На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93624


Наименование:


Диплом рейтингове оцнювання рвня надйност комерцйного банку ПАТ «А-БАНК»

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Банковское дело. Добавлен: 29.12.2015. Сдан: 2012. Страниц: 94. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….
1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ………………………………………………………
1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку ………………….
1.2 Порівняльний аналіз методик рейтингових оцінок комерційних банків……………………………………………………………………….
1.3 Аналіз рейтингової оцінки комерційних банків України……………
2 РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ БАНКУ «А-БАНК» ……………..
2.1 Фінансово – економічна характеристика ПАТ «А-БАНК» …………
2.2 Аналіз показників діяльності ПАТ «А-БАНК»……………………..
2.3 Тенденції розвитку методик рейтингування банків України на прикладі ПАТ «А-банк»……………………………………………………
3 РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ПІДВИЩЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ БАНКУ…………………………………………………………………………….
3.1 Перспективи рейтингування банків в Україні……………………..
3.2 Резерви та фактори підвищення рейтингової оцінки ПАТ «А-БАНК»………………………………………………………………………
3.3 Оцінка ефективності запропонованих заходів……………………….
4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ…..
4.1 Система управління охороною праці в ПАТ «А-БАНК»……………
4.2 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці на робочих місцях ПАТ «А-БАНК»……………………………………………………
4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях в ПАТ «А-БАНК»………………
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ……………………………………………………………
ДОДАТКИ…………………………………………………………………………

ВСТУП

У звязку зі складністю одночасного контролю великої кількості різноманітних показників у фінансово-економічному аналізі значного поширення набули процедури комплексної оцінки, на підставі яких може обчислюватися рейтинг як узагальнена оцінка діяльності економічної системи (ЕС). Під рейтингом розуміють комплексну характеристику ЕС згідно з певною шкалою, де значення рейтингу - це елемент лінійно напівупорядкованої множини.
Рейтинги комерційних банків відіграють важливу роль у процесі залучення інвестицій, що особливо актуально на даному етапі розвитку нашої економіки. Рейтинг комерційного банку є індикатором довіри до нього не тільки населення (фізичних осіб) а й різного роду інвесторів, в тому числі й іноземних, які довіряють кошти надійним банкам, і в результаті створюють основне джерело фінансового «живлення» ЕС в цілому.
На даний момент існує досить велика кількість рейтингів банків визначених за різними підходами та методиками, але жодна з доступних потенціальному інвестору не дає впевненості у адекватності її результатів реальній ситуації на ринку банківських послуг. Більшість рейтингів установ вітчизняного ринку банківських послуг демонструють протилежні результати, не підтверджені практикою.
Більшість рейтингів базуються на кількісних показниках діяльності установ та не містять комплексного аналізу. Конфіденційність інформації у банках не дозволяє побудувати прозору модель якісної оцінки їх діяльності та перевірити її на адекватність. Саме тому питання визначення найбільш адекватної методики оцінки рівня надійності комерційного банку залишається невирішеним на даний момент, що й актуалізує дане дослідження.
Отже, метою даної роботи є аналіз рейтингу досліджуваного банку та підвищення його рейтингової оцінки.
Обєктом дослідження виступає вітчизняна банківська система.
Предмет - рейтингове оцінювання рівня надійності комерційного банкуц.
У процесі досягнення основної мети необхідно:
– проаналізувати основні підходи до побудови рейтингу комерційних банків, провести їх порівняння та вибрати найбільш коректні з них для подальшого вдосконалення;
– дати загальну характеристику банку;
– проаналізувати основні фінансово – економічні показники досліджуваного банку;
– розрахувати рейтинг банку за обраними методиками з метою пошуку шляхів підвищення його надійності;
– розробити заходи підвищення рейтингової оцінки банку;
– розкрити організацію охорони праці в досліджуваному банку.
У результаті успішного виконання роботи повинна бути отримана повноцінна комплексна система оцінки рівня надійності комерційних банків з високим ступенем адекватності. Дана модель повинна ліквідувати основні недоліки обраних для синтезу систем за рахунок інтегрального ефекту взаємодії.
Виконання роботи ґрунтується на застосуванні загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Особливе місце у вирішенні поставлених питань належить таким загальнонауковим методам, як аналіз, синтез, аналогія, моделювання.
Спеціальні методи (порівняння, розрахунок середніх та відносних величин, деталізація, методи детермінованого і стохастичного факторного аналізу) застосовувались переважно в аналізі та обґрунтуванні величин доходу, витрат і прибутку банку, а також у дослідженні аналізу фінансових результатів діяльності банку.

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ


1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку

На сучасному етапі економічного розвитку України важливого значення набувають питання залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, стримування відтоку вітчизняних капіталів за кордон, відновлення матеріально-технічного виробництва та економічного зростання країни, вирішення яких неможливе без фінансово стійкого банківського сектора економіки. У звязку з ринковими перетвореннями у економічній системі країни значно зростають вимоги до комерційних банків. Якщо на першому етапі їх становлення головними завданнями були: необхідність створення розгалуженої мережі, спеціалізація, розробка нормативної та інструктивної баз, підготовка кадрів, пошук клієнтів тощо, то сьогодні на перший план виходить проблема забезпечення стабільної діяльності як окремого банку, так і всієї банківської системи загалом, освоєння нових банківських послуг та продуктів, вдосконалення менеджменту, розробка систем моніторингу та схем уникнення ризиків.
При цьому головну роль серед вищевказаних питань повинно відігравати вирішення проблем забезпечення стійкого фінансового стану комерційних банків шляхом підвищення рівня їх капіталізації, концентрації банківського капіталу, ліквідності, платоспроможності, розробки нових та вдосконалення вже існуючих методик оцінки фінансової стійкості кредитних установ з урахуванням системи ризиків і вирішенням соціально-економічних завдань, які ставить суспільство перед банківською системою.
Водночас, невирішеними частинами досліджуваної проблеми є необхідність розробки та вдосконалення основних методів оцінки фінансової стійкості комерційних банків в умовах перехідної економіки. В Україні, після тривалого періоду кризових явищ, які були повязані з інфляційними процесами, основна частина кредитних установ досягла певного рівня стабільності та адаптувалася до сучасних умов фінансово-економічного середовища, що призводить до посилення банківської конкуренції. Також, важливим є і той факт, що банківська діяльність супроводжується небезпекою можливих втрат внаслідок операційних, ринкових, макроекономічних та інших ризиків, як для самих банків, так і для їх клієнтів, тому потенційні вкладники потребують систематизованої, повної та достовірної інформації, щоб обрати справді надійний банк. Зазначене вказує на те, що проблема оцінювання ефективності операцій та фінансової стійкості банку загалом набуває першочергового значення.
Діяльність комерційних банків, як досить своєрідний предмет досліджень, може і повинна аналізуватися не лише засобами теорії банківської справи та фінансового менеджменту, а й прийомами, які сформувалися в теорії систем у кібернетиці, інформатиці, прикладній математиці й статистиці. Значна частина таких прийомів вимагає від дослідників спеціальних знань системного математичного аналізу, що суттєво ускладнює можливість їх застосування в роботі банків. Для оцінювання банку, як складної системи, потрібно інструментарій, який би допоміг проаналізувати з сукупності всю діяльність фінансової інституції. Саме таким інструментарієм є узагальнююча оцінка фінансового стану комерційного банку на основі рейтингування, яке дає змогу отримати якісний аналітичний матеріал без застосування складного математичного обчислення.
У загальному розумінні рейтинг визнаний у світі як інструмент, котрий призначений для порівняльного аналізу динамічно розвинених систем. Рейтинг банків, зокрема, є певною системою оцінки їх діяльності, яка базується на фінансових показниках роботи та балансових даних банку. В основі рейтингу лежить узагальнена характеристика за певною ознакою, що дозволяє групувати банки в певній послідовності за ступенем зменшення (або збільшення) деякої ознаки. Ознака (критерій) класифікації банків може відображати окремий бік діяльності банку (прибутковість, ліквідність, платоспроможність) чи діяльність банку в цілому (обсяг операцій, надійність, імідж). На основі отриманих оцінок банку за певними ознаками визначається узагальнюючий рейтинговий показник. який дає інтегровану оцінку установи.
Науково обґрунтовані рейтинги банків виконують цілий ряд важливих функцій. Серед них наступні:
- визначення місця банку серед інших бачків, що в свою чергу дає можливість менеджерам оцінити "слабкі" та "сильні" сторони кредитної установи порівняно з іншими і прийняти адекватні рішення щодо вдосконалення його майбутньої діяльності;
- оцінка банків клієнтами - підприємствами і населенням, інвесторами для прийняття рішень відносно співпраці з тією чи іншою банківською установою;
- міжнародна оцінка надійності та стабільності комерційних банків з метою налагодження контактів і надання рейтингу банківській системі країни в цілому.
Формування банківських рейтингів, зазвичай здійснюють відомства нагляду за діяльністю банків (в Україні - Національний банк України) і окремі рейтингові агентства. Наприклад, в США рейтинг надійності усіх американських банків складається Федеральною резервною системою, яка виконує функції центрального банку країни. У Німеччині дану роботу здійснює міністерство фінансів, використовуючи при цьому не рейтингові методики. В Росії оцінкою надійності та стабільності комерційних банків займається Банк Росії.
Рейтинг надійності банків, сформований відомством банківського нагляду, ґрунтується не тільки на глибокому аналізі даних синтетичного обліку, з й супроводжується перевірками на місцях. Дані рейтингу не публікуються у відкритій пресі і використовуються органами банківського нагляду для запобігання банкрутств банків та забезпечення стабільності всієї банківської системи.
Рейтинги незалежних рейтингових агентств ґрунтуються на вивченні публічної звітності банків, як правило, балансів. Доцільність та реальність таких рейтингів певною мірою залежить від достовірності звітних даних і системи показників, що використовуються для характеристики надійності банків. Рейтинги банків, визначені незалежними агентствами, публікуються у відкритій пресі і дозволяють громадськості орієнтуватися при прийнятті рішень на грошовому ринку. Такими рейтингами користуються як професіонали (фахівці банків, бірж, асоціацій банків, аудиторських фірм), так і непрофесіонали (вкладники, акціонери). Рейтинги дають можливість вкладникам і кредиторам свідомо розміщувати свої тимчасово вільні фінансові ресурси, інвесторам - раціонально вибирати обєкт вкладення капіталу, керівництву та власникам - оцінювати результати своєї діяльності і визначати подальшу стратегію розвитку банку.
Рейтинги таких відомих міжнародних агентств, як Thomson Financial Bank Watch, Moods Investor Services, Standard&Poors Rating Services та інші слугують орієнтиром для багатьох інвесторів. При цьому рейтингові агентства спеціалізуються на оцінці та аналізі даних діяльності банків з урахуванням інформації не лише економічного та фінансового, але й соціального спрямування, що дозволяє відповісти на питання кредитоспроможності банку, його можливості та професійності виконання своїх зобовязань. Обовязково враховується інформація неекономічного характеру, до складу якої досить часто входять дані про стан управління, ділові контакти, дотримання встановленого законодавства та правил центрального банку тощо. Зарубіжні рейтингові агентства, як правило, використовують закриті методики, не розкриваючи при цьому всі особливості підходу до оцінки фінансового стану банків, і подають тільки загальний алгоритм.
Необхідно відмітити, що рейтинги присвоєні провідним банкам України вищезазначеними міжнародними агентствами, сьогодні стали необхідною складовою оцінки діяльності цих установ та однією з умов їх виходу на ринки зовнішніх запозичень
Застосування рейтингу дозволяє швидко й ефективно вибирати ділового партнера, приймати адекватні управлінські рішення, унаслідок чого у світовій практиці широко поширені рейтинги підприємств, банків, інвестиційних фондів, страхових компаній. Слід зазначити, що в умовах нестабільного фінансового ринку України, проблема коректного визначення положення обєкта здобуває особливу важливість.
В українській практиці вже існують деякі методики побудови банківських рейтингів, однак, досить невелика історія їхнього застосування вже знає досить прикладів невірного оцінювання. Практично всі подібні помилки повязані з недосконалістю оцінної системи, на основі якої вироблялося ранжування.
До того ж, до цього часу використання рейтингу не привело до суттєвої трансформації процедур прийняття рішень користувачами рейтингової інформації (що передусім повязано з відірваністю існуючих методик рейтингового оцінювання від реальної схеми прийняття рішень користувачами). Хоча в усім світі рейтинги є загальноприйнятим інструментом для оцінки обєктів в процесі прийняття рішень, і вони систематично розраховуються і публікуються як фірмами, що професійно працюють у цій області, так і самими обєктами...

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1 Господарський кодекс // Інфодиск [Електронний ресурс]: інформаційно-пошукова система на компакт-диску. - К.: Інфодиск, 01.01.2007-1 електрон, оптичний диск;
2 Цивільний кодекс України // Інфодиск [Електронний ресурс]: інформаційно-пошукова система на компакт-диску. - К.: Інфодиск, 01.01.2007 - 1 електрон, оптичний диск;
3 Закон України «Про Національний банк України» // Інфодиск [Електронний ресурс]: інформаційно-пошукова система на компакт-диску. - К.: Інфодиск, 01.01.2007 - 1 електрон, оптичний диск;
4 Закон України «Про банки і банківську діяльність» // Інфодиск [Електронний ресурс]: Інформаційно-пошукова система на компакт-диску. - К.: Інфодиск, 01.01.2007 - 1 електрон, оптичний диск;
5 Анализ финансового состояния коммерческого банка: учеб. пособ. / Г.С. Панова - М.: Финансы и статистика, 2006. - С.179-252.
6 Авансова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку // Фінанси України. -2006. - № 6.-С.103-113.
7 Аналіз банківської діяльності : Підручник / А.М Герасимовича , М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. -К.:КНЕУ, 2003. -599 с.
8 Аналіз діяльності комерційного банку: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю «Банківський менеджмент» / За ред. проф. Ф.Ф Бутинця , А.М. Герасимовича. Житомир: ПП "Рута", 2001. – 384 с.
9 Банківські операції: підручник. / А.М. Морозов - К.: КНЕУ, 2000 - 314 с.
10 Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та. ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.:КНЕУ, 2004 -384с.
11 Банківські операції : Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Славянської -К.: Знання, 2006.- 727 с.
12 Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Киріченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2006. - 831с.
13 Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е.Ф.Жукова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003. - 416 с.
14 Банковское дело: Учебник / Под ред. проф. В.И.Колесникова - М.: Финансьі и статистика, 2006. – 368 с.
15 Деньги, кредит, банки: Учебник / О.И.Лаврушин. - М.: Финансы и статистика, 2002 - 478 с.
16 Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. - К.: Вид. центр «Академія», 2001.-320 с.
17 Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. - К.: Знання, 2000. -242 с.
18 Гуцул І.С. Банківське кредитування субєктів ринку в трансформаційній економіці України (питання теорії, методики, практики). - Львів: ВАТ "БІБЛЬОС", 2001.- 244 с.
19 Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі: Навч. посібник.-К.: Алерта, 2004. -478с. 28)Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. М. Г. Чумаченка. — К.:КНЕУ, 2001.—540 с.
20 Коваленко М.А., Бішнікс В.М., Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навчальний посібник. Херсон: Олді-плюс, 2004. - 472 с.
21 Кочетков В. М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного коме-рційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. — К.:
КНЕУ, 2002.—238с.
22 Кредитний ризик комерційного банку / За ред. В. В. Вітлінського. — К.:Знання, 2000.—250 с.
23 Кредитна система України і банківські технології : Навчальний посібник / В.С.Стельмах, А.В. Шаповалов, В.Л. Кротюк та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук , проф. І.В. Сала. - Львів : ЛБІ НБУ, 2006. – 654 с.
24 Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навч. посіб. - К.: Знання, 2003.-215 с.
25 Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навч.посібник. - К.: Слово, 2004. – 296 с.
26 Методологічні засади побудови рейтингової системи оцінювання діяльності комерційних банків // Банківська справа, 2009. - №3. - С.26-29.
27 Математические методы в социально-экономических исследованиях: сборник научных / С.М. Ермаков - Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис», 1996. - С.8-33.
28 Моделювання рейтингової оцінки впливу інвестиційної діяльності банку на його конкурентну позицію // Матеріали VI Всеукраїнської конференції молодих науковців ІТОНТ-2008 «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці». - Черк


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.