На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92063


Наименование:


Курсовик Е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? теориялы? негздер

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 09.11.2015. Сдан: 2013. Страниц: 38. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Жоспар
Кіріспе
1 Б?лім. Е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? теориялы? негіздері
1.1Е?бека?ыны? нормативтік - за?намалы? базасы
1.2Е?бека?ы т?рлері, е?бека?ы т?леуді? нысандары мен ж?йелері
1.3Е?бека?ы бойынша талдау ж?не жина?тау есебі
2 Б?лім. Е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? есебі мен аудитіні? ЖШС «БухЗа?Ке?ес»
2.1Е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? ??жатты? р?сімделуі ж?не бухгалтерлік есебі
2.2?ызметкерлерге е?бека?ы т?леу бойынша е?бека?ы ?орын талдау
3 Б?лім. ?ызметкерлермен е?бека?ы бойынша есеп айырысуды? аудиті
3.1 Е?бека?ы аудитіні? м?ні, негізгі ма?саттары
3.2 Е?бека?ы аудитін тексеруді? жоспары мен ба?дарламасын ??ру
3.3 Е?бека?ы бойынша аудиторлы? тексеру процедураларын ж?ргізу
?орытынды
Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі


Кіріспе
Е?бека?ы - б?л ?ызметкерге бекітілген е?бек шарты бойынша орындал?ан ж?мыс к?леміне байланысты т?ленетін а?ы.
Е?бека?ы - ?німні? ?зіндік ??ныны? негізгі элементтеріні? бірі болып табылады, сонды?тан да е?бека?ы есебіні? д?рыс ?йымдастырылуы е?бек ?німділігін артуына, ?німні? ?зіндік ??ныны? кемуіне ж?не е?беккерлерді? ?мір де?гейіні? жа?саруына себепші болады.
Е?бека?ы - б?л е?бек ?лшемі мен т?тыну ?лшеміне ба?ылау жасауды ж?зеге асыру?а к?мектесетін ма?ызды экономикалы? ??рал. Шаруашылы? субъектісіні? т?ріне ?арамастан ?рбір ?ызметкерлерді? кірісі субъект ж?мысыны? т?пкілікті н?тижелерін ескергенде, оны? жеке ?лгісімен аны?талады ж?не салы?тармен реттелінеді. Жала?ы т?тынушы кірісіні? ?лкен б?лігін ??райды, сонды?тан да с?ранысты? м?лшеріне, тауарды? т?тынысына ж?не оларды? ба?асына елеулі ?сер етеді.
Номиналды жала?ы дегеніміз - жалдамалы е?бекті? ?ызметкері ?зіні? к?ндік, апталы?, айлы? е?бегі ?шін алатын а?ша сомасы. Номиналды жала?ыны? м?лшеріне ?арап табысыны? де?гейі жайында айту?а болады, біра? т?тынуды? де?гейі мен адамны? ?л - ау?аты жайлы айту м?мкін емес.
Шынайы жала?ы - ал?ан а?ша?а сатып алу?а болатын ?мірлік игіліктер мен ?ызметтерді? жиыны. Ол номиналды жала?ы?а тікелей ?атынаста ж?не т?тыну заттары мен а?ылы ?ызметтерді? ба?асы де?гейімен кері ?атынаста болады. Жала?ы ?німіні? ?зіндік ??ныны? негізгі элеметтеріні? бірі болып табылады, сонды?тан да жала?ы есебіні? д?рыс ?йымдастырылуы е?бек ?німділігіні? артуына, ?німні? ?зіндік ??ныны? кемуіне ж?не е?беккерлерді? ?мір де?гейіні? жа?саруына себепші болады.
Е?бека?ы бойынша ?ызметкерлермен есеп айрысуды? есебі мен аудитіні? ма?саты - шаруашылы? етуші субъектіні? е?бека?ы есебін ж?ргізу т?ртібін, бухгалтерлік есепті? ?йымдастырылуын, сондай-а? е?бека?ы бойынша ж?ргізілген есеп айырысуларды? д?рысты?ын тексеру.
Е?бека?ыны есепке алу ж?не оны? аудитін ?йымдастыру курсты? ж?мысты? ?зектілігі нары? ?атынастары жа?дайында ?ызметкерлермен е?бека?ы бойынша есеп айырысу-бухгалтерлік есепті? аса ма?ызды б?лігі болып табылады.
Курсты? ж?мыс та?ырыбыны? ?зектілігі - е?бекті? ж?не оны? т?лема?ысыны? есебі к?сіпорында?ы бухгалтерлік есеп ж?йесінде ?те ?лкен р?л ат?аратынды?ы. Е?бек, оны? саны мен сапасы к?сіпорынны? шаруашылы? ?ызметінде аны?талынады.
Курсты? ж?мысты? ма?саты - е?бека?ы бойынша ???ы?ты?-нормативтік базасын ж?не оптимальді саясатын білу, сонымен ?атар аудиторлы? тексерулерді? ?йымдастырылуы мен ж?ргізу ?дістерін ?арастыру, е?бека?ыны есептеу ж?не одан ?сталынатын ?сталымдарды? (салы?тарды?) есебін ж?ргізу болып табылады.
Е?бек ж?не е?бека?ы - д?л ж?не оперативтік м?ліметтерді талап ететін ж?мыс орныны? е? негізгі ж?не к?рделі б?лігі, онда ж?мысшылар саныны? ?згерісі, ж?мыс уа?ытыны? шы?ындары, ж?мысшыларды? категориялары, ?ндірістік шы?ындар к?рсетіледі.
Курсты? ж?мысты жазу ма?саты е?бека?ы есебін ?йымдастыру ж?не ж?ргізу, е?бека?ы?а аудит ж?ргізу.
?ылыми жа?алы?ы мемлекеттік мекеме бойынша бухгалтерлік есепті ж?ргізу нысандарыны? 1С: Бухгалтерияны? ке?ейтілген е?бека?ыны есептеу ж?йесі ба?дарламасын енгізу; шет мемлекет т?жірибесіне негізінде жекеше е?бека?ы м?лшерін та?айындау; ж?мыс ?тілі мен ж?мыста ?тымды ?сыныс бергеніне с?йкес жала?ы т?леу; «б?секе жо? жерде ?й?ы? жа?сы, біра? та ?мірі? нашар» демекші, ?ызметкерлер арасында?ы б?секелестікті арттыру; ?німділікті арттыру?а ынталандыру.
?ор?ау?а шы?арыл?ан ?сыныстар:
· Е?бекті? саны мен сапасына, ?ндірілетін ?німні? нормасыны? орындалуына, ж?мыс уа?ытыны? пайдалануына ба?ылау ж?ргізу;
· Шаруашылы? ж?ргізуші субъектіні? ?рбір ж?мысшысына е?бека?ыны ?з уа?ытында ж?не д?рыс есептеу;
· Е?бека?ы?а ?атысты ал?аш?ы ??жаттарды ?з уа?ытында ж?не д?рыс р?сімдеу, есептелінген е?бека?ыдан тиісті салы?тарды ?стау;
· ?ызметкерлермен е?бека?ы бойынша есеп айырысуды белгіленген мерзімде ж?ргізу;
· Е?бека?ы бойынша шы?ындарды ?німні? ?зіндік ??ны, істелінген ж?мыс, к?рсетілген ?ызметке д?л кезінде ж?не д?рыс ?осу.
Нары?ты? экономика жа?дайында е?бека?ы т?леу бойынша к?птеген ?згерістер болды, оны т?леу ж?мысшылар е?бегіні? н?тижесіне ?ана емес, сонымен ?атар ?ндірістік б?лімшелерді? ?ызметіні? тиімділігіне байланысты.
Ж?мысшыны? е?бек табыстары фирмаларды?, к?сіпорындарды? ?ызметіні? со??ы н?тижесіне ?ос?ан ?лесімен аны?талады. Олар салы?тармен реттеледі ж?не максималды м?лшермен шектелмейді.


1 Е?бека?ы бойынша есеп айырысу есебіні? теориялы? негіздері
1.1 Е?бека?ыны? нормативтік-за?намалы? базасы
?йымдарды? е?бека?ы?а ?атысты барлы? есеп айырысулары нормативтік за?намалар базасы стандарттарына, нормалар?а с?йкес реттелуі тиіс. О?ан жататындары: ?аза?стан Республикасыны? Салы? кодексі, ?аза?стан Республикасыны? Е?бек кодексі, 15 мамыр 2007жыл № 252-III, ?аза?стан Республикасыны? «?аза?стан Республикасында зейнеткерлікпен ?амтамасыз ету туралы» за?ы, ?аза?стан Республикасыны? «Бухгалтерлік есеп ж?не ?аржылы? есептілік туралы» за?ы, 28.02.2007ж. № 234-III, «Аудиторлы? ?ызмет туралы» ?аза?стан Республикасы 1998 жыл?ы 20 ?арашада?ы № 304-I За?ы «2010-2012 жылдар?а арнал?ан Республикалы? бюджет туралы» ?аза?стан Республикасы 2009 жыл?ы 7 желто?санда?ы № 219- IV За?ы, «Орташа жала?ыны есептеуді? біры??ай ережесі туралы» ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2007 жыл?ы 29 желто?санда?ы № 1394 ?аулысы , «Арал ??іріндегі экологиялы? ?асірет салдарынан зардап шеккен азаматтарды ?леуметтік ?ор?ау туралы» ?аза?стан республикасыны? 1992 жыл?ы 30 маусымда?ы № 1468-XII За?ы, «Семей ядролы? сына? полигонында?ы ядролы? сына?тарды? салдарынан зардап шеккен азаматтар?а біржол?ы мемлекеттік а?шалай ?тема?ы т?леуді? кейбір м?селелері туралы» ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2006жыл?ы 20 а?панда?ы №110 ?аулысы, ?аза?стан Республикасыны? «Бухгалтерлік есеп ж?не ?аржылы? есептілік туралы» за?ы.
Е?бек Кодексі
?аза?стан Республикасыны? е?бек туралы кодексі ?аза?стан Республикасыны? Конституциясына негiзделедi ж?не осы Кодекс пен ?ызметкерлердi? жекелеген санаттарыны? е?бек ?атынастарын реттейтiн, нормалары осы Кодексті? нормаларынан кем бола алмайтын ?зге де нормативтiк ???ы?ты? актiлерден т?рады.
- ?аза?стан Республикасы бекiткен халы?аралы? шарттарды? осы Кодексті? ж?не е?бек туралы ?зге де нормативтiк ???ы?ты? актiлердi? алдында арты?шылы?ы бар ж?не халы?аралы? шарт бойынша оны ?олдану ?шiн ?аза?стан Республикасыны? за?ы шы?арылуы талап етiлетiн жа?дайларды ?оспа?анда, олар тiкелей ?олданылады. Осы Кодексті? ?олданылу аясы
- Кодекс ?аза?стан Республикасыны? аума?ында?ы е?бек ?атынастарын реттейдi.
- Егер Конституцияда, за?дарда ж?не ?аза?стан Республикасы бекiткен халы?аралы? шарттарда ?згеше к?зделмесе, осы Кодексті? к?шi ?аза?стан Республикасыны? азаматтарына, ?аза?стан Республикасыны? аума?ында е?бек ?ызметiн ж?зеге асыратын шетелдiктерге ж?не азаматты?ы жо? адамдар?а да ?олданылады. ?аза?стан Республикасыны? аума?ында орналас?ан, ??рылтайшылары немесе меншiк иелерi (толы?ынан немесе iшiнара) шетелдiк за?ды немесе жеке т?л?алар болып табылатын ?йымдарды? ?ызметкерлерiне ?аза?стан Республикасыны? е?бек туралы Кодексі ?олданылады.
?аза?стан Республикасы е?бек за?намасыны? ма?саты мен мiндеттерi:
- ?аза?стан Республикасы е?бек за?намасыны? ма?саты е?бек ?атынастарын ж?не е?бек ?атынастарына тiкелей байланысты ?зге де ?атынастарды е?бек ?атынастары тараптарыны? ???ы?тары мен м?дделерiн ?ор?ау?а, е?бек саласында?ы ???ы?тар мен бостанды?тарды? е? т?мен кепiлдiктерiн белгiлеуге ба?ыттал?ан ???ы?ты? реттеу болып табылады.
- ?аза?стан Республикасы е?бек кодексіні? мiндеттерi е?бек ?атынастары тараптары м?дделерiнi? те?герiмiне, экономикалы? ?суге ?ол жеткiзуге, ?ндiрiс тиiмдiлiгi мен адамдарды? ?л-ау?атын арттыру?а ба?ыттал?ан ?ажеттi ???ы?ты? жа?дайлар жасау болып табылады.
?аза?стан Республикасы Е?бек кодексіні? принциптерi:
Адам мен азаматты? е?бек саласында?ы ???ы?тарыны? шектелуiне жол бермеу; е?бек бостанды?ы; кемсiтушiлiкке, м?жб?рлi е?бекке ж?не балалар е?бегiнi? е? нашар т?рлерiне тыйым салу; ?ауiпсiздiк ж?не гигиена талаптарына сай келетiн е?бек жа?дайларына ???ы?ты ?амтамасыз ету;
?ндiрiстiк ?ызмет н?тижелерiне ?атысты ал?анда ?ызметкердi? ?мiрi мен денсаулы?ыны? басымды?ы; е?бегi ?шiн жала?ыны? е? т?менгi м?лшерiнен кем емес, ?дiлеттi сыйа?ы?а ???ы?ын ?амтамасыз ету; тыны?у ???ы?ын ?амтамасыз ету; ?ызметкерлердi? ???ы?тары мен м?мкiндiктерiнi? те?дiгi;
?ызметкерлер мен ж?мыс берушiлердi? ?здерiнi? ???ы?тары мен м?дделерiн ?ор?ау ?шiн бiрiгу ???ы?ын ?амтамасыз ету; ?леуметтiк ?рiптестiк; е?бек ?ауiпсiздiгi ж?не е?бектi ?ор?ау м?селелерiн мемлекеттiк реттеу;
?ызметкерлер ?кiлдерiнi? ?аза?стан Республикасы е?бек за?намасыны? са?талуына ?о?амды? ба?ылауды ж?зеге асыру ???ы?ын ?амтамасыз ету болып табылады.
?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2007 жыл?ы 29-шы желто?санда?ы № 1394 ?аулысымен бекітілген «Орташа жала?ыны есептеуді? біры??ай ережесі». Осы Орташа жала?ыны есептеуді? біры??ай ережесі ?аза?стан Республикасыны? 2007 жыл?ы 15 мамырда?ы Е?бек кодексіне с?йкес ?зірленді ж?не орташа жала?ыны есептеуді? біры??ай т?ртібін ай?ындайды.
К?сіпорындарда ж?мысшылар мен ?ызметкерлерге жыл сайын?ы берілетін демалысы немесе пайдаланба?ан демалысына т?ленетін т?лемдерді есептеу ?шін орташа е?бека?ыны есептегенде т?леу ж?йелеріне ?арамастан т?ленген т?лемдерді? мына т?рлері алынады:
- Негізгі е?бека?ы ж?не о?ан ?осымша т?ленген ?стемелер (демалыс к?ні істегені ?шін ?осымша т?лем, мейрам к?ні істеген ж?мысы ?шін ?осымша т?лемі, ?зіні? ?ызметтеріне жатпайтын ?ызметті ат?ар?аны ?шін т?ленетін т?лемдерден бас?а). К?сіпорындарда т?ра?ты ?олданылатын сыйлы? беруге с?йкес е?бека?ы ?орына ж?не сондай-а? материалды? сыйа?ы ?орынан берілетін сыйа?ы.
- Жыл бойы істеген ж?мысыны? ?орытындысы бойынша берілетін сыйа?ы, я?ни он ?шінші айлы? (?р ай?а б?лініп ?осылады),
- ?осымша е?бека?ы (ж?мыстан босатыларда берілетін ж?рдема?ы, ?скери жиында бол?ан уа?ыт?а т?ленетін т?лемдерден бас?а).
К?сіпорындарда ж?мысшылар мен ?ызметкерлерге орташа е?бека?ыны есептегенде мына т?лемдер есепке алынбайды:
- Е?бека?ы ?орынан бас?а ?аржы к?здерінен т?ленген т?лемдер (?нертап?ышты??а, та?ы бас?алар).
Есепке алынатын 12 (он екі) айдан б?рын?ы уа?ыт?а тиісті т?лемдер.
Ж?мысшыны? міндетіне жатпайтын ж?мыстарды орында?аны ?шін т?ленген т?лем.
К?сіпорындарда ж?мысшылар мен ?ызметкерлерді? кезекті е?бек демалысына немесе пайдаланба?ан демалысына т?лем т?леу ?шін, сол демалыс?а барар алдында?ы 12 айды? е?бека?ыларыны? ?осындысын 12-ге б?ліп, орташа е?бека?ыны табамыз. Б?л табыл?ан соманы ?р жылды? к?нтізбелік к?ндеріні? санын (мейрам к?ндерінен бас?а) 12-ге б?лу ар?ылы табылатын коэффициентке (29.75) б?лу ар?ылы е?бек демалысыны? бір к?ніне тиісті т?лем сомасыны? м?лшерін аны?таймыз. Е?бек демалысыны? к?ндеріні? санына байланысты бір к?нге тиісті т?лем м?лшері демалыс к?ніне к?бейтіліп, жалпы сома аны?талады. Егер ж?мысшылар мен ?ызметкерлер есеп айырысу кезе?інде, я?ни демалыс?а барар алдында 12 (он екі) ай бойы е?бека?ы алма?ан жа?дайда, мысалы: баланы к?ту ?шін е?бека?ы са?талмайтын демалыста бол?анда, оны? ?р жыл?ы е?бек демалысы ?шін т?ленетін т?лемді есептеу ?шін осы мезгіл алдында?ы 12 (он екі) айды? орташа е?бека?ысы алынады.

1.2Е?бека?ы т?рлері, е?бека?ы т?леуді? нысандары мен ж?йелері
Негізгі е?бека?ы - ж?мысшылар мен ?ызметкерлерді? на?тылы ж?мыста бол?ан уа?ытына, я?ни оларды? істеген ж?мысына, ат?ар?ан ?ызметіне т?ленеді. Негізгі е?бека?ы?а мына т?менде атал?андар жат?ызылады:
- Мерзімді ж?не кесімді е?бека?ы;
- Сыйлы........


Пайдаланыл?ан ?дебиеттер тізімі
1. Байм?ханова С. Б., Балапанова ?. Ж. Бухгалтерлік есеп.- А.: ?аза? университеті, 2002
2.?аза?стан Республикасыны? «?аза?стан Республикасында зейнеткерлікпен ?амтамасыз ету туралы» за?ы..
3.?аза?стан Республикасыны? «Бухгалтерлік есеп ж?не ?аржылы? есептілік туралы» за?ы, 28.02.2007ж. № 234-III.
4.«Аудиторлы? ?ызмет туралы» ?аза?стан Республикасы 1998 жыл?ы 20 ?арашада?ы № 304-I За?ы.
5.«2010-2012 жылдар?а Республикалы? бюджет туралы» ?аза?стан Республикасы 2009 жыл?ы 7 желто?санда?ы № 219- IV За?ы.
6.«Орташа жала?ыны есептеуді? біры??ай ережесі туралы» ?аза?стан Республикасы ?кіметіні? 2007 жыл?ы 29 желто?санда?ы № 1394 ?аулысы.
7. Бухгалтерлік есеп шоттарыны? типтік жоспары. ?аза?стан Республикасы ?аржы министрлігіні? 2007 жыл?ы 23 мамырда?ы №185 б?йры?ы.
8.?аза?стан Республикасында?ы Халы?аралы? бухгалтерлік есеп стандарттары, 2011ж.
9.Аудит бойынша ?аза?станды? стандарттар,2011ж.
10.?аза?стан Республикасыны? «Салы? ж?не бюджетке т?ленетін бас?а да міндетті т?лемдер туралы» Салы? кодексі, 2011 жыл?ы.
11. Ажибаева З.Н., Байболтаева Н.?., Жумагалиева Ж.Г. Аудит, Алматы 2006 ж.
12. Радостовец В.К.”К?сiпорында?ы бухгалтерлiк есеп Алматы, 2010ж. 89б.
13. Байболтаева Н.? “Бухгалтерлiк есеп принциптерi” Алматы, 2002
14. ?.?бдіманапов “Бухгалтерлік есеп принциптері” А., 2002
15. Назарова В. Шаруашылы? ж?ргізуші субъектідегі бухгалтерлік есеп. А., Экономика. 2005


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.