Здесь можно найти образцы любых учебных материалов, т.е. получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ и рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94142


Наименование:


Диплом УПРАВЛННЯ ФНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПАТ СТРАХОВА КОМПАНЯ АХА СТРАХУВАННЯ

Информация:

Тип работы: Диплом. Добавлен: 25.01.2016. Сдан: 2015. Страниц: 99. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………………..6
1.1. Сутність фінансових ресурсів та передумови формування механізму їх управління на підприємстві………………………………………………………6
1.2. Організація та стратегія управління фінансовими ресурсами підприємства……………………………………………………………………….14
1.3. Інформаційне та нормативно-правове забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства…………………………………………23
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"………………………..31
2.1. Загальна характеристика страхової компанії, як суб’єкта підприємницької діяльності……………………………………………………..31
2.2. Аналіз складу структури і динаміки фінансових ресурсів страхової компанії…………………………………………………………………………….41
2.3. Аналіз фінансового стану страхової компанії…………………………….57
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АХА СТРАХУВАННЯ"…………………………………………………………………63
3.1. Удосконалення державного регулювання фінансової діяльності страхових компаній……………………………………………………………….63
3.2. Запровадження оперативного та перспективного фінансового планування діяльності страхової компанії……………………………………69
3.3. Диверсифікація страхового портфеля……………………………………..76
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ…………………………………………………84
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….91
ДОДАТКИ………………………………………………………………………….95


ВСТУП

Актуальність дослідження. Наслідком економічної кризи є руйнування господарських звязків між підприємствами, невиконання ними зобовязань в рамках укладених договорів, зниження обсягу інвестицій, згортання планів з розвитку виробництва, порушення координації в технологічному ланцюжку. Це обєктивно підводить підприємства до прийняття рішення про необхідність проведення прогнозування та фінансового планування в умовах нерівноважної середовища.
На даний момент в Україні зростає необхідність ефективного управління фінансово-господарською діяльністю. У ринковій економіці субєкти господарювання самостійно визначають джерела та ресурси зростання, несуть відповідальність за ефективність їх використання. Управління фінансовими ресурсами, поряд з управлінням матеріальними і трудовими ресурсами, є однією зі сфер діяльності будь-якого субєкта ринкового господарства.
Значення управління фінансовими ресурсами полягає в тому, що воно забезпечує реалізацію стратегічних цілей і тактичних завдань економічного субєкта, виконання ним фінансових зобовязань, служить інструментом отримання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів. Особливу увагу слід приділити сутності й економічним змістом фінансових ресурсів. Питання сутності фінансових ресурсів є одним з найменш розроблених в теорії фінансів. Практична важливість даного питання припускає попереднє теоретичне дослідження сутності та функцій фінансових ресурсів.
Різноманітні аспекти управління фінансовими ресурсами підприємств досліджено та висвітлено в працях таких вітчизняних вчених-економістів: В.І. Грушка, Л.Д. Тулуша, І.І. Румика, Є.А. Боброва, О.Г. Чумаченко, Ю.І. Скулиш, В.З. Кузьмінського, Т.В. Іваненко, М.М. Свердана, С.М. Плетенецької, В.Я. Голюк та інших.
Мета дослідження - на основі теоретичного дослідження, надати практичні рекомендації щодо вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства.
Основними завданнями, які були поставленні перед написанням магістерської роботи, є наступні:
- дослідити сутність фінансових ресурсів та передумови формування механізму їх управління на підприємстві;
- розглянути організацію та стратегію управління фінансовими ресурсами підприємства;
- систематизувати інформаційне та нормативно-правове забезпечення управління фінансовими ресурсами підприємства;
- надати загальну характеристику ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування», як суб’єкта підприємницької діяльності;
- проналізувати склад структури і динаміки фінансових ресурсів ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування»;
- проналізувати фінансовий стан ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування»;
- знайти шляхи вдосконалення державного регулювання фінансової діяльності страхових компаній;
- обгрунтувати запровадження оперативного та перспективного фінансового планування діяльності ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування»;
- розробити методи диверсифікації страхового портфеля ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування».
Об’єкт дослідження - фінансові ресурси.
Предмет дослідження - характеристика управління фінансовими ресурсами підприємства.
Методи дослідження. В магістерській роботі використані сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: формальної і діалектичної логіки, якісного аналізу і синтезу, системний підхід; методи статистичної обробки, порівнянь; методи фінансового аналізу; математичні методи; економіко-математичного моделювання; графічні методи.
Інформаційною базою дослідження є нормативно-законодавчі акти України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, офіційних сайтів установ та організацій, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, звітність підприємства ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування», сучасні пакети прикладного програмного забезпечення та особисті розробки автора.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному узагальненні й науковому обґрунтуванні тематично конкретизованих напрямів вирішення проблеми управління фінансовими ресурсами підприємства ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування».


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Сутність фінансових ресурсів та передумови формування механізму їх управління на підприємстві

Розглянемо поняття “фінансові ресурси” і його походження. Поняття “фінанси” походить від латинського “finantia”, що буквально означає платіж, збір. Слово “ресурси”, походить від французького “ressource”, що означає допоміжний засіб, тобто, щось таке, що може бути використане з певного джерела (запаси, матеріали тощо) на певні цілі [12].
Фінансові ресурси є матеріальними носіями фінансових відносин, що дає змогу виділити фінанси із сукупності інших економічних категорій, бо жодна з них не характеризується таким матеріальним носієм. В економічній літературі досі немає єдиної думки щодо визначення фінансових ресурсів, їх змісту, методів впливу на ефективність господарювання, але є багато різних поглядів на визначення терміну “фінансові ресурси”. Розглянемо деякі з них, що були сформульовані українськими і російськими авторами у 90-ті роки ХХ століття, тобто в період становлення української економіки у додатку А. Можна зробити висновки, що більшість авторів розуміє під фінансовими ресурсами грошові накопичення, доходи і надходження або ж фонди грошових ресурсів.
Т.В. Гуйда вказує на місце створення ресурсів і належність їх до суб’єктів фінансових відносин, але не вказується джерело їх створення. І.В. Зятковський фактично наводить узагальнений підсумок усіх визначень фінансових ресурсів. У визначенні М.Я. Коробова чіткіше вказується цільове призначення фінансових ресурсів, але не визначається джерело їх створення. Досить повне визначення надає К.В. Павлюк, в якому виражені економічна основа, і звязок фінансових ресурсів з відтворювальними процесами, форми їх виявлення. А одне з найпростіших і найактуальніших визначень наводить В.М. Опарін. Найзагальнішим є поняття О.Д.Василика, визначення дає змогу повязати обсяг та склад фінансових ресурсів із вартісною структурою валового внутрішнього продукту й створює основу для забезпечення єдності прогнозування динаміки валового внутрішнього продукту і фінансових ресурсів [8]. Це дає можливість активніше використовувати фінанси як інструмент господарського механізму для впливу на всі елементи структури процесу виробництва. У цьому визначенні виражена економічна основа і звязок фінансових ресурсів із відтворювальними процесами.
Фінансові ресурси завжди знаходяться у власності тих чи інших суб’єктів і використовуються для вирішення поставлених задач. До складу фінансових ресурсів відносяться активи, які залучаються до проведення господарських або негосподарських операцій. Обіг фінансових ресурсів між суб’єктами відображається збільшенням або зменшенням цінностей та відповідних зобов’язань. Тому обіг фінансових ресурсів передбачає врахування змін у складі як активів, та і зобов’язань суб’єктів діяльності. Фінансові ресурси завжди є обмеженими. Тому їх залучення потребує створення певних умов. Фінансові ресурси можуть бути мобілізовані тільки тими суб’єктами, які мають можливості їх раціонального використання, надання фінансових ресурсів певним суб’єктам, як правило, передбачає їх повернення в установлені строки, платність, забезпечення, цільовий характер використання та виконання інших вимог. Разом з тим, фінансові ресурси можуть надаватись суб’єктам і на безповоротній основі. Такі операції мають місце в процесі емісії і розміщення акцій, державного фінансування, безоплатної передачі ресурсів та іншого [78].
Фінансові ресурси, що знаходяться в розпорядженні підприємства, можуть витрачатися на будівництво чи придбання обладнання, будинків, і споруд, фінансові інвестиції, закупку сировини та матеріалів для виробництва товарів, виплату заробітної плати, запровадження навчальних програм для персоналу та найм нових працівників, придбання чи оренду землі, придбання інших капітальних активів тощо [20].
Корпоративні фінанси є основою розвитку ринкового господарства, в якому виробляється різноманітний асортимент товарів і послуг, а також мікрорівнем фінансової системи держави. Вони охоплюють грошові відносини із засновниками підприємства, трудовим колективом, із постачальниками, покупцями, бюджетом, банками, позабюджетними, страховими й іншими організаціями. Об’єктами управління фінансами підприємства є грошові потоки і фінансові ресурси [75]. Фінанси підприємства функціонують у процесі придбання сировини, матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей, формування капіталу і резервів, реалізації виробленої продукції, в процесі інвестування, створення й розподілу прибутку, при виплаті дивідендів за акціями і відсотків за облігаціями, у процесі сплати податків до бюджету, при отриманні й погашенні кредитів.
Фінанси підприємства виконують такі функції: формування капіталу, грошових доходів і фондів фінансових ресурсів; розподіл і використання капіталу, грошових доходів і фондів фінансових ресурсів; контроль за формуванням, розподілом і використанням капіталу (регулювання грошових потоків).
Функцію формування капіталу також можна назвати фінансовою функцією, оскільки практично вона передбачає розроблення фінансової політики підприємства і наступне прийняття рішень менеджерами. Її призначення полягає у формуванні капіталу підприємства через залучення його з фінансового ринку, що залежить від його стану. Цим обумовлені тісні зв’язки між фінансами підприємства і фінансовим ринком. Вона є необхідною умовою безперебійного процесу виробництва і реалізації продукції, збільшення основних фондів і обігових коштів, здійснення економічного стимулювання й матеріального заохочення, формування доходів держави. Її результатом є забезпечення джерелами розвитку підприємства, її фінансової стійкості й інтересів акціонерів.
Призначення другої функції фінансів підприємства полягає в розподілі капіталу та його використанні, тобто в інвестуванні відповідно до планів підприємницької діяльності. Її можна також назвати інвестиційною функцією, оскільки практично вона пов’язана з розробленням інвестиційної політики підприємства та наступним прийняттям рішень менеджерами [8].У ході реалізації цієї функції використання фінансових ресурсів відбувається оптимізація вкладення капіталу і залучення коштів до оборотних і необоротних активів, вкладення вільних грошових ресурсів у найліквідніші активи, забезпечення платежів до бюджету і позабюджетних фондів, використання грошових доходів на цілі розвитку. Її реалізація забезпечує розвиток підприємства, інтересів трудового колективу й акціонерів [2].
Контрольна функція або функція регулювання грошових потоків, як її розглядає Рупняк М.Я, виходить із двох попередніх функцій: формування капіталу та його розподілу і використання. Призначення контрольної функції полягає в забезпеченні збалансованості між сформованим капіталом і його витрачанням, тобто інвестиціями підприємства. Ці основні фінансові потоки не збігаються в часі, крім того, суми, визначені в планах розвитку, можуть неодноразово змінюватися в умовах економіки, що динамічно розвивається. Фінансові фонди підприємства обмежені певною сумою, тому рішення про їх використання залежать від можливостей формування капіталу [2]. Функція відображає специфіку суспільного призначення фінансів підприємства і пов’язана з процесом формування й використання фінансових ресурсів, який опосередковується відповідними грошовими потоками. Її результуючим ефектом є забезпечення збалансованості грошових і матеріальних потоків та формування фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення статутної діяльності, виконання всіх зобов’язань.
Взагалі фінанси підприємства - це сукупність форм і методів формування, розподілу та використання фінансових ресурсів із метою забезпечення статутної діяльності й розширеного відтворення, а також відносини, що виникають на всіх стадіях створення, діяльності, реорганізації та ліквідації [20]. У корпоративному секторі економіки у сучасних умовах господарювання власні джерела фінансування є перетином інтересів власників, відокремлених від них менеджерів, трудового колективу, держави в особі контролюючих органів [8].
Реалізація функцій фінансів підприємства має умовний характер, оскільки усі функції переплетені й здійснюються практично одночасно. Відповідальність за конкретну їх реалізацію покладається на фінансові служби і фінансових менеджерів. Негативні наслідки незадовільного фінансового управління можуть виявитися у вигляді як суто фінансових втрат, втрат і згаяних вигод, так і у вигляді падіння якості бізнесу в цілому [12].
До складу внутрішніх джерел фінансування відноситься чистий прибуток звітного періоду, на який має суттєвий вплив визначений вимогами чинного законодавства порядок визнання активів. Економічна категорія “активи” визначає сукупність наявних у суб’єктів ринкових відносин матеріальних та фінансових ресурсів. Однією із проблем формування фінансових ресурсів є вплив на них таких критеріїв, як, право власності підприємства на актив, достовірна оцінка активу та очікування від використання активу отримання економічних вигод. Причиною такої проблеми є принципові розбіжності у визнанні доходів та витрат у фінансовому обліку та у податковому обліку [20]. Проаналізувавши літературу можна сказати, що фінансування підприємства може здійснюватися за рахунок надходження коштів від емісії акцій (простих і привілейованих), випуску облігацій, цінних паперів, що конвертуються в акції (конвертовані облігації), опціонів на придбання акцій. Джерелом поповнення капіталу може бути тезаврований прибуток, банківські та комерційні позички. Відмітимо унікальний спосіб фінансування: через ринок цінних паперів підприємства можуть об’єднувати в загальний фонд фінансові ресурси великої кількості осіб [7].
Основними чинниками, що впливають на формування та використання фінансових ресурсів [20], є: галузева приналежність; новостворена або існуюче підприємство; форма власності та організаційно-правові форма; поточні завдання та стратегічні цілі діяльності; можливості залучення додаткових фінансових ресурсів; фаховий рівень працівників фінансової служби; вартість фінансових ресурсів на ринку капіталів; загальноекономічне і політичне становище в державі.
Для підприємства, що веде свою виробничу і фінансову діяльність у певному навколишньому середовищі, особливого значення набуває фінансове середовище у процесі формування її фінансової та інвестиційної політики, від стану якого залежить формування капіталу підприємства та його розподіл. Тому на кожен з наведених чинників буде впливати фінансове навколишнє середовище, і підприємство буде пристосовуватися до нього. Воно формується під впливом політичних, економічних і соціальних чинників як внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Фінансове навколишнє середовище - це складна система формування попиту на капітал і його пропонування, цін (курсів) на корпоративні та державні цінні папери, валютних курсів, структури податкових ставок і пільг, митних тарифів і квот в умовах невизначеності, ризику і неповної інформації [20].
Розглянемо класифікацію фінансових ресурсів. Група авторів у складі А. Ковальової, М. Лапусти та Л. Скамай акцентують увагу на існуванні у складі основних джерел формування власних фінансових ресурсів внутрішніх (прибуток, що залишається в розпорядженні фірми, амортизаційні відрахування) та зовнішніх (додаткові внески коштів у статутний капітал; додаткова емісія і реалізація акцій; одержання безоплатної фінансової допомоги; інші джерела формування фінансових ресурсів).
До зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів відносяться кошти, сформовані за рахунок особистих внесків і можливостей фінансового ринку шляхом нових випусків акцій. Джерелами формування наданих фінансових ресурсів є кошти, які отримуються і використовуються підприємством на безповоротній основі у порядку розподілу фінансових ресурсів в межах економічної системи країни. До зовнішніх джерел формування наданих фінансових ресурсів належать довгострокові і короткострокові кошти. Перші включають кредитні ресурси держави, банків, небанківських установ, довгострокові облігаційні позики, податковий кредит, але вже з короткостроковим терміном використання, також до них належать короткостроковий товарний кредит. До внутрішніх джерел утворення власних фінансових ресурсів належить прибуток від різних видів діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової), він є найважливішим фактором формування власних фінансових ресурсів підприємства. Важливу роль у даному процесі відіграють і амортизаційні відрахування. Необхідно зауважити, що саме вони забезпечують розширене відтворення і фінансову стабільність підприємства [35].
Окрім того, до складу внутрішніх джерел формування фінансових ресурсів включено кошти, отримані від індексації. Внутрішніми позиковими фінансовими ресурсами є позикові фінансові ресурси, які утворюються за рахунок відстрочених і прострочених зовнішніх довгострокових та короткострокових зобов’язань. Названі складові не є характерними для підприємства, що функціонують у країнах зі стабільною ринковою економікою [8]. Для більш широкого аналізу фінансових ресурсів підприємства проаналізуємо звязок їх з бухгалтерським обліком у табл. 1.1.
За допомогою бухгалтерського обліку фінансові ресурси підприємства мають точний звязок з рахунками бухгалтерського обліку, їх можна класифікувати за різними джерелами утворення, наприклад цільові надходження, що відносяться до внутрішніх джерел утворення відносять до 48 рахунку “Цільове фінансування і цільові надходження”. Це робиться для того, щоб мати уявлення про фінансову структуру підприємства, визначити, які саме фінансові ресурси необхідні для її діяльності.
Успішна діяльність підприємства неможлива без достатнього обсягу фінансових ресурсів т їх раціонального використання. На думку О. Балабанова та І. Балабанової, джерела фінансових ресурсів поділяються на власні і чужі. Під власними вони розуміють статутний капітал, сформований із внесків засновників, прибуток і амортизаційні відрахування, вони знаходяться на підприємстві у безстроковому використанні, а під чужими - позикові та залучені, що знаходяться у строковому і, зазвичай, платному (з виплатою процентів) використанні. Тому необхідно брати до уваги ряд закономірностей між надходженням та витратою грошових коштів з одного боку та результатами діяльності підприємства з іншого. У разі нестачі або затримки грошових надходжень на підприємстві виникають проблеми в розрахунках з працівниками, державою, кредиторами та акціонерами, скорочуються можливості залучення інвестицій. Велике значення мають не лише розміри та швидкість руху грошових коштів підприємства, а й структура формування фінансових ресурсів та їх використання [2].
Таблиця 1.1.
Джерела формування фінансових ресурсів з метою їх відображення у бухгалтерському обліку
Джерела формування фінансових ресурсів
І. Зовнішні
1.1. Власні фінансові ресурси (кошти засновників, кладені у статутний капітал, кошти від реалізації цінних паперів, пайові внески учасників, членів трудового колективу).
1.2. Надані фінансові ресурси
А) на безповоротній основі (кошти державних бюджетів, кошти цільових позабюджетних фондів, кошти галузевих цільових грошових Фондів, кошти асоціацій, концертів, холдингів).
Б) Страхові компенсації
В) Інша безоплатна фінансова допомога
1.3. Позикові фінансові ресурси
А) Довгострокові кошти (довгострокові кредити банків, довгострокові кредити і позики небанківських фінансових установ, довгострокові державні цільові кредити, довгострокові облігаційні позики, довгострокові податкові кредит і пільги, фінансовий лізинг)
Б) Короткострокові кошти (короткострокові кредити банків, короткострокові кредити і займи небанківських фінансових установ, короткостроковий податковий кредит, короткостроковий податковий кредит, короткостроковий товарний (комерційний) кредит)
ІІ Внутрішні
2.1. Власні фінансові ресурси
А) Прибуток від різних видів діяльності (прибуток від операційної діяльності, прибуток від інвестиційної діяльності, прибуток від фінансової діяльності)
Б) Амортизаційні відрахування
В) Кошти, отримані від індексації
Г) Цільові надходження
2.2. Позикові фінансові ресурси
А) Довгострокові кошти (відстрочена та прострочена заборгованість за орендоване майно, відстрочена та прострочена заборгованість за облігаційними позиками, відстрочена податкова заборгованість, реструктуризований борг за кредитами і позиками, інші внутрішні довгострокові позикові кошти)
Б) Короткострокові кошти (короткострокові кредити і позики, не сплачені у строк, короткостроковий товарний кредит, не сплачений у строк, внутрішня і зовнішня кредиторська заборгованість, строк сплати якої не настав, прострочена внутрішня і зовнішня кредиторська заборгованість, інші внутрішні короткострокові позикові кошти).

В. Опарін вважає, що фінансові ресурси слід класифікувати за трьома наступними ознаками: за кругообігом (початкові, прирощені); за використанням (матеріальні, в обігу); за правом власності (власні, надані, позичені). Тому можна зробити висновок, що класифікація фінансових ресурсів здійснюється переважно за ознаками їх походження і формування. Метою використання фінансових ресурсів на будь-якому підприємстві є досягнення найвищого рівня їх ефективності [12].
Якщо розглянути питання ефективного управління фінансових ресурсів підприємства, то можна зробити висновок, що воно в Україні в сучасних економічних умовах є проблемою, оскільки для успішних бізнесменів такі питання, як і де взяти кошти для створення чи розвитку бізнесу та в яких розмірах, щоб забезпечити максимальну економічну вигоду, є одним з ключових.
В процесі управління фінансовими ресурсами, фінансовим службам підприємства доцільно здійснити аналіз всіх їх можливих джерел, виявити всі їх переваги та недоліки і визначити найоптимальнішу їх структуру для конкретного підприємства з урахуванням їх цілей, специфіки роботи та його макро- і мікросередовище. Ці та інші проблеми управління фінансовими ресурсами мають вирішуватися шляхом побудови та використання чіткої та ефективної системи економічного аналізу.
В наукових джерелах вітчизняні автори найчастіше розглядають аналіз фінансових ресурсів, як складову аналізу фінансового стану підприємства. До типових цілей аналізу фінансових ресурсів відносяться: для власників - оцінка віддачі на власний капітал; для кредиторів - оцінка можливостей неплатоспроможності; для менеджерів - оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами та пошук резервів їх зростання.

1.2. Організація та стратегія управління фінансовими ресурсами підприємства

Важливою передумовою ефективного функціонування підприємств є розробка дієвого управлінського механізму для найповнішої мобілізації та раціонального використання фінансових ресурсів суб’єктів господарювання. Оптимізація процесів формування й використання фінансових ресурсів залежить від системи управління, адже базові механізми їх ефективного функціонування потребують комплексного вирішення зазначених проблем.
Для повного аналізу необхідно навести визначення управління фінансами підприємств. Управління фінансовими ресурсами підприємства - це управління потоками вхідних і вихідних коштів підприємства для формування, розподілу і використання необхідних фінансових ресурсів, максимізації прибутку підприємства, підвищення рентабельності та платоспроможності [32].
В умовах фінансової нестабільності ринкової економіки на сьогодні виникає загроза появи кризових явищ на підприємствах. Фінансова нестабільність підприємства проявляється під впливом загроз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Їх прояв не є одномоментним актом, а скоріше нагадує складний динамічний процес. На нашу думку цей процес детермінований, тобто з досить твердою часовою структурою причинно-наслідкових звязків, подій, що відбуваються у виробництві.
На сьогоднішній день існує досить велика кількість класифікацій загроз фінансовій стійкості підприємства. Зовнішні загрози можуть проявлятися у таких несприятливих макроекономічних умовах, як: загальноекономічна ситуація в країні і регіоні, кризи; нестабільність нормативно-правової бази; нестабільність податкової, кредитної та страхової політик і т.д. До внутрішніх загроз відносять загалом: слабке маркетингове опрацювання ринку; серйозні помилки в організації збереження фінансових та матеріальних цінностей і т.д. [23].
Вплив саме цих факторів є найвагомішим щодо діяльності підприємства. Тому при побудові системи стратегічного аналізу зовнішнього середовища на підприємстві необхідно створити підсистему регулярного моніторингу джерел, що становлять інтерес.
Аналіз причин фінансової нестабільності та слабких місць полягає в систематизації та оцінюванні причин фінансової кризи та наслідків їхнього впливу на фінансово-господарську діяльність підприємства. Дослідження передумов виникнення фінансової нестабільності проводиться з метою їхньої локалізації та усунення. Виявлення симптомів кризи робиться на підставі аналізу слабких місць на підприємстві. Обмежувальні чинники (слабкі місця) можуть виявлятися в таких сферах:
- залучення капіталу (наприклад утрата довіри кредиторів);
- ринок (барєри на шляху входження чи виходу з ринку);
- персонал (позиція профспілок, висока мобільність, психологічні фактори);
- законодавство (податки, заборона звільнення працівників) [34].
Після встановлення факту кризового становища підприємства спеціальними службами необхідно прийняти рішення щодо санації підприємства. Основними критеріями оцінки ефективності проведеної санації є такі:
- ліквідність та платоспроможність;
- прибутковість;
- додаткова вартість, створена в результаті санації;
- конкурентні переваги [19].
Для забезпечення підвищення ефективності управління нами виокремлено два основних підходи:
1. По-перше, це удосконалення інформаційної бази та модифікація і поглиблення аналізу та оцінки результативних показників, тобто проведення ґрунтовного дослідження усіх напрямків управління фінансовими ресурсами підприємства за допомогою збору інформації з достовірних джерел, які допоможуть надати раціональну оцінку поточного стану підприємства;
2. По-друге, зміна значущості розрахункових показників - рентабельності, фінансової стійкості, платоспроможності. Для зростання ефективності управління фінансовими ресурсами доречно використовувати системний підхід до реалізації цілей (рис. 1.1.) [15].


Рисунок 1.1. Схема функціонування управління фінансовими ресурсами підприємства

Отже, аналізуючи наведену на рисунку 1.1. схему можна зробити висновок, що існує система взаємозв’язку управління фінансовими ресурсами з зовнішнім середовищем підприємства. У тісному взаємозв’язку знаходяться прогнозування фінансових результатів та встановлення стратегічних цілей, фінансового планування та оперативного управління фінансами, встановлення фінансових критеріїв діяльності підприємства та контролюванням за досягненням та регулювання фінансових критеріїв. Зовнішнє середовище впливає на сутність підвищення ефективності процесу управління фінансовими ресурсами, кожен з описаних шляхів є зменшеною підсистемою дій щодо організації ефективної діяльності в умовах нестабільності.
На сьогоднішній день не можна з точністю сказати, що компанії не приділяють уваги питанням забезпечення захисту фінансових інтересів. На багатьох підприємствах створені і функціонують служби внутрішнього контролю, спеціальної та економічної безпеки, підрозділи з управління ризиками, впроваджуються сучасні інформаційні системи, технології фінансового планування та прогнозування. Але кожна з цих систем націлена на вирішення локальних завдань [29].
Нами було виокремлено найбільш ефективний спосіб управління фінансовими ресурсами на основі впровадження системного підходу, що включає в себе створення керівництвом і власниками підприємств єдиних вимог і стандартів відносно всіх елементів системи управління підприємством та організації контролю їх виконання, розподіл сфер відповідальності за всім категоріями персоналу, встановлення нормативних значень показників фінансової стійкості.
Системний підхід характеризує загальну стратегію управління фінансовими ресурсами, яка крім сценарію функціонування компанії в так званих штатних умовах визначає і напрями дій керівництва в умовах нестабільної (кризової) ситуації, серед яких можна відзначити: проведення моніторингу фінансового стану підприємства з метою раннього діагностування кризових явищ; постійну оцінку потенційних можливостей щодо подолання загрози фінансової кризи; виокремлення переліку заходів щодо запобігання загроз фінансовому стану підприємства; оцінку ефективності планованих заходів з точки зору нейтралізації негативних чинників і т.д. [32].
На жаль, управління фінансовими ресурсами часто здійснюється в умовах відносно безперебійного функціонування бізнесу, коли використовується «реактивна» форма управління: прийняття управлінських рішень для реагування на поточні проблеми [20]. Для вирішення проблеми фінансової нестабільності підприємства необхідно розглянути основні етапи ефективного управління фінансовими ресурсами підприємств: виявлення та формулювання проблеми чи задачі управління фінансовими ресурсами підприємств; прийняття управлінського рішення щодо використання фінансових ресурсів та його реалізація; аналіз ефективності прийнятого рішення.
На сьогоднішній день, існує повноцінна система управління фінансовими ресурсами підприємства, які залежать від стадій їх кругообігу: трансформації фінансових ресурсів у капітал, розподілу джерел фінансових ресурсів, трансформації грошового капіталу у матеріально-продуктивну форму, реалізації вартісного еквівалента виготовленої продукції.
Отже, для деталізації процесу підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами вважаємо за необхідне розробити повний механізм управління фінансовими ресурсами. Розроблений авторами механізм є основною складовою фінансової стратегії підприємства (рис. 1.2.).Рисунок 1.2. Механізм управління фінансовими ресурсами

На рисунку 1.2. зазначено чотири основних напрямки реалізації механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Можна зробити висновок, що для підвищення ефективності управління необхідно звертати увагу на систему факторів та важелів впливу на діяльність організації.
Виходячи з проведеного дослідження автором запропонована поетапна схема підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами:
1. Формулювання проблеми на підприємстві.
2. Збір даних.
3. Встановлення критеріїв ефективності.
4. Розробка ефективної фінансової стратегії.
5. Впровадження механізму управління фінансовими ресурсами.
6. Оцінка результату реалізації стратегії [12].
Кожен із запропонованих етапів є важливим під час пошуку виходу з фінансової нестабільності підприємства. Та на кожному з них необхідно проводити моніторинг сучасного становища підприємства, аналізувати діяльність конкурентів на ринку у певній галузі та приймати рішення щодо впровадження ефективної політики для підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.
Досвід у використанні антикризового фінансового управління на підприємствах на сьогодні є і в Україні, але шляхи його удосконалення та розширення не розроблені на достатньо........

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бобров Є.А. Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки // Економіка України. - 2012. - № 4. - С. 80-85. - 0,36 д. а.
2. Грушко В.І. Система та елементи державного регулювання страхового посередництва в Україні // Вчені записки Університету «КРОК». - 2014. - Вип. 37. - С. 150-158. - (Серія «Економіка»).
3. Грушко В.І. Гроші та кредит: підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова [та ін.]; за ред. проф. С.К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 384 с.
4. Грушко В.І. Стратегія інноваційної модернізації (теорія і практика): рецензія на монографію Виговської Ю.І. / В.І. Грушко // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011. - № 6. - С. 151.
5. Грушко В.І. Управління фінансово-економічною безпекою: навч. посіб. / О.А. Кириченко, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В.С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.
6. Грушко В.І. Суперечності сучасної фінансової системи України / В.І. Грушко, О.Г. Коптюх // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». - 2010. - № 22. - С. 28-33.
7. Грушко В.І. Фінансове прогнозування з урахуванням економічної безпеки підприємства / В.І. Грушко, Т.В. Ганущак // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». - 2009. - № 19. - С. 154-160.
8. Грушко В.І. Вплив глобально-інтеграційних процесів на розвиток вітчизняних інститутів фінансового ринку / В.І. Грушко, Н.В. Тілічко, О.В. Чеберяко // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». - 2009. - № 20. - Т. 2. - С. 163-172.
9. Грушко В.І. Використання комп’ютерних індикаторів у технічному аналізі фінансових ринків / В.З. Кузьмінський, В.І. Грушко // Вчені записки / Університет економіки та права «КРОК». - 2008. - № 17. - С. 105-112.
10. Грушко В.І. Фінансові потоки комерційних посередницьких підприємств та їх оцінка / В.І. Грушко, С.М. Плетенецька // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали наук.-практ. конф. у 2-х кн.: кн. I. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. - С. 66-73.
11. Грушко В.І. Напрями вдосконалення механізму оподаткування доходів страхових компаній / В.І.Грушко // Вісник Сумського національного аграрного університету.-2008.-№1(24).-С.36-40.
12. Грушко В.І. стратегії фінансування компанії: вплив фінансового важеля Матеріали міжнародної наукової конференції. Буча. - Міжнародний гуманітарний інститут. - 2013. - С.75-76.
13. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року N 436-IV.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20,N 21-22, ст.144
14. Інформація про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Нацкомфінпослуг протягом 2014 року. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: news/868.html
15. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.nbuv.gov.ua < >16. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/ < >
17. Офіційний сайт Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. - Режим доступу : >18. Офіційний сайт ПАТ «Страхова компанія «АХА Страхування» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: < >19. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
20. Про страхування [Електронний ресурс] : Закон України «Про страхування» від 07 березня 1996 року № 86/96-ВР [зі змін. та доп.]. - Режим доступу : < cgi-bin/laws/main.cgi>
21. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу : < laws/show/2664-14>
22. Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія у 10-ти т.: т. 8. Економічна безпека держави на макро- та макрорівнях / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; за ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 309 с. (в т. ч. автора - с. 27-36, 68-81).
23. Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія у 10-ти т.: т. 7. Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; за ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 288 с. (в т. ч. автора - с. 53-73).
24. Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія у 10-ти т.: т. 6. Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; за ред. проф. Грушка В.І. - К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 296 с. (в т. ч. автора - с. 43-58, 94-104).
25. Румик І.І. Ефективність використання прибутку підприємства / І.І. Румик, І.О. Загоруйко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 126-128.
26. Румик І.І. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни / І.І. Румик // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку / Міжнар. наук.-практ. конф., 9 квіт. 2010 р. - К.: Академія муніципального управління, 2010.
27. Скулиш Ю.І. Фінансово-економічна безпека держави на мікро- та макрорівнях: монографія / за ред. Сідака В.С. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - Т. III.
28. Стратегія розвитку страхового ринку України на 2012-2021 роки [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Української федерації убезпечення. - Режим доступу : ua/about/activities/strategic_initiatives/5257
29. Тулуш Л.Д. Проблемні аспекти оподаткування операцій з цінними паперами // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Концепції та механізми сучасних трансформацій на фінансовому ринку», 20-21 верес. 2012 р., Національний університет ДПСУ. - Ірпінь, 2012. - С. 62-64.
30. Тулуш Л. Д. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посіб. / О. В. Ролінський, О. Т. Прокопчук, А. М. Андрющенко, Л. Д. Тулуш. - Умань : Сочінський, 2013. - 462 c.
31. Тулуш Л. Д. Фінанси : навч. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ / П. К. Бечко, Л. Д. Тулуш, В. П. Бечко, П. М. Боровик. - Л. : Новий Світ - 2000, 2011. - 344 c.
32. Свердан М.М. Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій: зб. наук. ст. - К.: КІБІТ, 2014. - Вип. 3. - С. 97-101.
33. Свердан М.М. Державні позики: сучасні фінансові особливості здійснення та управління заборгованістю // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: зб. тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 березня 2012 р.): у 2-х ч. - О.: Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. - Ч. ІІ. - С. 96-98 (0,21 д. а.).
34. Свердан М.М., Корзаченко О.В. Фінансовий менеджмент та інформаційні технології: аспекти сучасної взаємодії // Матеріали ІІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту» 21-22 березня 2012 р. - Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. - С. 329-331 (0,11 д. а.).
35. Скулиш Ю.І. Фінансово-економічна безпека держави на мікро- та макрорівнях: монографія / за ред. Сідака В.С. - К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - Т. III.
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.