На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 93935


Наименование:


Курсовик АНАЛЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСВ НА ПДПРИМСТВ РОЗДРБНО ТОРГВЛ НА ПРИКЛАД ПДПРИМСТВА РОЗДРБНО ТОРГВЛ ГАСТРОНОМ УКРАНА

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 18.01.2016. Сдан: 2015. Страниц: 39. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА
1.1 Економічний зміст поняття "товарні запаси"
1.2 Методологія аналізу товарних запасів
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ГАСТРОНОМ "УКРАЇНА"
2.1 Загальна характеристика господарської діяльності підприємства
2.2 Аналіз структури та динаміки товарообороту
2.3 Аналіз динаміки товарних запасів
2.4 Економічно-математичне прогнозування рівня товарних запасів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Сучасна система господарювання обумовлює зміну форм і методів управління економікою підприємства, вимагає нових підходів до визначення ефективності його діяльності. Однією із складових загальної ефективності підприємства є ефективне управління товарними запасами.
Товарні запаси є базовою складовою для формування ринкової стратегії підприємства. Постійна конкуренція стимулює власників ефективніше використовувати свої ресурси. Склад та структура запасів обумовлюють можливості підприємства з організації торгово-технологічного процесу, здійснення певної цінової, асортиментної політики. Ефективність використання запасів впливає на стан та динаміку активів підприємства, їх оборотність і рентабельність, а структура джерел та умови фінансування запасів - на рівень фінансової стійкості торговельного підприємства.
Раціональне формування товарних запасів і їх регулювання - найважливіша умова для забезпечення розширеного відтворення товарів, у тому числі безперебійного продажу товарів, усе більш повного задоволення попиту населення за умов мінімально можливих витрат виробництва й обороту.
У сучасних умовах розробка гнучкого механізму управління процесом формування й використання товарних запасів, їх регулювання, що забезпечує прискорення оборотності оборотних коштів, стає невід’ємною частиною проблеми підвищення ефективності економіки держави в цілому.
Значний вклад в теорію та методологію аналізу товарних запасів внесли українські вчені Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Горєлкін В.Г., Кузьмінський A.M., Сопко В.В., Голов С.Ф., Завгородній В.П., та ін. Серед визнаних зарубіжних науковців, які приділили увагу даному питанню, необхідно відзначити Соколова Я.В., Патрова В.В., Баканова М.І., Нідлза Б., Андерсона X., Колдуелла Д., Муса Г., Вуда Ф., Антоні Р. Проте питання аналізу товарних запасів потребують подальшого наукового дослідження. В значній мірі це зумовлено реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні.
Актуальність викладених вище аспектів та недоліки їх теоретичного й практичного розгляду обумовили вибір тими та мету дослідження.
Метою даної роботи є теоретичне та практичне обґрунтування методики економічного аналізу показників ефективності використання товарних запасів.
Обєктом дослідження є аналіз товарних запасів підприємства на прикладі підприємства роздрібної торгівлі Гастроном "Україна".
Предмет - сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів аналіз товарних запасів підприємства.
Для розкриття сутності теми дослідження широко використовувалися
загальнонаукові методи дослідження. Методи аналізу, синтезу, групування та
порівняння використовувалися під час дослідження теоретичних аспектів аналізу товарних запасів.
Методи порівняння та аналізу застосовувалися при розрахунку економічних показників діяльності та ефективності використання товарних запасів на аналізованому підприємстві.
Завдання:
1) зясувати теоретичні аспекти аналізу товарних запасів підприємства;
2) здійснити аналіз товарних запасів підприємства на прикладі підприємства роздрібної торгівлі Гастроном "Україна".
3) обґрунтувати шляхи вдосконалення ефективності використання товарних запасів.РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА


1.1 Економічний зміст поняття "товарні запаси"

Оскільки товарні ресурси для торговельного підприємства є основною статтею обігових коштів, за рахунок яких у процесі торговельної діяльності підприємство отримує прибутки, які є метою та основою життєдіяльності будь-якого підприємства, то формулювання економічної суті товарних запасів та достовірний аналіз ефективності їх використання на підприємстві є також невідємною частиною управління підприємством, без якого не можливе досягнення цілей підприємства.
Для здійснення безперервного процесу товарного обігу необхідні певні запаси товарів.
Згідно з П(С)БО9 "Запаси", товарні запаси - це товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу. Проф. А.А. Мазаракі вважає, що товарні запаси - це маса товарів, призначена для подальшого продажу, що перебуває у сфері обігу в процесі переміщення від виробництва до споживача. Проведене нами дослідження літературних джерел виявило, що не існує єдиного погляду щодо визначення сутності товарних запасів.
Товарні запаси - це запаси, які створюються продавцем на ринку на випадок циклічного, сезонного або іншого коливання кон’юнктури ринку, з іншого боку це товари, які знаходяться в даний момент у сфері товарного обертання, у дорозі від одного підприємства до іншого, або на складах підприємств-виробників. Товарні запаси - це придбані або отримані підприємством товари, призначені для подальшого перепродажу, це оборотні кошти, реалізація яких повинна принести йому прибуток. При цьому підприємство, як правило, не вносить суттєвих змін в їх фізичну форму, вже при придбанні вони є готовою продукцією.
Вищевикладене дає можливість стверджувати, що товарні запаси - це товари, які очікують моменту реалізації. Вони формуються з метою безперервної реалізації товарів на випадок збоїв у процесі постачання і постійного оновлення. Обсяг запасів залежить від масштабів діяльності, головною їх особливістю є підвищення мобільності, тобто можливість маневрування товарами для задоволення більшого числа споживачів, потреби яких у товарах не співпадають в часі.
Товарний запас - це сукупність товарної маси, що знаходиться у сфері обігу і призначена для продажу (рис. 1.1).


Рисунок 1.1 - Форми товарних запасів сфери обігу

З точки зору українського науковця Н. М. Богацької, найбільш суттєвими характеристиками поняття "товарні запаси підприємства" є :
1) один із найважливіших видів активів підприємства;
2) актив у вигляді сукупності товарів споживчого призначення;
3) сукупність товарів, що придбані підприємством для подальшого продажу кінцевим споживачам;
4) сукупність товарів, що придбані й реалізуються з метою отримання підприємницького доходу;
5) сукупність товарів, формування яких підпорядковане певним цільовим критеріям;
6) сукупність товарів, що знаходяться на підприємств від моменту надходження до моменту реалізації;
7) постійно оновлювана сукупність товарів.
У роботі О. А. Круглової робиться акцент на тому, що товарні запаси "по суті є предметом праці в торговельному підприємстві і взагалі забезпечують можливість самого процесу реалізації товарів". Тому головною характеристикою сутності товарних запасів є саме можливість забезпечення самого процесу реалізації.
Проведене дослідження зазначених та багатьох інших праць дозволило виділити основні характеристики товарних запасів і на цій основі сформулювати визначення товарних запасів (рис 1.2).
Отже метою створення товарних запасів є забезпечення безперебійної діяльності торговельних підприємств. Необхідність їх створення зумовлюють наступні фактори: дискретність поставок; випадкові коливання (у попиті за проміжок між поставками, в обсягу поставок та ін.); передбачені зміни в кон’юнктурі (сезонність попиту, сезонність виробництва, інфляційні очікування та ін.). Перераховані фактори, діючи окремо чи у певних групуваннях зумовлюють тенденцію до збільшення товарних запасів.
Таким чином, існування товарних запасів як категорії товарного обертання зумовлено необхідністю забезпечення нормального процесу обертання товарів. До моменту продажу будь-який товар відноситься до категорії товарних запасів. З економічної точки зору ця форма існування товару є статичною (фізично він може знаходитися в русі). Ця обставина означає, що товарний запас є величиною моментною. Товарні запаси змінюють свій розмір - вони постійно залучаються в товарооборот, реалізуються і перестають бути товарними запасами. Але оскільки товарні запаси заміщаються іншими партіями товарів, тобто регулярно відновлюються, вони є постійно існуючою величиною, розмір якої змінюється в залежності від конкретних господарських обставин. Кругообіг товарів, зміна статичної форми запасів динамічною формою товарообороту складає економічний зміст процесу товарообертання.


Рисунок 1.2 - Поняття та найважливіші сутнісні характеристики товарних запасів

Товарні запаси є невідємним елементом організації торговельного процесу, виконуючи при цьому амортизуючу функцію (запаси товарів слугують буфером проти перепадів попиту, помякшують розриви між прогнозами попиту і його фактичними параметрами та структурою, згладжують нерегулярність або зупинки постачання товарів) та економічну функцію (товарні запаси забезпечують певний рівень незалежності і самостійності підприємствам).
Товарні запаси виконують функції:
? забезпечують безперервність розширеного виробництва й обігу, в процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання;
? задовольняють платоспроможний попит населення, оскільки є формою товарної пропозиції;
? характеризують співвідношення між обсягом та структурою попиту і товарної пропозиції.
Необхідність утворення товарних запасів предметів споживання виникла з таких причин:
? безперервність процесів обертання;
? сезонність виробництва і споживання;
? не рівномірність розміщення виробництва і районів споживання;
? непередбачені коливання попиту і ритму виробництва;
? необхідність перетворення виробничого асортименту в торговий;
? необхідність утворення стартових резервів тощо.
Створення запасів вирішує низку важливих завдань, серед яких:
- підвищення ефективності діяльності;
- ефективне обслуговування споживачів;
- страхування збоїв у поставках;
- захист від підвищення закупівельних цін;
- економія на оптових знижках;
- економія на транспортуванні.
У сучасних умовах господарювання для прийняття ефективних управлінських рішень необхідним є обґрунтування класифікації запасів на підприємствах торгівлі.
Економічно обґрунтована класифікація запасів дасть змогу отримувати впорядковану інформацію, що буде використана в процесі прийняття управлінських рішень.
Основні завдання класифікації товарних запасів полягають в тому, щоб відібрати найбільш істотні класифікаційні ознаки та звести їх кількість до мінімуму. Раціональна класифікація має бути підпорядкована завданням управління товарними запасами на тому чи іншому рівні.
Для характеристики стану процесів утворення та розробки стратегії управління товарними запасами торговельних підприємств їх класифікують за різними ознаками. Опрацювавши літературні джерела визначимо найважливіші з них (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 - Класифікація товарних запасів підприємств роздрібної торгівлі

№ з/п Ознака класифікації Види товарних запасів
1 Залежно від місця знаходження - запаси роздрібної торгівлі; - запаси оптової торгівлі; - запаси у дорозі; - запаси на митниці
2 За призначенням запасів - запаси поточного зберігання; - запаси сезонного зберігання; - запаси попереднього (дострокового) завозу; - запаси цільового призначення
3 Залежно від моменту та характеру оцінювання - початкові запаси; - кінцеві запаси; - середні запаси; - планові (прогнозні) запаси
4 Залежно від асортиментної структури - запаси продовольчих товарів; - запаси непродовольчих товарів
5 За вимірниками - абсолютні (запаси в натуральних та у вартісних вимірниках); - відносні (запаси у відносних вимірниках)
6 Залежно від відповідності нормативу - запаси в межах нормативу; - запаси понаднормативні
7 Залежно від чутливості до зміни обсягу товарообороту - умовно-змінні запаси; - умовно-постійні запаси
8 Залежно від характеру поповнення та витрачання - запаси регулярного поповнення та використання; - запаси регулярного поповнення, але сезонного ви­користання; - запаси періодичного поповнення та використання; - запаси сезонного поповнення та регулярного ви­користання
9 Залежно від попиту на споживчі товари - запаси, що відповідають параметрам попиту; - запаси, що не відповідають параметрам попиту (неходові товари, залежалі товари, товари, завезені понад норму)

Для організації торговельної діяльності необхідна інформація про місце знаходження товарних запасів, оскільки вона дає змогу охарактеризувати та сприяти безперебійному процесу реалізації. В економіч­ній літературі пропонують класифікувати товарні запаси за місцем зна­ходження на: запаси роздрібної торгівлі; запаси оптової торгівлі; запас........
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.