На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 92566


Наименование:


Курсовик Фнансова дяльнсть нститутв спльного нвестування

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 25.11.2015. Сдан: 2014. Страниц: 35. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ


Вступ 3
Розділ 1. Теоретичні засади діяльності інститутів спільного інвестування………...5
Розділ 2. Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування в Україні……..15
Розділ 3. Ринок спільного інвестування в Україні: проблеми та преспективи…....24
Висновок 32
Список використаної літератури 34

ВСТУП

У високо розвинутих країнах світу інвестиційні фонди є професійними інвесторами, які мають в своєму арсеналі великі обсяги капіталу, що надає їм можливості для здійснення різноманітних видів інвестування. Українські інвестиційні фонди поки що не досягли такого рівня роз­витку й повноцінно не спроможні виконувати заздалегідь покладені на них інвестиційні функції, насамперед, через нестачу інвестиційних коштів й несприятливоий інвести­ційний клімат в країні.
Відмінними рисами інститутів спільного інвестуван­ня (ІСІ), згідно з чинним законодавством, порівнянно з іншими інвестиційними інститутами є, по-перше, те, що інвестиційні фонди мають податкові пільги, а саме, не мають податку на прибуток (майно, що знаходиться у роз­порядженні та управлінні інвестиційних фондів не опо­датковується), підлягає оподаткуванню тільки інвести­ційний доход. По-друге, внаслідок обмеженості розміру використовуваного позичкового капіталу вони не нада­ють жодних гарантій та позик своїм клієнтам.
Актуальність даного дослідження зумовлена тим, що для України інвестиційний сектор - перспективна інноваційна галузь і здійснення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні в майбутньому є необхідною умовою для становлення повноцінного фондового ринку, а також розвитку й удосконалення інвестиційного механізму, властивого цьому ринку.
Предметом дослідження є фінансова діяльність інститутів спільного інвестування як елементу фондового ринку України.
Метою дослідження є визначення головних напрямків функціонування інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України, аналіз їх фінансової діяльності та визначення перспектив розвитку.


Дослідження направлене на вирішення таких завдань:
- вивчити поняття, види, класифікацію та особливості функціонування інститутів спільного інвестування на Україні;
- проаналізувати фінансову діяльність інститутів спільного інвестування у сучасних кризових умовах;
- визначити проблеми функціонування ринку спільного інвестування та перспекиви його подальшого розвитку на Україні.
Розвиток індустрії спільного інвестування стновить один з опосередкованих стимулів для розвитку фондового ринку, а саме це є обов’язковою умовою залучення капіталу в національну економіку.
Теоретичне та практичне значення результатів полягає в тому, що розглянуті в ньому положення дають можливість поглибити рівень знань про діяльність зі спільного інвестування в умовах національної специфіки.
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ.

Інститут спільного інвестування (ІСІ) - це інвестиційний фонд, який провадить діяльність зі спільного інвестування - обєднання (залучення) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість [3, с.13].
В Україні діяльність ІСІ регулюється Законом «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
ІСІ залежно від порядку здійснення його діяльності може бути відкритого, інтервального, закритого типу.
ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобовязання здійснювати у будь-який час на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) [14].
ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або компанія з управління його активами) бере на себе зобовязання здійснювати на вимогу інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку (інтервалу). Проспект емісії ІСІ інтервального типу повинен передбачати порядок визначення дати початку та закінчення інтервалу, періодичність інтервалу (не рідше одного разу на рік та не частіше одного разу в квартал), тривалість інтервалу (не менше десяти робочих днів протягом року та не менше одного робочого дня протягом кожного інтервалу).
ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або компанія з управління його активами) не бере на себе зобовязань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або компанією з управління його активами) до моменту його припинення.
ІСІ може бути строковим або безстроковим [14].
Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у регламенті ІСІ, після закінчення якого зазначений ІСІ припиняється.
Подовження терміну діяльності строкового ІСІ дозволяється лише у разі зменшення вартості чистих активів ІСІ на 20 відсотків та більше протягом останніх 12 місяців діяльності такого ІСІ.
У такому разі ІСІ зобовязаний здійснити викуп власних цінних паперів у акціонерів (учасників), які голосували проти прийняття такого рішення, а також у акціонерів (учасників), які не брали участі в голосуванні по такому рішенню, та вимагають від ІСІ викупу його цінних паперів. Порядок обовязкового викупу цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією [7, с.29].
Подовження терміну діяльності строкового ІСІ здійснюється у порядку, встановленому Комісією. Повторне подовження терміну діяльності строкового ІСІ заборонено. Забороняється змінювати вид та тип ІСІ.
Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк, проте ІСІ закритого типу може бути лише строковим.
ІСІ може бути диверсифікованого і недиверсифікованого виду.
ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:
- кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу цінних паперів відповідного випуску;
- сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ в кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
- не менш як 80 відсотків загальної вартості активів ІСІ становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації місцевих позик, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі.

Диверсифікованим ІСІ забороняється [14]:
- тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних (депозитних) сертифікатах та банківських металах більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ, при цьому не більш як 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ в зобовязаннях одного банку;
- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери та зобовязання однієї юридичної особи більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
- придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 50 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери одного випуску;
- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати понад 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ у цінні папери органів місцевого самоврядування одного випуску;
- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
- придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
- придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;
- придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
- придбавати або додатково інвестувати в обєкти нерухомості більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
- придбавати або обмінювати цінні папери, емітентами яких є повязані особи ІСІ, компанії з управління активами або зберігача.
ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.
Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює виключно приватне (закрите) розміщення цінних паперів ІСІ серед юридичних осіб та фізичних осіб, є венчурним фондом. Фізична особа може бути учасником венчурного фонду виключно за умови придбання цінних паперів такого фонду на суму не менше ніж 1500 мінімальних заробітних плат [9, с. 129].
Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.
Венчурний ІФ - інвестиційний фонд, активи яких більше, ніж на 50 % складаються з корпоративних прав і цінних паперів, які не котируються на фондових біржах, здійснюють виключно приватне розміщення емітованих ними цінних паперів і провадять досить ризиковану інвестиційну стратегію, зокрема інвестиції у інноваційні проекти (фізичні особи не можуть бути учасникам).
ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.
До інститутів спільного інвестування також відносять корпоративний інвестиційний фонд.
Корпоративний інвестиційний фонд - це ІСІ, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування [19, с.118].


Рис. 1.1 Види корпоративних інвестиційних фондів.
Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді (капіталі) яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.
Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі статуту, який затверджується відповідно до законодавства, та регламенту .
Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформа........


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Батищев В.О. Фондовая биржа и инструменты фондового рынка.- М.: Международные отношения, 2002.- 272 с.
2. Берлач А. І. та ін. Організаційно-правові основи біржової діяльності: Навч. посібник/А. І. Берлач, Н. А. Берлач, Ю. В. Ілларіонов.- К.: Фенікс, 2000. - 336 с.
3. Бєлєнький П. Механізм розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник НАН України №4, 2002р., с.11-17
4. Ватаманюк З.Г. Кушнір Т.М. Розвиток інституційного інвестування в Україні. Фінанси України. - 2007- №3 - с.124-131.
5. Гориславець П.А. Динаміка розвитку відкритих інститутів спільного інвестування на тлі світової фінансової кризи.
6. Гриньова В. М., Коюда В. О., Лепейко Т. І. Інвестування / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко // Навч. посібник для студ. вузів - 2-е вид., доопрац. і допов. - Х. : Інжек, - 2006. - 402 с.
7. Гриценко В. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку // Вісник економічної науки України, 2008 - №2 - с 27 - 31.
8. Дебора Дж. Блек. Успіх та невдача фючерсних контрактів: Теорія і практика. Матеріали компанії "Кемонікс". 1999.- 45 с.
9. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело, 2-е изд. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2002.-237с.
10. Джусов О. Інвестиційні стратегії інституційних інвесторів: Монографія. - Дніпропетровськ: Наука та освіта, 2005.
11. Діяльність ІСІ в Україні[Електронний ресурс]/ Цінні папери в Україні.-
доступу : Monitor/desember08/4.htm.
12. Желєзов О.Є. Роль державно-правового регламентування у становленні та розвитку інститутів спільного інвестування в Україні.
13. Жила І.В. Організація обліку інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування / І.В. Жила // Науково-практичний журнал «Інвестиції: практика та досвід» - 2012 - №11 - 67-71 с.
14. Закон України від 15.03.2001 №2299 - ІІІ «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» зі змінами та доповненнями.
15. Інститути спільного інвестування в умовах глобалізації світових фінансових ринків. Серія "Міжнародний бізнес"/ В.А. Вергун, О.І.Ступницький, В.М. Коверда, Т.В. Волковинська.- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2009. - 512 с.
16. Крейдич І.М. Перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні/І.М.Крейдич// Інвестиції: практика та досвід.-2007.-No 19.-С. 4-7.
17. Науменкова П.А., Перконос П.П. Особливості діяльності зі спільного інвестування в Україні.
18. Опанасова Г. Упровадження GIPS - шлях підвищення ефективності діяльності інститутів спільного інвестування на фондовому ринку України: Спеціалізоване наукове видання. - 2008 - №3 - с 42 - 45.
19. Печенівська О., Притикіна О. Сучасні тенденції розвитку ринку спільного інвестування в Україні // Економічний простір, 2008 - №9 - с. 116 - 124.
20. Поворозник В. До питання про розвиток інститутів спільного інвестування та їх інвестиційний потенціал [Електронний ресурс] / В. Поворозник // Національний інститут стратегічних досліджень. Режим доступу : Monitor/desember08/4.htm.
21. Портфельне інвестування: підручник/ О.Г. Шевченко, Т.В. Майорова, О.М. Юркевич, С.В. Урванцева. - К.:КНЕУ, 2010. - 407с.
22. Рудой В.М. Міжнародний досвід розвитку управління активами інституційних інвесторів// Економічний вісник Донбасу № 3 (21), 2010
23. Сельський В. Стан та проблеми розвитку інститутів спільного інвестування як ефективного механізму залучення інвестицій в економіку України.// Право України. - 2007.-№1.-с.137-140.
24. Сіржук Р. Тенденції індустрії спільного інвестування // Цінні папери України, 2009 - №37. - с. 29.
25. Фоміна К. Перспективи ринку спільного інвестування // Правовий тиждень, 2009 - №3 - с 4.
26. Фурдичко Л. Є. Інститути спільного інвестування: міжнародний досвід, специфіка та розвиток в Україні [Текст] / Л. Є. Фурдичко // Регіональна економіка. - 2009. -No1. - с. 81-88
27. Чеберкус Д. М. Інститути спільного інвестування та їх вплив на розвиток інноваційної сфери в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки. - К., 2005.-286с.


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.