На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93355


Наименование:


Курсовик Абсолютн та вдносн величини в економко-статистичному аналз

Информация:

Тип работы: Курсовик. Предмет: Статистика. Добавлен: 18.12.2015. Сдан: 2013. Страниц: 61. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ВСТУП 6
1. Статистичні показники 7
1.1 Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ 7
1.2 Поняття про абсолютні величини 9
1.3 Відносні величини 11
2. Методика обчислення абсолютних та відносних величин 13
2.1 Вираження абсолютних величин 13
2.2 Методика обчислення відносних величин 15
3. Економіко-статистичний аналіз діяльності ТОВ «Керамейя» в м. Суми 18
3.1 Загальні відомості про підприємство 18
3.2 Статистичний аналіз діяльності ТОВ «Керамейя» в м. Суми 20
4. Практична частина 26
Задача 1 27
Задача 2 32
Задача 3 37
Задача 4 41
Задача 5 45
Задача 5 45
Задача 6 50
Задача 7 53
Задача 8 56
ВИСНОВКИ 60
Список використаної літератури: 62


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Абсолютні величини є основою всіх статистичних розрахунків. Вони необхідні для обліку і контролю діяльності підприємств і організацій, аналізу різних чинників, які впливають на обсяг виробництва продукції в різних галузях мтеріального виробництва, торгівельної і заготівельної діяльності, побутового обслуговування населення тощо. Проте, щоб повною мірою проаналізувати досліджувані соціально-економічні явища і процеси, виявити взаємозв’язки і закономірності , зробити правильні висновки, недостатньо лише абсолютних величин. Окремо абсолютні величини не дають належної уяви про досліджувані явища і процеси. Тому в аналізі статистичної інформації поруч з абсолютними величинами важливе місце посідають відносні величини.
Мета роботи: Аналіз діяльності ТОВ «Керамейя», тобто системне, комплексне вивчання, оцінка та узагальнення впливу факторів на результати діяльності вказаного підприємства шляхом опрацювання відповідної інформації з метою обґрунтування і прийняття оптимальних управлінських рішень для підвищення ефективності виробництва.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішені такі основні завдання:
- загальна характеристика статистичних показників, абсолютних та відносних величин;
- вираження абсолютних величин, методика обчислення відносних величин;
- економіко-статистичний аналіз діяльності ТОВ «Керамейя» в м. Суми.
1. Статистичні показники

1.1 Статистичний показник як кількісна характеристика суспільних явищ

Статистична іформація створюється, передається і зберігаеється у вигляді показників.
Показник - одне із основних понять статистики, узагальнююча характеристика суспільних явищ і процесів, у якій поєднуються як кількісна, так і якісна визначеність.
Якісна визначеність зумовлена суттю явищ і відображається назвою показника. Різновидність соціально-економічних явищ спричиняє існування безлічі різноманітних за змістом показників.
Якісно визначений статистичний показник складається з моделі кількісної сторони явищ, що визначається, і числового значення.
Вірогідність статистичної інформації залежить від того, наскільки об?єктивно статистичний показник відображає соціально-економічну суть явища чи процесу, що вивчається. У вірогідності виділяють 2 аспекти - адекватніть і точність.
Адекватність показника розглядається як спроможність відобразити саме ті властивості явищ, які передбачені програмою досліджень. Щоб показник відповідав своєму призначенню і виконував покладені на нього функції, на стадії його проектування проводиться логічне і статистичне обгрунування.
Логічне обгрунтування передбачає всебічний теоретичний аналіз абстратних економічних категорій ( норма прибутку, продуктивність праці тощо), статистичне - розробку методології і методику кількісного вимірювання цих категорій.
Точність вимірювання залежить від статистичної структури показника, організації і спостереження і обробки даних.
Статистична модель показника поєднує з одного боку якісну і кількісну визначеність економічних категорій, а з другого - адекватність і точність їх вимірювання.
Класифікація видів статистичних показників:
1. За способом обчислення:
Первинні - визначають зведенням даних статистичного спостереження і подають у формі абсолютних величин.
Похідні - обчислюються на базі первинних або похідних показників і подаються у формі середніх або відносних показників.
2. За ознакою часу:
Інтервальні - характеризують явище за певний час (день, декада, місяць, рік).
Моментні - це показники, що дають кількісну характеристуку явищ на певний момент часу.
3. За ступенем охоплення одиниць сукупності:
Індивідуальні - характеризують окремий об’єкт чи окрему одиницю сукупності.
Загальні - характеризують групу одиниць, яка становить собою частину статистичної сукупності чи сукупність в цілому.
4. За визначенням у просторі:
Загальнотериторіальні - характеризують об’єкт чи явище, що вивчається, у цілому по державі.
Локальні (регіональні чи міські) - належать до певної території чи об’єкта.
Характерною особливістю первинних показників є адитивність, тобто можливість підсумування. Первинні інтервальні показники і похідні від них залежать від довжини періоду, щодо якого вони обчислюються. Похідні показники в більшості своїй не адетивні. [1]

1.2 Поняття про абсолютні величини

Узагальнюючі статистичні показники є базою для аналізу та прогнозування соціально-економіного розвитку держави, її окремих регіонів і галузів.
Узагальнюючі показники можуть бути абсолютними, відносними і середніми величинами. Кожен вид показника має певне значення і посідає визначене місце у процесі пізнання реальної дійсності.
Важливою умовою економічного аналізу є комплексне використання відносних і середніх величин, що забезпечує як поглиблене вивчення, так і узагальнення, всебічну оцінку господарських процесів, а також полегшує пошук резервів підвищення ефективності виробництва. У свою чергу це нерозривно повязано з широким використанням абсолютних величин, що потребує їх детальнішого розгляду.
Практично статистична інформація починає формуватися із абсолютних величин, ними вимірюються всі сторони суспільного життя.
Абсолютні статистичні величини - це кількісні показники, які характеризують розміри (рівні, обсяги) суспільних явищ у певних умовах місця і часу. Отримують їх методами статистичного спостереження і зведення вихідної інформації.
Абсолютні величини завжди є іменованими числами. Іменовані числа являють собою вимірники ознак. Абсолютні статистичні величини безпосередньо пов?язані з фізичною і соціально-економічною суттю явищ, які вивчаються.
Розрізняють 3 види вимірників - натуральні, вартісні і трудові.
Натуральні - це такі одиниці виміру, які відповідають природним (фізичним) властивостям даного предмета і виражаються в мірах довжини, площі, об?єму, маси, або кількістю одиниць (штук) кількістю фактів чи подій.
Для різноіменної продукції загальний обсяг виробництва (реалізації) визначають у вартісному (грошовому) вираженні. Вартісні (грошові) вімірники використовуються не лише на рівні окремого суб?єкта господарювання, а й на рівні галузей чи економіи в цілому. Облік у вартісних (грошових) одиницях застосовують для обчислення сукупного суспільного продукту, ВВП, ВНП, національного доходу тощо.
Для визначення обсягу трудових ресурсів чи витрат праці на виробництво продукції, а також для оцінки трудомісткості продукції використовуються трудові вимірники (людино-година, людино-день).
Таким чином, абсолютні величини необхідні для багатьох господарських розрахунків і широко використовуються в статистико-економічному аналізі, наукових дослідженнях, повсякденній практичній роботі економічних служб у всіх сферах діяльності людини. Вони служать вихідними даними для всіх форм і прийомів кількісної характеристики суспільних явищ і процесів. [2]
1.3 Відносні величини

Не менш важливе значення у проведенні аналітичних досліджень, порівняно з іншими показниками, мають відносні показники, які дають змогу здійснити порівняльну оцінку абсолютних величин і прослідкувати звязок між економічними явищами та процесами.
Відносними статистичними величинами - це результат порівняння, який характеризує міру кількісного співвідношення різнойменних чи однойменних показників.
Результатом порівняння є відносна величина, яка характеризує міру кількісного співвідношення різнойменних чи однойменних показників. Відносна величина показує у скільки разів одна одна величина більша або менша за іншу, або яку частиину займає одна величина по відношенню до іншої, або скільки одиниць однієї сукупності приходиться на одиницю іншої сукупності.
Кожна відносна величина являє собою частку від ділення двох величин. Приобчисленні відносних величин слід мати на увазі, що чисельник - це показник, який вивчається. Його називають звітною величиною. Та величина, з якою проводиться порівняння називається основою або базою порівняння.
Залежно від того, до якого значення прирівнюється база порівняння, частку від ділення однойменних величин можна виразити або у вигляді коефіцієнта чи відсотка або як проміле або продециміле.
Форми вираження відносних величин:
· Коефіцієнт: база порівняння = 1 (результат порівняння округляємо до тисячних одиниць).
· Відсоток: база порівняння = 100% (результат порівняння округляємо до десятик одиниць).
· Проміле: База порівняння округлємо до цілого).
При обчисленні відносних величин необхідно враховувати такі принципи:
? Відносні величини повинні бути співставні в територіальному і часовому відношенні;
? Відносні величини мають бути співставними за одиницями спостереження і за методологією обліку, розрахунку і аналізу.
Аби відносні величини були правильними, потрібно, щоб порівнювана величина і база (основа) були співставними в територіальному і часовому відношенні, за одиницями спостереження та методологією обліку і аналізу. [2]
2. Методика обчислення абсолютних та відносних величин
2.1 Вираження........

Список використаної літератури:
1. Статистика : підручник / А. В. Головач, А. М. Єріна, О. В. Козирєв та ін. - К. : Вища школа, 1993.
2. Бек В. Л. Теорія статистики : навч. посіб. / В. Л. Бек. - К. : ЦУЛ, 2002.
3. Уманець Т. В. Статистика : навч. посіб. / Т. В. Уманець, Ю. Б. Пігарєв. - К. : Вікар, 2003.
4. < index.php?lang=uk>Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.