На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94310


Наименование:


Курсовик Сутнсть нформацйної безпеки та захисту нформацї

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 01.02.2016. Сдан: 2015. Страниц: 28. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….….. 3
РОЗДІЛ ?. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ…………………..….. 5
1.1. Визначення інформаційної безпеки…………………………………………... 5
1.2. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері…………………………………………………………..……. 7
1.3. Види, обєкти та субєкти інформаційної безпеки. ……………………….….8
РОЗДІЛ ??. ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ………….….………... 9
2.1. Дестабілізуючі фактори інформаційної безпеки………………………….…9
2.2. Класифікація загроз інформаційній безпеці……………………………..…. 11
2.3. Джерела загроз інформаційній безпеці ……………………………….……15
РОЗДІЛ ???. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ…………………………………………………………….……… 20
3.1. Основні принципи забезпечення захисту інформації ……………….……..20
3.2. Система забезпечення інформаційної безпеки держави…………….……. 22
3.3. Основні форми і способи забезпечення інформаційної безпеки держави……………………………………………………………………….…….23
ВИСНОВКИ…………………………………………………………….…………25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….... 27


ВСТУП

Проблеми інформаційної безпеки України в сучасних умовах є надзвичайно актуальними і вимагають поглибленого вивчення. Ця робота здійснюється в межах вивчення загальних проблем національної безпеки.
Термін "безпека" розуміють як стан захищеності життєво важливих інтересів особи, суспільства, держави від внутрішніх та зовнішніх загроз. Але його зміст у науковому розумінні ще повною мірою не визначений. Сьогодні точиться дискусія навколо цього питання, зокрема навколо оцінки критеріїв безпеки, характеристик вірогідних небезпек та їх структури або принципів побудови системи забезпечення національної безпеки.
Водночас менеджери відчувають певний дефіцит у спеціальній літературі з питань правового висвітлення сучасних проблем інформаційного права. Незважаючи на вихід у світ окремих вдалих видань і наукових статей, висвітлені ці проблеми лише загалом. Крім того, у сучасній науковій і навчальній літературі нерідко "не завжди адекватно" відображені проблеми правового забезпечення інформаційних процесів або недостатньо фактичного матеріалу.
При аналізі проблем інформаційної безпеки у методологічному плані найбільш важливим є:
· визначення та обґрунтування понятійного апарату;
· налагодження структурно-функціональних звязків базових понять та розробка на цій основі відповідних нормативно-правових засад системи інформаційної безпеки;
· удосконалення системи управління інформаційною безпекою на державному та місцевому рівнях;
· визначення критеріїв ефективності функціонування системи інформаційної безпеки в різних сферах життя та діяльності суспільства (політичній, економічній, науки і техніки, духовній тощо).
Актуальність. Загалом система інформаційної безпеки має відбивати стан захищеності національних інтересів саме в інформаційній сфері від зовнішніх та внутрішніх загроз як для самої держави або суспільства, так і для конкретної людини.
Система інформаційної безпеки є одночасно й елементом у системі вищого рівня - міжнародного, національного, місцевого. Але сьогодні низка підсистем, які входять до цієї макросистеми, ще не вивчені на належному рівні, а також не мають комплексного, системного дослідження з виходом на сучасні конструкції та пропозиції. Це стосується проблем інформаційної безпеки в Україні.
Вивчення науково-теоретичних та практичних проблем інформаційної безпеки дозволить визначити та розвязати завдання щодо створення системи інформаційної безпеки, які б функціонували ефективно.
Об?єктом розгляду курсової роботи є інформаційна безпека як підсистема в системі національної безпеки; сукупність явищ, процесів, правовідносин, захист яких є метою та головним змістом діяльності державних інститутів.
Предмет - характеристика елементів, критеріїв та заходів забезпечення системи інформаційної безпеки.
Мета полягає у визначенні заходів забезпечення інформаційної безпеки у політичній, економічній, науки і техніки, правоохоронній сферах тощо.
У процесі досліження теми було поставлено такі завдання:
1) визначення національних інтересів у інформаційній сфері;
2) виявлення загроз таким інтересам, їхню класифікацію;
3) пошук та надання оптимальних засобів, які дозволяють забезпечити створення стійкої системи інформаційної безпеки в Україні.
Під час дослідження з огляду на мету і сформульоване завдання, а також обєкт та предмет дослідження, використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: метод дедукції, індукції, емпіричний, комплексний, порівняльний тощо.


РОЗДІЛ ?. ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

1.1. Визначення інформаційної безпеки

Поняття інформаційної безпеки, залежно від його використання, розглядається у декількох ракурсах.
У найзагальнішому випадку інформаційна безпека - це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян, організацій, держави.
Під інформаційним середовищем [information environment] розуміють сферу діяльності субєктів, повязану зі створенням, перетворенням і споживанням інформації. Інформаційне середовище умовно поділяється на три основні предметні частини:
· створення і розповсюдження вихідної та похідної інформації;
· формування інформаційних ресурсів, підготовки інформаційних продуктів, надання інформаційних послуг;
· споживання інформації;
та дві забезпечувальні предметні частини:
· створення і застосування інформаційних систем, інформаційних технологій і засобів їхнього забезпечення;
· створення і застосування засобів і механізмів інформаційної безпеки.
Більш розгорнуте формулювання інформаційної безпеки - це стан захищеності потреб в інформації особистості, суспільства і держави, при якому забезпечується їхнє існування і прогресивний розвиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх інформаційних загроз.
Слід відзначити, що задоволення в будь-якій мірі потреб в інформації призводить до оволодіння відомостями про навколишній світ та процеси, що протікають в ньому, тобто інформованості особистості, суспільства та держави. Стан інформованості визначає ступінь адекватності сприйняття субєктами навколишньої дійсності і як наслідок - обґрунтованість рішень та дій, що приймаються. [4, c. 46-48]
В залежності від виду загроз інформаційній безпеці інформаційну безпеку можна розглядати наступним чином:
· як забезпечення стану захищеності особистості, суспільства, держави від впливу неякісної інформації;
· інформації та інформаційних ресурсів від неправомірного впливу сторонніх осіб;
· інформаційних прав і свобод людини і громадянина.
В інформаційному праві інформаційна безпека - це одна із сторін розгляду інформаційних відносин у межах інформаційного законодавства з позицій захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави та акцентування уваги на загрозах цим інтересам і на механізмах усунення або запобігання таким загрозам правовими методами. [10, c. 47-49]


1.2. Життєво важливі інтереси особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері

Відповідно до усталених поглядів, інтереси особистості в інформаційній сфері полягають:
· в реалізації конституційних прав людини та громадянина на доступ до інформації, на використання інформації в інтересах здійснення не забороненої законом діяльності, фізичного, духовного та інтелектуального розвитку;
· у захисті інформації, що забезпечує особисту безпеку.
Інтереси суспільства в інформаційній сфері полягають:
· у забезпеченні інтересів особистості в цій сфері;
· у зміцненні демократії;
· у створення правової соціальної держави;
· у досягненні та підтриманні суспільного спокою;
· у духовному відновленні держави.
Інтереси держави в інформаційній сфері полягають у створенні умов:
· для гармонійного розвитку державної інформаційної інфраструктури;
· для реалізації конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі одержання інформації та користування нею з метою забезпечення непорушності конституційного ладу, сувереніте........


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Богуш В. Інформаційна безпека держави/ Володимир Богуш, Олександр Юдін,; Гол. ред. Ю. О. Шпак. -К.: "МК-Прес", 2005. -432 с.
2. Бондарь И. Проблемы информационной безопасности в условиях переходного общества // Персонал. - 2003. - № 8. - C. 47-48.
3. Борсуковский Ю. Подходы и решения : Информационная безопасность // Мир денег. - 2001. - № 5. - C. 41-42
4. Горбатюк О.М. Сучасний стан та проблеми інформаційної безпеки України на рубежі століть // Вісник Київського університету імені Т.Шевченка. - 1999. - Вип. 14: Міжнародні відносини. - C. 46-48
5. Гуцалюк М. Інформаційна безпека України: нові загрози // Бизнес и безопасность. - 2003. - № 5. - C. 2-3
6. Захаров Е. Информационная безопасность или опасность отставания?// Права людини. - 2000. - № 1 . - C. 3-5
7. Інформаційна безпека України: проблеми та шляхи їх вирішення // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 1. - C. 60-69
8. Катренко А. Особливості інформаційної безпеки за міжнародними стандартами // Альманах економічної безпеки. - 1999. - № 2. - C. 15-17
9. Кормич Б. Інформаційна безпека: організаційно-правові основи: Навчальний посібник/ Борис Кормич,. -К.: Кондор, 2005. -382 с.
10. Литвиненко О. Інформація і безпека // Нова політика. - 1998. - № 1. - C. 47-49.
11. Маракова І. Захист інформації: Підручник для вищих навчальних закладів/ Ірина Маракова, Анатолій Рибак, Юрій Ямпольский,; Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. політехнічний ун-т, Ін-т радіоелектроніки і телекомунікацій . -Одеса, 2001. -164 с.
12. Пилипенко О. Формула безопасности : Информационная безопасность// CHIP. - 2005. - № 12. - C. 72-73
13. Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні/ Володимир Горобцов, Андрій Колодюк, Борис Кормич та ін.; Ред. І. С. Чиж; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, Нац. Академія Наук України, Держ. комітет телебачення і радіомовлення України. -К.: Юридична думка , 2006. -384 с.
14. Система забезпечення інформаційної безпеки України // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 1. - C. 16-28
15. Щербина В. М. Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємств та установ // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 10. - C. 220 - 225.Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.