая // Беларуская мова і літаратура. – 2004. – № 6. – С. 5–8.
10. Методика грамматики и орфографии в начальных классах / под ред. Н.С. Рождественского – М.: Просвещение – 1979.
11. Падгайскі, Л.П. Беларуская мова ў першым класе: Метадычны дапаможнік для настаўнікаў / Л.П. Падгайскі, А.К. Севярнева. – 2-е выд. – Мінск: Народная асвета, 1980. – 122 с.
12. Падгайскі, Л.П. Вывучэнне беларускай мовы ў пачатковых класах. Граматыка, правапіс, развіццё мовы / Л.П. Падгайскі. – Мінск: Народная асвета, 1975. – 256 с.
13. Паўлоўскі, І.І. Моўная адукацыя малодшых школьнікаў: тэарэтыка-дыдактычнае даследаванне / І.І. Паўлоўскі. – Мінск: Народная асвета, 1998. – 176 с.
14. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова – М.: 1976. – 543 с.
15. Савельева, Т.М. Кніга для настаўніка: 2-гі кл.: дапаможнік для настаўніка / Т.М. Савельева, І.І. Паўлоўскі, М.Б. Анціпава і інш.; пад рэд. Т.М. Савельевай. – Мінск: Народная асвета, 1990. – 272 с.
16. Сыско, І.Г. Урокі беларускай мовы: нач. школа / І.Г. Сыско // Шляхі да роднай мовы. – Мозырь: Содействие, 2007. – С. 56–57.
17. Федаровіч, Г.М. Праблема маўленчага развіцця малодшых школьнікаў: тэорыя і практыка навучання / Г. М. Федаровіч // Народная асвета. – 2008. – № 7. – С. 33–36.
18. Шпакоўская, Г.Б. Гульні са словамі: прыёмы фарміравання арфаграфічных навыкаў / Г.Б. Шпакоўская // Пачатковая школа. – 2009 – №11 – С. 10–16.
19. Яленскі, М.Г. Беларуская мова ў 1 класе: дапаможнік для настаўніка. – 2-е выд., перапрац. / М.Г. Яленскі, Т.М. Шылько. – Мінск: Народная асвета, 1995. – 128 с.
20. Яленскі, М.Г. Выкладанне беларускай мовы ў школе / М.Г. Яленскі, Л.С. Васюковіч, І.М. Саматыя і інш. – Мінск: Народная асвета, 1994.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.