На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат Класифкаця основних засобв нематеральних активв та їх вартсна оцнка, бухгалтерський облк придбання та вибуття. Обмн, порядок та облк переоцнки. Облк амортизацї, зменшення корисност, вкладень банку в статутний каптал пдприємства.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2009. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


2
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
Економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі
кафедра фінансового менеджменту та банківської справи
Реферат
на тему:
"Облік основних засобів, нематеріальних активів та матеріалів"
Виконав:
Студент 3 курсу 31групи
Шлома Роман Игоревич
Мелітополь, 2009

План

  1. Класифікація основних засобів і нематеріальних активів та їх вартісна оцінка 3
   2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів 6
   3. Обмін основних засобів і нематеріальних активів 8
   4. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів 10
   5. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів 11
   6. Зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів та облік їх вибуття 14
   7. Облік вкладень банку в статутний капітал підприємства (господарського товариства) у формі основних засобів і нематеріальних активів 15
   8. Облік гудвілу 15
   9. Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у бухгалтерському обліку 18
   10. Порядок обліку операції застави 20

1. Класифікація основних засобів і нематеріальних активів та їх вартісна оцінка

Основні засоби - це сукупність матеріально-майнових цінностей, що діють протягом тривалого часу, зберігають натуральну форму і зношуються поступово.

До основних засобів П(С) БО 7 належать земля, будівлі, устаткування, технічні та транспортні засоби, комп'ютерна техніка, засоби зв'язку та інші матеріальні цінності зі строком корисного використання понад рік. Гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, регламентується Кабінетом Міністрів України.

У складі нематеріальних активів, згідно з П(С) БО 8 "Нематеріальні активи", відображаються придбані банком права користування землею, водою, об'єктами інтелектуальної власності, програмним забезпеченням тощо.

Об'єктом класифікації є основні фонди. Одиницею обліку основних фондів є інвентарний об'єкт, включаючи всі належні пристрої і приладдя, або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання окремих самостійних функцій, або відокремлений комплекс, що складається з конструктивно з'єднаних предметів, орієнтованих на сумісне використання під час виконання певної роботи.

До нематеріальних активів - об'єктів права користуванню економічними, організаційними та іншими перевагами - належать: економічні переваги від користування монопольним становищем на ринку; право на використання економічних та інших привілеїв; гудвіл (ділова репутація).

Первісна вартість - це історична (фактична) собівартість основних засобів, що дорівнює вартості грошових коштів або справедливій вартості інших активів, колись сплачених (переданих) у зв'язку з придбанням основних засобів. За цією вартістю основні засоби зараховуються на баланс.

Залежно від умов придбання первісна вартість може визначатись ще й іншими методами:

для безоплатно отриманих об'єктів - як їхня справедлива вартість на дату придбання;

для об'єктів, внесених до статутного фонду, як погоджена засновниками справедлива вартість;

для об'єктів, отриманих в обмін на подібні до них об'єкти, - як залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів;

для об'єктів, отриманих в обмін на відмінні від них об'єкти, - як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів, що її передано (отримано) за обміну.

Переоцінена вартість - це вартість основних засобів після їх переоцінки. Підприємство має переоцінити об'єкт основних засобів, якщо його залишкова вартість більше ніж на 10% відрізняється від справедливої вартості на день складення балансу. За переоцінки якогось одного об'єкта групи основних засобів необхідно провести переоцінку решти об'єктів цієї групи.

За переоцінки основних засобів визначають не тільки переоцінену вартість, а й скориговану суму нарахованого на цей об'єкт зносу.

Переоцінена вартість і сума зносу визначаються множенням первинної вартості та суми зносу на індекс переоцінки.

Балансова (залишкова) вартість - це первісна вартість з відрахуванням зносу.

Справедливу вартість визначено П(С) БО 19 "Об'єднання підприємств" як вартість, що її можна отримати в результаті обміну між до себе подібними, заінтересованими та незалежними сторонами.

Вона дорівнює:

ринковій вартості - за оцінювання будинків та споруд;

ринковій або залишковій вартості - за оцінювання машин та обладнання;

залишковій вартості оцінювання решти об'єктів основних засобів.

Нематеріальний актив, що його отримано банком в процесі розробки, відображається в балансі, якщо банк має:

намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

змогу отримати певні економічні вигоди у майбутньому від його реалізації чи використання;

інформацію для достовірного визначення витрат, пов'язаних зі створенням нематеріального активу.

Невідповідність нематеріального активу зазначеним критеріям визнання означає, що витрати, пов'язані з його придбанням чи створенням, слід визнавати за витрати того звітного періоду, протягом якого їх було здійснено.

Не визнаються нематеріальними активами, але відображаються в періоді їх здійснення такі витрати: на дослідження; на підготовку і перепідготовку кадрів; на рекламу; на створення, реорганізацію банку; на формування внутрішньої ділової репутації банку; на видавничу діяльність.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт.

Бібліотечні фонди, внутрішня телефонна та комп'ютерна мережі, системи безпеки (відеоспостереження) та комплекс охоронно-пожежної сигналізації можуть обліковуватись як окремий інвентарний об'єкт основних засобів.

Для обліку активів групи "Основні засоби" використовуються рахунки:

4400 "Основні засоби"; 4409 "Знос основних засобів"; 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами"; 4431 "Обладнання, що потребує монтажу".

Активи групи "Інші необоротні матеріальні активи" обліковуються на рахунках 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"; 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

Кожному інвентаризованому об'єктові незалежно від того, де він перебуває, - в експлуатації чи в запасі, надається певний інвентарний номер, який зазначається на самому об'єкті та в інвентарній картці. Картки поділяються на такі самі групи, що й відповідні об'єкти. Ці номери зберігаються за об'єктом протягом усього часу перебування його в цій установі. Інвентарні номери об'єктів, що вибули, не можуть бути надані іншим об'єктам, котрі надійшли до установи.

Інвентарна книга обліку основних засобів наприкінці року не закривається, і записи в ній виконуються далі (наступного року).

2. Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів

Первісна вартість придбаного об'єкта основних засобів включає такі витрати:

сплачену грошову суму постачальникові активів та підрядчику за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків)

реєстраційні збори, державне мито та інші платежі, що здійснюються у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

сплачену вартість ввізного мита;

суму непрямих податків у зв'язку з придбанням (створенням) основних засобів, якщо вони не відшкодовуються банку;

витрати на страхування ризиків доставки основних засобів;

витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів;

інші витрати, що безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, придатного для використання за призначенням.

Адміністративні та інші витрати, які не належать безпосередньо до витрат на придбання об'єкта чи доведення його до робочого стану, первісну вартість об'єкта не збільшують.

Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається з ціни (вартості) придбання (крім торговельних знижок), мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних із його придбанням.

Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю. Придбання основних засобів за національну валюту в обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

Попередня оплата:

Д-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами"

К-т рахунка 3511 "Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів"

і одночасно:

Д-т рахунка 4400 "Операційні основні засоби"

К-т рахунка 4430 "Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами".

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом, в якому зазначають склад комісії, подають докладну характеристику об'єкта, рік побудови чи випуску заводом, дату введення в експлуатацію, коротку технічну характеристику, відповідність технічним Умовам, висновок комісії. Указують також особу, яка прийняла основні засоби, та необхідні відомості для нарахування амортизації.

Акт затверджується керівником установи і разом з технічною Документацією передається на зберігання матеріально відповідальній особі.

3. Обмін основних засобів і нематеріальних активів

Отримання об'єкта в обмін на подібний відображається таким проведенням:

Якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його справедливій вартості:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

на залишкову вартість переданого і первісну отриманого активу: Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи".

Якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його справедливу вартість:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

на справедливу вартість переданого і первісну отриманого активу:

Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500"Інші необоротні матеріальні активи";

на різницю між залишковою і справедливою вартістю переданого активу:

Д-т рахунка 7490 "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи".

Первісна вартість об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів чи нематеріальних активів, збільшеній (зменшеній) на ту суму грошових коштів (чи їх еквівалент), що була передана (отримана) під час обміну.

Отримання об'єкта необоротного активу в обмін на неподібний об'єкт відображається так:

Якщо залишкова вартість переданого активу дорівнює його справедливій вартості:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

на залишкову вартість переданого і первісну отриманого активу:

Д-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи".

Якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його справедливу вартість:

на суму зносу переданого активу:

Д-т рахунків 4309 "Знос нематеріальних активів", 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

К-т рахунків 4300 "Нематеріальні активи", 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи";

4. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів

Переоцінена первісна вартість і сума зносу об'єкта основних засобів визначається множенням первісної вартості та суми зносу об'єкта основних засобів на індекс переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об'єкта, який переоцінюється, на його залишкову вартість.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу основних засобів вносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Суми дооцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів включаються до складу додаткового капіталу, а сума уцінки - до складу витрат.

Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів збільшується в результаті переоцінки (дооцінки), то збільшення має відображатися як зростання додаткового капіталу.

Результати дооцінки основних засобів відображаються так:

Д-т рахунків 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"

К-т рахунка 5100 "Результати переоцінки основних засобів"

одночасно:

Д-т рахунка 5100 "Результати переоцінки основних засобів"

К-т рахунків 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а за недостатності суми дооцінки - за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка основних засобів").

При цьому здійснюється таке проведення:

Д-т рахунків 5100 "Результати переоцінки основних засобів", 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка основних засобів"

К-т рахунків 4400 "Основні засоби", 4500 "Інші необоротні матеріальні активи"

одночасно:

Д-т рахунків 4409 "Знос основних засобів", 4509 "Знос інших необоротних матеріальних активів"

К-т рахунка 5100 "Результати переоцінки основних засобів".

За кожним об'єктом необоротних активів банк визначає вартість, яка амортизується.

Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється банком за визнання цього об'єкта активом (під час зарахування на баланс).

Строк корисного використання (експлуатації) основних засобів і нематеріальних активів визначається банком самостійно.

5. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Нарахування амортизації починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому об'єкт основних засобі и т.д.................


Перейти к полному тексту работыСмотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.