Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92379


Наименование:


Курсовик Мжнародна валютна система: сутнсть, стрктура, еволюця

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 20.11.2015. Сдан: 2013. Страниц: 46. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
С.
Вступ.................................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Міжнародна валютна система: сутність та структура...............................5
1.1. Міжнародна валютна система як елемент економічної системи суспільства........................................................................................................................5
1.2. Структура міжнародної валютної системи..................................................9
1.3. Україна в міжнародній валютній системі...................................................11
РОЗДІЛ 2. Еволюція міжнародних валютних відносин.............................................14
2.1. Система золотого стандарту в міжнародних валютних відносинах…....14
2.2. Бреттон-Вудська валютна система: роль у міжнародних відносинах.....18
2.3. Ямайська валютна система: місце в історичному розвитку валютної системи світу..................................................................................................................25
РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку міжнародної валютної системи....43
3.1. Механізм функціонування міжнародної валютної системи.....................43
3.2. Місце України в системі міжнародних валютних відносин.....................33
3.3. Перспективи розвитку міжнародної валютної системи............................36
Висновки.........................................................................................................................40
Список використаних джерел.......................................................................................43


ВСТУП

Дослідження сучасних тенденцій розвитку світової валютної системи обумовлено новітніми процесами у світовому господарстві, а саме - зростаючою роллю глобалізації, завдяки якій валютні відносини долають національні кордони і виходять на якісно новий міжнародний щабель. За таких умов головним призначенням світової валютної системи є регулювання міжнародних розрахунків та валютних ринків, опосередкування платежів за експорт та імпорт товарів, капіталів, послуг та інших видів міжнародної господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці.
Розвиток міжнародних економічних відносин значною мірою обумовлений характером світової валютної системи та дієвістю функціонування її інститутів. Взагалі світова валютна система покликана виконувати дві головні функції: по-перше, створювати сприятливі умови для розвитку виробництва та міжнародного поділу праці, а по-друге, і найголовніше, забезпечувати безперебійне функціонування її структурних елементів.
На жаль, сьогодні світова валютна система не виконує повністю кожну з цих функцій, прикладом чого була нещодавна світова валютно-фінансова криза та сучасні умови економічної нестабільності. З огляду на сучасні трансформаційні та структурні перетворення питання про реформування та реструктуризацію базових принципів та механізмів функціонування існуючої валютної системи залишається актуальним та потребує негайного вирішення.
Дослідження у сфері функціонування міжнародної валютної системи проводили багато вітчизняних і зарубіжних учених. Серед них можна виділити таких: Авдокушин Е.Ф., Антонов В.А., Боринець С.Я., Булатов А.С., Буторина О.В., Гальчинський А.С., Красавина Л.Н., Макуха С.Р. та інших. Однак слід зазначити, що у вітчизняній та зарубіжній фінансово-економічній літературі все ж бракує ґрунтовних наукових досліджень про механізм функціонування усіх складових світової валютної системи. Більшість робіт висвітлює лише окремі аспекти досліджуваної проблематики, такі, як діяльність валютних ринків, рух капіталу, роль світових фінансових організацій тощо.
Метою даної курсової роботи є дослідження сутності, сучасних тенденцій розвитку світової валютної системи та визначення основних напрямів реформи світової валютної системи.
Відповідно до обраної теми та її в рамках досягнення поставленої мети в курсовій роботі поставлені і досліджені наступні завдання:
- розглянути теоретичні аспекти сутності та структури міжнародної валютної системи;
- проаналізувати особливості таких валютних системи як золотого стандарту, Бреттон-Вудської та Ямайської;
- визначити місце сучасної України в міжнародній валютній системі;
- встановити проблеми та перспективи розвитку міжнародної валютної системи на сучасному етапі.
Предмет курсової роботи - економічні основи процесу формування міжнародної валютної системи.
Обєктом роботи є - міжнародна валютна система.
При написанні курсової роботи було використано такі загальні методи дослідження: збір теоретичної інформації, зведення та угрупування отриманої інформації, її аналіз.
При написанні роботи широко використовувалися ряд навчальних посібників з економіки; сучасні періодичні видання; а також інформаційні ресурси мережі інтернет.
Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, 9 підрозділів та висновків, викладена на 45 сторінках друкованого тексту. Список використаних джерел містить 30 назв.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ, СВІТОВИЙ РУХ КАПІТАЛУ, МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА.

РОЗДІЛ 1. Міжнародна валютна система: сутність та структура
1.1. Міжнародна валютна система як елемент економічної системи суспільства

Безсумнівно, що основним явищем, яке характеризує розвиток міжнародних відносин протягом ХХ та початку ХХІ століття є перехід від інтернаціоналізації до глобалізації. І чи не найважливішою сферою яка найбільше відчула цей процес є економіка.
Як справедливо зазначив К. Аннан, глобалізація планетарних процесів, з якою повязана головна тенденція розвитку міжнародного права, найбільш помітно проявляється, в розширенні потоку товарів, фінансових коштів, діяльності транснаціональних корпорацій. Саме з середини минулого століття виникло принципово нове явище - міжнародна економіка, вже не як сукупність національних економік, а як єдина система. Міжнародні економічні відносини такі, як міжнародна торгівля товарами і послугами, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародний рух капіталу, інвестиції ведуть до виникнення взаємних грошових вимог і зобовязань субєктів різних держав, які прийнято називати міжнародними валютними відносинами, оскільки фінансові засоби перетинають кордони.
Тобто, міжнародними валютними відносинами називається сукупність грошових відносин, що визначають платіжно-розрахункові операції між національними економіками.
Валютні відносини знаходяться у прямій залежності від стану міжнародної економіки. Будь-які зміни в формах економічних відносин будуть впливати на валютні відносини і навпаки. Таким чином, щоб ефективно регулювати існуючі валютні відносини між державами необхідна валютна система [21].
В залежності від підходу, в найбільш загальному вигляді, під валютною системою розуміється сукупність грошово-кредитних відносин (операцій), що склалися між субєктами світового господарства на базі інтернаціоналізації господарського життя та розвитку міжнародного ринку чи сукупність закріплених у національному законодавстві, а також двосторонніми та багатосторонніми договорами і іншими правовими нормами, зокрема тими, які містяться у міжнародних звичаях та узвичаєннях правил, які регулюють вищеназвані відносини.
Стосовно світової валютної системи, то перше, про що слід зазначити, - не існує загальноприйнятого її визначення. Більше того, для позначення світової валютної системи прийнято застосовувати декілька термінів, зокрема: міжнародна фінансова система, міжнародна валютно-фінансова система та ряд інших, які більшості науковців використовує як аналоги. Слід також відзначити той факт, що зазвичай поняття світова валютна система і міжнародна валютна система ототожнюються, що є не зовсім коректно, оскільки по суті ігнорує той факт, що регіональні валютні системи теж по суті є міжнародними. Однак зважаючи на ту термінологію яку використовують більшість вчених, ми теж в даній роботі будемо ототожнювати міжнародну та світову валютну системи.
Оскільки міжнародна валютна система є частиною економічної системи, то її вивчення проводиться в основному в рамках економічної науки. Тому і більшість визначень міжнародної валютної системи даються вченими економістами [17].
Так, професор економіки Колумбійського університету Р. Мандел зазначає, що міжнародна валютна система є сукупністю засобів і механізмів за допомогою яких узгоджується співвідношення основних національних валют.
П. Кругман і М. Обстфельд відзначають, що міжнародна валютна система - це набір інститутів, створених кредитно-грошовими угодами, укладеними між країнами.
Досить схоже визначення міститься у Колумбійській енциклопедії, де зокрема зазначено, що міжнародна валютна система є системою правил і процедур, за якою різні національні валюти обмінюються одна на іншу в світовій торгівлі.
Цієї ж точки зору дотримується Л. Н. Красавина, на думку якої міжнародну валютну систему можна визначити як особливу форму організації міжнародних валютних відносин, що закріплена в міжнародних угодах.
Українські вчені-економісти, Т. А. Коротка і Ю. М. Лисенков, визначають міжнародну валютну систему як сукупність способів, важелів та міждержавних органів, із допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий обіг у рамках світового господарства.
Інший вітчизняний вчений Ю.Ю. Хватов стверджує, що міжнародна валютна система - це форма організації міжнародних валютних (грошових) відносин, що історично склалася і в зрілих (сучасних) формах закріплена міждержавною домовленістю.
Світова (міжнародна) валютна система формується на базі міжнародного поділу праці, в процесі становлення та розвитку світового гоподарства і закріплюється міждержавними угодами. Ця форма валютної системи обслуговує взаємний обмін результатами діяльності національних господарств світової спільноти. Це сукупність способів, інструментів і міждержавних органів, за допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий оборот у рамках світового господарства.
Отже, для обслуговування міжнародної економічної системи, яка передбачає значний рух матеріальних цінностей, потрібна розвинена система міжнародних розрахунків [10].
Світовий грошовий товар є носієм міжнародних валютно-грошових відносин і приймається кожною країною як еквівалент вивезеного з неї багатства. Історично першим міжнародним грошовим товаром було золото, пізніше у міжнародних розрахунках почали використовувати кредитні гроші (векселі, банкноти, чеки на депозити). У 70-х роках зявляються спеціальні міжнародні й регіональні платіжні одиниці - СДР і ЕКЮ (згодом ЄВРО).
Головним завданням міжнародної валютної системи є регулювання міжнародних розрахунків і валютних ринків для забезпечення сталого економічного зростання, підтримки рівноваги зовнішньоекономічного обміну і платіжного обороту різних держав. При здійсненні цих завдань міжнародна валютна система дозволяє помітно мінімізувати ризики в першу чергу іноземних інвесторів на території приймаючої інвестиції держави в звязку з переведенням доходів за межі цієї держави.
Для того, щоб більш глибоко розібратися у понятті міжнародної (світової) валютної системи, ми спробуємо виділити основні її ознаки:
- міжнародна валютна система функціонує на основі норм міжнародного права. Оскільки така система виходить за національні правопорядки окремих держав, то вона може діяти лише на основі норм міжнародного права.
- об’єктом правового регулювання виступають валютні цінності. Під валютними цінностями в даному випадку слід розуміти як грошову одиницю власної держави, так і іноземну валюту, золото, СПЗ чи інші документи, які можна використовувати в якості платіжного засобу. При чому тут можливі два варіанти: обмін однієї валюти на іншу (у цьому випадку валюта виступає і як платіжний засіб, і як об’єкт купівлі); рух валюти з однієї держави в іншу.
- метою діяльності є запобігання валютних криз і надання допомоги в випадку їх настання.
- наявність міжнародного механізму правового регулювання. Міжнародний механізм валютного регулювання як інститут міжнародного валютного права є комплексом засобів, способів і прийомів, використовуваних державами для забезпечення реалізації міжнародно-правових норм, і складається з двох взаємоповязаних компонентів: міжнародно-правового механізму та організаційно- правового механізму.
- має публічно-правовий характер, але діє в інтересах як держав, так і приватних осіб.
- вона одночасно поєднує елемент наднаціональності і приватно-правового регулювання.
- міжнародна валютна система є дво-, а в окремих випадках трьохрівневою. Попри ту обставину, що міжнародна валютна система є незалежною і самодостатньою, вона не може функціонувати без національних валютних систем. У окремих випадках їх взаємодія опосередковується регіональною валютною системою [12].
Підсумовуючи усе вищесказане слід відзначити, що під міжнародною валютною системою розуміють систему врегульованих нормами міжнародного права засобів та міждержавних органів, із допомогою яких здійснюється взаємний платіжно-розрахунковий обіг у рамках світового господарства і які покликані забезпечити запобігання валютних криз і надання допомоги в випадку їх настання.

1.2. Структура міжнародної валютної системи

Міжнародна валютна система охоплює всю міжнародну економіку, її головними елементами є:
- національні, іноземні та колективні (наднаціональні) валюти;
- міжнародні фінансові активи;
- механізм валютних паритетів і валютних курсів;
- умови взаємної конвертованості валют;
- міжнародні валютні ринки;
- міжнародні банківські та валютно-фінансові установи;
- міждержавні організації, що здійснюють валютне регулювання [5].
Національна валюта - це грошова одиниця країни, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях.
Іноземна валюта - грошові знаки іноземних держав, а також кредитні і платіжні документи, виражені в іноземних грошових одиницях.
Колективна (наднаціональна) валюта - умовна розрахункова одиниця, яка не має матеріальної форми (існує у вигляді не монет, банкнот, а проводок за банківськими рахунками), не має власної вартісної основи (її ціна, або курс розраховується на базі валютного кошика країн-засновників), не має кінцевого кредитора (банківської установи, яка зобовязується підтримувати курс у певних межах за допомогою валютних інтервенцій), функціонує на основі міждержавних угод і не підпорядкована законодавству жодної держави окремо.
Найбільш поширеною міжнародною торговою (водночас і головною резервною) валютою є долар США, з допомогою якого здійснюється майже 2/3 міжнародної торгівлі. Водночас долар США є також важливою міжнародною резервною валютою, оскільки він становить вирішальну частину міжнародних валютних інтервенцій.
Міжнародні фінансові активи - це специфічні неречові активи (акції, облігації, векселі, казначейські зобов’язання), що обертаються на світовому фінансовому ринку і являють собою законні вимоги їхніх власників на отримання грошового доходу в майбутньому.
Валютний паритет - це співвідношення між валютами різних країн, що встановлюється законодавчо.
Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошовій одиниці іншої країни.
Конвертованість валют - властивість валют обмінюватися між собою.
Міжнародні валютні ринки є сукупністю операцій з купівлі і продажу різноманітних валют усіма фінансовими організаціями світу.
Міжнародні банківські та валютно-фінансові установи та інші міждержавні організації, що здійснюють валютне регулювання - це установи, які створені на базі багатосторонніх угод між державами з метою сприяння розвитку зовнішньої торгівлі і міжнародного та регіонального валютно-фінансового співробітництва, підтримання рівноваги платіжних балансів країн, що входять до них, регулювання курсів їхніх валют, надання кредитів цим країнам та гарантування приватних позик за кордоном [26].
Міжнародна валютна система розвивається в даний час двома взаємопов’язаними суперечливими шляхами. З одного боку, посилюються роль і значення глобальних валютно-фінансових структур (МВФ, Група Світового банку), що відповідає потребам транснаціоналізації та глобалізації економічного розвитку. З іншого боку, відбуваються процеси регіоналізації валютно-кредитних відносин, формування валютн........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Шперун Х.В. Поняття та ознаки світової валютної системи: міжнародно-правовий аспект / Х.В. Шперун // Вісник НЛТУ. - 2011. - №2. - С. 102-114
2. Моторнюк У.І. Проблеми інтеграцїї України у світове фінансове середовище / У.І. Моторнюк // Львівська політехніка. - 2012. - №10. - С. 515-521
3. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник / В.Є. Новицький - К.: КНЕУ, 2008. - 948 с.
4. Економічна енциклопедія: У 3-х т. - Т.2. - К.: Видавничий центр «Академія», 2011. - 848 с.
5. Івасів Б.С. Міжнародні ринки грошей і капіталів: Навч.-метод. Посібник / Б.С. Івасів - Тернопіль: ТНЕУ, 2008. - 120 с.
6. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник / Под. Ред. Л.Н. Красавиной - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 576 с.
7. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С.В. Мочерного // Тернопіль: АТ «Тарнекс». - 2003. - 248 с.
8. Базилевич В.Д. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича // К.: Знання-Прес/ - 2011. - 199 с.
9. Лисенков Ю.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн / Ю.М. Лисенков, Т.А. Коротка - К.: Зовнішня торгівля, 2007. - 118 с.
10. Капильцова В.В. Політична економія / В.В. Капильцова // Донецьк. ДонНУЕТ. - 2009. - 310 с.
11. Тимченко М.О., История становления и развития мировой валютной системы / М.О. Тимченко //Менеджмент в России и зарубежом. - 2010. - №15. - С. 135-140
12. Константюк Н.І. Перспективи зростання ваги і значимості України в системі міжнародних фінансів / Н.І. Константюк // Інноваційна економіка. - 2012. - №10. - С. 25-28
13. Якубовська Н.О. Реформування сучасної міжнародної валютної системи в правовому контексті: проблеми та перспективи / Н.О. Якубовська // Актуальні проблеми політики. - 2012. - №44. - С. 191-201
14. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник: У 2 кн. / Ю.В. Ніколенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда та ін. // К.: Либідь. - 2004. - 272 с.
15. Білорус О.Г. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник - К.: КНЕУ, 2008. - 267 с.
16. Климко Г.Н. Концепція відносин України з міжнародними фінансовими організаціями / Г.Н. Климко // Економіка і управління. - 2006. - №1. - С. 29-37
17. Ковбасюк Ю.К. Тенденції та перспективи розширення співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями / Ю.К. Ковбасюк // УАДУ. - Д.: Дніпропетр. філ., УАДУ. - 2004. - № 2(5). - С. 147-162
18. Непрядкіна Н.В. Економічна сутність національної валютної системи як складового елемента міжнародних економічних зв`язків / Н.В. Непрядкіна // Вісник Харківського національного університету. - 2009. - №7. - С. 9-19
19. Рязанцева Н.С. Міжнародні фінанси: навч. метод. пос. / Н.С. Рязанцева - К.: КНЕУ, 2011. - 119 с.
20. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: підручник / Л.В. Руденко - Київ: ЦУЛ, 2008. - 616 с.
21. Суть і структура міжнародної валютної системи. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < ?p=54314>
22. Про систему валютного регулювання і валютного контролю. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < laws/show/15-93?test=XX7MfyrCSgkybEAIZiBr/AyPHI4Dws80msh8Ie6>
23. Малащук Д.В. Світова валютна система та сучасні напрями її розвитку / Д.В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2012. - №5. - С. 109-113
24. Кержковська Д.Р. Проблеми і перспективи розвитку світової валютної системи в умовах глобальної економічної кризи / Д.Р. Кержковська // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки». - 2010. - №1. - С. 237-245
25. Міжнародна валютна система. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < index.php?option=com_content&task=view&id=1863&Itemid=1>
26. Валютна система та валютний ринок, особливості їх формування. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < finansy_dengi_i_nalogi/valyutna_sistema_ta_valyutnij_rinok.html>
27. Міжнародні валютні системи на сучасному етапі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < all/mijnarodna_ekonomika/3189.html>
28. Журавка Ф.О. Методологічні підходи до вивчення поняття «валютний ринок» / Ф.О. Журавка // Вісник науковця - 2009. - збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції - Миколаїв: НУК, 2009. - С. 40-42
29. Барсегян А.Г. Перспективи реформування світової валютної системи / А.Г. Барсегян // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія «Економіка і управління». Том 24 (63). - 2011. - №1. С. 20-27
30. Боринець С.Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: підр. / С.Я. Боринець - К.: Знання, 2008. - 582 с.

Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.