На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Работа № 94694


Наименование:


Курсовик ЕКОНОМКО-ОРГАНЗАЦЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЯЛЬНОСТ СВК «УРОЖАЙ»

Информация:

Тип работы: Курсовик. Добавлен: 19.02.2016. Сдан: 2015. Страниц: 67. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ…………………………………………………………………………….6
1.1. Економічна суть явища логістичних витрат, його класифікація та оцінка……………………………………………………………………………….6
1.2. Оцінка методик аналізу логістичних витрат………………………11
1.3.Джерела інформації для аналізу логістичних витрат …………….17
РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СВК «УРОЖАЙ»…………………………………………………21
2.1. Загальні відомості та організаційна структура підприємства…..21
2.2. Технологічна структура підприємства……………………………27
2.3. Економічна характеристика діяльності…………………………….30
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ……………………….36
3.1. Аналіз наявності, структури логістичних витрат на СВК «Урожай»…………………………………………………………………………36
3.2. Аналіз динаміки логістичних витрат зернових культур на СВК «Урожай»………………………………………………………………………….41
3.3. Факторний аналіз логістичних витрат……………………………..50
РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО, ПОТОЧНОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ…………………………………………..59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………64
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..66
ДОДАТКИ……………………………………………………………..68


ВСТУП
Завдання оптимізації сукупних витрат - це одне із найактуальніших для керівництва українських підприємств, особливо для тих, які працюють на ринках, що динамічно розвиваються. Оптимізація витрат підприємств може реалізовуватись в умовах зменшення чи незмінності витрат за зростання ефективності господарювання. Для наших підприємств виключення зайвих витрат реально є одним із головних питань, яке можливо вирішувати за правильної структуризації, аналізу, розрахунку та оцінювання логістичних витрат, що, своєю чергою, дозволить ефективно регулювати повні витрати та планувати фінансові результати діяльності підприємств.
Розгляд сфери логістики як ефективного джерела отримання тривалих конкурентних переваг у витратах зацікавив в Україні таких вчених як Є. Крикавський, О. Кузьмін, Й. Петрович, Ж. Поплавська, Н. Чухрай, М. Окландер, В. Николайчук, Л. Фролова, О. Тридід. Водночас у працях зазначених вчених недостатньо досліджені питання логістичних витрат, зокрема стосовно їх ідентифікації, оцінювання та аналізу.
Об’єктом дослідження в курсовій роботі виступає процес проведення аналізу логістичних витрат на підприємстві.
Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних та організаційно-практичних засад аналізу логістичних витрат.
Метою курсового проекту є дослідження теоретичних та прикладних аспектів аналізу логістичних витрат та визначення важливих шляхів оптимізації забезпечення аналізу логістичних витрат.
Для досягнення мети поставлено такі завдання:
- Ознайомитись з економічною суттю явища логістичних витрат, його класифікацією та оцінкою;
- Розглянути оцінку методик аналізу логістичних витрат;
- Дослідити джерела інформації для аналізу логістичних витрат;
- Вивчити загальні відомості про СВК «Урожай»;
- Оцінити організаційну та технологічну структуру підприємства;
- Проаналізувати економічну характеристику діяльності СВК «Урожай»;
- Вивчити аналіз наявності, структури логістичних витрат, аналіз динаміки (руху) логістичних витрат та аналіз ефективності використання логістичних витрат;
- Розглянути факторний аналіз логістичних витрат;
- Розробити проект аналітичного забезпечення стратегічного, поточного та оперативного управління аналізу логістичних витрат.
Методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання. Для уточнення та поглиблення економіко-правової сутності логістичних витрат було використано методи узагальнення та систематизації. Використання історичного, логічного методів дозволило дослідити еволюцію і розкрити теоретичні засади логістичних витрат на підприємстві. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, ідеалізація та узагальнення, як загальнологічні методи наукового пізнання, застосовано для розвитку положень теорії та методології аналізу логістичних витрат. Методи конкретизації та діалектичний метод покладені в основу пошуку нових шляхів оптимізації аналізу логістичних витрат.
На сьогоднішній день аналіз логістичних витрат є досить цікавим і недостатньо дослідженим питанням, що по­яс­нює ак­ту­а­ль­ність ви­б­ра­ної те­ми.


РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ ВИТРАТ
1.1 Економічна суть явища логістичних витрат, його класифікація та оцінка

Підвищена увага до логістики зумовлена її потенційною можливістю забезпечення кращої ефективності функціонування підприємств. Логістичні витрати, які нерозривно пов’язанні з функціонуванням логістичної системи підприємства, формуються у різних сферах: постачання, виробництва та розподілу, що ускладнює можливості ефективного управління ними. Тому на підприємствах досить гостро постає проблема створення інформаційного забезпечення управління логістичними витратами; методики обліку цих витрат, адаптованої до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку Україні, як бази для прийняття управлінських рішень у сфері логістики.
Сутність логістичних витрат, їх класифікація в сучасних умовах господарювання, а також напрями їх скорочення на підприємствах України змістовно розглянуті в працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених.
Логістика представляє собою управління матеріальними потоками на стадії закупівель сировини, матеріалів, виробництва і розподілу продукції, товарів, робіт, послуг на макро- і мікрорівнях. Логістичні функції включають обробку замовлень, формування матеріальних потоків, комплектацію, пакування, транспорту, складування продукції тощо. Традиційно вважається, що логістика повинна забезпечити просування певного товару до споживача і виступає як певна виробнича інфраструктура економіки. Основними елементами логістичної системи підприємства є підсистема постачання, збуту, виробництва, складування та транспортування. На сьогоднішній день виділяють декілька різновидів логістики: логістика закупівель, логістика запасів. виробнича логістика, розподільча логістика, складська логістика, транспортна логістика. Проте й до однозначної думки щодо трактування логістичних витрат вчені не можуть дійти до сьогодні (Табл. 1).


Таблиця 1.1
Підходи до визначення поняття логістичні витрати

№ п/п Автор Визначення
1 Яценко Г. [1] Логістичні витрати - це сума всіх витрат, пов’язаних з виконанням логістичних операцій, таких як організація закупівлі, доставка, організація зберігання, доставка споживачеві
2 Окландер М.А.[2] Логістичні витрати - це витрати, які пов’язані з рухом і зберіганням товарно-матеріальних цінностей, починаючи від вибору постачальника і закінчуючи доставкою готової продукції та обслуговуванням споживача
3 Моїсеєва Н.К.[3] Логістичні витрати представляють собою грошове вираження використаної робочої сили, засобів і предметів праці, фінансові витрати і різні негативні наслідки форс-мажорних подій, які обумовлені просуванням матеріальних цінностей (сировини, матеріалів, товарів) на підприємстві та між підприємствами, а також підтриманням запасів
4 Сумець О.М [6] Під логістичними витратами слід розуміти зменшення економічних вигід у вигляді вибуття матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів, що забезпечують просування матеріальних активів у межах логістичної системи або ланцюга поставок
5 Міротін Л. Б., Ташбаєв Е. [9] Логістичні витрати - це витрати на елементарні і комплексні логістичні операції, втрати від іммобілізації засобів, витрати на логістичне адміністрування, збитки від недостатньої якості логістичного менеджменту і сервісу
6 Гаджинський А. [8] Логістичні витрати - це витрати на виконання логістичних операцій
7 Фролова В.В. Шумакова О.В. [4] Логічтичні витрати - витрати матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів, що зумовлено виконанням заказів споживачів
8 Крикавський В.Є.[7] Логістичні витрати - це складова повних витрат підприємства. Вартість об’єктів логістичної інфраструктури можна трактувати як інвестиції. Логістичні витрати можна трактувати, як витрати, пов’язані з виконанням логістичних операцій і процесів(транспортування, пакування складування)

Проаналізувавши вище сказане можна сказати, що логістичні витрати - це витрати з переміщення матеріальних потоків, як грошова сукупність матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів підприємства в логістичній системі.
Класифікація логістичних витрат також не має єдиного підходу в економіці (Табл. 2).
№ п/п Автор Класифікаційна ознака
1 Моїсеєва Н. К. [3] - Операційні логістичні витрати, тобто витрати на виконання логістичних операцій за функціями (перевезення, зберігання, складської вантажообробки, прийому та обробки замовлень); - витрати, пов’язані з адмініструванням логістичної системи (управлінські та трансакційні витрати); - витрати на компенсацію (елімінування) логістичних ризиків (страхування вантажів, відповідальності перевізника, страхування запасів, збитки від дефіциту товарів у споживача, пов’язані з логістикою; - капітальні витрати, пов’язані із заморожуванням оборотного капіталу в запасах
Окландер М. А. [2] На оформлення замовлень і вибір постачальника; - на підтримку контактів з постачальниками; - на доставку; - на вантажно-розвантажувальні і транспортно-складські роботи; - на складання графіків виробництва; - на переналагодження обладнання; - на внутрішньозаводські переміщення; - на складування; - на підтримку контактів із споживачами; - втрати прибутку в результаті невикористаних можливостей
Сток Д. Р., Ламберт Д. М. [10] Залежно від природи та призначення витрат, поділив їх на: - контролюючі і не контролюючі; - прямі та непрямі; - постійні та змінні; - фактичні та потенційні; - релевантні і безнадійно втрачені
Сумець О. М. [6] Вважає за доцільне доповнити класифікацію логістичних витрат за ознакою «участь у відтворювальному процесі» такими групами, як капітальні та поточні
Міротін Л. Б., Ташбаєв Е. [9] Класифікують логістичні витрати за: - елементами витрат; - функціональними сферами; - центрами відповідальності
Гаджинський А. М. [8] Виділяє логістичні витрати на: - переміщення матеріалів; - витрати запасів
Крикавський В. Є. [7] - фазами логістичного процесу: по фазах виробництва (постачання, виробництво, збут); - у розрізі логістичного процесу, таких як рух (переміщення), спокій (запас), процес у «мисленні» (інформація і рішення про процесі); - важливим, як і для будь-яких витрат, є поділ логістичних витрат на змінні і постійні

Кожна з існуючих класифікацій може бути використана в організації управлінського процесу, але з точки зору виокремлення та узагальнення інформації про логістичні витрати для цілей облікового процесу підприємства, на нашу думку, буде краще використовувати класифікаційні ознаки Рета М.В.[5]:
- за економічними елементами (витрати на оплату праці, використання виробничих факторів, фінансові витрати);
- за функціональними сферами (витрати на постачання, витрати на підтримку виробництва, витрати на розподіл і збут);
- за часовими періодами (день, тиждень, квартал, рік, півроку);
- за участю у логістичному процесі (витрати на логістику і витрати на забезпечення логістичних бізнес-процесів);
- за учасниками бізнес-процесу (постачальники, підрозділи підприємства, споживачі);
- за відношенням до логістичного системи (зовнішні і внутрішні);
- за характером логістичних операцій (прямі і непрямі).
Якщо розглядати оцінку логістичних витрат і логістичної системи в цілому, то теж необхідно відмітити, що не існує однозначної думки у вчених щодо ефективності логістичних процесів.
Багато науковців основним критерієм ефективності логістичної системи вважають мінімізацію логістичних витрат. Цей підхід, безумовно, вкрай важливий в сучасних умовах, але, розглядаючи питання мінімізації витрат, іншим критерієм ефективності управління логістичною діяльністю є забезпечення необхідного рівня логістичного сервісу. Про це наголошує М. Кристофер, адже така умова ефективності логістичної системи вважається необхідною [11].
Ефективність логістичної системи Ю. Пономарьова визначає таким чином: "показник (або система показників), який характеризує рівень якості функціонування логістичної системи за заданого рівня загальних логістичних витрат" [12, с. 205]. При оцінці автор пропонує використовувати витрати, задоволення споживачів (якість), час, активи. Витрати виражаються "або загальною грошовою сумою витрат, або грошовою сумою з розрахунку на одиницю продукції (питомі витрати), або часткою в обсязі продажів". Задоволення споживачів (якість) характеризують "здатність фірми досягти повного задоволення запитів своїх клієнтів". Часові показники характеризують можливість підприємства швидко реагувати на запити споживачів. Основними часовими показниками є: тривалість виробничого циклу від замовлення на поставку ресурсів до випуску готового продукту, час реакції ланцюга постачань, виконання виробничого плану. Активи оцінюють ефективність використання капіталу, що проінвестований у інфраструктуру та обладнання, обігового капіталу, що "заморожений" у товарних запасах. Оцінка активів показує швидкість обороту обігових коштів (зокрема запасів) та окупність основних засобів [12, с. 205].
За даними досліджень Ю. Пономарьової, величина ефективності логістичного ланцюга здебільшого становить менше ніж 10 %. Автор зазначає, що "для підвищення показника ефективності, насамперед, необхідно домогтися всебічного розуміння аналізованих логістичних процесів і скоротити час, що не збільшує цінність" [12, с. 40]. Наведені логістичні показники не мають великого значення, якщо вони не застосовуються для порівняння з певними стандартами.
Д. Уотерс [13] вважає, що такими стандартами можуть бути абсолютні стандарти (найкращі можливі результати, ідеальні результати діяльності), цільові стандарти, (цільові показники, що встановлюються через систему цілей підприємства та вважаються підприємством реальними та досяжними); минулі стандарти (найкращі показники діяльності, що були отримані в минулому у подібних до поточних умовах), стандарти конкурентів (найкращі показники по ринку, так звані "кращі практики").
Одним із найбільш перспективних і практично важливих напрямів розвитку методології дослідження ефективності логістичної діяльності підприємств є включення до системи оцінок не тільки показників виконання логістичних функцій, а й показників ефективності логістичних процесів. Для формування показника ефективності логістичних бізнес-процесів можна скористатися моделлю, запропонованою М. Кристофером - діаграмою збалансованих переваг логістичної діяльності [11, с. 144].


Схема концепції оцінки ефективності логістичної діяльності, що має орієнтацію на покупця і на процеси в логістичному ланцюзі, наведена на рис.1.1

Рис. 1.1 Схема концепції оцінки ефективності логістичної діяльності
Ця модель найбільше підходить для оцінки ефективності логістичного процесу, адже вона:
• розроблена для логістичної системи, а модель збалансованих
показників призначена, переважно, для оцінки діяльності підприємства в цілому;
• ураховує фінансові та нефінансові показники логістичної
діяльності торговельного підприємства;
• чітко виділяє ключові фактори успіху при реалізації логістичних стратегій: сервіс (якість обслуговування споживача), час (швидкість доставки товару в потрібне місце) та витрати. Дана методика дає можливість: оцінити ефективність логістичної системи з позиції процесного підходу до управління логістичною діяльністю; використати для розрахунку доступні для підприємства дані.
Отож, розглянувши сутність, класифікацію та оцінку логістичних витрат потрібно зробити висновок, що дана тематика є досить цікавою, мало досліджуваною і головне дуже важливою для підприємств України.

1.2 Оцінка методик аналізу логістичних витрат

За характером проведення і охоплення проблематики економічний аналіз поділяють на фінансовий і управлінський. Такий поділ зумовлений наявністю двох видів обліку. Залежно від завдань і глибини дослідження та призначення результатів економічного аналізу, виокремлюють такі основні його види: загальноекономічний, техніко-економічний, системний, функціонально-вартісний. Важливе місце в системі сучасних прогресивних засобів логістичного управління, що сприяють досягненню вищої ефективності виробничо-комерційної діяльності, посідають методи функціонально-вартісного і системного аналізу.
Виникнення необхідності застосування у логістиці методів функціонально-вартісного та системного аналізу є природним і своєчасним явищем. Використання саме цих методів зумовлює переорієнтацію проектування і виробництва, в результаті чого конструктори, технологи, керівники виробничих підприємств і комерційних структур та їх підрозділів, не нехтуючи традиційними методами, мають змогу підсилити творчий пошук у своїй діяльності, не побоюючись нововведень, у напрямку забезпечення якості прийнятих рішень з позицій логістики.
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) - це метод комплексного системного дослідження функцій об’єктів (процесів, потоків, структур тощо), спрямований на забезпечення суспільно-необхідних споживчих властивостей об’єктів і мінімальних витрат на всіх етапах їхнього життєвого циклу.
Системний аналіз - це сукупність методологічних важелів, які використовуються з метою обґрунтування рішень, що готуються до прийняття. Іншими словами, дослідження логістичних систем, які займають одне з чільних місць у системі управління підприємством, повинні здійснюються з позицій системного підходу, який є практично науковою і прикладною методологією вирішення важливих пробл........


ЛІТЕРАТУРА
1. Яценко Г. Не совсем очевидные нюансы порождают большие проблемы с толкованием термина «логистические затраты» / Г. Яценко // Логистика: проблемы и решения. - 2011. - № 3. - С. 66 - 67.
2. Окландер М. А. Логістика : Підручник / М. А. Окландер. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 346 с.
3. Моисеева Н. К. Экономическая логистика : Учебник / Н. К. Моисеева. - М. : Инфра-М, 2009. - 528 с.
4. Фролова В. В., Шумакова О.В. Учет и управление логистическими затратами [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http: //www.rae.ru/forum2012/pdf/0998.pdf
5. Рета М.В. Логістичні витрати: визначення класифікація та облік / М.В. Рета - БІЗНЕСІНФОРМ № 8 ’2012, - с. 155
6. Сумець О. М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві / О. М. Сумець // Логистика: проблемы и решения. - 2011. - № 4(35). - С. 42 - 47.
7. Крикавський В. Є. Логістика. Основи теорії : Під-руч. для вищ. навч. закл. / В. Є. Крикавський. - Л. : Львівська політехніка, 2009. - 683 с.
8. Гаджинский А. М. Логистика : Учебник для высших и средних специальных учебных заведений / А. М. Гаджинский. - 2-е изд. - М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2010. - 375 с.
9. Миротин Л. Б. Логистика для предпринимателя: основне понятия, определения, положення и процедуры : Уч. пособие / Л. Б. Миротин, Э. Ташибаев. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 252 с.
10. Сток Д. Р. Стратегическое управление логистикой / Д. Р. Сток, Д. М. Ламберт : пер. с 4-го англ изд. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 797 с.
11. Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер ; под общ. ред. В. С. Лукинского. - СПб. : Питер, 2011. - 316 с.: ил. - (Серия "Теория и практика менеджмента"). 12. Пономарьова Ю. В. Логістика : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. - Вид. 2-ге., перероб. та доп. - К. : Центр навч. л-ри, 2010. - 328 с.
13. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Д. Уотерс ; пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 503 с.
14. Бажин И.И. Логистический менеджмент : [компакт-учебник] / Бажин И.И. - Харьков : Консул, 2010.- 440 с.
15. Богач А.Г. Окремі питання та напрямки аналізу витрат на функціонування логістичних систем / А. Г. Богач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільської академії нородного господарства. - 2009.- Вип. 14. - С. 111.
16. Богач А.Г. Роль функціонально-вартісного і системного аналізу у
формуванні методики аналізу функціонування логістичної системи підприємства / А.Г. Богач // Наука й економіка, № 4 (16), Т. 2 - 2010.- с. 78-79
17. Современная логистика / [Джеймс С. Джонсон, Дональд, Ф. Вуд, Дэниел Л. Вордлоу, Поль Р. Мерфи-мл. ; пер. с англ.]. - 7-е изд. - М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. - 624 с.
18. Гусак Л.В.Автореферат: Бухгалтерський облік і контроль виробничих запасів: логістичний підхід / Л.В. Гусак // Редакційно-видавничий відділ ЖДТУ - 2011.- с.8-9
Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы

* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.