На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Курсовик Акцентуаця характера та девантна поведнка юнакв

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.11.2015. Сдан: 2015. Страниц: 56 (без литературы). Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЮНАКІВ
1.1 Девіантна поведінка юнаків як форма соціальної дезадаптації. Поняття девіацій.
1.2 Психологічні передумови розвитку девіантної поведінки юнаків в родині та школі.
1.3 Акцентуації характеру як одна із умов розвитку девіантної поведінки юнаків.
Висновки до І Розділу.
РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЮНАКІВ.
2.1 Методологічні засади дослідження акцентуації характеру та девіантної поведінки юнаків.
2.2 Обгрунтування методичного забезпечення дослідження акцентуації характеру та девіантної поведінки юнаків.
Висновки до ІІ Розділу.
РОЗДІЛ ІІІ. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ ТА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЮНАКІВ.
3.1Мета та організація емпіричного дослідження .
3.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження .
3.3 Обгрунтування рекомендації, щодо уникнення девіантної поведінки.
Висновки до ІІІ Розділу.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність дослідження. Однією із складних проблем в середовищі підростаючого покоління є проблема антисоціальної поведінки юнаків. Практика стверджує, що серед учнів все більше стає важковиховуваних. Таку категорію класифікують як юнаки та підлітки з нестандартною або відхиляючою поведінкою.
Проблеми соціальної адаптації й дезадаптації юнаків- труднощі в засвоєнні та пристосуванні до існуючих норм соціального життя або труднощі в дозволі тих норм, що є соціально небезпечними, несуть у собі загрозу для життя й здоровя . Це насамперед проблеми, повязані з неадекватною та девіантною поведінкою, дезадаптацією юнаків у соціальному середовищі - «важкі» підлітки (некеровані, педагогічно запущені, які поводяться зухвало, агресивно); дурна компанія, кримінальний контакт, причетність до кримінальних обставин, перебування на обліку в міліції: вживання ними алкоголю, наркотиків; адаптація до нового середовища (у новому класі, школі); дезадаптація до норм соціального життя в колективі і, як наслідок, до самотності, дефіциту спілкування.
У процесі вивчення особистості з відхиляючою поведінкою важливо визначити рівень її готовності до перевиховання. Досвід переконує, що одні з них каються в своїх провинах, гостро переживають своє становище, прагнуть виправитись. Інші також усвідомлюють свої недоліки, але не роблять нічого для того, щоб стати кращими, проявляють пасивність у своєму перевихованні. Ще інші озлоблені на всіх, пройнялись недовірям до вчителів та батьків, активно протидіють спрямованим на них виховним впливам. А в інших внутрішній опір залишився. Знаючи ставлення вихованця до самого себе, до негативних його вчинків, до педагогів і батьків, учнівського колективу і органів його самоврядування, можна правильно будувати процес перевиховання. Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали наступну тему курсової роботи.
Метою курсової роботи є дослідження взаємозв’язку між акцентуаціями характеру і схильностями до девіантної поведінки.
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
1. Провести огляд літературних джерел з проблеми, що вивчається.
2. Підбір методів дослідження.
3. Проведення експерименту.
4. Обробка отриманих результатів та їх аналіз.
5. Висновки.
Об’єктом дослідження курсової роботи є схильність юнаків до девіантної поведінки.
Предмет дослідження – взаємозв’язок між акцентуаціями характеру і схильностями до девіантної поведінки у юнаків.
Методи дослідження. Для емпіричного визначення особливостей девіантної поведінки використовується низка методів, серед яких слід відзначити, насамперед, спостереження. Як відомо, спостереження в психології полягає у фіксації проявів психічних явищ у поведінці на основі їхнього безпосереднього сприйняття. Також для з’ясування рівня інтенсивності девіантної поведінки та рівня акцентуації характеру використовують такі психодіагностичні засоби: характерологічний опитувальник Леонгарда ; визначення схильності до відхиляючої поведінки (А.Н. Орел) ; типи акцентуації характеру по А.Е. Лічко. Обробка результатів дослідження проведена за допомогою математико-статистичних методів. Узагальнення результатів здійснено з використанням інтерпретаційних методів (класифікація й узагальнення емпіричних даних).
У літературі девіантна поведінка розглядається разом з психологічними особливостями підліткового віку. Сам по собі «перехідний вік» і його психологічні особливості (норма і відхилення) давно цікавлять вчених - психологів.
Спроби побудови типології характерів неодноразово робилися впродовж всієї історії психології. Однією з найбільш відомих і ранніх з них стала запропонована ще на початку нашого століття німецьким психіатром і психологом Е.Кречмером, а також нашим співвітчизником В.М. Бехтєрєвим. Дещо пізніше аналогічну спробу зробили психологи П.Б. Ганнушкін, М. Фрамер, О.В. Кербіков, У. Шелдон, а в наші дні – Е. Фромм, К. Леонгард, Г.К. Ушаков, А.Є. Личко і ряд інших учених. Л.С. Виготський підійшов до проблеми критичного віку з точки зору аналізу новоутворень у створенні підлітка і соціальної ситуації розвитку, що відбиває у кожному віці неповторні відносини між дитиною і середовищем.
Теоретична значущість роботи полягає у розширенні теоретичних відомостей про проблему девіантної поведінки, як наслідок акцентуації характеру підліткового віку та охарактеризовано типологію девіантної поведінки.
Практична значущість проведеного дослідження полягає в тому, що за допомогою отриманих результатів можна виявити, який рівень схильності до проявів девіантної поведінки мають, учні 11 класів та які необхідно використовувати технології при роботі з даною категорією підлітків.
Структура курсової роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків.
.............
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Актуальні аспекти соціальної роботи з девіантною молоддю. Випуск 2. – Донецьк, червень 1996.
2. Алмазов Б.Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних. –Свердловск, 1986.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. – М., 1990.
4. Белоусова З.И. Овсянникова В.В. Социально-психологические проблемы девиантного поведения детей и подростков. – Запорожье, 1998. – 98 с.
5. Берне Р. Развитие "Я-концепции" и воспитание. – М., 1986.
6. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь – справочник по психологической диагностике. – Киев, 1989.
7. Бютнер К. Жить с агрессивными детьми. – М., 1991.
8. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий: их статика, динамика, систематика, некоторые общие соображения и данные. Психология индивидуальных различий. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 262-269.
9. Гарбузов В.И. Нервные дети. – М., 1990.
10. Заика Н.И., Крейдун Т.И., Ячина Н.И. Психологическая характеристика этичности подростков с отклоняющимся поведением // Вопросы психологии. – 1990. – № 4.
11. Илешева Р.Г. Нарушения поведения у детей и подростков. – Алма-Ата, 1990.
12. Киричук А.В. Концепция воспитания подрастающего поколения суверенной Украины // Радянська школа. – 1991. – №5.
13. Кондрашенко В.Т. Девиантное поведение у подростков. – Минск, 1988.
14. Лебединская К.С. Подростки с нарушениями в аффективной сфере. – М., 1988.
15. Леви В. Нестандартный ребенок. – М., 1992.
16. Леонгард К. Акцентуированные личности. Пер. с нем. – Киев, 1981
17. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – Л., 1983
18. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. – Видання друге, перероблене та доповнене. – Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. – 272 с.
19. Подмазин С.И. Роль установки в формировании и проявлении акцентуированных черт характера у подростков – Дисс. на соискание уч. степени канд. психол. наук. – К., 1994.
20. Полегенько А.В. Критерии социальной дезадаптации подростков по данным психологического обследования. – С.-Пб, 1995.
21. Ратгер М. Помощь трудным детям. – М., 1987.
22. Т.А. Харрис. Я хороший, ты хороший. – М., 1993.
23. Толстов В. Дом, где возрождаются сердца // Социальная работа. №1. – М.: 1993. с. 34-35.
24. Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. – Тбилиси, 1961.
25. Щербакова Н.М. Ливинцева М.Я. Психологические методики для определения характера. – Иркутск, ИГПУ, 1996 год
26. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. – Л., 1990.
27. Эриксон Э. Теория психосоциального развития человека. – М., 1992.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.